Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Izjava o zaštiti osobnih podataka

This privacy statement is related to the Erasmus+ 2014-2020 programme. It is relevant for projects still ongoing from that period.

You can also read the privacy statement of the new Erasmus+ 2021-2027 programme.

Alat za mobilnost+

Ova izjava sadržava informacije o obradi i zaštiti vaših osobnih podataka.

 Sadržaj

 1. Uvod
 2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?
 3. Koji su pravni temelji za obradu vaših osobnih podataka?
 4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?
 5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?
 6. Kako štitimo vaše osobne podatke?
 7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?
 8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?
 9. Podaci za kontakt
 10. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Proučite i povezanu izjavu o zaštiti osobnih podataka „Sudionici programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti pogođeni situacijom povezanom s bolesti COVID-19”.

1. Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezala se da će štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se zašto obrađujemo osobne podatke, kako ih prikupljamo, postupamo s njima i štitimo ih, kako se ti podaci upotrebljavaju te koja su vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kojemu se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

Povratak na sadržaj

 2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Svrha postupka obrade:

 • upravljanje podacima o projektima koji se financiraju u okviru programa Erasmus+, Europskih snaga solidarnosti i cjeloživotnog učenja (npr. projekti mobilnosti, projekti suradnje, aktivnosti za potporu politici), uključujući postizanje ciljeva projekta, broj i vrstu sudionika te proračunske i financijske aspekte
 • upravljanje organizacijama sudionicama u projektu kako bi se osigurali nadzor i praćenje
 • izvješćivanje i odgovornost na temelju statističkih podataka prikupljenih u okviru projekta i odgovora koje su korisnici ili sudionici dostavili putem anketa
 • upravljanje anketama sudionika i dostavljanje statističkih podataka o primljenim odgovorima, što je bitno da se vidi kako su korištena projektna sredstva i u kojoj su mjeri postignuti ciljevi programa
 • pružanje potpore budućim sudionicima programâ (na temelju privole, tj. dobrovoljnog pristanka sudionika)
 • predstavljanje iskustava sudjelovanja u programima široj javnosti (na temelju privole, tj. dobrovoljnog pristanka sudionika)
 • olakšavanje sudjelovanja u daljnjim studijama o programima i pitanjima povezanima s EU-om (na temelju privole, tj. dobrovoljnog pristanka sudionika)
 • omogućavanje mrežama studenata i bivših studenata u okviru programa Erasmus+ da stupe u kontakt sa sudionicima programa Erasmus+ kako bi sudjelovali u njihovim aktivnostima (na temelju privole, tj. dobrovoljnog pristanka sudionika)
 • pružanje povratnih informacija sudionika o programima koje su pohađali (na temelju privole)
 • omogućavanje mreži RAY (Mreža za analizu europskih programa za mlade koja se temelji na istraživanju) da kontaktira sudionike radi sudjelovanja u istraživanju (na temelju privole, tj. dobrovoljnog pristanka sudionika)
 • osiguravanje točnosti Komisijinih statističkih podataka o postizanju ciljeva programa.

Vaše osobne podatke nećemo upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

Vaše osobne podatke unosi vaša organizacija (npr. matična ustanova) u informatički alat kojem pristup imaju razni izvršitelji obrade, kako je opisano u 7. odjeljku. Dobije li neki drugi subjekt pristup tim podacima kako bi se osigurala kvaliteta i dosljednost podataka, na primjer nacionalna agencija ili ustanova primateljica, to se smatra „prijenosom podataka”. Vrste prijenosa opisane su u 7. odjeljku.

Povratak na sadržaj

 3. Koji su pravni temelji za obradu vaših osobnih podataka?

Vaše osobne podatke obrađujemo iz sljedećih razloga:

 • obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti dodijeljene instituciji ili tijelu Unije
 • obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora.

Postupci obrade nužni su radi poštovanja obveza i odgovornosti Komisije u pogledu praćenja i izvješćivanja, utvrđenih u:

 • Odluci br. 1720/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. studenoga 2006. o uspostavljanju programa djelovanja u području cjeloživotnog učenja
 • Uredbi (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ
 • Uredbi (EU) 2018/1475 Europskog parlamenta i Vijeća od 2. listopada 2018. o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni Uredbe (EU) br. 1288/2013, Uredbe (EU) br. 1293/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU.

Obrađeni podaci nisu obuhvaćeni odredbama o ograničenjima (čl. 25.) i prethodnom savjetovanju (čl. 40.) iz Uredbe (EU) 2018/1725.

