Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pziņojums par privātumu

This privacy statement is related to the Erasmus+ 2014-2020 programme. It is relevant for projects still ongoing from that period.

You can also read the privacy statement of the new Erasmus+ 2021-2027 programme.

“Mobilitātes rīks+”

Šajā paziņojumā par privātumu ir sniegta informācija par jūsu persondatu apstrādi un aizsardzību.

 Satura rādītājs

 1. Ievads
 2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus
 3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats
 4. Kādus persondatus mēs vācam un tad apstrādājam
 5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus
 6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus
 7. Kam ir pieejami jūsu persondati, un kam tos izpauž
 8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās izmantot
 9. Kontaktinformācija
 10. Kur var atrast plašāku informāciju

Skatiet arī saistīto paziņojumu par privātumu “Programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki, kurus ietekmējis koronavīrusa uzliesmojums”.

1. Ievads

Eiropas Komisija (tālāk tekstā “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu tiesības uz privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā persondatus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par privātumu ir izskaidrots visu sniegto persondatu apstrādes pamatojums un tas, kādā veidā tie tiek vākti, apstrādāti un aizsargāti, kā šī informācija tiek izmantota un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai izmantotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Atpakaļ uz satura rādītāju

 2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus

Šīs apstrādes nolūks:

 • pārvaldīt informāciju par projektiem, ko finansē no “Erasmus+”, Eiropas Solidaritātes korpusa un mūžizglītības programmām (piemēram, mobilitātes projekti, sadarbības projekti, politikas atbalsta darbības), tostarp informāciju par projektu mērķu sasniegšanu, dalībnieku skaitu un veidu, kā arī budžeta un finanšu aspektiem;
 • pārvaldīt projekta dalīborganizācijas, lai nodrošinātu uzraudzību un turpmākos pasākumus;
 • sniegt ziņojumus un nodrošināt pārskatatbildību, izmantojot statistikas datus par projektu, kā arī saņēmēju un dalībnieku sniegtās atbildes uz apsekojumu jautājumiem;
 • pārvaldīt individuālu dalībnieku apsekojumus un nodrošināt statistiku par sniegtajām atbildēm, kas ir būtiski, lai parādītu, kā ir izlietoti projekta līdzekļi un kā ir sasniegti programmas mērķi;
 • palīdzēt turpmākajiem programmu dalībniekiem (pamatojoties uz viņu piekrišanu, proti, brīvprātīgu dalību);
 • sniegt plašai sabiedrībai liecības par dalību programmās (pamatojoties uz dalībnieku piekrišanu, proti, brīvprātīgu dalību);
 • veicināt dalību turpmākos pētījumos par programmām un ES jautājumiem (pamatojoties uz dalībnieku piekrišanu, proti, brīvprātīgu dalību);
 • ļaut “Erasmus+” studentu un absolventu tīkliem sazināties ar “Erasmus+” dalībniekiem, lai aicinātu tos piedalīties viņu pasākumos (pamatojoties uz dalībnieku piekrišanu, proti, brīvprātīgu dalību);
 • publicēt dalībnieku atsauksmes par apmeklētajiem kursiem (pamatojoties uz dalībnieku piekrišanu);
 • ļaut tīklam “RAY Network” (Research-based analysis of European youth programmes) sazināties ar dalībniekiem, lai aicinātu tos piedalīties pētniecības aptaujā (pamatojoties uz dalībnieku piekrišanu, proti, brīvprātīgu dalību);
 • nodrošināt Komisijas statistikas informācijas precizitāti attiecībā uz programmas mērķu sasniegšanu.

Mēs neizmantosim jūsu persondatus automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai.

Jūsu organizācija (piemēram, nosūtītājiestāde) jūsu persondatus ievada IT rīkā, kuram var piekļūt dažādi apstrādātāji, kā aprakstīts 7. punktā. Citas struktūras, piemēram, valsts aģentūras vai saņēmējas iestādes, piekļuvi šiem datiem ar nolūku nodrošināt datu kvalitāti un konsekvenci uzskata par “datu nosūtīšanu”. Datu nosūtīšanas veidi ir aprakstīti 7. sadaļā.

