Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartija

Apie chartiją

„Erasmus“ aukštojo mokslo chartijoje (ECHE) nustatyta bendroji europinio ir tarptautinio bendradarbiavimo veiklos, kurią pagal programą „Erasmus+“ gali vykdyti aukštosios mokyklos, kokybės sistema.

ECHE yra privaloma visoms programos „Erasmus+“ šalių aukštosioms mokykloms, norinčioms dalyvauti veikloje, kuri pagal šią programą vykdoma siekiant plėtoti pavienių asmenų judumą mokymosi tikslais ir (arba) bendradarbiavimą inovacijų ir gerosios patirties sklaidos tikslais.

Šalyse partnerėse įsikūrusioms aukštosioms mokykloms ECHE nėra privaloma; kokybės sistema bus nustatyta aukštųjų mokyklų tarpinstituciniais susitarimais.

Kaip skiriama ECHE?

Kvietimas teikti paraiškas dėl ECHE skyrimo skelbiamas kasmet.

Galite parsisiųsti naujausią ECHE turinčių aukštųjų mokyklų sąrašą.

ECHE skiriama visai programos „Erasmus+“ trukmei iki 2027 m.; kai projektai pradedami paskutiniaisiais programos metais, ECHE galiojimo laikas gali būti pratęstas iki trejų metų (pvz., iki 2030 m.).

Kas sudaro ECHE?

ECHE principai pritaikyti taip, kad atitiktų 2021–2027 m. programos „Erasmus+“ naujoves, pavyzdžiui, skaitmenizaciją, įtrauktį ir tvarumą.

Tarp svarbiausių naujosios ECHE naujovių yra įsipareigojimas taikant įtraukties strategijas užmegzti ryšius su grupėmis, kurioms nepakankamai atstovaujama judumo srityje, užtikrinti žaliąją praktiką organizuojant „Erasmus+“ veiklą, vykdyti skaitmenizaciją įgyvendinant Europos studento pažymėjimo iniciatyvą ir pasinaudojant „Erasmus+“ mobiliąją programėlę, taip pat įsipareigojimas didinti judžių studentų pilietinį aktyvumą.

Be to, aukštųjų mokyklų prašoma laikytis Tarybos rekomendacijos dėl automatinio abipusio pripažinimo reikalavimų, kad būtų kuo sklandžiau užtikrintas visapusiškas automatinis mokymosi užsienyje laikotarpių pripažinimas ir studentui nereikėtų papildomai mokytis ar laikyti egzaminus.

Nauji ECHE principai parengti konsultuojantis su ECHE darbo grupe, kurią sudaro programos „Erasmus+“ nacionalinių agentūrų atstovai, aukštojo mokslo ekspertai ir studentų organizacijos.

Informacija apie tai, kaip užtikrinti geresnę jūsų institucijos atitiktį ECHE reikalavimams, pateikiama ECHE gairėse ir ECHE stebėsenos vadove.

Įsivertinimas

Aukštųjų mokyklų vadovai arba programos „Erasmus+“ koordinatoriai gali naudotis ECHE įsivertinimo priemone, kad pagerintų savo institucijos veiklos rezultatus. Įsivertinimas gali padėti suprasti, ar jūsų institucija gerai įgyvendina chartiją.

Rengiama nauja priemonės versija, pritaikyta prie naujosios 2021–2027 m. programos. Ją bus galima rasti šiame puslapyje.

Download

How is ECHE awarded?

A call for proposals for the award of an ECHE is held on yearly basis.

You can download the latest list of higher education institutions holding an ECHE.

The ECHE is awarded for the full duration of the Erasmus+ programme up to 2027, with an extended validity date for those projects that start in the final year of the Programme, and may last up to three years (e.g. up to 2030).

What does ECHE contain?

The ECHE principles have been adapted to match the novelties of the Erasmus+ programme 2021-2027, such as digitalisation, inclusion and sustainability.

Some of the most important additions to the new ECHE are the commitment to reach out to underrepresented groups in mobility through inclusion strategies, to ensure green practices in organising Erasmus+ activities, the implementation of digitalisation through the European Student Card Initiative and the Erasmus+ Mobile App, as well as the commitment to enhance the civic engagement of mobile students.

In addition, higher education institutions are requested to comply with the requirements of the Council Recommendation on automatic mutual recognition, in order to ensure the full automatic recognition of learning periods abroad in the smoothest way possible and without the student having to do any extra coursework or exam.

The new ECHE principles have been designed in consultation with the ECHE Working Group, which is made out of Erasmus+ National Agencies representatives, Higher Education experts and student organisations.

For help with strengthening the ECHE compliance of your institution, consult the ECHE guidelines as well as the ECHE monitoring guide.

Self-assessment

Higher Education Institution leaders or Erasmus+ coordinators can use the ECHE self-assessment tool to improve their institution's performance. The self-assessment can help you understand how well your institution is implementing the charter.

new version of the tool is being prepared which is adapted to the new 2021-2027 Programme. It will be be available from this page.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).