Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sojusze na rzecz wiedzy

Jaki jest cel?

Sojusze na rzecz wiedzy to projekty międzynarodowe, w ramach których instytucje szkolnictwa wyższego i przedsiębiorstwa razem realizują wspólne działania.

Mają na celu zwiększenie zdolności innowacyjnych Europy oraz wspieranie innowacyjności w europejskim szkolnictwie wyższym.

Są one ukierunkowane na osiągnięcie przynajmniej jednego z poniższych celów:

 • opracowanie nowych, innowacyjnych i interdyscyplinarnych sposobów podejścia do nauczania i uczenia się
 • pobudzanie przedsiębiorczości i rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych wśród kadry zajmującej się nauczaniem w instytucjach szkolnictwa wyższego i w przedsiębiorstwach
 • dzielenie się wiedzą i współtworzenie nowych rozwiązań.

Jakie są możliwości?

Dzięki sojuszom na rzecz wiedzy organizacje mogą pracować nad projektami, które realizują jeden z opisanych wyżej celów. W sojuszach mogą brać udział podmioty zajmujące się różnymi dyscyplinami i działające w rożnych sektorach.

Partnerzy w ramach tych sojuszy mają wspólne cele i współpracują, aby osiągnąć wyniki i rezultaty korzystne dla obu stron.

Mogą pracować na przykład nad:

 • pobudzaniem innowacyjności w szkolnictwie wyższym i biznesie
 • rozwijaniem przedsiębiorczości i umiejętności
 • pobudzaniem przepływu i wymiany wiedzy między instytucjami szkolnictwa wyższego a przedsiębiorstwami.

Jak to działa?

Organizacje, które zamierzają złożyć wniosek, muszą to zrobić w ramach konsorcjum,

 • które składa się z co najmniej sześciu niezależnych organizacji z co najmniej trzech krajów uczestniczących w programie,
 • z których co najmniej dwie są instytucjami szkolnictwa wyższego i
 • co najmniej dwie są przedsiębiorstwami (konsultanci i pośrednicy kwalifikują się, jeśli wykażą, że mają stosowne doświadczenie w danej dziedzinie i są w nią zaangażowani).

Organizacje z krajów partnerskich są również brane pod uwagę, o ile wykażą, że ich udział w konsorcjum stanowi wartość dodaną.

Konsorcjum musi przewodniczyć wnioskodawca – czyli organizacja, która składa wniosek w imieniu partnerów i która jest odpowiedzialna za całościową realizację projektu. Partnerami projektu mogą być:

 • pełnoprawni partnerzy, którzy aktywnie uczestniczą w realizacji projektu pod kierownictwem wnioskodawcy
 • partnerzy stowarzyszeni, którzy wnoszą wkład w realizację konkretnych zadań lub działań.

Rola partnerów stowarzyszonych musi już być jasno określona w trakcie procesu składania wniosków. Nie otrzymują oni jednak żadnych dotacji. Partnerzy pełnoprawni i partnerzy stowarzyszeni mogą pochodzić z krajów uczestniczących w programie lub krajów partnerskich.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Czas trwania projektów wynosi od dwóch do trzech lat. W wyjątkowych przypadkach może on zostać przedłużony o sześć miesięcy.

Maksymalny wkład UE przyznawany na dwuletni projekt wynosi 700 tys. euro, a na trzyletni projekt – 1 mln euro.

Instytucje szkolnictwa wyższego z krajów uczestniczących w programie, które składają wniosek, muszą posiadać ważną Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (ECHE). Karta ECHE nie jest wymagana w przypadku instytucji szkolnictwa wyższego z krajów partnerskich.

Zapewnianie jakości musi być jednym z elementów projektu, aby sojusze na rzecz wiedzy skutecznie przynosiły spodziewane wyniki i osiągały wpływ wykraczający poza same organizacje partnerskie.

Sojusze na rzecz wiedzy powinny publikować np. sprawozdania, przewodniki, wytyczne. W miarę możliwości publikacje te powinny być udostępniane jako otwarte zasoby edukacyjne. Sojusze powinny korzystać z istniejących inicjatyw, a do swoich metod pracy powinny włączać narzędzia cyfrowe.

Sojusze na rzecz wiedzy powinny uczestniczyć w grupach tematycznych i innych inicjatywach, aby wspierać wymianę dobrych praktyk. Ponadto powinny przeznaczyć odpowiednią kwotę na prezentację swojego projektu i jego wyników na Forum UE na rzecz dialogu uczelni i przedsiębiorstw.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w odpowiedzi na zaproszenia do składania wniosków corocznie publikowane przez Agencję Wykonawczą ds Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Więcej informacji

Głównym źródłem informacji na temat sojuszy na rzecz wiedzy jest Przewodnik po programie Erasmus+. Szczegółowe informacje na temat procedury składania wniosków można uzyskać w Agencji Wykonawczej Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego..

Więcej informacji udziela Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.