Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

This privacy statement is related to the Erasmus+ 2014-2020 programme. It is relevant for projects still ongoing from that period.

You can also read the privacy statement of the new Erasmus+ 2021-2027 programme.

Nástroj Mobility Tool+

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov obsahuje informácie o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov.

 Obsah

 1. Úvod
 2. Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?
 3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?
 4. Aké osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?
 5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
 6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?
 7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?
 8. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?
 9. Kontaktné údaje
 10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Prečítajte si aj súvisiace vyhlásenie o ochrane osobných údajov „Účastníci programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity dotknutí situáciou súvisiacou s ochorením COVID-19“.

1. Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) sa zaviazala chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001].

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti so svojimi osobnými údajmi. Takisto sa v ňom uvádzajú kontaktné údaje zodpovedného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby a kontaktné údaje európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Späť na obsah

 2. Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?

Účel spracovateľskej operácie:

 • spravovať podrobnosti týkajúce sa projektov financovaných z programov Erasmus+, Európskeho zboru solidarity a celoživotného vzdelávania (akými sú projekty mobility, projekty spolupráce a opatrenia na podporu politiky) vrátane dosahovania cieľov projektu, počtu a druhu účastníkov, ako aj rozpočtových a finančných zreteľov,
 • usmerňovať organizácie zúčastňujúce sa na projekte s cieľom zabezpečiť monitorovanie a následné kroky,
 • zabezpečiť podávanie správ a zodpovednosť na základe štatistických údajov získaných v rámci projektu a z odpovedí poskytnutých prijímateľom alebo účastníkmi v rámci prieskumov,
 • spravovať prieskumy jednotlivých účastníkov a poskytovať štatistické údaje o poskytnutých odpovediach, čo je nevyhnutné na to, aby sa preukázalo, ako sa využili prostriedky z projektu a ako sa dosiahli ciele programu,
 • poskytovať podporu budúcim účastníkom programov (na základe súhlasu, t. j. na základe dobrovoľného zapojenia sa),
 • poskytovať referencie týkajúce sa účasti na programoch, ktoré sú prístupné širokej verejnosti (na základe súhlasu. t. j. na základe dobrovoľného zapojenia sa – tzv. opt-in),
 • uľahčovať účasť na ďalších štúdiách týkajúcich sa programov a problematiky EÚ (na základe súhlasu, t. j. na základe dobrovoľného zapojenia sa),
 • umožniť sieťam študentov a absolventov programu Erasmus+ nadviazať kontakt s účastníkmi programu Erasmus+, aby sa zúčastnili na príslušných činnostiach (na základe súhlasu, t. j. na základe dobrovoľného zapojenia sa),
 • poskytovať spätnú väzbu od účastníkov absolvovaných kurzov (na základe súhlasu),
 • umožniť sieti RAY (výskumná analýza európskych programov pre mládež) oslovovať účastníkov, aby sa zúčastnili na výskumnom prieskume (na základe súhlasu, t. j na základe dobrovoľného zapojenia sa),
 • zabezpečiť presnosť štatistických informácií Komisie o dosahovaní cieľov programov.

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Vaše osobné údaje vkladá vaša organizácia (napr. vysielajúca inštitúcia) do nástroja IT, ku ktorému majú povolený prístup jednotliví sprostredkovatelia tak, ako sa uvádza v bode 7. Prístup iného subjektu, akým je národná agentúra alebo prijímajúca inštitúcia, k týmto údajom kvôli zabezpečeniu kvality a konzistentnosti údajov sa považuje za „prenos údajov“. Druhy prenosov sa uvádzajú v bode 7.

Späť na obsah

 3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame z týchto dôvodov:

 • spracúvanie je potrebné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej inštitúcii alebo orgánu Únie,
 • spracúvanie je potrebné na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá sa vzťahuje na prevádzkovateľa,
 • spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.

