Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Isikuandmete kaitse

This privacy statement is related to the Erasmus+ 2014-2020 programme. It is relevant for projects still ongoing from that period.

You can also read the privacy statement of the new Erasmus+ 2021-2027 programme.

Veebiplatvorm Mobility Tool+

See isikuandmete kaitse avaldus sisaldab teavet isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta

 Sisukord

 1. Sissejuhatus
 2. Miks ja kuidas me töötleme teie isikuandmeid?
 3. Milline on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus?
 4. Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme?
 5. Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse?
 6. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?
 7. Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse?
 8. Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?
 9. Kontaktandmed
 10. Kust leida lisateavet?

Tutvuge ka seonduvate isikuandmete kaitse põhimõtetega „COVID-19 olukord ning programmis Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuses osalejad“.

1. Sissejuhatus

Euroopa Komisjon (edaspidi „komisjon“) kaitseb isikuandmeid ja austab eraelu puutumatust. Komisjon kogub ja töötleb isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrusele (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist (ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001).

Käesolevas isikuandmete kaitse avalduses selgitatakse, miks teie isikuandmeid töödeldakse, kuidas neid kogutakse, käsitletakse ja kaitstakse, kuidas saadud teavet kasutatakse ning millised on teie õigused oma isikuandmete suhtes. Isikuandmete kaitse põhimõtted sisaldavad ka selle vastutava töötleja kontaktandmeid, kelle poole saate oma õiguste kasutamiseks pöörduda, samuti andmekaitseametniku ja Euroopa Andmekaitseinspektori kontaktandmeid.

Tagasi sisukorra juurde

 2. Miks ja kuidas me töötleme teie isikuandmeid?

Töötlemistoimingu eesmärk:

 • hallata andmeid Erasmus+, Euroopa solidaarsuskorpuse ja elukesteva õppe programmidest rahastatavate projektide (nt liikuvusprojektid, koostööprojektid, poliitikat toetavad meetmed) raames, sh projekti eesmärkide saavutamist, osalejate arvu ja liiki ning eelarve- ja finantsaspekte käsitlevaid andmeid;
 • et hallata projektis osalevaid organisatsioone seire ja järelmeetmete tagamiseks;
 • koostada tegevus- ja finantsaruandeid projekti käigus kogutud statistika ning toetusesaajate või osalejate uuringu käigus saadud vastuste kaudu;
 • et hallata osalejauuringuid ja koostada vastuste põhjal statistikat, et saaks näidata, kuidas on kasutatud projekti rahalisi vahendeid ja mil määral saavutatud programmi eesmärgid;
 • toetada edaspidi programmi meetmetes osalejaid (osaleja nõusolekul ja vabatahtlikkuse alusel);
 • koguda osalejate kogemusi programmides osalemise kohta eesmärgiga tutvustada neid üldsusele (osaleja nõusolekul ja vabatahtlikkuse alusel);
 • lihtsustada edaspidistes programmi ja ELiga seotud teemade kohta tehtavates uuringutes osalemist (osaleja nõusolekul ja vabatahtlikkuse alusel);
 • võimaldada Erasmus+ üliõpilaste ja vilistlaste võrgustikel võtta Erasmus+ osalejatega ühendust tegevustes osalemise osas (osaleja nõusolekul ja vabatahtlikkuse alusel);
 • koguda osalejate tagasisidet läbitud kursuste kohta (nende nõusolekul);
 • võimaldada RAY võrgustikul (Euroopa noorteprogrammide teadusuuringutel põhinev analüüs) võtta osalejatega ühendust teadusuuringus osalemiseks (osaleja nõusolekul ja vabatahtlikkuse alusel);
 • tagada komisjoni poolt kogutava ja programmi eesmärkide saavutamist kajastava statistilise teabe täpsus.

Me ei kasuta teie isikuandmeid automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

Teie isikuandmed sisestab teie organisatsioon (nt saatev asutus), kasutades selleks IT-vahendit, millele antakse juurdepääs erinevatele andmetöötlejatele. Neid toiminguid on täpsemalt kirjeldatud 7. punktis. Seda, kui mõni muu asutus, näiteks riiklik büroo või vastuvõttev asutus pääseb neile andmetele juurde nende kvaliteedi ja järjepidevuse tagamiseks, loetakse andmeedastuseks. Andmete edastamise liike on täpsemalt kirjeldatud 7. punktis.

Tagasi sisukorra juurde

 3. Milline on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Töötleme teie isikuandmeid, sest

 • nende töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks;
 • nende töötlemine on vajalik vastutava töötleja õiguslikult siduva kohustuse täitmiseks;
 • isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele.

