Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Stqarrija ta’ Privatezza

This privacy statement is related to the Erasmus+ 2014-2020 programme. It is relevant for projects still ongoing from that period.

You can also read the privacy statement of the new Erasmus+ 2021-2027 programme.

Mobility Tool+

Din l-istqarrija tal-privatezza tipprovdi informazzjoni dwar l-ipproċessar u l-protezzjoni tad-data personali tiegħek.

 Werrej

 1. Introduzzjoni
 2. Għalfejn u kif nipproċessaw id-data personali tiegħek?
 3. Fuq liema bażi(jiet) legali nipproċessaw id-data personali tiegħek
 4. Liema data personali tinġabar u hija soġġetta għal ipproċessar ulterjuri?
 5. Għal kemm żmien tinżamm id-data personali tiegħek?
 6. Kif inħarsu u nissalvagwardjaw id-data personali tiegħek?
 7. Min għandu aċċess għad-data personali tiegħek u lil min tiġi żvelata?
 8. X’inhuma d-drittijiet tiegħek u kif tista’ teżerċitahom?
 9. Informazzjoni ta’ kuntatt
 10. Fejn tista’ ssib aktar informazzjoni dettaljata?

Jekk jogħġbok ara wkoll l-istqarrija ta’ privatezza relatata “Parteċipanti ta’ Erasmus+ u tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà affettwati mis-sitwazzjoni tal-COVID-19”.

1. Introduzzjoni

Il-Kummissjoni Ewropea (minn hawn ’il quddiem “il-Kummissjoni”) tintrabat li tipproteġi d-data personali tiegħek u li tipproteġi l-privatezza tiegħek. Il-Kummissjoni tiġbor u tipproċessa aktar id-data personali skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta’ Ottubru 2018 dwar il-protezzjoni ta’ persuni fiżiċi fir-rigward tal-ipproċessar ta’ data personali mill-istituzzjonijiet, korpi, uffiċċji u aġenziji tal-Unjoni u dwar il-moviment liberu ta’ tali data (li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 45/2001).

Din l-istqarrija ta’ privatezza tispjega r-raġunijiet għaliex nipproċessaw id-data personali tiegħek, kif niġbru u nittrattaw id-data personali kollha li tiġi pprovduta kif ukoll kif niżguraw il-protezzjoni tagħha, kif tintuża dik l-informazzjoni, u xi drittijiet għandek b’rabta mad-data personali tiegħek. Tispeċifika wkoll id-dettalji ta’ kuntatt tal-Kontrollur tad-Data responsabbli li miegħu tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek, l-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data u d-dettalji ta’ kuntatt tal-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data.

Lura għall-werrej

 2. Għalfejn u kif nipproċessaw id-data personali tiegħek?

Għan tal-operazzjoni ta’ pproċessar:

