Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Carta Universitară Erasmus

Despre Cartă

Carta Universitară Erasmus (ECHE) oferă cadrul general de calitate pentru activitățile de cooperare europeană și internațională pe care o instituție de învățământ superior le poate desfășura în cadrul programului Erasmus+.

Atribuirea unei ECHE este o condiție prealabilă pentru toate instituțiile de învățământ superior din țările participante la program care doresc să se implice în acțiuni de mobilitate a persoanelor în scop educațional și/sau de cooperare în materie de inovare și de bune practici în cadrul programului Erasmus+.

În cazul universităților din țările partenere, ECHE nu este necesară. Cadrul de calitate va fi stabilit prin acorduri interinstituționale între universități.

Cum se acordă ECHE?

În fiecare an, sunt organizate cereri de propuneri pentru atribuirea ECHE.

Puteți descărca cea mai recentă listă a instituțiilor de învățământ superior care dețin ECHE.

ECHE se acordă pentru întreaga durată a programului Erasmus+, până în 2027, cu o dată de valabilitate prelungită pentru proiectele care încep în ultimul an al programului și poate dura până la trei ani (de exemplu, până în 2030).

Ce conține ECHE?

Principiile ECHE au fost adaptate la noile aspecte prevăzute de program Erasmus+ (2021-2027), cum ar fi digitalizarea, incluziunea și sustenabilitatea.

Printre cele mai importante elemente introduse în noua cartă sunt angajamentul de a se adresa grupurilor subreprezentate în activitățile de mobilitate prin strategii de incluziune, de a asigura practici ecologice în organizarea activităților Erasmus+ și de a pune în aplicare digitalizarea prin intermediul Inițiativei privind legitimația europeană de student și a aplicației mobile Erasmus+, precum și dorința de a consolida angajamentul civic al studenților mobili.

În plus, instituțiile de învățământ superior sunt invitate să respecte cerințele recomandării Consiliului privind recunoașterea reciprocă automată, pentru a asigura recunoașterea automată deplină a perioadelor de studiu petrecute în străinătate într-o manieră cât mai suplă și fără ca studentul să fie nevoit să urmeze un curs suplimentar sau să mai dea vreun examen.

Noile principii ale ECHE au fost elaborate în consultare cu Grupul de lucru ECHE, care este alcătuit din reprezentanți ai agențiilor naționale Erasmus+, experți din învățământul superior și organizații studențești.

Dacă doriți să vă asigurați că instituția dumneavoastră respectă pe deplin carta ECHE, consultați orientările ECHE și ghidul de monitorizare ECHE.

Autoevaluarea

Cadrele de conducere ale instituțiilor de învățământ superior sau coordonatorii Erasmus+ pot utiliza instrumentul de autoevaluare ECHE pentru a îmbunătăți performanțele instituției lor. Autoevaluarea vă poate ajuta să înțelegeți în ce măsură instituția dumneavoastră pune în aplicare carta.

O nouă versiune a instrumentului este în curs de pregătire, fiind adaptată la noul program 2021-2027. Va fi disponibilă pe această pagină.

Download

How is ECHE awarded?

A call for proposals for the award of an ECHE is held on yearly basis.

You can download the latest list of higher education institutions holding an ECHE.

The ECHE is awarded for the full duration of the Erasmus+ programme up to 2027, with an extended validity date for those projects that start in the final year of the Programme, and may last up to three years (e.g. up to 2030).

What does ECHE contain?

The ECHE principles have been adapted to match the novelties of the Erasmus+ programme 2021-2027, such as digitalisation, inclusion and sustainability.

Some of the most important additions to the new ECHE are the commitment to reach out to underrepresented groups in mobility through inclusion strategies, to ensure green practices in organising Erasmus+ activities, the implementation of digitalisation through the European Student Card Initiative and the Erasmus+ Mobile App, as well as the commitment to enhance the civic engagement of mobile students.

In addition, higher education institutions are requested to comply with the requirements of the Council Recommendation on automatic mutual recognition, in order to ensure the full automatic recognition of learning periods abroad in the smoothest way possible and without the student having to do any extra coursework or exam.

The new ECHE principles have been designed in consultation with the ECHE Working Group, which is made out of Erasmus+ National Agencies representatives, Higher Education experts and student organisations.

For help with strengthening the ECHE compliance of your institution, consult the ECHE guidelines as well as the ECHE monitoring guide.

Self-assessment

Higher Education Institution leaders or Erasmus+ coordinators can use the ECHE self-assessment tool to improve their institution's performance. The self-assessment can help you understand how well your institution is implementing the charter.

new version of the tool is being prepared which is adapted to the new 2021-2027 Programme. It will be be available from this page.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).