Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vzdelávanie dospelých

Prehľad

Program Erasmus+ poskytuje podporu na pobyty odbornej prípravy v organizáciách vzdelávania dospelých v zahraničí.

Tieto príležitosti môžu spočívať v účasti na štruktúrovaných kurzoch alebo podujatiach odbornej prípravy v zahraničí, mentorských programoch alebo pozorovaní kolegov pri práci v školách alebo v akejkoľvek inej relevantnej organizácii.

Medzi takéto organizácie patria napríklad centrá vzdelávania dospelých, inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, verejné orgány, výskumné ústavy a organizácie poskytujúce kurzy a školenia.

Viac informácií pre odborníkov v oblasti vzdelávania dospelých nájdete na Elektronickej platforme vzdelávania dospelých v Európe (EPALE).

Trvanie

Obdobie odbornej prípravy musí trvať minimálne 2 dni a maximálne 2 mesiace (do tohto obdobia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie).

Podmienky

Aby ste mohli absolvovať odbornú prípravu v rámci programu Erasmus+, vaša organizácia musí byť zapojená do mobilitného projektu.

Mobilita zamestnancov v oblasti vzdelávania dospelých je súčasťou európskeho plánu rozvoja vysielajúcich organizácií zameraného na modernizáciu a internacionalizáciu ich poslania. V mobilitnom projekte musíte uviesť ciele vášho profesionálneho rozvoja ako zamestnanca a zabezpečiť, že znalosti, ktoré ste získali, sú uznané a môžu sa šíriť v celej inštitúcii.

Finančná podpora

Granty EÚ majú pokryť vaše cestovné a životné náklady počas vášho pôsobenia v zahraničí (a prípadne poplatky za kurzy), ako aj poskytnúť organizačnú podporu zúčastneným inštitúciám.

Hoci granty financuje EÚ, riadia ich dotknuté organizácie vzdelávania dospelých a sú zodpovedné za všetky platby jednotlivcom.

Ako podať žiadosť?

Jednotlivci nemôžu o grant požiadať priamo. Žiadosti musia podať inštitúcie vzdelávania dospelých, ktoré z radov svojich zamestnancov vyberú kandidátov na odbornú prípravu v zahraničí.

Výber zamestnancov na účely odbornej prípravy v zahraničí by mal byť spravodlivý, transparentný a dobre zdokumentovaný.

Ďalšie informácie

Informujte sa vo vašej organizácii vzdelávania dospelých, či môžete využiť tieto možnosti.

Sprievodca programom Erasmus+ takisto obsahuje podrobné informácie týkajúce sa týchto možností:

  • pozrite si časť B týkajúcu sa kritérií na pridelenie grantu, kritérií oprávnenosti a pravidiel financovania.

Národné agentúry odpovedia na vaše otázky a pomôžu vám so žiadosťami.