Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Suaugusiųjų švietimo darbuotojai

Kokių galimybių esama?

Programa „Erasmus+“ suteikia suaugusiųjų švietimo organizacijoms galimybę siųsti arba priimti suaugusiųjų švietimo darbuotojus mokyti arba mokytis.

Kaip tai veikia?

Pasinaudoti šiomis galimybėmis norinti organizacija gali teikti paraišką kaip atskira organizacija arba kaip nacionalinio judumo konsorciumo, t. y. suaugusiųjų švietimo organizacijų grupės, kuriai vadovauja viena koordinuojančioji organizacija, dalis.

Šios organizacijos priskiriamos vienai iš trijų pagrindinių kategorijų:

  • paraišką teikianti organizacija, atsakinga už paraiškos teikimą ir projekto valdymą, taip pat veikianti kaip siunčiančioji organizacija;
  • siunčiančioji organizacija, atsakinga už darbuotojų, kurie vyks į užsienį, atranką ir tvarkanti dotacijų išmokas;
  • priimančioji organizacija, atsakinga už darbuotojų iš užsienio priėmimą.

Jei darbuotojai turi dalyvauti struktūriniuose kursuose arba mokymo renginyje, priimančioji organizacija turi būti kursų rengėja. Kitais atvejais priimančioji organizacija gali būti bet kuri šioje srityje veikianti organizacija, tačiau ji iš anksto turi nustatyti tikslus ir veiklą, taip pat visų šalių teises ir pareigas.

Paraišką kaip konsorciumo narės teikiančios organizacijos turi būti įsteigtos toje pačioje šalyje ir visos turi būti nurodytos paraiškos teikimo etapu. Visos dalyvaujančios organizacijos turi būti įsteigtos kurioje nors programos šalyje.

Kaip teikti paraišką?

Paraiškų teikimo procesą administruoja tos šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija arba konsorciumas, nacionalinė agentūra. Organizacija arba konsorciumas per kiekvieną atranką paraišką gali teikti tik kartą, bet organizacijos gali dalyvauti keliuose skirtinguose konsorciumuose arba tokius konsorciumus koordinuoti.

Daugiau informacijos

„Erasmus+“ programos vadovas yra pagrindinis informacijos apie šias galimybes šaltinis. Išsami informacija apie dotacijų skyrimo ir tinkamumo kriterijus bei finansavimo taisykles pateikiama B dalyje.

Daugiau informacijos gali suteikti nacionalinės agentūros arba šalyse partnerėse įsteigti nacionaliniai biurai (jei yra).