Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Декларация за поверителност

This privacy statement is related to the Erasmus+ 2014-2020 programme. It is relevant for projects still ongoing from that period.

You can also read the privacy statement of the new Erasmus+ 2021-2027 programme.

Mobility Tool+

В настоящата декларация за поверителност се предоставя информация относно обработката и защитата на личните Ви данни.

 Съдържание

 1. Въведение
 2. Защо и как обработваме личните Ви данни?
 3. На какви правни основания обработваме личните Ви данни?
 4. Какви лични данни събираме и впоследствие обработваме?
 5. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?
 6. Как съхраняваме и гарантираме защитата на личните Ви данни?
 7. Кой има достъп до личните Ви данни и на кого се предоставят те?
 8. Какви са правата Ви и как можете да ги упражните?
 9. Координати за връзка
 10. Къде може да намерите по-подробна информация?

Моля, вижте също свързаната с темата декларация за поверителност Участници по програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност, засегнати от ситуацията с COVID-19.

1. Въведение

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) е поела ангажимент да защитава личните Ви данни и да зачита неприкосновеността на личния Ви живот. Комисията събира и впоследствие обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (и за отмяна на Регламент (ЕО) № 45/2001).

В настоящата декларация за поверителност се обясняват причините за обработването на личните Ви данни, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата Ви във връзка с личните Ви данни. В нея са посочени и координатите за връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, както и координатите за връзка с длъжностното лице по защита на данните и с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Назад към съдържанието

 2. Защо и как обработваме личните Ви данни?

Цел на операцията по обработване:

 • управление на информацията за проектите, финансирани по програмите „Еразъм+“, „Европейски корпус за солидарност“ и „Учене през целия живот“ (като проекти за мобилност, проекти за сътрудничество, действия в подкрепа на политиката), включително постигането на целите на проектите, броя и вида на участниците и бюджетните и финансовите въпроси;
 • управление на участващите в проекти организации с цел осигуряване на мониторинг и последващи действия
 • докладване и отчетност чрез статистическите данни, събрани от проектите, и отговорите, предоставени от бенефициерите или участниците в рамките на проучвания;
 • управление на анкетите на отделните участници и изготвяне на статистика въз основа на предоставените отговори, което е от съществено значение, за да се покаже как са използвани средствата по проектите и как са постигнати целите на програмите;
 • предоставяне на помощ на бъдещи участници в програмите (въз основа на съгласие);
 • предоставяне на информация на широката общественост за участието в програмите (въз основа на съгласие);
 • улесняване на участието в по-нататъшни проучвания относно програмите и свързани с ЕС въпроси (въз основа на съгласие);
 • даване на възможност на мрежите на настоящите и бившите студенти по програма „Еразъм+“ да се свързват с участниците, за да ги поканят да участват в дейността на мрежите (въз основа на съгласие);
 • предоставяне на обратна връзка от участниците за завършените курсове (въз основа на съгласие);
 • даване на възможност на мрежата RAY (основан на научни изследвания анализ на европейските младежки програми) да се свързва с участниците, за да ги покани да участват в научноизследователско проучване (въз основа на съгласие);
 • осигуряване на точността на статистическата информация на Комисията относно постигането на целите на програмата.

Личните Ви данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Вашите лични данни се въвеждат от Вашата организация (например изпращащата институция) в ИТ инструмент, достъп до който имат служители, обработващи лични данни, както е описано в точка 7. Достъпът на друг субект, като национална агенция или приемаща институция, до тези данни с цел осигуряване на качеството и последователността на данните, се счита за „предаване на данни“. Видовете предаване на данни са описани в точка 7.

Назад към съдържанието

 3. На какви правни основания обработваме личните Ви данни?

Обработваме личните Ви данни, тъй като:

 • обработването е необходимо за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официално правомощие, което е предоставено на институцията или органа на Съюза
 • обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо администратора
 • обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор.

Операциите по обработване са необходими, за да може Комисията да изпълнява своите задължения по мониторинг и докладване, установени с:

 • Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на Програма за действие за обучение през целия живот.
 • Регламент (ЕС) № 1288/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. за създаване на „Еразъм+“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта и за отмяна на решения № 1719/2006/ЕО, № 1720/2006/ЕО и № 1298/2008/ЕО.
 • Регламент (ЕС) 2018/1475 на Европейския парламент и на Съвета от 2 октомври 2018 г. за установяване на правната рамка на Европейския корпус за солидарност и за изменение на Регламент (ЕС) № 1288/2013, Регламент (ЕС) № 1293/2013 и Решение № 1313/2013/ЕС

Обработваните данни не попадат в обхвата на разпоредбите за ограниченията (чл. 25) и предварителните консултации (чл. 40), съдържащи се в Регламент (ЕС) 2018/1725.

Назад към съдържанието

 4. Какви лични данни събираме и впоследствие обработваме?

За осъществяването на операцията по обработване се събират следните категории лични данни.