Predmetné spracovateľské operácie sú potrebné na splnenie záväzkov a povinností Komisie týkajúcich sa monitorovania a vykazovania stanovených v týchto dokumentoch:

 • rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1720/2006/ES z 15. novembra 2006, ktorým sa ustanovuje akčný program v oblasti celoživotného vzdelávania,
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1288/2013 z 11. decembra 2013, ktorým sa zriaďuje „Erasmus+“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia č. 1719/2006/ES, č. 1720/2006/ES a č. 1298/2008/ES,
 • nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1475 z 2. októbra 2018, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1288/2013, nariadenie (EÚ) č. 1293/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013/EÚ.

Spracovávané údaje nepatria do pôsobnosti ustanovení o obmedzeniach (článok 25) a predchádzajúcej konzultácii (článok 40) zakotvených v nariadení (EÚ) 2018/1725.

Späť na obsah

 4. Aké osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

Na vykonanie tejto spracovateľskej operácie sa získavajú tieto kategórie osobných údajov.

Údaje kontaktných osôb a právnych zástupcov v zúčastnených organizáciách:

 • Titul
 • Meno
 • Priezvisko
 • Rod
 • Oddelenie
 • Pracovná pozícia
 • Mobil
 • Pevná linka
 • E-mail
 • Adresa sídla
 • Fax

Údaje pracovníkov národnej agentúry:

 • Titul
 • Meno
 • Priezvisko
 • Rod
 • Oddelenie
 • Pracovná pozícia

Údaje osôb zúčastnených na činnostiach v rámci programu Erasmus+ alebo na projektoch Európskeho zboru solidarity:

 • Preukaz totožnosti účastníka
 • Registračné číslo účastníka (portál ESC)
 • Titul
 • Meno
 • Priezvisko
 • Dátum narodenia
 • Rod
 • Štátna príslušnosť
 • Podpora v prípade špeciálnych potrieb (áno/nie) – tieto údaje sa získavajú v prípade, ak by mohli mať vplyv na podmienky potrebné na to, aby sa žiadateľ/žiadateľka mohol/mohla zúčastniť na projekte, alebo ak by mohli mať vplyv na dodatočné sumy prijaté ako súčasť grantu, alebo aby slúžili ako štatistické údaje
 • Pôvod v sociálne znevýhodnenom prostredí/osoba s nedostatkom príležitostí (áno/nie) – tieto údaje sa získavajú v prípade, ak by mohli mať vplyv na dodatočné sumy prijaté ako súčasť grantu, alebo aby slúžili ako štatistické údaje

Ustanovenie o osobných údajoch je povinné pre riadenie projektov a s tým súvisiacich činností/mobility.

Späť na obsah

 5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

GR EAC spracúva vaše osobné údaje počas celého trvania vášho grantového projektu, čo môže byť najviac 36 mesiacov.

Po uplynutí tejto lehoty má GR EAC povinnosť uchovávať vaše osobné údaje tak dlho, ako sa to vyžaduje v nariadení o rozpočtových pravidlách (ktorým sa stanovujú rozpočtové pravidlá vzťahujúce sa na všeobecný rozpočet EÚ), a to na účely auditu, pretože kontroly alebo vyšetrovania podvodov sa spravidla vykonávajú po skončení činností v rámci projektu. Tieto údaje sú potrebné, aby bolo možné vylúčiť také prípady, ako je predstieraná účasť a dvojité financovanie.

Údaje napokon vymažeme najneskôr 10 rokov po skončení roku, v ktorom bola uzatvorená dohoda medzi národnou agentúrou a Komisiou (tzv. dohoda o príspevku). Tieto dohody sú spravidla platné 3 – 4 roky.

Späť na obsah

 6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Európska komisia uchováva všetky údaje v dátovom centre, ktoré sa nachádza v EÚ.

Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú podľa rozhodnutia Európskej komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Európska komisia na ochranu vašich osobných údajov zaviedla niekoľko technických a organizačných opatrení. Technické opatrenia zahŕňajú:

 • primerané opatrenia na riešenie online bezpečnosti,
 • minimalizáciu rizika straty údajov,
 • predchádzanie zmene údajov alebo neoprávnenému prístupu.

K organizačným opatreniam patrí obmedzenie prístupu k osobným údajom výlučne pre oprávnené osoby, ktoré majú legitímnu potrebu poznať ich na účely tejto spracovateľskej operácie.