 • timmaniġġja d-dettalji tal-proġetti ffinanzjati mill-programmi Erasmus+ tagħha, il-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà u t-Tagħlim Tul il-Ħajja (bħal proġetti ta’ mobbiltà, proġetti ta’ kooperazzjoni, azzjonijiet ta’ appoġġ għall-politika), inklużi l-kisba tal-objettivi tal-proġett, in-numru u t-tip ta’ parteċipanti u l-aspetti baġitarji u finanzjarji
 • timmaniġġja l-organizzazzjonijiet parteċipanti fil-proġett għall-iżgurar tal-monitoraġġ u tas-segwitu
 • tipprovdi r-rappurtar u l-obbligu ta’ rendikont permezz tal-istatistika miġbura mill-proġett u t-tweġibiet ipprovduti mill-benefiċjarju jew mill-parteċipanti bħala parti mill-istħarriġ
 • timmaniġġja l-istħarriġiet tal-parteċipanti individwali u tipprovdi statistika dwar it-tweġibiet ipprovduti, li hi essenzjali biex jintwera kif intużaw il-fondi tal-proġett u kif intlaħqu l-objettivi tal-programm
 • tipprovdi appoġġ lill-parteċipanti futuri fil-programmi (abbażi tal-kunsens, jiġifieri fuq bażi volontarja ta’ “inklużjoni fakultattiva”)
 • tipprovdi testimonjanzi dwar il-parteċipazzjoni fil-programmi lill-pubbliku ġenerali (abbażi tal-kunsens, jiġifieri fuq bażi volontarja ta’ “inklużjoni fakultattiva”)
 • tiffaċilita l-parteċipazzjoni fi studji ulterjuri rigward il-programmi u l-kwistjonijiet tal-UE (abbażi tal-kunsens, jiġifieri fuq bażi volontarja ta’ “inklużjoni fakultattiva”)
 • tippermetti li n-Networks tal-Istudenti u Alumni tal-Erasmus+ jikkuntattjaw lill-parteċipanti ta’ Erasmus+ biex jieħdu sehem fl-attivitajiet tagħhom (abbażi ta’ kunsens, jiġifieri fuq bażi volontarja ta’ “inklużjoni fakultattiva”)
 • tipprovdi feedback lill-parteċipanti dwar il-korsijiet segwiti (abbażi tal-kunsens)
 • tippermetti li n-Network RAY (Analiżi bbażata fuq ir-riżultati tal-programmi Ewropej għaż-żgħażagħ) jikkuntattja lill-parteċipanti biex jieħdu sehem fi stħarriġ ta’ riċerka (abbażi ta’ kunsens, jiġifieri fuq bażi volontarja ta’ “inklużjoni fakultattiva”)
 • tiżgura l-preċiżjoni tal-informazzjoni statistika tal-Kummissjoni dwar il-kisba tal-objettivi tal-programm

Mhux se nużaw id-data personali tiegħek għat-teħid ta’ deċiżjonijiet awtomatizzati, inkluż it-tfassil ta’ profili.

Id-data personali tiegħek tiġi introdotta mill-organizzazzjoni tiegħek (eż. l-istituzzjoni li tibgħat) f’għodda tal-IT li għaliha jingħata aċċess lil proċessuri differenti, kif deskritt fil-punt 7. L-aċċess minn entità oħra, bħall-Aġenzija Nazzjonali jew l-istituzzjoni riċeventi, għal din id-data biex jiġu żgurati l-kwalità u l-konsistenza tad-data jitqies bħala “trasferiment tad-data”. It-tipi ta’ trasferimenti huma deskritti fit-taqsima 7.

Lura għall-werrej

 3. Fuq liema bażi(jiet) legali nipproċessaw id-data personali tiegħek?

Nipproċessaw id-data personali tiegħek, peress li

 • l-ipproċessar ikun meħtieġ għat-twettiq ta’ kompitu li jsir fl-interess pubbliku jew fl-eżerċitar ta’ awtorità uffiċjali mogħtija lill-istituzzjoni jew lill-korp tal-Unjoni
 • l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-konformità ma’ obbligu legali li l-kontrollur huwa soġġett għalih
 • l-ipproċessar ikun meħtieġ għall-eżekuzzjoni ta’ kuntratt li għalih is-suġġett tad-data hu parti jew sabiex jittieħdu passi fuq talba tas-suġġett tad-data qabel ma jidħol f’kuntratt

L-operazzjonijiet ta’ pproċessar huma neċessarji għat-twettiq tal-obbligi u r-responsabbiltajiet tal-immonitorjar u r-rapportar tal-Kummissjoni stabbiliti f'dawn li ġejjin

 • id-Deċiżjoni Nru 1720/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-15 ta' Novembru 2006 li tistabbilixxi programm ta' azzjoni fil-qasam tat-tagħlim tul il-ħajja
 • ir-Regolament (UE) Nru 1288/2013 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2013 li jistabbilixxi “Erasmus+”: il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport u li jħassar id-Deċiżjonijiet Nru 1719/2006/KE, Nru 1720/2006/KE u Nru 1298/2008/KE
 • ir-Regolament (UE) 2018/1475 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-2 ta’ Ottubru 2018 li jistabbilixxi l-qafas legali tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1288/2013, ir-Regolament (UE) Nru 1293/2013 u d-Deċiżjoni Nru 1313/2013/UE

Id-data pproċessata ma taqax fil-kamp ta’ applikazzjoni tal-istipulazzjonijiet dwar ir-Restrizzjonijiet (art. 25) u l-Konsultazzjoni minn qabel (art. 40) inkorporati fir-Regolament (UE) 2018/1725.

