Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Училищно образование

Общ преглед

По програма „Еразъм+“ се подпомага обучението в чужбина на професионалисти, работещи в предучилищното, началното и средното училищно образование.

Възможностите могат да бъдат структурирани курсове или други прояви, както и обмен на опит на работното място или наблюдение в училища или други подходящи организации.

Примери за такива организации са висши учебни заведения, обществени органи, изследователски институти и организации, предоставящи курсове или обучение.

Възможностите са налице в организации, установени в държави по програмата „Еразъм+“.

Продължителност

Обучението трябва да е с продължителност най-малко 2 дни и не повече от 2 месеца. Това не включва времето за пътуване.

Условия

За да участвате в курсове за професионално развитие в чужбина по „Еразъм+“, вашето училище трябва да кандидатства за участие в проект за мобилност на училищен персонал.

Проектът за мобилност трябва да бъде част от план за европейско развитие на училището и да отговаря на ясно определени нужди за развитие на служителите. В рамките на проекта трябва да се гарантира, че това, което ще научите, ще бъде признато и споделено по подходящ начин във вашата институция.

Финансова подкрепа

ЕС отпуска безвъзмездни средства на координиращата организация (вашето училище или координатор на консорциум), с които трябва да се покрият вашите пътни и дневни разходи по време на престоя в чужбина и таксите за курсове, ако е необходимо, и да се окаже организационна помощ на участващите институции.

Как да кандидатствате

Не можете да кандидатствате директно за безвъзмездна помощ като физическо лице. Кандидатурите се подават от училищата (или от координаторите на консорциум от името на училищата), които на свой ред избират кандидати за обучение в чужбина измежду своя персонал.

Процесът на подбор на служители за обучение в чужбина, трябва да бъде справедлив, прозрачен и добре документиран.

Научете повече

Проверете във вашето училище дали тези възможности са достъпни за вас.

Ръководството за програма „Еразъм+“ също съдържа подробна информация за възможностите.

  • Вижте Част Б за критериите за допустимост и подбор и за правилата за финансиране

Националните агенции могат да отговорят на въпросите ви и да ви помогнат да кандидатствате.

Мрежата за електронно побратимяване eTwinning позволява на работещите в училища в Европа да общуват, да си сътрудничат, да разработват проекти, да обменят опит и да бъдат част от най-голямата учебна общност в Европа.

Порталът за училищно образование School Education Gateway е платформа, позволяваща на учители, училища, експерти и други да се информират за новости, тенденции, политики, инициативи и дейности в областта на училищното образование, както и да участват в дискусии по важни въпроси със свои колеги.