Töötlemistoimingud on vajalikud komisjoni seire- ja aruandluskohustuste täitmiseks, mis on sätestatud

 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsuses nr 1720/2006/EÜ (millega luuakse tegevusprogramm elukestva õppe alal),
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1288/2013, millega luuakse „Erasmus+”: liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm ning tunnistatakse kehtetuks otsused nr 1719/2006/EÜ, nr 1720/2006/EÜ ja nr 1298/2008/EÜ.
 • Euroopa Parlamendi ja nõukogu 2. oktoobri 2018. aasta määrus (EL) 2018/1475, millega kehtestatakse Euroopa solidaarsuskorpuse õigusraamistik ning muudetakse määrust (EL) nr 1288/2013, määrust (EL) nr 1293/2013 ja otsust nr 1313/2013/EL.

Töödeldavad isikuandmed ei kuulu määruse (EL) 2018/1725 artikli 25 („Piirangud“) ja artikli 40 („Eelnev konsulteerimine“) sätete kohaldamisalasse.

Tagasi sisukorra juurde

 4. Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme?

Töötlemistoimingute tegemiseks kogutakse järgmisi isikuandmeid.

Kontaktisikute ja osalevate organisatsioonide esindajate andmed:

 • Tiitel
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Sugu
 • Osakond
 • Amet
 • Mobiiltelefoninumber
 • Telefon
 • E-posti aadress
 • Juriidiline aadress
 • Faks

Riikliku büroo töötajate andmed:

 • Tiitel
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Sugu
 • Osakond
 • Amet

Erasmus+ või Euroopa solidaarsuskorpuse projektis osaleva isiku andmed:

 • Osaleja tunnusnumber
 • Osaleja registreerimisnumber (Euroopa solidaarsuskorpuse portaalis)
 • Tiitel
 • Eesnimi
 • Perekonnanimi
 • Sünnikuupäev
 • Sugu
 • Kodakondsus
 • Erivajadustega seotud toetus (jah/ei) – neid andmeid kogutakse juhul, kui need oleksid võinud mõjutada korraldusi, mis on vajalikud selleks, et osaleja saaks projektis osaleda, või lisatoetuse suurust, ja statistika jaoks.
 • Ebasoodne taust / vähemad võimalused (jah/ei) – neid andmeid kogutakse juhul, kui need oleksid võinud mõjutada toetuse suurust, ja statistika jaoks.

Isikuandmete esitamine on kohustuslik projektide haldamise ja nendega seotud tegevuste/liikuvuse puhul.

Tagasi sisukorra juurde

 5. Kui kaua teie isikuandmeid säilitatakse?

Hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat töötleb teie isikuandmeid kogu toetusprojekti vältel, st kuni 36 kuu jooksul.

Pärast seda peab hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraat säilitama isikuandmeid nii kaua, nagu finantsmääruses (millega sätestatakse ELi eelarve finantseeskirjad) on auditeerimise eesmärgil nõutud ja arvestades, et pärast meetmete lõpuleviimist tavaliselt kontrollitakse meetmeid või uuritakse pettust ning andmed peavad olema kättesaadavad selleks, et selgitada välja võltsitud osalemine ja topeltrahastamine.

Lõplikult kustutatakse andmed maksimaalselt 10 aastat pärast seda, kui lõpeb aasta, mil lõppes riikliku asutuse ja komisjoni vahelise lepingu (delegeerimis- või toetusleping) kehtivus. Tavaliselt kestavad lepingud 3 kuni 4 aastat.

Tagasi sisukorra juurde

 6. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Euroopa Komisjon säilitab kõik andmed ELis asuvas andmekeskuses.

Kõik töötlemistoimingud tehakse vastavalt komisjoni 10. jaanuari 2017. aasta otsusele (EL, Euratom) 2017/46 Euroopa Komisjoni side- ja infosüsteemide turvalisuse kohta.

Teie isikuandmete kaitsmiseks kasutab komisjon tehnilisi ja korralduslikke meetmeid. Tehnilised meetmed on järgmised:

 • võrguturvalisusega tegelevad meetmed,
 • andmete kaotsimineku ohtu vähendavad meetmed,
 • andmete muutmist ja neile loata juurdepääsu ennetavad meetmed.

Korralduslike meetmetega antakse juurdepääs isikuandmetele ainult volitatud isikutele, kellel on kõnealuse töötlemistoimingu tegemiseks õigustatud teadmisvajadus.

