Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Koalicije znanja

Namen

Koalicije znanja so mednarodni projekti med visokošolskimi ustanovami in gospodarstvom o skupnih vprašanjih.

Prizadevajo si krepiti inovacijske zmogljivosti Evrope in podpreti modernizacijo evropskega visošolskega izobraževanja.

Koalicije znanja nameravajo doseči enega ali več naslednjih ciljev:

 • razviti nove, inovativne in večdisciplinarne pristope k poučevanju in učenju
 • spodbujati podjetništvo in podjetniške spretnosti osebja v visokošolskem izobraževanju in podjetjih
 • lajšati izmenjavo in soustvarjanje znanja

Možnosti

Koalicije znanja omogočajo organizacijam, da razvijejo projekte, ki prispevajo k dosegi zgoraj navedenih ciljev. Namenjene so vsem disciplinam, sektorjem in medsektorskem sodelovanju.

Partnerji imajo skupne cilje in si prizadevajo za vzajemno koristne rezultate in cilje.

Finančna podpora je namenjena:

 • spodbujanju inovacij v visokošolskem izobraževanju in gospodarstvu
 • razvijanju podjetniške naravnanosti in spretnosti
 • spodbujanju pretoka in izmenjave znanja med visokošolskim izobraževanjem in podjetji

Delovanje

Organizacije, ki želijo sodelovati, se lahko prijavijo v okviru konzorcija, ki ga sestavlja:

 • najmanj šest neodvisnih organizacij iz najmanj treh držav programa Erasmus+,
 • od katerih sta najmanj dve visokošolski ustanovi in
 • najmanj dve podjetji (svetovalne službe in posredniki lahko sodelujejo, če dokažejo ustrezne izkušnje in delo na določenem področju).

Organizacije iz partnerskih držav so vabljene k sodelovanju, vendar je treba dokazati njihovo dodano vrednost za konzorcij.

Konzorcij vodi organizacija prijaviteljica, ki je vložila predlog v imenu partneric in je odgovorna za celotno izvedbo projekta. Organizacije v konzorciju so lahko:

 • polnopravne partnerske organizacije, ki so pod vodstvom organizacije prijaviteljice dejavno udeležene v projektu in
 • pridružene partnerske organizacije, ki prispevajo k določenim nalogam in dejavnostim projekta.

Pridružene partnerske organizacije ne prejmejo dotacij, njihovo vlogo je treba pri oddaji vloge jasno navesti. Ene in druge organizacije so lahko iz države programa Erasmus+ ali partnerske države.

Dodatne informacije

Projekti trajajo dve do tri leta, izjemoma se lahko trajanje projekta na prošnjo upravičenca podaljša za največ šest mesecev.

Največja dotacija za dvoletni projekt je 700 000 evrov in za triletni 1 000 000 evrov.

Sodelujoče visokošolske ustanove iz držav programa Erasmus+ morajo biti nosilke listine Erasmus za terciarno izobraževanje. Visokošolske ustanove iz partnerskih držav ne potrebujejo listine Erasmus za terciarno izobraževanje.

Sestavni del projekta je zagotavljanje kakovosti, s čimer se zagotovi, da koalicije znanja uspešno dosegajo pričakovane rezultate in učinek zunaj samih partnerskih organizacij.

Koalicije znanja morajo pripraviti publikacije, denimo poročila, smernice in priročnike, ter jih po možnosti ponuditi kot prosto dostopne učne vire. Uporabljati morajo obstoječe pobude, in med svoje delovne metode uvrstiti digitalna orodja.

Koalicije znanja morajo predvideti svojo udeležbo v tematskih sklopih ter druge pobude za izmenjavo dobrih praks. Prav tako morajo predvideti tudi sredstva za predstavitev svojega projekta in rezultatov na forumu za dialog med univerzami in gospodarstvom.

Prijava

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo vsako leto objavi razpis za zbiranje predlogov.

Več informacij

Natančnejše informacije o koalicijah znanja vsebuje vodnik za prijavitelje Erasmus+, postopek prijave vodi Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.

Za več informacij se lahko obrnete na Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo.