Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kennisallianties

Waar gaat het om?

Kennisallianties zijn projecten waarbij instellingen voor hoger onderwijs en bedrijven uit verschillende landen samenwerken.

Het is de bedoeling de vernieuwing en modernisering van het Europees hoger onderwijs te stimuleren.

Kennisallianties zijn gericht op een van de volgende aspecten:

 • nieuwe, innovatieve en multidisciplinaire leermethoden ontwikkelen
 • het ondernemerschap en de daarvoor benodigde vaardigheden bij personeelsleden in het hoger onderwijs en het bedrijfsleven stimuleren
 • kennis uitwisselen en samen aan nieuwe oplossingen werken

Welke kansen biedt dit?

Dankzij kennisallianties kunnen organisaties projecten ontwikkelen op een van de hierboven vermelde gebieden. Kennisallianties staan open voor alle studierichtingen en sectoren, evenals voor sectoroverschrijdende samenwerking.

De partners van een kennisalliantie delen bepaalde doelstellingen en werken samen tot wederzijds voordeel.

Voorbeelden van initiatieven die kunnen worden gesteund:

 • innovatie in het hoger onderwijs en het bedrijfsleven bevorderen
 • ondernemerschap en vaardigheden ontwikkelen
 • de overdracht en uitwisseling van kennis tussen hoger onderwijs en bedrijfsleven stimuleren

Hoe werkt het?

Organisaties kunnen deelnemen als onderdeel van een consortium bestaande uit:

 • in totaal minstens zes onafhankelijke organisaties uit minstens drie verschillende programmalanden
 • minstens twee instellingen voor hoger onderwijs
 • minstens twee bedrijven (adviesbureaus en intermediairs komen in aanmerking mits zij ervaring en engagement op het betrokken gebied kunnen bewijzen)

Ook organisaties uit partnerlanden zijn welkom, maar hun toegevoegde waarde in het consortium moet worden bewezen.

De organisatie die het voorstel namens alle partners indient, leidt het consortium en is verantwoordelijk voor de algemene uitvoering van het project. Organisaties kunnen deelnemen als:

 • Volwaardig partner, die actief deelneemt aan het project onder leiding van de aanvragende organisatie
 • Geassocieerd partner, die bijdraagt aan bepaalde taken of activiteiten

Geassocieerde partners kunnen geen subsidie ontvangen. Hun rol moet duidelijk omschreven worden in de aanvraag. Beide soorten partners kunnen zowel uit programmalanden als uit partnerlanden komen.

Wat u nog meer moet weten

Projecten lopen over twee tot drie jaar, maar in sommige vallen kan de looptijd met maximaal zes maanden worden verlengd.

De maximumsubsidie voor een tweejarenproject bedraagt 700 000 euro, voor een driejarenproject 1 000 000 euro.

Deelnemende instellingen voor hoger onderwijs uit programmalanden moeten houder zijn van een geldig Erasmus-handvest voor hoger onderwijs. Het (ECHE) is niet vereist voor (IHO) uit partnerlanden.

Kwaliteitsborging moet een vast onderdeel van elk project zijn, om er zeker van te zijn dat de verwachte resultaten worden gehaald en effect sorteren, niet alleen bij de deelnemende organisaties.

Kennisallianties moeten verslagen, richtlijnen, handboeken e.d. publiceren en zo mogelijk beschikbaar stellen als open leermiddelen. Ze moeten gebruik maken van bestaande initiatieven en digitale tools opnemen in hun werkmethoden.

Kennisallianties moeten openstaan voor deelname aan thematische clusters en andere initiatieven die de uitwisseling van beproefde methoden stimuleren. Ze moeten in hun begroting ook rekening houden met de kosten voor de presentatie van hun project en de resultaten daarvan op het University Business Forum.

Aanvragen indienen

Aanvragen kunnen worden ingediend na de publicatie van de jaarlijkse oproep van het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Meer informatie

De meeste informatie over kennisallianties vindt u in de programmagids van Erasmus+, maar over de aanvraagprocedure verneemt u het meest bij het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.

Nog vragen? Neem dan contact op met het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur.