Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pareiškimas dėl privatumo

This privacy statement is related to the Erasmus+ 2014-2020 programme. It is relevant for projects still ongoing from that period.

You can also read the privacy statement of the new Erasmus+ 2021-2027 programme.

„Mobility Tool+“

Šiame pareiškime dėl privatumo pateikiama informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

 Turinys

 1. Įvadas
 2. Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?
 3. Kokiu teisiniu pagrindu (‑ais) tvarkomi jūsų asmens duomenys?
 4. Kokie asmens duomenys renkami ir toliau tvarkomi?
 5. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?
 6. Kaip saugomi jūsų asmens duomenys?
 7. Kam prieinami ir atskleidžiami jūsų asmens duomenys?
 8. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?
 9. Kontaktinė informacija
 10. Kur rasti išsamesnės informacijos

Taip pat žr. susijusį pareiškimą dėl privatumo – „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso dalyviai, kuriuos paveikė dėl COVID-19 susidariusi padėtis“.

1. Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. Komisija renka ir vėliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinamos asmens duomenų tvarkymo priežastys, kaip renkami ir tvarkomi visi asmens duomenys, kaip užtikrinama visų pateiktų asmens duomenų apsauga, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su asmens duomenimis susijusiomis teisėmis gali naudotis pats asmuo. Jame taip pat pateikiami atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galima kreiptis norint pasinaudoti savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Grįžti į turinį

 2. Kodėl ir kaip tvarkome jūsų asmens duomenis?

Duomenys tvarkomi siekiant:

 • valdyti išsamią informaciją apie projektus (pvz., mobilumo ar bendradarbiavimo projektus, politikos rėmimo veiksmus), finansuojamus pagal programą „Erasmus+“, Europos solidarumo korpusą ir Mokymosi visą gyvenimą programą, įskaitant informaciją apie projekto tikslų pasiekimą, dalyvių skaičių ir tipą, taip pat biudžeto ir finansinius aspektus;
 • valdyti projekte dalyvaujančias organizacijas, kad būtų užtikrinta stebėsena ir tolesni veiksmai;
 • teikti ataskaitas ir užtikrinti atskaitomybę remiantis projekto statistiniais duomenimis ir dotacijos gavėjo ar dalyvių atsakymais į apklausų klausimus;
 • valdyti pavienių dalyvių apklausas ir teikti statistinius duomenis apie gautus atsakymus, kad būtų galima parodyti, kaip buvo panaudotos projekto lėšos ir kokiu mastu pasiekti Programos tikslai;
 • teikti paramą būsimiems programų dalyviams (jų sutikimu, t. y. savanorišku dalyvavimu);
 • plačiajai visuomenei viešinti dalyvių atsiliepimus apie dalyvavimą programose (jų sutikimu, t. y. savanorišku dalyvavimu);
 • sudaryti palankesnes sąlygas dalyvauti tolesniuose su programomis ir ES klausimais susijusiuose tyrimuose (jų sutikimu, t. y. savanorišku dalyvavimu);
 • leisti programos „Erasmus+“ studentų ir absolventų tinklams užmegzti ryšius su programos „Erasmus+“ dalyviais, kad jie galėtų dalyvauti jų veikloje (jų sutikimu, t. y. savanorišku dalyvavimu);
 • teikti dalyvių atsiliepimus apie išklausytus kursus (jų sutikimu);
 • leisti RAY tinklui (Europos jaunimo programų moksliniais tyrimais grindžiamos analizės tinklui) susisiekti su dalyviais, kad jie galėtų dalyvauti moksliniuose tyrimuose (jų sutikimu, t. y. savanorišku dalyvavimu);
 • užtikrinti, kad Komisijos statistinė informacija apie Programos tikslų įgyvendinimą būtų tiksli.

Automatizuotoms sprendimų priėmimo operacijoms, įskaitant profiliavimą, jūsų asmens duomenys naudojami nebus.

Jūsų asmens duomenis jūsų organizacija (pvz., siunčiančioji įstaiga) įveda į IT priemonę, prie kurios prieiga suteikiama įvairiems duomenų tvarkytojams, kaip aprašyta 7 punkte. Kito subjekto, pvz., nacionalinės agentūros ar priimančiosios įstaigos, prieiga prie šių duomenų, siekiant užtikrinti duomenų kokybę ir nuoseklumą, laikoma duomenų perdavimu. Duomenų perdavimo tipai aprašyti 7 punkte.

Grįžti į turinį

 3. Kokiu teisiniu pagrindu (‑ais) tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenis tvarkome dėl toliau nurodytų priežasčių:

 • tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Sąjungos institucijai ar organui pavestus viešosios valdžios įgaliojimus;
 • tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė;
 • tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį.

Tvarkymo operacijos yra būtinos, kad būtų vykdomos su stebėsena ir ataskaitų teikimu susijusios Komisijos prievolės ir pareigos, nustatytos tokiuose dokumentuose kaip:

 • 2006 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1720/2006/EB, nustatantis veiksmų programą mokymosi visą gyvenimą srityje;
 • 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus+“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB;
 • 2018 m. spalio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1475, kuriuo nustatoma Europos solidarumo korpuso teisinė sistema ir iš dalies keičiami Reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, Reglamentas (ES) Nr. 1293/2013 ir Sprendimas Nr. 1313/2013/ES.

Tvarkomi duomenys nepatenka į Reglamento (ES) 2018/1725 nuostatų dėl apribojimų (25 straipsnis) ir dėl išankstinių konsultacijų (40 straipsnis) taikymo sritį.

Grįžti į turinį

 4. Kokie asmens duomenys renkami ir toliau tvarkomi?

Duomenų tvarkymo operacijai atlikti renkami toliau nurodyti asmens duomenys.

Dalyvaujančiųjų organizacijų asmenų ryšiams ir teisinių atstovų duomenys:

 • kreipinys;
 • vardas;
 • pavardė;
 • lytis;
 • padalinys;
 • pareigos;
 • mobiliojo telefono numeris;
 • telefono numeris;
 • e. pašto adresas;
 • juridinis adresas;
 • faksas.

Nacionalinės agentūros darbuotojų duomenys:

 • kreipinys;
 • vardas;
 • pavardė;
 • lytis;
 • padalinys;
 • pareigos.

„Erasmus+“ veikloje arba Europos solidarumo korpuso projekte dalyvaujančio asmens duomenys:

 • dalyvio ID;
 • dalyvio registracijos numeris (Europos solidarumo korpuso portale);
 • kreipinys;
 • vardas;
 • pavardė;
 • gimimo data;
 • lytis;
 • pilietybė;
 • parama dalyviams su specialiaisiais poreikiais (taip / ne) – šie duomenys renkami tada, kai jie gali turėti poveikio priemonėms, kurios būtinos, kad pareiškėjas galėtų dalyvauti projekte, papildomoms prie dotacijos pridedamoms sumoms ir statistikos tikslais;
 • palankių sąlygų neturėjimas / mažesnės galimybės (taip / ne) – šie duomenys renkami tada, kai jie gali turėti poveikio papildomoms prie dotacijos pridedamoms sumoms ir statistikos tikslais.

Asmens duomenis pateikti privaloma, kad būtų galima valdyti projektus ir susijusią (mobilumo) veiklą.

Grįžti į turinį

 5. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?

Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros GD jūsų asmens duomenis tvarko visą projekto, kurio pagrindu jums buvo suteikta dotacija, laikotarpį, kuris gali būti ne ilgesnis kaip 36 mėnesiai.

Po to Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros GD turi saugoti jūsų asmens duomenis tiek, kiek to reikalaujama pagal Finansinį reglamentą (kuriuo nustatomos ES biudžeto finansinės taisyklės) audito tikslais, nes patikros ar sukčiavimo tyrimai paprastai atliekami veiklai pasibaigus, o duomenys turi būti prieinami, kad būtų galima įrodyti, kad visi dalyviai buvo tikri ir kad nebūta dvigubo finansavimo.

Duomenys bus ištrinti ne vėliau po 10 metų nuo nacionalinės agentūros ir Komisijos susitarimo (vadinamojo susitarimo dėl įnašo) užbaigimo metų pabaigos. Paprastai šie susitarimai galioja trejus ar ketverius metus.

Grįžti į turinį

 6. Kaip saugomi jūsų asmens duomenys?

Visus duomenis Europos Komisija saugo ES esančiame duomenų centre.

Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Europos Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Europos Komisija yra įdiegusi techninių ir organizacinių priemonių jūsų duomenims apsaugoti. Techninės priemonės apima:

 • atitinkamus veiksmus, kuriais siekiama spręsti interneto saugumo klausimus,
 • užtikrinimą, kad duomenų praradimo rizika būtų minimali,
 • duomenų pakeitimo ar neteisėtos prieigos prevenciją.

Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą būtinybę su jais susipažinti duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

Grįžti į turinį

 7. Kam prieinami ir atskleidžiami jūsų asmens duomenys?

Perduoti jūsų asmens duomenis yra būtina, kad būtų galima užbaigti arba įgyvendinti jūsų interesais sudarytą duomenų valdytojo (Europos Komisijos) ir kito fizinio ar juridinio asmens (ES valstybių narių nacionalinių agentūrų, EEE šalių, taip pat tokių Programos šalių kaip Turkija, Serbija ir Šiaurės Makedonija) susitarimą. Jūsų asmens duomenys įvairioms organizacijoms perduodami joms suteikiant prieigą prie jų, kaip aprašyta toliau.

Kas gali susipažinti su jūsų asmens duomenimis ir kam jie atskleidžiami, priklauso nuo to, kam jie perduodami. Šiuo metu taikomi du duomenų perdavimo būdai, kuriais užtikrinama skirtingo lygio apsauga:

 1. duomenų perdavimas Europos Sąjungos valstybėms narėms, Europos ekonominės erdvės šalims arba šalims, kurių atžvilgiu Komisija yra priėmusi sprendimą dėl tinkamumo, kad būtų užtikrintas adekvatus apsaugos lygis;
 2. duomenų perdavimas trečiosioms šalims, dėl kurių Komisija nėra priėmusi sprendimo dėl tinkamumo, todėl jūsų teisių, susijusių su asmens duomenimis, apsauga gali neprilygti ES teisės aktais nustatytai apsaugai.

Asmens duomenų perdavimas ES ar EEE šalims ir šalims, dėl kurių priimtas sprendimas dėl tinkamumo

Jūsų asmens duomenimis gali naudotis Europos Komisijos darbuotojai, atsakingi už šios duomenų tvarkymo operacijos vykdymą, ir darbuotojai, kuriems leidimas naudotis duomenimis suteiktas taikant būtinybės žinoti principą. Šie darbuotojai laikosi teisiškai privalomų ir prireikus papildomų konfidencialumo susitarimų.

Be Europos Komisijos, susipažinti su jūsų asmens duomenimis gali:

 • dotaciją gavusių organizacijų, valdančių dotacijos projektą, mobilumo ir kitą projektinę veiklą, pavyzdžiui, bendradarbiavimo projektus, darbuotojai;
 • projektų organizacijų partnerių įgaliotieji darbuotojai;
 • įgaliotieji nacionalinių agentūrų darbuotojai;
 • atitinkami savanoriai iš organizacijų, priklausančių „Erasmus+“ studentų ir absolventų aljansui (ESAA), ir konsorciumo, kurį Europos Komisija paskyrė šiam aljansui remti, darbuotojai;
 • išorės bendrovių, su kuriomis Europos Komisija arba nacionalinės agentūros yra sudariusios sutartis dėl paslaugų teikimo, pavyzdžiui, „Mobility Tool+“ kūrimo ir rėmimo, įgaliotieji asmenys;
 • įgaliotieji Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos darbuotojai, administruojantys „School Education Gateway“ kursų katalogo paslaugas;
 • prieigos prie jūsų duomenų gali reikėti išorės auditoriams, atliekantiems auditą ar tyrimą, kad būtų užtikrinta, jog projektas įgyvendinamas teisėtai ir tvarkingai;
 • paskirtoji draudimo bendrovė, kuriai reikia žinoti, kokius asmenis ji turi apdrausti pagal sutartį (Europos solidarumo korpuso atveju);
 • ES delegacija dalyvio siunčiančiojoje šalyje;
 • Suomijos nacionalinės švietimo agentūros (EDUFI) Jaunimo, kultūros ir sporto internacionalizavimo tarnybos darbuotojai tais atvejais, kai ši agentūra veikia kaip Programos „Erasmus+“ paprogramės „Veiklus jaunimas“ moksliniais tyrimais grindžiamos analizės tinklo koordinatorė.

