Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Zināšanu apvienības

Kāds ir mērķis?

Zināšanu apvienības ir starptautiski projekti, kas apvieno izglītības iestādes un uzņēmumus kopīgam darbam kopēju jautājumu risināšanai.

Vispārīgais mērķis ir palīdzēt stiprināt Eiropas inovācijas spēju un atbalstīt Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizāciju.

Zināšanu apvienības nodarbojas ar vienu vai vairākām no šādām darbībām:

 • jaunu, novatorisku un daudzdisciplīnu mācību un apguves metožu izstrāde;
 • uzņēmējdarbības veicināšana un augstskolu personāla un uzņēmumu darbinieku uzņēmējdarbības prasmju uzlabošana;
 • zināšanu apmaiņa un jaunu risinājumu kopīga radīšana.

Kādas ir piedāvātās iespējas?

Zināšanu apvienības piedāvā organizācijām iespēju izstrādāt projektu, kas attiecas uz kādu no iepriekš minētajām jomām. Projekti var būt saistīti ar jebkuru disciplīnu vai nozari; tie var būt arī starpnozaru sadarbības projekti.

Zināšanu apvienību partneriem ir kopīgi mērķi, un tie sadarbojas, lai sasniegtu rezultātus, kas sniedz labumu visām iesaistītajām pusēm.

Atbalstu var saņemt tādas jomas kā:

 • inovācijas veicināšana augstākajā izglītībā un uzņēmējdarbībā;
 • uzņēmējdarbības un prasmju attīstīšana;
 • zināšanu plūsmas un apmaiņas starp izglītības un uzņēmējdarbības jomu stimulēšana.

Kā tas darbojas?

Organizācijām, kas vēlas iesaistīties, tas jādara kā tāda konsorcija dalībniecēm, kurā:

 • ietilpst vismaz sešas neatkarīgas organizācijas no vismaz trim programmas valstīm;
 • vismaz divām no šīm organizācijām jābūt augstskolām;
 • vismaz divām no šīm organizācijām jābūt uzņēmumiem (tie var būt arī konsultāciju biroji un starpniekorganizācijas ar nosacījumu, ka tiek pierādīta to atbilstošā pieredze un iesaiste attiecīgajā jomā).

Organizācijas no partnervalstīm var piedalīties, taču ir jāpierāda to pievienotā vērtība konsorcijā.

Konsorcijs jāvada pieteikuma iesniedzējam, kas ir organizācija, kura iesniedz pieteikumu partneru vārdā un ir atbildīga par projekta īstenošanu kopumā. Projekta partneri var būt:

 • vai nu pilntiesīgi partneri, kas aktīvi piedalās projektā pieteikuma iesniedzējas organizācijas vadībā,
 • vai asociētie partneri, kas veic konkrētus uzdevumus vai darbības.

Asociēto partneru loma ir skaidri jānosaka pieteikuma iesniegšanas posmā, un šādi partneri nevar saņemt finansējumu. Abu veidu partneri var būt vai nu no programmas valstīm, vai partnervalstīm.

Kas vēl ir jāzina?

Projektu garums ir no diviem līdz trim gadiem, lai gan izņēmuma gadījumos to ilgumu pēc pieprasījuma ir iespējams pagarināt par ne vairāk kā sešiem mēnešiem.

Divu gadu projekta maksimālais finansējums ir EUR 700 000, un trīs gadu projekta maksimālais finansējums ir EUR 1 000 000.

Programmas valstu augstskolām, kas ir iesaistījušās projektā, par kuru tiek iesniegts pieteikums, ir jābūt parakstījušām “Erasmus+” Augstākās izglītības hartu . Augstākās izglītības harta nav obligāta prasība augstākās izglītības iestādēm partnervalstīs.

Īpašam projekta komponentam ir jābūt kvalitātes nodrošināšanai, lai nodrošinātu gaidāmo rezultātu sasniegšanu un tādu ietekmi, kas ir plašāka par ietekmi vienīgi uz partnerorganizācijām.

Zināšanu apvienībām būtu jāsagatavo publikācijas, piemēram, ziņojumi, vadlīnijas un rokasgrāmatas, un, ja iespējams, jādara tās pieejamas atvērto izglītības resursu veidā. Apvienībām jāizmanto esošas iniciatīvas, un savās darba metodēs jāiekļauj digitālie līdzekļi.

Zināšanu apvienībām būtu jāparedz līdzdalība tematiskās kopās un citās iniciatīvās, kuru mērķis ir sekmēt apmaiņu ar labāko praksi. Tām savā budžetā būtu jāiekļauj arī izmaksas, kas attiecas uz iepazīstināšanu ar projektu un tā rezultātiem Universitāšu un uzņēmumu sadarbības forumā.

Kā pieteikties?

Pieteikumi būtu jāiesniedz ikgadējos uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus, kurus publicē Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra.

Uzziniet vairāk

Programmas “Erasmus+” vadlīnijas ir galvenais informācijas avots par zināšanu apvienībām. Papildu informācija par pieteikšanās procesu ir pieejama Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.

Lai iegūtu plašāku informāciju, vērsieties Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūrā.