Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Täiskasvanuõpe

Ülevaade

Erasmus+ toetab koolituslähetusi välismaal asuvatesse täiskasvanuõppe organisatsioonidesse.

Lähetuse sisuks võivad olla liigendatud kursused, koolitusprogrammid, samuti töövarjuks või vaatlejaks olemine välisriigi koolis või muus organisatsioonis.

Sellisteks organisatsioonideks võivad olla näiteks täiskasvanuõppe keskused, kõrgkoolid, riigiasutused, teadusasutused ning kursusi või koolitusi korraldavad organisatsioonid.

Lisateavet täiskasvanuõppe valdkonna töötajatele võib leida Euroopa täiskasvanuõppe veebiplatvormi (EPALE) kaudu.

Kestus

Koolituslähetus kestab vähemalt kaks päeva ja mitte rohkem kui kaks kuud. See ei sisalda sõiduaega.

Tingimused

Selleks et saaksite Erasmus+ raames välismaale koolitusele minna, peab teie organisatsioon taotlema võimalust osaleda õpirände projektis.

Täiskasvanuõppe valdkonna töötajate õpirännet korraldab töötajat lähetav organisatsioon Euroopa arengukava alusel, et oma tegevust ajakohastada ja rahvusvahelisemaks muuta. Õpirände projektis peavad olema määratletud teie kui töötaja ametialase arengu eesmärgid, läbitud koolituse ametliku tunnustamise viis ning kohustus jagada saadud teadmisi teie asutuses.

Rahaline toetus

ELi toetuse eesmärk on katta teie välismaal viibimisega seotud reisi- ja elamiskulud ja vajaduse korral ka õppemaks, ning pakkuda korralduslikku tuge osalevatele organisatsioonidele.

Ehkki toetusi rahastab EL, haldavad neid projektiga seotud täiskasvanuõppe organisatsioonid ning nemad vastutavad ka maksete tegemise eest eraisikutele.

Kuidas taotleda?

Eraisikuna ei saa te toetust taotleda. Taotluse esitab täiskasvanuõppe asutus, kes omakorda valib välismaal toimuva koolituslähetuse kandidaadid välja oma töötajate hulgast.

Välismaale koolitusele saadetavate töötajate väljavalimine peab olema õiglane, läbipaistev ja põhjalikult dokumenteeritud.

Lisateave

Uurige oma võimaluste kohta sellelt täiskasvanuõppe organisatsioonilt, kus te töötate.

Üksikasjalikku teavet koolitusvõimaluste kohta leiate ka Erasmus+ programmijuhendist.

  • Teave toetuse andmise kriteeriumide, kandidaatidele esitatavate nõuete ja rahastamiseeskirjade kohta on esitatud juhendi B-osas.

Kui teil on küsimusi või vajate taotlemisel abi, pöörduge palun oma koduriigi riikliku büroo poole.