Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mobilność kadry zajmującej się kształceniem dorosłych

Jakie są możliwości?

Erasmus+ oferuje organizacjom zajmującym się kształceniem dorosłych możliwość wysyłania i przyjmowania kadry zajmującej się kształceniem dorosłych w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i szkoleń lub w celu uczestniczenia w szkoleniu.

Jak to działa?

Organizacje zainteresowane udziałem w programie mogą się zgłosić jako indywidualna organizacja lub jako członek „krajowego konsorcjum mobilności”, czyli grupy organizacji zajmujących się kształceniem dorosłych, którą zarządza jedna instytucja koordynująca.

Organizacje te należą do jednej z trzech następujących kategorii:

  • organizacje składające wnioski – odpowiedzialne za złożenie wniosku i zarządzanie projektem, mogą być również organizacjami wysyłającymi
  • organizacje wysyłające – organizacje odpowiedzialne za wybór pracowników, którzy zostaną wysłani za granicę, oraz zarządzanie wypłatą dotacji
  • organizacje przyjmujące – odpowiedzialne za przyjęcie pracowników z zagranicy.

Organizacje przyjmujące muszą być organizatorami kursów, jeżeli pracownicy mają uczestniczyć w zorganizowanych kursach lub szkoleniu. W pozostałych przypadkach każda organizacja prowadząca działalność w dziedzinie kształcenia dorosłych może być organizacją przyjmującą, musi jednak przed rozpoczęciem projektu określić cele i działania oraz prawa i obowiązki wszystkich stron.

Wszystkie organizacje składające wniosek jako konsorcjum muszą mieć siedzibę w tym samym kraju i muszą zostać określone na etapie składania wniosku. Wszystkie organizacje uczestniczące muszą być ustanowione w kraju uczestniczącym w programie.

Jak złożyć wniosek?

Za rozpatrywanie wniosków odpowiada agencja w kraju, w którym organizacja wnioskująca lub konsorcjum wnioskujące mają swoją siedzibę. Organizacja lub konsorcjum mogą złożyć tylko jeden wniosek w w każdej rundzie selekcyjnej. Organizacje mogą jednak uczestniczyć w kilku różnych konsorcjach lub je koordynować.

Więcej informacji

Najważniejszym źródłem informacji na temat tych możliwości jest Przewodnik po programie Erasmus+. Szczegółowe informacje o kryteriach selekcji, kryteriach kwalifikowalności i zasadach dotyczących finansowania można znaleźć w części B.

Więcej informacji udzielają agencje krajowe lub w przypadku krajów partnerskich – biura krajowe (o ile istnieją).