Данни на лицата за контакт и законните представители в участващите организации:

 • Обръщение
 • Собствено име
 • Фамилно име
 • Пол
 • Отдел
 • Длъжност
 • Мобилен телефон
 • Телефон
 • Електронен адрес
 • Официален адрес
 • Факс

Данни на служителите в националните агенции:

 • Обръщение
 • Собствено име
 • Фамилно име
 • Пол
 • Отдел
 • Длъжност

Данни на лицата, участващи в дейности по „Еразъм+“ или проект на Европейския корпус за солидарност:

 • Идентификационен номер на участника
 • Регистрационен номер на участника (портал на ЕКС)
 • Обръщение
 • Собствено име
 • Фамилно име
 • Дата на раждане
 • Пол
 • Гражданство
 • Помощ във връзка със специални нужди (да/не) — данните се събират, когато могат да имат отражение върху необходимите помощни средства, необходими на кандидатстващия, за да участва в проекта, или върху допълнителните суми, получени като част от безвъзмездните средства, както и за статистически цели
 • Неравностоен произход/по-малко възможности (да/не) — данните се събират, когато могат да имат отражение върху допълнителните суми, получени като част от безвъзмездните средства, както и за статистически цели

Предоставянето на лични данни е задължително за управлението на проекти и свързаните с тях дейности или мобилност.

Назад към съдържанието

 5. Колко дълго съхраняваме личните Ви данни?

ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ обработва вашите лични данни за времетраенето на Вашия проект за безвъзмездни средства, което може да бъде максимум 36 месеца.

След това ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ трябва да съхранява Вашите лични данни, докато това се изисква от Финансовия регламент (който определя финансовите правила за бюджета на ЕС) за целите на одита, тъй като след приключване на действията рутинно се извършват проверки или разследвания за измами и данните трябва да бъдат на разположение, за да се изключат проблеми като фиктивно участие или двойно финансиране.

Данните ще бъдат заличени максимум 10 години след края на годината на приключване на споразумението (така нареченото споразумение за възлагане или за финансов принос) между националната агенция и Комисията. Тези споразумения обикновено са с продължителност 3—4 години.

Назад към съдържанието

 6. Как съхраняваме и гарантираме защитата на личните Ви данни?

Всички данни се съхраняват от Европейската комисия в център за данни, намиращ се в Европейския съюз.

Всички операции по обработване се извършват в съответствие с Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

За да защити Вашите лични данни, Европейската комисия е въвела редица технически и организационни мерки. Техническите мерки включват:

 • подходящи действия по отношение на онлайн сигурността,
 • минимизиран риск от загуба на данни,
 • предотвратяване на промяна на данните или неразрешен достъп.

Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощени лица със законна необходимост да бъдат осведомени за целите на операцията по обработване.

Назад към съдържанието

 7. Кой има достъп до личните Ви данни и на кого се предоставят те?

Предаването на Вашите лични данни е необходимо за приключването или изпълнението на споразумението, сключено във Ваш интерес между администратора (Европейската комисия) и друго физическо или юридическо лице (националните агенции в държавите — членки на ЕС, държавите от ЕИП, както и държавите по програмата Турция, Сърбия и Северна Македония). Предаването се извършва чрез предоставяне на достъп до Вашите лични данни на различни организации, както е описано по-долу.

Кой има достъп до Вашите лични данни и на кого се разкриват те зависи от това къде се предават Вашите лични данни. В момента има два вида предаване на данни, при които има различно ниво на защита:

 1. Предаване на данни към държавите — членки на Европейския съюз, държавите от Европейското икономическо пространство или държавите, по отношение на които Комисията е приела решение относно адекватно ниво на защита
 2. Предаване на данни към трети държави, за които няма решение на Комисията относно адекватното ниво на защита, и нивото на защита на Вашите права по отношение на личните данни може да не е равностойно на законодателството на ЕС.

В случай на предаване на лични данни в рамките на ЕС/ЕИП и към държави с решение относно адекватното ниво на защита:

достъп до Вашите лични данни се предоставя на служителите на Европейската комисия, отговарящи за извършването на операцията по обработване, и на оправомощени служители въз основа на принципа „необходимост да се знае“. Тези служители работят при спазване на законоустановените изисквания, а при необходимост и на допълнителни споразумения за поверителност.