Atpakaļ uz satura rādītāju

 3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats

Jūsu persondatus apstrādājam šādu iemeslu dēļ:

 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Savienības iestādei vai struktūrai likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;
 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz pārzini attiecināmu juridisku pienākumu;
 • apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Šī apstrādes darbība ir vajadzīga, lai varētu izpildīt Komisijas saistības un pienākumus uzraudzīt un sniegt ziņojumus. Tie noteikti šādos tiesību aktos:

 • Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums 2006/1720/EK (2006. gada 15. novembris), ar ko izveido rīcības programmu mūžizglītības jomā;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1288/2013 (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus +” un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK;
 • Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1475 (2018. gada 2. oktobris), ar ko paredz Eiropas Solidaritātes korpusa tiesisko regulējumu un groza Regulu (ES) Nr. 1288/2013, Regulu (ES) Nr. 1293/2013 un Lēmumu Nr. 1313/2013/ES.

Uz apstrādātajiem datiem neattiecas ierobežojumi, kas noteikti Regulas (ES) 2018/1725 25. pantā, un prasība par iepriekšēju apspriešanos, kas noteikta tās pašas regulas 40. pantā.

Atpakaļ uz satura rādītāju

 4. Kādus persondatus mēs vācam un tad apstrādājam

Lai veiktu šo apstrādes darbību, tiek vāktas turpmāk uzskaitītās persondatu kategorijas.

Dalīborganizāciju kontaktpersonu un juridisko pārstāvju dati:

 • uzruna,
 • vārds,
 • uzvārds,
 • dzimums,
 • nodaļa,
 • amats,
 • mobilais tālrunis,
 • tālrunis,
 • e-pasts,
 • juridiskā adrese,
 • faksa numurs.

Dati par valsts aģentūras darbiniekiem:

 • uzruna,
 • vārds,
 • uzvārds,
 • dzimums,
 • nodaļa,
 • amats.

Dati par personām, kas piedalās “Erasmus+” darbībās vai Eiropas Solidaritātes korpusa projektā:

 • dalībnieka identifikators,
 • dalībnieka reģistrācijas numurs (ESK portālā),
 • uzruna,
 • vārds,
 • uzvārds,
 • dzimšanas datums,
 • dzimums,
 • pilsonība,
 • vai nepieciešama palīdzība īpašu apstākļu dēļ (jā/nē) – šīs ziņas vāc tad, ja tas var ietekmēt pasākumus, kas vajadzīgi, lai pieteikuma iesniedzējs spētu piedalīties projektā, vai ja šā apstākļa dēļ ir nepieciešami papildu līdzekļi dotācijai, kā arī statistikas vajadzībām;
 • izcelsme no nelabvēlīgas vides / mazāk iespēju (jā/nē) – šīs ziņas vāc tad, ja šis apstāklis var ietekmēt papildu līdzekļus, ko piešķir dotācijas ietvaros, kā arī statistikas vajadzībām.

Persondatu sniegšana ir obligāta, lai varētu pārvaldīt projektus un ar tiem saistītos pasākumus un mobilitāti.

Atpakaļ uz satura rādītāju

 5. Cik ilgi mēs glabājam jūsu persondatus

EAC ĢD apstrādā jūsu persondatus, kamēr jūs piedalāties dotācijas projektā, proti, ne ilgāk par 36 mēnešiem.

Pēc tam EAC ĢD jāglabā jūsu persondati tik ilgi, cik noteikts Finanšu regulā (ES budžetu reglamentējošie noteikumi) revīzijas vajadzībām, jo pārbaudes vai krāpšanas izmeklēšana regulāri notiek pēc darbību pabeigšanas, un datiem jābūt pieejamiem, lai varētu atklāt un izskaust tādus pārkāpumus kā viltus dalība un dubulta finansēšana.

Visbeidzot, mēs dzēsīsim datus ne vēlāk kā 10 gadus pēc tā gada beigām, kurā noslēgts nolīgums (tā sauktais deleģēšanas jeb iemaksu nolīgums) starp valsts aģentūru un Komisiju. Šie nolīgumi parasti ilgst 3–4 gadus.

Atpakaļ uz satura rādītāju

 6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus

Eiropas Komisija visus datus glabā datu centrā, kas atrodas ES.

Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Eiropas Komisija ir ieviesusi tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi ir šādi:

 • atbilstošas darbības, lai garantētu drošību tiešsaistē,
 • līdz minimumam samazināts datu zuduma risks,
 • datu pārveidošanas vai neatļautas piekļuves nepieļaušana.

Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota nepieciešamība tos zināt.

Atpakaļ uz satura rādītāju

 7. Kam ir pieejami jūsu persondati, un kam tos izpauž

Jūsu persondati ir jānosūta, lai noslēgtu vai izpildītu nolīgumu, kas jūsu interesēs noslēgts starp datu apstrādātāju (Eiropas Komisija) un citu fizisku vai juridisku personu (valsts aģentūras ES dalībvalstīs, EEZ valstīs, kā arī programmas valstīs Turcijā, Serbijā un Ziemeļmaķedonijā). Pārsūtīšana tiek veikta, nodrošinot dažādām organizācijām piekļuvi jūsu persondatiem, kā aprakstīts turpmāk.

Tas, kuras personas var piekļūt jūsu persondatiem un kam tos izpauž, ir atkarīgs no tā, uz kurieni jūsu persondati tiek nosūtīti. Šobrīd ir divu veidu datu nosūtīšana, kas nodrošina atšķirīgu aizsardzības līmeni:

 1. Datu nosūtīšana Eiropas Savienības dalībvalstīm, Eiropas Ekonomikas zonas valstīm vai valstīm, attiecībā uz kurām Komisija ir pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību un kas garantē pienācīgu aizsardzības līmeni;
 2. Datu nosūtīšana uz trešām valstīm, attiecībā uz kurām Komisija nav pieņēmusi lēmumu par aizsardzības līmeņa pietiekamību un kurās jūsu tiesību aizsardzības līmenis attiecībā uz jūsu persondatiem var nebūt līdzvērtīgs ES tiesību aktos noteiktajam.

Persondatu nosūtīšana ES/EEZ iekšienē un uz valstīm, attiecībā uz kurām pieņemts lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību

Jūsu persondatiem var piekļūt Eiropas Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un pilnvaroti darbinieki, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā nepieciešama darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu noteikumus par konfidencialitāti.

Piekļuvi jūsu persondatiem dod šādām personām ārpus Eiropas Komisijas:

 • to saņēmējorganizāciju personāls, kuras pārvalda dotāciju projektu, mobilitāti un citus projekta pasākumus, piemēram, sadarbības projektus;
 • projektu partnerorganizāciju pilnvarotie darbinieki;
 • valstu aģentūru pilnvarotie darbinieki;
 • attiecīgie brīvprātīgie no organizācijām, kas piedalās “Erasmus+” studentu un absolventu aliansē (ESAA), un darbinieki konsorcijā, ko Eiropas Komisija norīkojusi ESAA atbalstam;
 • pilnvaroti lietotāji ārējos uzņēmumos, ar kuriem Eiropas Komisija vai valstu aģentūras ir noslēgušas līgumus par pakalpojumu sniegšanu, piemēram, “Mobilitātes rīka+” izstrādi un atbalstu;
 • Eiropas Izglītības un kultūras izpildaģentūras pilnvarotie darbinieki, kas uztur Eiropas skolu izglītības tiešsaistes platformas “School Education Gateway” kursu katalogu;
 • kad notiek revīzija vai izmeklēšana, ārējiem revidentiem var būt vajadzīga piekļuve jūsu datiem, lai garantētu projekta īstenošanas likumību un pareizību;
 • norīkotā apdrošināšanas sabiedrība, kurai jāzina, kurām personām tai ir jānodrošina aizsardzība saskaņā ar līgumu (Eiropas Solidaritātes korpusam);
 • ES delegācija dalībnieku nosūtītājvalstīs;
 • Somijas Izglītības aģentūras (EDUFI) darbinieki, kuri kā tīkla “RAY Network” (Research-based Analysis of Erasmus+ Youth in Action (RAY) Network) koordinatori piedāvā jaunatnes, kultūras un sporta internacionalizācijas pakalpojumus.