Lura għall-werrej

 4. Liema data personali tinġabar u hija soġġetta għal ipproċessar ulterjuri?

Sabiex titwettaq din l-operazzjoni ta’ pproċessar, jinġabru l-kategoriji ta’ data personali li ġejjin.

Data ta’ persuni ta’ kuntatt u rappreżentanti legali f’organizzazzjonijiet parteċipanti:

 • Titlu
 • Isem
 • Kunjom
 • Ġeneru
 • Dipartiment
 • Pożizzjoni
 • Mobile
 • Telefown
 • Email
 • Indirizz legali
 • Fax

Data tal-istaff tal-Aġenzija Nazzjonali:

 • Titlu
 • Isem
 • Kunjom
 • Ġeneru
 • Dipartiment
 • Pożizzjoni

Data tal-persuna li tipparteċipa f’attivitajiet ta’ Erasmus+ jew fi proġett tal-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà:

 • ID tal-parteċipant
 • Numru tar-reġistrazzjoni tal-parteċipant (il-portal ESC)
 • Titlu
 • Isem
 • Kunjom
 • Data tat-twelid
 • Ġeneru
 • Nazzjonalità
 • Appoġġ għal bżonnijiet speċjali (iva/le) – dan jinġabar meta jista’ jkollu impatt fuq l-arranġamenti li huma meħtieġa biex l-applikant ikun jista’ jieħu sehem fil-proġett jew fl-ammonti addizzjonali riċevuti bħala parti mill-għotja u għall-istatistika
 • Sfond żvantaġġat/inqas opportunitajiet (iva/le) – dan jinġabar meta jista’ jkollu impatt fuq l-ammonti addizzjonali riċevuti bħala parti mill-għotja u għall-istatistika

Il-provvediment ta’ data personali hu mandatorju għall-immaniġġjar ta’ proġetti u attivitajiet/mobbiltajiet assoċjati.

Lura għall-werrej

 5. Għal kemm żmien tinżamm id-data personali tiegħek?

Id-DĠ EAC jipproċessa d-data personali tiegħek għat-tul tal-proġett tal-għotja tiegħek, li jista’ jkun sa massimu ta’ 36 xahar.

Wara dan, id-DĠ EAC irid iżomm id-data personali tiegħek sakemm dan ikun meħtieġ mir-Regolament Finanzjarju (li jistabbilixxi r-regoli finanzjarji għall-baġit tal-UE) għal skopijiet ta’ awditjar, minħabba li l-kontrolli jew l-investigazzjonijiet tal-frodi jitwettqu regolarment wara t-tlestija tal-azzjonijiet, u d-data trid tkun disponibbli sabiex kwistjonijiet bħall-parteċipazzjoni falza u l-finanzjament doppju jkunu jistgħu jiġu esklużi.

Fl-aħħar mill-aħħar, aħna se nħassru d-data massimu ta’ 10 snin wara tmiem is-sena tal-għeluq tal-ftehim (l-hekk imsejjaħ ftehim ta’ delega jew ta’ kontribuzzjoni) bejn l-Aġenzija Nazzjonali u l-Kummissjoni. Dawn il-ftehimiet normalment idumu bejn 3 u 4 snin.

Lura għall-werrej

 6. Kif inħarsu u nissalvagwardjaw id-data personali tiegħek?

Id-data kollha tinħażen mill-Kummissjoni Ewropea f’ċentru tad-data li jinsab fl-UE.

L-operazzjonijiet ta’ pproċessar kollha jitwettqu skont id-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea (UE, Euratom) 2017/46 tal-10 ta' Jannar 2017 dwar is-sigurtà tas-sistemi ta' komunikazzjoni u informazzjoni fil-Kummissjoni Ewropea.

Biex tipproteġi d-data personali tiegħek, il-Kummissjoni Ewropea daħħlet fis-seħħ miżuri tekniċi u organizzattivi. Il-miżuri tekniċi jinkludu:

 • azzjonijiet xierqa biex tiġi indirizzata s-sigurtà online
 • riskju minimizzat ta’ telf ta’ data
 • prevenzjoni ta’ alterazzjoni ta’ data jew aċċess mhux awtorizzat

Il-miżuri organizzattivi jinkludu r-restrizzjoni tal-aċċess għad-data personali għal persuni awtorizzati biss b’rekwiżit leġittimu ta’ “ħtieġa ta’ tagħrif” għal din l-operazzjoni ta’ pproċessar.