Tagasi sisukorra juurde

 7. Kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ja kellele need avaldatakse?

Teie isikuandmete edastamine on vajalik teile vajaliku lepingu sõlmimiseks kontrollija (Euroopa Komisjon) ja teise füüsilise või juriidilise isiku (ELi liikmesriikide, EMP riikide ning programmiriikide Türgi, Serbia ja Põhja-Makedoonia riiklikud asutused) vahel või selle lepingu täitmiseks. Andmete edastamiseks saavad teie isikuandmetele juurdepääsu eri organisatsioonid, nagu on kirjeldatud allpool.

See, kellel on juurdepääs teie isikuandmetele ja kellele neid avaldatakse, sõltub sellest, kellele neid edastatakse. Praegu kasutatakse kaht liiki andmeedastust, millega tagatakse erinev kaitsetase:

 1. andmete edastamine Euroopa Liidu liikmesriikidele, Euroopa Majanduspiirkonna riikidele või riikidele, kelle suhtes on komisjon vastu võtnud kaitse piisavuse otsuse, millega tagatakse piisav kaitse;
 2. andmete edastamine neile kolmandatele riikidele, kelle suhtes komisjon ei ole teinud kaitse piisavuse otsust ja kelle puhul teie isikuandmetega seotud õiguste kaitse ei pruugi olla samaväärne ELi õigusaktidega tagatud kaitsega.

Kui isikuandmeid edastatakse ELis/EMPs ja riikidele, kelle suhtes on vastu võetud kaitse piisavuse otsus:

teie isikuandmetele pääsevad juurde Euroopa Komisjoni töötajad, kes vastutavad andmete töötlemise eest, ja volitatud töötajad üksnes teadmisvajaduse põhimõttel. Need töötajad järgivad seadusjärgseid konfidentsiaalsuskokkuleppeid ja vajaduse korral ka täiendavaid konfidentsiaalsuskokkuleppeid.

Lisaks Euroopa Komisjonile pääsevad teie isikuandmetele juurde:

 • toetusprojekti, liikuvusprojekti ja muid projektitegevusi (nt koostööprojekt) haldava vahendusasutuse töötajad;
 • projekti partnerorganisatsioonide volitatud töötajad;
 • riiklike asutuste volitatud töötajad;
 • asjaomased Erasmus+ üliõpilaste ja vilistlaste liitu (ESAA) kuuluvate organisatsioonide vabatahtlikud ning konsortsiumi töötajad, keda Euroopa Komisjon on volitanud ESAA abistama;
 • volitatud kasutajad välisettevõtetes, kellega Euroopa Komisjon või riiklik asutus on sõlminud lepingu teenuste osutamiseks, näiteks Mobility Tool+ arendamiseks ja toetamiseks;
 • Euroopa Hariduse ja Kultuuri Täitevasutuse volitatud töötajad, kes haldavad Euroopa koolihariduse veebiplatvormi kursuste kataloogi teenuseid;
 • välisaudiitorid võivad auditeerimise või kontrollimise käigus vajada juurdepääsu teie andmetele, et tagada projekti rakendamise seaduslikkus ja korrektsus;
 • määratud kindlustusandja, kes peab tundma isikuid, et lepingu raames pakutavat kindlustust katta (Euroopa solidaarsuskorpuse puhul);
 • ELi delegatsioon riikides, kes osaleja lähetavad;
 • Soome Riikliku Haridusameti (EDUFI) töötajad ning noorte, kultuuri ja spordi rahvusvahelise teenistuse töötajad (kui amet tegutseb programmi „Erasmus+“ programmi „Aktiivsed noored“ teadusuuringutel põhineva analüüsi (RAY)) koordinaatorina.

Kogutud andmeid ei edastata kolmandatele osapooltele, välja arvatud riiklike õigusaktidega nõutud ulatuses ja eesmärgil.

Kui isikuandmeid edastatakse kolmandatele riikidele:

teie isikuandmed edastatakse ELi/EMPsse mittekuuluvale kolmandale riigile, kelle suhtes ei ole vastu võetud piisava kaitse otsust (sealhulgas programmiriigid – Türgi, Serbia ja Põhja-Makedoonia), kui olete ühes järgmistest olukordadest:

 • olete õpirändel kolmandas riigis;
 • osalete projektis, mille partnerorganisatsioon on kolmandast riigist;
 • osalete projektis, mida haldab Türgi, Serbia või Põhja-Makedoonia riiklik asutus;
 • osalete projektis, mille vahendusasutus või koordineerija (üksnes kooliprojektide puhul) on Türgi, Serbia või Põhja-Makedoonia riiklik asutus või kui
 • toetust saav organisatsioon annab kolmandast riigist pärit volitatud isikule juurdepääsu projektiandmetele.