Informācija, ko mēs vācam, netiks izpausta nevienai trešai personai, izņemot tādā mērā un tādos gadījumos, kad tas, iespējams, ir jādara saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Persondatu nosūtīšana uz trešām valstīm

Jūsu persondati tiek nosūtīti uz trešo valsti ārpus ES/EEZ, attiecībā uz kuru nav pieņemts lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību (tostarp programmas valstis Turcija, Serbija un Ziemeļmaķedonija), ja esat kādā no turpmāk uzskaitītajām situācijām:

 • jūs piedalāties mobilitātes projektā trešā valstī;
 • jūs piedalāties projektā ar partnerorganizāciju no trešās valsts;
 • jūs piedalāties projektā, ko pārvalda valsts aģentūras Turcijā, Serbijā vai Ziemeļmaķedonijā;
 • jūs piedalāties projektā ar saņēmējorganizāciju vai koordinatoru (tikai starpskolu projektiem) no Turcijas, Serbijas vai Ziemeļmaķedonijas;
 • saņēmējorganizācija nodrošina piekļuvi projekta datiem pilnvarotai personai no trešās valsts.

Jūsu persondatiem var piekļūt šādas trešās valsts organizācijas:

 • to saņēmējorganizāciju darbinieki no Turcijas, Serbijas vai Ziemeļmaķedonijas, kas pārvalda dotāciju projektu, mobilitāti un citus projekta pasākumus, piemēram, sadarbības projektus (ja jūs piedalāties projektā ar saņēmējorganizāciju vai koordinatoru no šīm valstīm);
 • pilnvaroti darbinieki valsts aģentūrās, valsts iestādēs un ES delegācijās no Turcijas, Serbijas un Ziemeļmaķedonijas (ja jūs piedalāties šo valstu aģentūru pārvaldītā projektā);
 • projektu partnerorganizāciju pilnvarotie darbinieki no trešām valstīm (ja jūs piedalāties projektā ar partnerorganizāciju no trešās valsts);
 • valstu “Erasmus+” biroju pilnvarotie darbinieki uzņēmējā trešā valstī (statistikas vajadzībām, ja jūs piedalāties mobilitātes projektā trešā valstī);
 • pilnvarota persona no trešās valsts organizācijas (ja saņēmējorganizācija jūsu projektā ir nodrošinājusi piekļuvi jūsu persondatiem).

Šajā gadījumā jūsu persondatu aizsardzības līmenis būs atkarīgs no attiecīgās trešās valsts tiesību aktiem vai prakses. Tomēr jūsu tiesības attiecībā uz datu aizsardzību var nebūt līdzvērtīgas tiesībām ES/EEZ valstī vai valstī, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību. Ja nosūtošā iestāde atrodas ES/EEZ valstī, datu nosūtīšanai ir jāatbilst Regulas (ES) 2018/1725 V nodaļā izklāstītajiem nosacījumiem.

Informācija, ko mēs vācam, netiks sniegta nevienai citai personai, kas atrodas trešā valstī ārpus ES/EEZ, izņemot tādā apjomā un nolūkā, kā var būt nepieciešams, ievērojot attiecīgās valsts tiesību aktus.

Atpakaļ uz satura rādītāju

 8. Kādas ir jūsu tiesības, un kā tās izmantot

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, piemēram, tiesības piekļūt saviem persondatiem, tos labot un tiesības ierobežot savu persondatu apstrādi.

Savas tiesības varat izmantot, sazinoties ar datu pārzini vai – konflikta gadījumā – ar Eiropas Komisijas datu aizsardzības speciālistu. Ja nepieciešams, varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Izmantojiet zemāk 9. sadaļā sniegto kontaktinformāciju.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, lūdzu, aprakstiet tās savā pieprasījumā (piemēram, miniet atsauces numuru, kā norādīts tālāk 10. sadaļā).

Atpakaļ uz satura rādītāju

 9. Kontaktinformācija

Datu pārzinis

Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāts, B.4. nodaļa – “Erasmus+” koordinācija

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas saistībā ar jūšu persondatu vākšanu, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par savu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini: EU-ERASMUS-ESC-PERSONAL-DATA@ec.europa.eu.

Varat arī sazināties ar šādām struktūrām/personām:

Eiropas Komisijas datu aizsardzības speciālists

Ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) varat sazināties par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725.

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (piemēram, iesniegt viņam sūdzību), ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ nav ievērotas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725.

Atpakaļ uz satura rādītāju

 10. Kur var atrast plašāku informāciju

Eiropas Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu Eiropas Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību sarakstu. Tam varat piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ir iekļauta ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-01069.

Plašāka informācija par persondatu apstrādi “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusā ir pieejama “Erasmus+” un datu aizsardzības lapā.

Atpakaļ uz satura rādītāju