Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Dohoda o vzdelávaní

Účelom zmluvy o štúdiu je poskytnúť transparentnú a účinnú prípravu študentskej výmeny, aby sa zabezpečilo uznanie činností, ktoré študent úspešne absolvoval v zahraničí.

V zmluve o štúdiu sa uvádza plánovaný študijný program alebo program stáže, ktorý má študent absolvovať v zahraničí a ktorý musia schváliť študent, vysielajúca a prijímajúca inštitúcia, organizácia, prípadne podnik ešte pred začiatkom výmeny.

Zmluva o štúdiu by mala zahrnúť aj všetky študijné výsledky, ktoré by mal študent počas výmeny dosiahnuť.

V prípade študentskej mobility na účely štúdia by sa v zmluve o štúdiu mala uviesť skupina vzdelávacích prvkov, ktoré sa v študijnom programe študenta nahradia po úspešnom ukončení študijného programu v zahraničí. Prečítajte si pripojené usmernenia.

V prípade študentskej mobility na účely stáže by sa v zmluve o štúdiu mal uviesť spôsob uznania stáže v závislosti od toho, či sa stáž započítava do programu štúdia, či sa vykonáva na základe dobrovoľnosti (nie je povinná v rámci štúdia) alebo ju vykonáva čerstvý absolvent. Prečítajte si pripojené usmernenia.

Všetky tri strany, ktoré zmluvu podpisujú, sa zaväzujú, že budú dodržiavať všetky dohodnuté ustanovenia, čím sa má zabezpečiť uznanie štúdia alebo stáže vykonanej v zahraničí bez ďalších požiadaviek.

Download

Learning Agreement for Traineeships

Download