Teie isikuandmetele saavad juurdepääsu järgmised kolmanda riigi organisatsioonid:

 • toetusprojekti, liikuvusprojekti ja muid projektitegevusi (nt koostööprojekt) haldava Türgi, Serbia või Põhja-Makedoonia vahendusasutuste töötajad (kui osalete projektis, mille vahendusasutus või koordineerija on kõnealustest riikidest);
 • riiklike ametite, riiklike asutuste ja ELi delegatsioonide volitatud töötajad Türgis, Serbias või Põhja-Makedoonias (kui osalete projektis, mida haldab asjaomaste riikide riiklik asutus);
 • projektis osaleva kolmanda riigi partnerorganisatsioonide volitatud töötajad (kui osalete projektis, mille partnerorganisatsioon on kolmandast riigist);
 • vastuvõtva kolmanda riigi Erasmus+ riiklike asutuste volitatud töötajad (statistilistel eesmärkidel, kui osalete liikuvusprojektis kolmandasse riiki);
 • kolmanda riigi organisatsiooni volitatud isik (kui teie projekti vahendusasutus on võimaldanud juurdepääsu teie isikuandmetele).

Sel juhul sõltub teie isikuandmete kaitse vastava kolmanda riigi õigusest või tavadest. Teie andmekaitsealased õigused ei pruugi aga olla samaväärsed nendega, mis kehtivad ELi/EMP riigis või riigis, kelle suhtes on vastu võetud kaitse piisavuse otsus. Kui teid saatev asutus asub ELi/EMP riigis, peab andmete edastamine vastama määruse (EL) 2018/1725 V peatükis sätestatud tingimustele.

Kogutud andmeid ei edastata ELi/EMPsse mittekuuluva kolmanda riigi muudele isikutele, välja arvatud vastava riigi õiguses nõutud ulatuses ja eesmärgil.

Tagasi sisukorra juurde

 8. Millised on Teie õigused ja kuidas neid kasutada?

Määruse (EL) 2018/1725 III peatüki (artiklid 14–25) alusel on teil andmesubjektina konkreetsed õigused, eelkõige õigus oma isikuandmetega tutvuda, neid parandada ja õigus piirata nende töötlemist.

Oma õigusi saate kasutada, kui võtate ühendust vastutava töötlejaga või vastuolu korral Euroopa Komisjoni andmekaitseametnikuga. Vajaduse korral võite pöörduda ka Euroopa Andmekaitseinspektori poole. Nende kontaktandmed leiate punktist 9.

Kui soovite kasutada oma õigusi ühe või mitme konkreetse töötlemistoimingu raames, esitage palun oma taotluses nende kirjeldus (st registriviide või -viited vastavalt punktis 10 osutatule).

Tagasi sisukorra juurde

 9. Kontaktandmed

Vastutav töötleja

Hariduse, noorte, spordi ja kultuuri peadirektoraadi üksus B.4 – programmi „Erasmus+“ koordineerimine

Kui soovite kasutada oma õigusi määruse (EL) 2018/1725 kohaselt või esitada märkusi, tõstatada küsimusi või probleeme või esitada kaebuse seoses teie isikuandmete kogumise ja kasutamisega, võtke e-kirja teel ühendust vastutava töötlejaga EU-ERASMUS-ESC-PERSONAL-DATA@ec.europa.eu.

Lisaks sellele saate ühendust võtta

Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik

Kui teil on küsimusi seoses oma isikuandmete töötlemisega määruse (EL) 2018/1725 kohaselt, võite võtta ühendust andmekaitseametnikuga (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Euroopa Andmekaitseinspektor

Teil on õigus esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile, kui leiate, et vastutav töötleja on teie isikuandmete töötlemisel rikkunud teie õigusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2018/1725.

Tagasi sisukorra juurde

 10. Kust leida lisateavet?

Euroopa Komisjoni andmekaitseametnik peab registrit kõikide Euroopa Komisjoni toimingute kohta, mis on seotud isikuandmete töötlemisega. Registriga saate tutvuda aadressil http://ec.europa.eu/dpo-register.

Selle konkreetse töötlemistoimingu kirjeldus on kantud andmekaitseametniku hallatavasse avalikku registrisse viitenumbriga DPR-EC-01069 all.

Lisateavet isikuandmete töötlemise kohta programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpus raames leiate programmi „Erasmus+“ andmekaitselehelt.

Tagasi sisukorra juurde