Späť na obsah

 7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prenos vašich osobných údajov je nevyhnutný na uzatvorenie alebo plnenie dohody uzatvorenej vo vašom záujme medzi prevádzkovateľom (Európskou komisiou) a inou fyzickou alebo právnickou osobou (národnými agentúrami v členských štátoch EÚ, krajinách EHP, ako aj v programových krajinách ako Turecko, Srbsko a Severné Macedónsko). Prenos sa uskutočňuje tým, že sa jednotlivým organizáciám poskytuje prístup k vašim osobným údajom tak, ako je uvedené ďalej.

Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú, závisí od toho, kam sa vaše osobné údaje prenášajú. V súčasnosti existujú dva typy prenosov údajov, ktoré zabezpečujú rôznu úroveň ochrany:

 1. Prenosy údajov do členských štátov Európskej únie, do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo do krajín, vo vzťahu ku ktorým Komisia prijala rozhodnutie o primeranosti, ktorým sa zabezpečuje primeraná úroveň ochrany.
 2. Prenosy údajov do tretích krajín, vo vzťahu ku ktorým Komisia neprijala rozhodnutie o primeranosti, a úroveň ochrany vašich práv, pokiaľ ide o vaše osobné údaje, nemusia byť rovnocenné s právnymi predpismi EÚ.

V prípade prenosov osobných údajov v rámci EÚ/EHP a do krajín, vo vzťahu ku ktorým Komisia prijala rozhodnutie o primeranosti:

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Európskej komisie zodpovedným za vykonávanie tejto spracovateľskej operácie a oprávneným zamestnancom podľa zásady „need-to-know“ (potreba poznať). Na týchto zamestnancov sa vzťahujú povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov, resp. ďalšie dohody o mlčanlivosti.

Mimo Európskej komisie sa prístup k vašim osobným údajom poskytuje:

 • pracovníkom prijímajúcich organizácií spravujúcim grantový projekt, mobility a ďalšie projektové činnosti, akými sú projekty spolupráce,
 • oprávneným pracovníkom partnerských organizácií projektu,
 • oprávneným pracovníkom národných agentúr,
 • príslušným dobrovoľníkom z organizácií, ktoré sú súčasťou Aliancie študentov a absolventov Erasmus+, a pracovníkom z konzorcia menovaného Európskou komisiou na podporu tejto aliancie,
 • oprávneným používateľom v externých spoločnostiach, s ktorými Európska komisia alebo národné agentúry uzatvorili zmluvy o poskytovaní služieb, napríklad služieb vývoja a podpory nástroja Mobility Tool+,
 • oprávneným pracovníkom Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru, ktorí spravujú službu katalógu predmetov na platforme School Education Gateway,
 • v prípade auditu alebo vyšetrovania môžu externí audítori potrebovať prístup k vašim údajom, aby zabezpečili zákonnosť a správnosť praktického vykonávania projektu,
 • určenej poisťovni, ktorá potrebuje údaje o osobách, ktorým je povinná poskytovať poistné krytie v rámci zmluvy (v prípade Európskeho zboru solidarity),
 • delegáciám EÚ vo vysielajúcich krajinách účastníkov,
 • pracovníkom fínskej národnej agentúry pre vzdelávanie – EDUFI (služby v oblasti internacionalizácie pre mládež, kultúru, šport) [pri výkone úlohy koordinátora siete výskumnej analýzy programov Erasmus+ a Mládež v akcii (RAY)].

Informácie, ktoré získavame, nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane s výnimkou rozsahu a účelov, v prípade ktorých to ukladá zákon.

V prípade prenosov osobných údajov do tretích krajín:

Vaše osobné údaje sa prenášajú do tretej krajiny mimo EÚ/EHP, vo vzťahu ku ktorej Komisia neprijala rozhodnutie o primeranosti (a to aj do programových krajín – do Turecka, Srbska a Severného Macedónska), ak sa nachádzate v jednej z týchto situácií:

 • uskutočňujete mobilitu v tretej krajine,
 • zúčastňujete sa na projekte s partnerskou organizáciou z tretej krajiny,
 • zúčastňujete sa na projekte spravovanom národnými agentúrami v Turecku, Srbsku alebo Severnom Macedónsku,
 • zúčastňujete sa na projekte s prijímajúcou organizáciou alebo koordinátorom (iba pre projekty medzi školami) z Turecka, zo Srbska alebo Severného Macedónska,
 • prijímajúca organizácia poskytuje prístup k údajom o projekte oprávnenej osobe z tretej krajiny.