Povratak na sadržaj

 4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

U svrhu ovog postupka obrade prikupljamo sljedeće kategorije osobnih podataka:

Podaci osoba za kontakt i pravnih zastupnika u organizacijama sudionicama:

 • titula
 • ime
 • prezime
 • spol
 • služba
 • dužnost
 • broj mobilnog telefona
 • telefonski broj
 • e-adresa
 • adresa sjedišta
 • telefaks

Podaci o osoblju nacionalnih agencija:

 • titula
 • ime
 • prezime
 • spol
 • služba
 • dužnost

Podaci o osobi koja sudjeluje u aktivnostima u okviru programa Erasmus+ ili projektu Europskih snaga solidarnosti:

 • identifikacijska oznaka sudionika
 • broj registracije sudionika (portal Europskih snaga solidarnosti)
 • titula
 • ime
 • prezime
 • datum rođenja
 • spol
 • državljanstvo
 • potpora za posebne potrebe (da/ne) – ti se podaci prikupljaju ako bi mogli utjecati na omogućavanje sudjelovanja prijavitelja u projektu ili na dodatne iznose primljene kao dio bespovratnih sredstava te za potrebe statistike
 • osoba u nepovoljnom položaju/s manje mogućnosti (da/ne) – ti se podaci prikupljaju ako bi mogli utjecati na dodatne iznose primljene kao dio bespovratnih sredstva te za potrebe statistike.

Navođenje osobnih podataka obvezno je kako bi se omogućilo upravljanje projektima i s njima povezanim aktivnostima/projektima mobilnosti.

Povratak na sadržaj

 5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

GU EAC obrađuje vaše osobne podatke tijekom trajanja vašeg projekta za koji su dodijeljena bespovratna sredstva, što može biti najviše 36 mjeseci.

Nakon toga GU EAC mora čuvati vaše osobne podatke koliko je propisano Financijskom uredbom (kojom se utvrđuju financijska pravila za proračun EU-a) za potrebe revizije jer se po završetku aktivnosti rutinski provode provjere ili istrage prijevara pa podaci moraju biti dostupni kako bi se mogla isključiti lažna sudjelovanja i dvostruko financiranje.

Podatke ćemo izbrisati najviše 10 godina nakon kraja godine u kojoj je zaključen sporazum (takozvani sporazum o delegiranju ili doprinosu) između nacionalne agencije i Komisije. Ti sporazumi obično traju tri do četiri godine.

Povratak na sadržaj

 6. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Europska komisija sve podatke pohranjuje u podatkovnom centru koji se nalazi u EU-u.

Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Europske komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Europska komisija uvela je tehničke i organizacijske mjere kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere uključuju:

 • odgovarajuće mjere u svrhu sigurnosti na internetu
 • smanjivanje rizika od gubitka podataka
 • sprečavanje izmjene podataka i neovlaštenog pristupa.

Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe koje ga moraju imati radi ovog postupka obrade.

Povratak na sadržaj

 7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Prijenos vaših osobnih podataka nužan je za sklapanje i provedbu sporazuma sklopljenog u vašem interesu između voditelja obrade (Europske komisije) i druge fizičke ili pravne osobe (nacionalne agencije u državama članicama EU-a, državama EGP-a te zemljama sudionicama programa Turskoj, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji). Prijenos se obavlja tako da se raznim organizacijama omogući pristup vašim osobnim podacima, kako je opisano u nastavku.

Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju ovisi o tome kamo se prenose. Trenutačno postoje dvije vrste prijenosa podataka, koji pružaju različite razine zaštite:

 1. prijenos podataka državama članicama Europske unije, zemljama Europskog gospodarskog prostora ili zemljama za koje je Komisija donijela odluku o primjerenosti kojom se osigurava odgovarajuća razina zaštite
 2. prijenos podataka trećim zemljama za koje ne postoji odluka Komisije o primjerenosti pa razina zaštite vaših prava u pogledu vaših osobnih podataka možda neće biti istovjetna onoj u zakonodavstvu EU-a.

Prijenosi osobnih podataka unutar EU-a/EGP-a i u zemlje s odlukom o primjerenosti

Pristup vašim osobnim podacima ima osoblje Europske komisije koje je odgovorno za ovaj postupak obrade i ovlašteno osoblje prema načelu nužnog pristupa. To osoblje mora poštovati zakonske obveze i eventualne dodatne ugovore o povjerljivosti.

Izvan Europske komisije pristup vašim osobnim podacima daje se:

 • osoblju organizacija korisnica koje upravljaju projektom za koji su dodijeljena bespovratna sredstva, mobilnošću i drugim projektnim aktivnostima kao što su projekti suradnje
 • ovlaštenom osoblju partnerskih organizacija projekta
 • ovlaštenom osoblju nacionalnih agencija
 • volonterima iz organizacija koje su dio Udruge studenata i bivših studenata programa Erasmus+ (ESAA) i osoblju konzorcija koji joj je Europska komisija imenovala za potporu
 • ovlaštenim korisnicima u vanjskim poduzećima koja je angažirala Europska komisija ili nacionalne agencije radi pružanja usluga, na primjer za razvoj i podršku Alata za mobilnost+
 • ovlaštenom osoblju Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu koje je zaduženo za katalogiziranje tečajeva i predavanja na portalu School Education Gateway
 • vanjskim revizorima, kojima će, kad se provodi revizija ili istraga, možda biti potreban pristup vašim podacima kako bi se osigurala zakonitost i pravilnost provedbe projekta
 • imenovanom osiguravajućem društvu, koje mora imati podatke o osobama koje treba osigurati u okviru svojeg ugovora (za Europske snage solidarnosti)
 • delegaciji EU-a u matičnim zemljama sudionika
 • osoblju finske nacionalne agencije za obrazovanje (EDUFI – Usluge internacionalizacije za mlade, kulturu i sport) kad ta agencija djeluje kao koordinator mreže RAY (Research-based Analysis of Erasmus+ Youth in Action Network).

