Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vytváranie sietí a odborná príprava

Prehľad

Program Erasmus+ podporuje odborný rast pracovníkov s mládežou prostredníctvom zahraničných pobytov zameraných na odbornú prípravu alebo vytváranie sietí.

Tieto obdobia v zahraničí môžete stráviť v rámci kurzov odbornej prípravy, študijných návštev, mentorského programu alebo pozorovania kolegov pri práci v príslušných organizáciách a ďalších činností.

Trvanie

Mobilita pracovníkov s mládežou môže trvať od 2 dní do 2 mesiacov. (do tohto obdobia sa nezapočítava čas potrebný na cestovanie).

Podmienky

Ak chce vycestovať do zahraničia ako pracovník s mládežou v rámci programu Erasmus+, vaša organizácia musí byť zapojená do projektu mobility mládeže spoločne s ďalšou inštitúciou alebo organizáciou.

Finančná podpora

Prostriedky z grantu EÚ slúžia na pokrytie cestovného a praktických výdavkov, ako aj výdavkov súvisiacich s pracovnou činnosťou.

Ako podať žiadosť?

Jednotlivci nemôžu o grant požiadať priamo. Žiadosť musia predložiť organizácie, ktoré zapoja pracovníkov s mládežou do projektu.

Ďalšie informácie

Informujte sa vo svojej organizácii o tom, či je táto príležitosť pre vás dostupná.

Sprievodca programom Erasmus+ takisto obsahuje podrobné informácie týkajúce sa týchto možností:

  • pozrite si časť B týkajúcu sa kritérií poskytnutia grantu, kritérií oprávnenosti a pravidiel financovania.

S otázkami a žiadosťami sa môžete obrátiť na národné agentúry. Takisto môžete kontaktovať Európsku komisiu prostredníctvom služby EuropeDirect.