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje nasledujúcim organizáciám z tretích krajín:

 • pracovníkom prijímajúcich organizácií z Turecka, zo Srbska alebo Severného Macedónska, ktorí spravujú grantový projekt, mobility a ďalšie projektové činnosti, akými sú projekty spolupráce (ak sa zúčastňujete na projekte s prijímajúcou organizáciou alebo koordinátorom z týchto krajín),
 • oprávneným pracovníkom národných agentúr, vnútroštátnych orgánov a delegácií EÚ z Turecka, zo Srbska alebo Severného Macedónska (ak sa zúčastňujete na projekte spravovanom národnými agentúrami z týchto krajín),
 • oprávneným pracovníkom partnerských organizácií projektu z tretích krajín (ak sa zúčastňujete na projekte s partnerskou organizáciou z tretej krajiny),
 • oprávneným pracovníkom národných kancelárií programu Erasmus+ v prijímajúcej tretej krajine (na štatistické účely, ak uskutočňujete mobilitu v tretej krajine),
 • oprávnenej osobe z organizácie tretej krajiny (ak prijímajúca organizácia vášho projektu poskytla prístup k vašim osobným údajom).

V tomto prípade bude úroveň ochrany vašich osobných údajov závisieť od právnych predpisov alebo praxe tejto tretej krajiny. Vaše práva, pokiaľ ide o ochranu údajov, však nemusia byť rovnocenné s vašimi právami v krajinách EÚ/EHP alebo v krajinách, vo vzťahu ku ktorým Komisia prijala rozhodnutie o primeranosti. Ak sa vaša vysielajúca inštitúcia nachádza v krajine EÚ/EHP, prenos musí byť v súlade s podmienkami stanovenými v kapitole V nariadenia (EÚ) 2018/1725.

Informácie, ktoré získavame, nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane, ktorá sa nachádza v krajine mimo EÚ/EHP, s výnimkou rozsahu a účelov, v prípade ktorých to ukladajú vnútroštátne právne predpisy príslušnej krajiny.

Späť na obsah

 8. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ máte osobitné práva podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725, najmä právo na prístup alebo opravu vašich osobných údajov a právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na zodpovednú osobu Európskej komisie pre ochranu údajov. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Príslušné kontaktné údaje sú uvedené v bode 9.

Ak si želáte uplatniť svoje práva v súvislosti s jednou alebo viacerými spracovateľskými operáciami, vo svojej žiadosti ich opíšte [t. j. uveďte ich referenčné označenie(-a) záznamu, ako je to uvedené v bode 10].

Späť na obsah

 9. Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Generálne riaditeľstvo pre vzdelávanie, mládež, šport a kultúru, oddelenie B.4 – Koordinácia Erasmus+

Ak by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo ak máte pripomienky, otázky či obavy týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov, alebo ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa získavania a používania vašich osobných údajov, pošlite e-mail prevádzkovateľovi na adresu EU-ERASMUS-ESC-PERSONAL-DATA@ec.europa.eu.

Okrem uvedenej možnosti sa môžete obrátiť na:

zodpovednú osobu Európskej komisie pre ochranu údajov

V otázkach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu na adrese DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS)

Máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (t. j. môžete podať sťažnosť), ak sa domnievate, že vaše práva vyplývajúce z nariadenia (EÚ) 2018/1725 boli porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov prevádzkovateľom.

Späť na obsah

 10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Európskej komisie pre ochranu údajov uverejňuje register všetkých operácií spracovania osobných údajov Európskou komisiou. Prístup k registru je na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zaznamenaná vo verejnom registri zodpovednej osoby pod touto referenčnou značkou: DPR-EC-01069.

Viac informácií o spracúvaní osobných údajov v rámci programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity možno nájsť na internetovej stránke Erasmus+ a ochrana údajov.

Späť na obsah