Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Образование за възрастни

Общ преглед

По програма „Еразъм+“ се подпомага обучението в организации за образование за възрастни в чужбина.

Възможностите могат да включват структурирани курсове, периоди на обучение в чужбина, обмен на опит на работното място или наблюдение в училища или други подходящи организации.

Такива организации са например центрове за обучение на възрастни, висши учебни заведения, обществени органи, изследователски институти и организации, предоставящи курсове и обучение.

Повече информация за професионалистите в обучението на възрастни можете да намерите на Електронната платформа за обучение на възрастни в Европа (EPALE).

Продължителност

Обучението трябва да бъде с продължителност най-малко 2 дни и не повече от 2 месеца. Това не включва времето за пътуване.

Условия

За да се обучавате в чужбина с „Еразъм+“, вашата организация трябва да кандидатства за участие в проект за мобилност.

Мобилността на служителите в сферата на образованието за възрастни трябва да бъде част от план за европейско развитие на изпращащите организации, насочен към модернизация и популяризиране в чужбина на тяхната мисия. В проекта за мобилност трябва да се изложат вашите цели за професионално развитие като служител и да се гарантира, че това, което ще научите, ще бъде признато и споделено по подходящ начин във вашата институция.

Финансова подкрепа

Безвъзмездните средства от ЕС са предназначени да покрият вашите пътни и дневни разходи по време на престоя в чужбина и таксите за курсове, ако е необходимо, както и да подпомогнат организационно участващите институции.

Въпреки че се финансират от ЕС, безвъзмездните средства се управляват от участващите организации за образование за възрастни и те отговарят за плащанията на физически лица.

Как да кандидатствате

Не можете да кандидатствате директно за безвъзмездна помощ като физическо лице. Кандидатурите се подават от институциите за образование за възрастни, които на свой ред избират кандидати за обучение в чужбина измежду своя персонал.

Процесът на подбор на служители за обучение в чужбина трябва да бъде справедлив, прозрачен и добре документиран.

Научете повече

Проверете във вашата организация за образование за възрастни дали тези възможности са достъпни за вас.

Ръководството за програма „Еразъм+“ също съдържа подробна информация за възможностите.

  • Вижте Част Б за критериите за допустимост и подбор и за правилата за финансиране

Националните агенции могат да отговорят на въпросите ви и да ви помогнат да кандидатствате.