Lura għall-werrej

 7. Min għandu aċċess għad-data personali tiegħek u lil min tiġi żvelata?

It-trasferiment tad-data personali tiegħek hu meħtieġ għall-konklużjoni jew il-prestazzjoni ta’ ftehim konkluż fl-interess tiegħek bejn il-kontrollur (il-Kummissjoni Ewropea) u persuna fiżika jew ġuridika oħra (l-Aġenziji Nazzjonali fl-Istati Membri tal-UE, il-pajjiżi taż-ŻEE, kif ukoll il-pajjiżi tal-programm li huma t-Turkija, is-Serbja u l-Maċedonja ta’ Fuq). It-trasferiment isir billi jingħata aċċess għad-data personali tiegħek lil organizzazzjonijiet differenti, kif deskritt hawn taħt.

Min għandu aċċess għad-data personali tiegħek u lil min tiġi żvelata jiddependi minn fejn tiġi trasferita d-data personali tiegħek. Bħalissa hemm żewġ tipi ta’ trasferimenti ta’ data li jiżguraw livell differenti ta’ protezzjoni:

 1. It-trasferimenti ta’ data lejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea, lejn pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea, jew lejn pajjiżi li għalihom il-Kummissjoni adottat deċiżjoni ta’ adegwatezza li tiżgura livell adegwat ta’ protezzjoni
 2. It-trasferimenti tad-data lejn pajjiżi terzi li għalihom m’hemm ebda deċiżjoni ta’ adegwatezza tal-Kummissjoni u l-livell ta’ protezzjoni tad-drittijiet tiegħek fir-rigward tad-data personali tiegħek jistgħu ma jkunux ekwivalenti għal-leġiżlazzjoni tal-UE

Fil-każ ta’ trasferimenti ta’ data personali ġewwa l-UE/iż-ŻEE u lejn pajjiżi b’deċiżjoni ta’ adegwatezza:

L-aċċess għad-data personali tiegħek hu pprovdut lill-istaff tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli għat-twettiq ta’ din l-operazzjoni ta’ pproċessar u lill-istaff awtorizzat skont il-prinċipju tal-“ħtieġa ta’ tagħrif”. Dan l-istaff jirrispetta ftehimiet statutorji, u fejn meħtieġ, ftehimiet addizzjonali ta’ kunfidenzjalità.

Barra mill-Kummissjoni Ewropea, l-aċċess għad-data personali tiegħek hu pprovdut lil:

 • staff ta’ organizzazzjonijiet benefiċjarji li jimmaniġġjaw il-proġett ta’ għotja, mobbiltajiet u attivitajiet oħra ta’ proġetti bħal proġetti ta’ kooperazzjoni
 • staff awtorizzat ta’ organizzazzjonijiet sħab fil-proġett
 • staff awtorizzat tal-Aġenziji Nazzjonali
 • voluntiera rilevanti minn organizzazzjonijiet li huma parti mill-Alleanza tal-Istudenti u l-Alleanza Alumni Erasmus+ (ESAA), u staff mill-konsorzju maħtur mill-Kummissjoni Ewropea biex jappoġġja lill-ESAA
 • utenti awtorizzati f’kumpaniji esterni kkuntrattati mill-Kummissjoni Ewropea jew mill-Aġenziji Nazzjonali għall-forniment ta’ servizzi, pereżempju, l-iżvilupp u l-appoġġ għall-Mobility Tool+
 • staff awtorizzat tal-Aġenzija Eżekuttiva Ewropea għall-Edukazzjoni u l-Kultura li jżomm is-servizz tal-katalogu tal-kors School Education Gateway
 • meta ssir verifika jew investigazzjoni, awdituri esterni jista’ jkollhom bżonn aċċess għad-data tiegħek biex jiżguraw il-legalità u r-regolarità tal-implimentazzjoni tal-proġett
 • il-kumpanija tal-assigurazzjoni maħtura, li trid tkun taf l-individwi li trid tkopri bħala parti mill-kuntratt tagħha (għall-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà)
 • Delegazzjoni tal-UE fil-pajjiżi li jibagħtu l-parteċipanti
 • staff tal-Aġenzija Nazzjonali Finlandiża għall-Edukazzjoni – EDUFI, Servizzi ta’ Internazzjonalizzazzjoni għaż-Żgħażagħ, Kultura u Sport (fejn qed taġixxi fir-rwol tagħhom bħala koordinatur tal-Analiżi bbażata fuq ir-riċerka tan-Network Erasmus+ Żgħażagħ fl-Azzjoni (RAY) )