Mūsų renkama informacija nebus teikiama jokiai trečiajai šaliai, išskyrus tokiu mastu ir tokiu tikslu, kokiu to gali būti reikalaujama nacionaliniais teisės aktais.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

Jūsų asmens duomenys perduodami už ES ar EEE ribų esančiai trečiajai šaliai (įskaitant Programos šalis Turkiją, Serbiją ir Šiaurės Makedoniją), dėl kurios nepriimtas sprendimas dėl tinkamumo, jei:

 • pagal mobilumo programą vykstate į trečiąją šalį;
 • dalyvaujate projekte su organizacija partnere iš trečiosios šalies;
 • dalyvaujate Turkijos, Serbijos arba Šiaurės Makedonijos nacionalinių agentūrų valdomame projekte;
 • dalyvaujate projekte su organizacija dotacijos gavėja arba koordinatore (tik tarpmokyklinių projektų atveju) iš Turkijos, Serbijos arba Šiaurės Makedonijos;
 • organizacija dotacijos gavėja trečiosios šalies įgaliotam asmeniui suteikia prieigą prie projekto duomenų.

Prieiga prie jūsų asmens duomenų suteikiama tokiems trečiųjų šalių subjektams kaip:

 • Turkijos, Serbijos ar Šiaurės Makedonijos organizacijų dotacijos gavėjų darbuotojai, valdantys dotacijų projektą, mobilumo veiklą ir kitą projekto veiklą, pavyzdžiui, bendradarbiavimo projektus (jei dalyvaujate projekte su organizacija dotacijos gavėja arba koordinatore iš šių šalių);
 • įgaliotieji Turkijos, Serbijos ar Šiaurės Makedonijos nacionalinių agentūrų, nacionalinių institucijų ir ES delegacijų darbuotojai (jei dalyvaujate kurios nors iš šių šalių nacionalinės agentūros administruojamame projekte);
 • įgaliotieji projekte dalyvaujančių trečiųjų šalių organizacijų partnerių darbuotojai (jei dalyvaujate projekte su organizacija partnere iš trečiosios šalies);
 • įgaliotieji priimančiosios trečiosios šalies nacionalinių „Erasmus+“ biurų darbuotojai (statistikos tikslais, jei pagal mobilumo programą vykstate į trečiąją šalį);
 • įgaliotieji asmenys iš trečiosios šalies organizacijos (jei jūsų projekto organizacija dotacijos gavėja suteikė prieigą prie jūsų asmens duomenų).

Šiuo atveju jūsų asmens duomenų apsaugos lygis priklausys nuo toje trečiojoje valstybėje taikomos teisės arba įgyvendinamos praktikos. Todėl jūsų su duomenų apsauga susijusios teisės gali būti nelygiavertės teisėms, kurios suteikiamos ES ar EEE šalyje arba šalyje, dėl kurios priimtas sprendimas dėl tinkamumo. Jei jūsų siunčiančioji įstaiga yra ES ar EEE šalyje, duomenų perdavimas turi atitikti Reglamento (ES) 2018/1725 V skyriuje nustatytas sąlygas.

Mūsų renkama informacija nebus teikiama jokiai kitai šaliai, esančiai trečiojoje šalyje už ES ar EEE ribų, išskyrus tokiu mastu ir tikslu, kokiu to gali būti reikalaujama tos šalies nacionaliniais teisės aktais.

Grįžti į turinį

 8. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Kaip duomenų subjektas, pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius) turite tam tikrų teisių, visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ar juos ištaisyti ir teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

Kad pasinaudotumėte savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į Europos Komisijos duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami 9 skirsnyje.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena ar keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašymą (pavyzdžiui, 10 skirsnyje nurodytą registracijos numerį (‑ius).

Grįžti į turinį

 9. Kontaktinė informacija

Duomenų valdytojas

Švietimo, jaunimo, sporto ir kultūros generalinis direktoratas, B.4 skyrius – „Erasmus+“ koordinavimas

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, klausimų arba abejonių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu, arba jei norite pateikti skundą dėl asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės e. paštu į duomenų valdytoją (EU-ERASMUS-ESC-PERSONAL-DATA@ec.europa.eu).

Taip pat jūsų paslaugoms:

Europos Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Klausimais, susijusiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną e. paštu DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (EDAPP)

Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (galite pateikti jam skundą), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

Grįžti į turinį

 10. Kur rasti išsamesnės informacijos

Europos Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Europos Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų registrą. Susipažinti su šiuo registru galima adresu http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija yra įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą registracijos numeriu DPR-EC-01069.

Daugiau informacijos apie programos „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso asmens duomenų tvarkymą galima rasti programos „Erasmus+“ ir duomenų apsaugos puslapyje.

Grįžti į turinį