Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Дребномащабни партньорства

За възможността

Дребномащабните партньорства имат за цел да достигнат до организации на местно равнище или до такива с по-малък опит в „Еразъм+“. Целта на тези партньорства е разширяване на достъпа до програмата чрез включване на малки участници и физически лица, до които трудно може да се достигне в сферата на училищното образование, образованието за възрастни, професионалното образование и обучение, младежта и спорта. Това става чрез:

  • отпускане на организации на по-малки по размер безвъзмездни средства
  • по-кратки срокове
  • опростяване на административните изисквания
  • намаляване на бариерите за достъп
  • гъвкави формати – съчетаване на транснационални и национални дейности – за да се даде възможност на по-малките организации да достигнат до хора с по-малко възможности

Дребномащабните партньорства могат да допринесат за създаването и развитието на транснационални мрежи и за свързването на политики на местно, регионално, национално и международно равнище. Те също така подкрепят активната гражданска позиция на европейците и придават европейско измерение на дейностите на местно равнище.

Кой може да кандидатства

Всяка участваща организация, установена в държава по програмата, може да кандидатства за участие в дребномащабно партньорство. Кандидатстващата организация подава предложение от името на всички организации, участващи в проекта. Всяка публична или частна организация, установена в държава по програмата (вж. държави, които отговарят на условията), може да участва в партньорството.

Независимо от областта на проекта дребномащабните партньорства за сътрудничество са отворени за всякакви видове организации, работещи в която и да е област на образованието, обучението, младежта, спорта или други социално-икономически сектори. Могат да участват и организации, извършващи дейности в други сфери (напр. местни, регионални и национални органи, центрове за признаване и валидиране, търговски камари, търговски организации, центрове за професионално ориентиране, културни и спортни организации).

В зависимост от приоритета и целите на проекта, дребномащабните партньорства следва да обединяват най-подходящата и многообразна група партньори, за да могат да се възползват от техния разностранен опит, профили и специфичен експертен капацитет.

Как да кандидатствате

Организациите, които желаят да кандидатстват, трябва да го направят чрез портала на ЕС за финансиране и възлагане на обществени поръчки.

През 2021 г. има една покана за представяне на предложения. Крайният срок за подаване на заявлението за безвъзмездни средства е 17 юни 2021 г. (17:00 ч. централноевропейско лятно часово време).

Свързани политики

Дребномащабните партньорства имат за цел постигането на същите приоритети като тези на партньорствата за сътрудничество.

Научете повече

Ръководството за програмата „Еразъм+“ е основният източник на информация за партньорствата за сътрудничество. То съдържа цялата информация за приоритетите, критериите за отпускане на безвъзмездни средства, правилата за финансиране и други.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-SPORT-2024-SSCP

Закрито

Small-scale Partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-SPORT-2022-SSCP

Закрито

Small-scale cooperation partnerships

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).