Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Yleissivistävä koulutus

Taustaa

Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan esiasteen, perusasteen ja keskiasteen koulujen ja oppilaitosten henkilöstölle tarkoitettuja täydennyskoulutusjaksoja ulkomailla.

Tukikelpoisia toimia voivat olla esimerkiksi kurssille tai muuhun tapahtumaan osallistuminen tai työssäoppimis- tai työnseurantajakso koulussa tai muussa organisaatiossa.

Tällaisia organisaatioita ovat esimerkiksi korkeakoulut, julkisen sektorin elimet, tutkimuslaitokset ja kursseja tai koulutusta tarjoavat organisaatiot.

Vaihtoon osallistuvien organisaatioiden on sijaittava Erasmus+ ‑ohjelmamaissa.

Kesto

Täydennyskoulutusjakso voi kestää vähintään 2 päivää ja enintään 2 kuukautta. Matkaan käytettyä aikaa ei lasketa vaihdon kestoon.

Osallistumisehdot

Jotta oppilaitos voi lähettää työntekijöitään ammattitaitoa kehittävään Erasmus+ -vaihtoon, oppilaitoksen on haettava mukaan yleissivistävän koulutuksen liikkuvuushankkeeseen.

Liikkuvuushankkeen on nivouduttava lähettävän oppilaitoksen eurooppalaiseen kehittämissuunnitelmaan (European Development Plan), ja sen on vastattava johonkin määriteltyyn henkilöstön kehittämistarpeeseen. Vaihdon aikana omaksuttuja uusia tietoja ja taitoja on hyödynnettävä koko oppilaitoksen toiminnassa.

Rahoitustuki

EU-tuki maksetaan koordinoivalle organisaatiolle (lähettävä oppilaitos tai konsortion koordinaattori), ja sitä voi saada osallistujan matka- ja oleskelukuluihin ulkomailla sekä mahdollisiin kurssimaksuihin sekä organisointikuluihin.

Hakumenettely

Yksityishenkilöt eivät voi hakea apurahaa. Oppilaitosten (tai konsortion koordinaattorien) on tehtävä hakemus ja valittava henkilökunnastaan ne, jotka osallistuvat vaihtoon.

Henkilöiden valinnan on oltava oikeudenmukaista, avointa ja hyvin dokumentoitua.

Lisätietoja

Pyydä omalta oppilaitokseltasi lisätietoja tarjolla olevista mahdollisuuksista.

Erasmus+ ‑ohjelmaoppaassa on myös seuraavaa lisätietoa:

  • B-osa: myöntämisperusteet, tukikelpoisuusperusteet ja rahoitussäännöt

Kansalliset toimistot voivat antaa lisätietoa ja auttaa hakemusten tekemisessä.

eTwinning on koulujen välinen yhteistyöfoorumi verkossa. Sen avulla eurooppalaisten koulujen työntekijät voivat olla yhteydessä toisiinsa, tehdä yhteistyötä, vaihtaa kokemuksia ja liittyä Euroopan suurimpaan oppimisyhteisöön.

School Education Gateway -portaali on tarkoitettu opettajille, oppilaitoksille, asiantuntijoille ja muille kouluopetuksesta kiinnostuneille. Portaalissa on tietoa alan ajankohtaisista uutisista ja tapahtumista, suuntauksista, toimista ja hankkeista. Sen kautta on myös mahdollista keskustella muiden kanssa.