L-informazzjoni li niġbru mhix se tingħata lil xi parti terza, ħlief sal-punt u għall-finijiet li jistgħu jkunu meħtieġa jagħmlu dan mil-liġi nazzjonali.

Fil-każ ta’ trasferimenti ta’ data personali lil pajjiżi terzi:

Id-data personali tiegħek tiġi ttrasferita lil pajjiż terz barra l-UE/iż-ŻEE li għalih m’hemm ebda deċiżjoni ta’ adegwatezza (inkluż lil pajjiżi tal-programm – it-Turkija, is-Serbja u l-Maċedonja ta’ Fuq) jekk inti tinsab f’waħda mis-sitwazzjonijiet li ġejjin:

 • qed twettaq mobbiltà lejn il-pajjiż terz
 • qed tipparteċipa fi proġett ma’ organizzazzjoni sieħba minn pajjiż terz
 • qed tipparteċipa fi proġett immaniġġjat mill-Aġenziji Nazzjonali fit-Turkija, is-Serbja jew il-Maċedonja ta’ Fuq
 • qed tipparteċipa fi proġett ma’ organizzazzjoni benefiċjarja jew koordinatur (għal skejjel għal proġetti fl-iskejjel biss) mit-Turkija, is-Serbja jew il-Maċedonja ta’ Fuq
 • organizzazzjoni benefiċjarja tipprovdi aċċess għad-data tal-proġett lil persuna awtorizzata minn pajjiż terz

L-aċċess għad-data personali tiegħek hu pprovdut lill-organizzazzjonijiet li ġejjin mill-pajjiż terz:

 • staff ta’ organizzazzjonijiet benefiċjarji mit-Turkija, is-Serbja, jew il-Maċedonja ta’ Fuq li jimmaniġġjaw il-proġett tal-għotja, il-mobbiltajiet u attivitajiet oħrajn ta’ proġetti bħal proġetti ta’ kooperazzjoni (jekk qed tipparteċipa fi proġett ma’ organizzazzjoni benefiċjarja jew int koordinatur minn dawn il-pajjiżi)
 • staff awtorizzat tal-Aġenziji Nazzjonali, l-awtoritajiet nazzjonali u d-Delegazzjonijiet tal-UE mit-Turkija, is-Serbja jew il-Maċedonja ta’ Fuq (jekk qed tipparteċipa fi proġett immaniġġjat mill-Aġenziji Nazzjonali minn dawn il-pajjiżi)
 • staff awtorizzat ta’ organizzazzjonijiet sħab fi proġett minn pajjiż terz (jekk qed tipparteċipa fi proġett ma’ organizzazzjoni sieħba minn pajjiż terz)
 • staff awtorizzat tal-Uffiċċji Nazzjonali Erasmus+ fil-pajjiż terz li jirċievi (għal finijiet ta’ statistika, jekk twettaq mobbiltà lejn pajjiż terz)
 • persuna awtorizzata minn organizzazzjoni ta’ pajjiż terz (jekk organizzazzjoni benefiċjarja fil-proġett tiegħek ipprovdiet aċċess għad-data personali tiegħek).