Извън Европейската комисия достъп до вашите лични данни се предоставя на:

 • служители на организациите бенефициери, които управляват проекти за безвъзмездни средства, мобилност и други дейности по проекти, като например проекти за сътрудничество
 • оправомощени служители на организациите партньори по проекти
 • оправомощени служители на националните агенции
 • доброволци от организации, които са част от Асоциацията на настоящите и бившите студенти по програма „Еразъм +“ (ESAA), и служители от консорциума, назначен от Европейската комисия в подкрепа на ESAA
 • оправомощени потребители във външни дружества, с които Европейската комисия или националните агенции са сключили договор за предоставяне на услуги, например за разработване и поддръжка на Mobility Tool+
 • оправомощени служители на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура, които поддържат каталога на курсовете на портала за училищно образование
 • когато се извършва одит или разследване, е възможно външни одитори да се нуждаят от достъп до Вашите данни с оглед на осигуряването на законосъобразността и редовността на изпълнението на проекта
 • определеното застрахователно дружество, което трябва да знае кои лица трябва да бъдат застраховани като част от договора (за Европейския корпус за солидарност)
 • делегацията на ЕС в изпращащите държави на участниците
 • служители на финландската национална агенция за образование — EDUFI, отдел „Услуги за интернационализация на младежта, културата и спорта“ (когато действа в качеството си на координатор на мрежата RAY (основан на научни изследвания анализ на програмата „Младежта в действие“ на „Еразъм+“).

Събираните от нас данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, освен до степен и за цели, които може да ни бъдат наложени по закон.

В случай на предаване на лични данни към трети държави:

Вашите лични данни се предават на трета държава извън ЕС/ЕИП, за която няма решение относно адекватното ниво на защита (включително на държавите по програмата Турция, Сърбия и Северна Македония), ако се намирате в една от следните ситуации:

 • извършвате мобилност към третата държава
 • участвате в проект с партньорска организация от трета държава
 • участвате в проект, управляван от националните агенции в Турция, Сърбия или Северна Македония
 • участвате в проект с организация бенефициер или координатор (само за проекти между училища) от Турция, Сърбия или Северна Македония
 • организацията бенефициер предоставя достъп до данните на оправомощено лице от трета държава.

Достъп до Вашите лични данни се предоставя на следните организации от третата държава:

 • служители на организациите бенефициери от Турция, Сърбия или Северна Македония, които управляват проекти за безвъзмездни средства, мобилност и други дейности по проекти, като например проекти за сътрудничество (ако участвате в проект с организация бенефициер или координатор от тези държави)
 • оправомощени служители на националните агенции, националните органи и делегациите на ЕС в Турция, Сърбия или Северна Македония (ако участвате в проект, управляван от националните агенции в тези държави)
 • оправомощени служители на организациите партньори по проекти от трета държава (ако участвате в проект с партньорска организация от трета държава)
 • оправомощени служители на националните бюра по програма „Еразъм+“ в приемащата трета държава (за статистически цели, ако извършвате мобилност към трета държава)
 • оправомощено лице от организация от трета държава (ако организация бенефициер в рамките на Вашия проект е предоставила достъп до Вашите лични данни).

В този случай нивото на защита на Вашите лични данни ще зависи от законодателството или практиката в тази трета държава. Вашите права по отношение на защитата на данните обаче може да не са равностойни на тези в държавите от ЕС/ЕИП или в държавите с решение относно адекватното ниво на защита. Ако Вашата изпращаща институция се намира в държава от ЕС/ЕИП, предаването трябва да отговаря на условията, определени в глава V от Регламент (ЕС) 2018/1725.

Събираните от нас данни няма да бъдат предоставяни на трета държава извън ЕС/ЕИП, освен до степен и за цели, които може да ни бъдат наложени по силата на националното законодателство на въпросната държава.

Назад към съдържанието

 8. Какви са правата Ви и как можете да ги упражните?

Като „субект на данни“ имате конкретни права по смисъла на глава III (членове 14 — 25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално право на достъп, коригиране или заличаване на Вашите лични данни и право на ограничаване на обработването на данните.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни или, в случай на конфликт, с длъжностното лице по защита на данните в Европейската комисия. При необходимост можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Техните координати за връзка са посочени в точка 9 по-долу.

Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко конкретни операции по обработване, моля, посочете ги във Вашето искане (т.е. номерата на записите в съответствие с посоченото в точка 10 по-долу).

Назад към съдържанието

 9. Координати за връзка

Администратор на лични данни

Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“, одел B.4 „Координация на „Еразъм+“

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате коментари, въпроси или притеснения, свързани с обработването на Вашите лични данни, или ако желаете да подадете жалба във връзка със събирането и използването на Вашите лични данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на лични данни на адрес EU-ERASMUS-ESC-PERSONAL-DATA@ec.europa.eu.

Освен това можете да се свържете с:

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) в Европейската комисия

Можете да се свържете с длъжностното лице по защита на данните (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) по въпроси, свързани с обработването на Вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Европейския надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Имате право да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните (т.е. можете да подадете жалба), ако смятате, че Вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са нарушени в резултат на обработването на личните Ви данни от администратора на лични данни.

Назад към съдържанието

 10. Къде може да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице по защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистър на всички операции по обработване на лични данни от страна на Европейската комисия. За достъп до регистъра използвайте следната връзка: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Тази конкретна операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД под следния номер: DPR-EC-01069.

Повече информация относно обработването на личните данни в рамките на програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност можете да намерите на страницата на „Еразъм+“, посветена на защитата на данните.

Назад към съдържанието