Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Професионално образование и обучение

Общ преглед

С „Еразъм+“ се подкрепя професионалното развитие на хора, работещи в областта на професионалното образование и обучение (ПОО) чрез периоди на обучение в чужбина.

Периодите на обучение могат да представляват работа, обмен на опит на работното място или наблюдение в институция за ПОО или друга организация от значение, установена в държава по програмата „Еразъм+“.

Такива организации са, например, предприятия, обществени органи, социални партньори, изследователски институти и неправителствени организации.

Продължителност

Обучението трябва да трае най-малко два дни и не повече от два месеца. Това не включва времето за пътуване.

Условия

За да се обучавате в чужбина по „Еразъм+“, вашата институция трябва да участва в проект за мобилност в професионалното обра

зование и обучение заедно с друга институция или организация.

Преди започване на обучението вие, вашето висше учебно заведение и приемащото заведение подписвате споразумение за мобилност. В него се описват целите на вашето обучение, правата и отговорностите, а също и как вашето обучение ще се признае официално.

Финансова подкрепа

Безвъзмездните средства на ЕС са предназначени да покрият пътните и дневните разходи по време на престоя ви в чужбина, както и да предложат организационна подкрепа на участващите институции.

Въпреки че се предоставят от ЕС, безвъзмездните средства се управляват от участващите институции за ПОО и те са отговорни за плащанията към отделните лица.

Как да кандидатствате

Не можете да кандидатствате за безвъзмездни средства като отделно лице. Кандидатурите трябва да се подават от институциите за ПОО, които подбират кандидати за обучения в чужбина сред своите служители.

Изборът на служители за периоди на обучение в чужбина трябва да е справедлив, прозрачен и добре документиран.

Научете повече

Свържете се с вашата институция за ПОО, за да научите дали тези възможности са достъпни за вас.

В Ръководството за програмата „Еразъм+“ също ще откриете подробна информация за тези възможности:

  • В Част Б са изброени критериите, изискванията за допустимост и правилата за финансиране

Националните агенции могат да ви помогнат при въпроси и кандидатстване.