Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Odborné vzdelávanie a príprava

Prehľad

Program Erasmus+ poskytuje podporu na odborný rozvoj ľudí pracujúcich v oblasti odborného vzdelávania a prípravy (OVP) prostredníctvom pobytov odbornej prípravy v zahraničí.

Tieto obdobia môžu zahŕňať pracovné stáže alebo mentorské programy (job shadowing) či pozorovanie kolegov pri práci v inštitúcii OVP alebo inej relevantnej organizácii v krajine účastniacej sa programu Erasmus+.

Ide napríklad o podniky, verejné orgány, sociálnych parterov, výskumné ústavy a mimovládne organizácie.

Trvanie

Obdobie pobytu v rámci odbornej prípravy musí trvať minimálne 2 dni a maximálne 2 mesiace (do tohto obdobia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie).

Podmienky

Aby ste sa mohli v rámci programu Erasmus+ zúčastniť pobytu v rámci odbornej prípravy, musí byť vaša inštitúcia (spolu s inou inštitúciou alebo organizáciou) súčasťou mobilitného projektu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

Pred začatím odbornej prípravy vy, vaša inštitúcia a prijímajúca inštitúcia uzavriete zmluvu o mobilite. V tomto dokumente sa uvedú ciele pobytu, práva a povinnosti a spôsob úradného uznania vašej odbornej prípravy.

Finančná podpora

Granty EÚ majú pokryť vaše cestovné a životné náklady počas vášho pôsobenia v zahraničí, ako aj poskytnúť organizačnú podporu zúčastneným inštitúciám.

Hoci granty financuje EÚ, riadia ich inštitúcie OVP, ktoré sú zodpovedné za úhradu platieb jednotlivcom.

Ako podať žiadosť

Jednotlivci nemôžu o grant požiadať priamo. Žiadosti musia predložiť inštitúcie OVP, ktoré vyberajú kandidátov na pobyt v rámci odbornej prípravy spomedzi svojich zamestnancov.

Výber zamestnancov by mal byť spravodlivý, transparentný a dobre zdokumentovaný.

Ďalšie informácie

Informujte sa vo vašej inštitúcii OVP, či môžete využiť tieto možnosti.

Sprievodca programom Erasmus+ takisto obsahuje podrobné informácie týkajúce sa týchto možností:

  • pozrite si časť B týkajúcu sa kritérií poskytnutia grantu, kritérií oprávnenosti a pravidiel financovania

Národné agentúry odpovedia na vaše otázky a pomôžu vám so žiadosťami.