Informacije koje prikupljamo neće se prosljeđivati trećim osobama, osim u svrhu i u mjeri u kojoj nacionalno pravo tako nalaže.

Prijenosi osobnih podataka u treće zemlje

Vaši osobni podaci prenose se u treću zemlju izvan EU-a/EGP-a za koju ne postoji odluka o primjerenosti (uključujući zemlje sudionice programa Tursku, Srbiju i Sjevernu Makedoniju) ako ste u nekoj od sljedećih situacija:

 • obavljate aktivnost mobilnosti u trećoj zemlji
 • sudjelujete u projektu s partnerskom organizacijom iz treće zemlje
 • sudjelujete u projektu kojim upravljaju nacionalne agencije u Turskoj, Srbiji ili Sjevernoj Makedoniji
 • sudjelujete u projektu u kojem je organizacija korisnica ili koordinator (samo za međuškolske projekte) iz Turske, Srbije ili Sjeverne Makedonije
 • organizacija korisnica ovlaštenoj osobi iz treće zemlje omogućava pristup podacima o projektu.

Pristup vašim osobnim podacima odobrava se sljedećim organizacijama iz treće zemlje:

 • osoblju organizacija korisnica iz Turske, Srbije ili Sjeverne Makedonije koje upravlja projektom za koji su dodijeljena bespovratna sredstva, mobilnošću i drugim projektnim aktivnostima, kao što su projekti suradnje (ako sudjelujete u projektu u kojem je organizacija korisnica ili koordinator iz tih zemalja)
 • ovlaštenom osoblju nacionalnih agencija, nacionalnih tijela i delegacija EU-a iz Turske, Srbije ili Sjeverne Makedonije (ako sudjelujete u projektu kojim upravljaju nacionalne agencije iz tih zemalja)
 • ovlaštenom osoblju partnerskih organizacija projekta iz treće zemlje (ako sudjelujete u projektu u kojem je partnerska organizacija iz treće zemlje)
 • ovlaštenom osoblju nacionalnih ureda za Erasmus+ u trećoj zemlji primateljici (u statističke svrhe, ako obavljate aktivnost mobilnosti u trećoj zemlji)
 • ovlaštenoj osobi iz organizacije iz treće zemlje (ako je organizacija korisnica u vašem projektu omogućila pristup vašim osobnim podacima).

U tom će slučaju razina zaštite vaših osobnih podataka ovisiti o pravu ili praksi te treće zemlje. Međutim, vaša prava u pogledu zaštite podataka možda neće biti jednaka onima u zemljama EU-a/EGP-a ili zemljama za koje je donesena odluka o primjerenosti. Ako se vaša matična ustanova nalazi u zemlji EU-a/EGP-a, prijenos mora biti u skladu s uvjetima utvrđenima u poglavlju V. Uredbe (EU) 2018/1725.

Informacije koje prikupljamo neće se prosljeđivati trećim osobama u zemljama izvan EU-a/EGP-a, osim u svrhu i u mjeri u kojoj nacionalno pravo predmetne zemlje tako nalaže.

Povratak na sadržaj

 8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao „ispitanik” imate posebna prava na temelju poglavlja III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, posebice pravo na pristup svojim osobnim podacima ili njihov ispravak i pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka.

Da biste ostvarili svoja prava, možete se obratiti voditelju obrade podataka, a u slučaju spora Komisijinu službeniku za zaštitu podataka. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Podaci za kontakt navedeni su u 9. odjeljku.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, jasno ih navedite u zahtjevu (tj. navedite njihov broj upisa u registar iz 10. odjeljka).

Povratak na sadržaj

 9. Podaci za kontakt

Voditelj obrade podataka

Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu, Odjel B.4 – Koordinacija programa Erasmus+

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, imate primjedbi, pitanja ili nedoumica u vezi s obradom vaših osobnih podataka, ili želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i uporabom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka na EU-ERASMUS-ESC-PERSONAL-DATA@ec.europa.eu.

Možete se obratiti i:

Komisijinu službeniku za zaštitu podataka

Za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Ako smatrate da su vam obradom vaših osobnih podataka koju je izvršio voditelj obrade povrijeđena prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

Povratak na sadržaj

 10. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Europska komisija. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ovaj postupak obrade upisan je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem: DPR-EC-01069.

Više informacija o obradi osobnih podataka u okviru programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti dostupno je na stranici Erasmus+ i zaštita podataka.

Povratak na sadržaj