Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Drobné partnerstvá

Čo sú to drobné partnerstvá?

Cieľom drobných partnerstiev je osloviť organizácie na najnižšej úrovni alebo organizácie, ktoré majú s programom Erasmus+ menej skúseností. Ich cieľom je rozšíriť prístup k programu pre malé subjekty a jednotlivcov, ktorých je v oblasti školského vzdelávania, vzdelávanie dospelých, odborného vzdelávania a prípravy, ako aj v oblasti mládeže a športu ťažké osloviť. Dosiahnuť to chcú prostredníctvom

  • prideľovania menších grantov organizáciám,
  • kratšieho trvania grantov,
  • zavedenia jednoduchších administratívnych požiadaviek,
  • zníženia prekážok vstupu,
  • flexibilných formátov – kombinácia nadnárodných a vnútroštátnych činností – s cieľom umožniť menším organizáciám osloviť osoby s nedostatkom príležitostí.

Drobné partnerstvá môžu prispieť k vytváraniu a rozvoju nadnárodných sietí a k prepájaniu miestnych, regionálnych, vnútroštátnych a medzinárodných politík. Podporujú taktiež aktívne európske občianstvo a prenášajú európsky rozmer na miestnu úroveň.

Kto môže podať žiadosť?

O drobné partnerstvo môže požiadať každá účastnícka organizácia zriadená v krajine zapojenej do programu. Táto organizácia podáva žiadosť v mene všetkých účastníckych organizácií zapojených do projektu. Zúčastniť sa môže každá verejná alebo súkromná organizácia zriadená v krajine zapojenej do programu (pozri „oprávnené krajiny“).

Bez ohľadu na oblasti, na ktoré má projekt vplyv, sú drobné partnerstvá otvorené pre všetky typy organizácií, ktoré pôsobia v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže alebo v iných sociálno-ekonomických odvetviach. Zúčastniť sa môžu aj organizácie vykonávajúce činnosti v iných oblastiach (napr. miestne, regionálne a vnútroštátne orgány, strediská uznávania a potvrdzovania, obchodné komory, obchodné organizácie, poradenské centrá, kultúrne a športové organizácie).

V závislosti od priority a cieľov, ktoré sa riešia v rámci projektu, by malé partnerstvá mali zahŕňať čo najprimeranejšiu a najrozmanitejšiu škálu partnerov s cieľom využiť ich rozličné skúsenosti, profily a špecifické odborné znalosti.

Ako podať žiadosť?

Organizácie, ktoré chcú podať žiadosť, by tak mali urobiť prostredníctvom portálu EÚ pre financovanie a ponuky.

V roku 2021 sa uverejní len jedna výzva na predkladanie žiadostí. Lehota na predkladanie žiadostí o grant končí 17. júna 2021 (o 17.00 hod. SELČ).

Súvisiace politiky

Cieľom malých partnerstiev sú rovnaké priority, ako sú priority kooperačných partnerstiev.

Viac informácií

Hlavným zdrojom informácií o drobných partnerstvách je sprievodca programom Erasmus+. Obsahuje všetky informácie o prioritách, kritériách na vyhodnotenie žiadostí, pravidlách financovania atď.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SSCP

Uzavreté
Deadline
23 Mar 2022

Small-scale cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).