F’dan il-każ, il-livell ta’ protezzjoni tad-data personali tiegħek jiddependi mil-liġi jew il-prattika ta’ dak il-pajjiż terz. Madankollu, id-drittijiet tiegħek fir-rigward tal-protezzjoni tad-data jistgħu ma jkunux ekwivalenti għal dawk f’pajjiż tal-UE/ŻEE jew pajjiż b’deċiżjoni ta’ adegwatezza. Jekk l-istituzzjoni li tibgħat tinsab f’pajjiż tal-UE/taż-ŻEE, it-trasferiment irid jikkonforma mal-kundizzjonijiet stabbiliti fil-Kapitolu V tar-Regolament (UE) 2018/1725.

L-informazzjoni li niġbru mhix se tingħata lil xi parti oħra li tinsab f’pajjiż terz barra mill-UE/ŻEE, ħlief sal-punt u għall-iskop, li jistgħu jkunu meħtieġa mil-liġi nazzjonali tal-pajjiż inkwistjoni.

Lura għall-werrej

 8. X’inhuma d-drittijiet tiegħek u kif tista’ teżerċitahom?

Inti għandek drittijiet speċifiċi bħala “suġġett tad-data” skont il-Kapitolu III (l-Artikoli 14-25) tar-Regolament (UE) 2018/1725, b’mod partikolari d-dritt li taċċessa jew tikkoreġi d-data personali tiegħek u d-dritt li tillimita l-ipproċessar tad-data personali tiegħek.

Int tista’ teżerċita d-drittijiet tiegħek billi tikkuntattja lill-Kontrollur tad-Data, jew f’każ ta’ kunflitt lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Kummissjoni Ewropea. Jekk ikun meħtieġ, tista’ tindirizza wkoll lill-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data. L-informazzjoni ta’ kuntatt tagħhom tingħata taħt it-Taqsima 9 hawn taħt.

Meta tixtieq teżerċita d-drittijiet tiegħek fil-kuntest ta’ operazzjoni ta’ pproċessar speċifika waħda jew aktar, jekk jogħġbok ipprovdi d-deskrizzjoni tagħhom (jiġifieri r-referenza(i) tar-Rekord tagħhom kif speċifikat taħt it-Taqsima 10 hawn taħt) fit-talba tiegħek.

Lura għall-werrej

 9. Informazzjoni ta’ kuntatt

Il-Kontrollur tad-Data

Id-Direttorat Ġenerali għall-Edukazzjoni, iż-Żgħażagħ, l-Isport u l-Kultura, l-Unità B.4 - Koordinazzjoni tal-Erasmus+

Jekk tixtieq teżerċita d-drittijiet tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 jew jekk għandek kummenti, mistoqsijiet jew tħassib relatati mal-ipproċessar tad-data personali tiegħek, jew jekk tixtieq tressaq ilment dwar il-ġbir u l-użu tad-data personali tiegħek, jekk jogħġbok ibgħat email lill-Kontrollur tad-Data fuq EU-ERASMUS-ESC-PERSONAL-DATA@ec.europa.eu.

Minn barra dawn ta’ hawn fuq tista’ tikkuntattja:

L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (UPD) tal-Kummissjoni Ewropea:

Tista’ tikkuntattja lill-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) dwar kwistjonijiet relatati mal-ipproċessar tad-data personali tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725.

Il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPS)

Inti għandek id-dritt tirrikorri (jiġifieri tista’ tressaq ilment) għand il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data jekk jidhirlek li nkisru d-drittijiet tiegħek skont ir-Regolament (UE) 2018/1725 b’riżultat tal-ipproċessar tad-data personali mill-Kontrollur tad-Data.

Lura għall-werrej

 10. Fejn tista’ ssib aktar informazzjoni dettaljata?

L-Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Data tal-Kummissjoni Ewropea (UPD) jippubblika r-reġistru tal-operazzjonijiet kollha tal-ipproċessar tad-data personali mill-Kummissjoni Ewropea. Tista’ taċċessa r-reġistru permezz ta’ dan il-link: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Din l-operazzjoni ta’ pproċessar speċifika ġiet inkluża fir-reġistru pubbliku tal-UPD bir-Referenza tar-Rekord li ġejja: DPR-EC-01069.

Fil-paġna dwar l-Erasmus+ u l-protezzjoni tad-data tista’ ssib aktar informazzjoni dwar l-ipproċessar tad-data personali fl-Erasmus+ u fil-Korp Ewropew ta’ Solidarjetà.

Lura għall-werrej