Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Paziņojums par privātumu – “Programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki, kurus skāris koronavīrusa uzliesmojums”

Šajā paziņojumā par privātumu, papildinot “Mobilitātes rīks+” paziņojumu par privātumu, ir sniegta precizējoša un ad hoc informācija par jūsu persondatu apstrādi un aizsardzību Covid-19 uzliesmojuma laikā.

 1. Ievads
 2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus
 3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats
 4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam tālāk
 5. Cik ilgi glabājam jūsu persondatus
 6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus
 7. Kam ir pieejami jūsu persondati un kam tos izpauž
 8. Kādas ir jūsu tiesības un kā tās izmantot
 9. Kontaktinformācija
 10. Kur var atrast plašāku informāciju

1. Ievads

Eiropas Komisija (turpmāk “Komisija”) ir apņēmusies aizsargāt jūsu persondatus un ievērot jūsu tiesības uz privātumu. Komisija vāc un tālāk apstrādā persondatus atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001).

Šajā paziņojumā par privātumu ir paskaidroti jūsu persondatu apstrādes iemesli un tas, kā tie tiek vākti, apstrādāti, aizsargāti un izmantoti un kādas ir jūsu tiesības saistībā ar jūsu persondatiem. Tajā arī sniegta kontaktinformācija saziņai ar atbildīgo datu pārzini, pie kura vērsties, lai īstenotu savas tiesības, kā arī datu aizsardzības speciālista un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja kontaktinformācija.

Zemāk sniegta informācija par apstrādes darbību “Programmas “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa dalībnieki, kurus skāris koronavīrusa uzliesmojums”, ko veic Izglītības, jaunatnes, sporta un kultūras ģenerāldirektorāta B.4. nodaļa (EAC ĢD B.4).

2. Kāpēc un kā mēs apstrādājam jūsu persondatus

Apstrādes darbības nolūks:

EAC ĢD izmanto no “Mobilitātes rīka+” iegūtos persondatus, lai identificētu tos “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusa dalībniekus, kas, piedaloties kādā mobilitātes aktivitātē, patlaban atrodas ārpus savas izcelsmes valsts, un sniegtu šo informāciju valsts aģentūrām, lai tās varētu aktivizēt nepieciešamos saziņas un atbalsta kanālus. Tas, iespējams, arī ietver dalībnieku kontaktinformācijas pārsūtīšanu valsts iestādēm un citām valdības struktūrām.

Automatizētai lēmumu pieņemšanai, piemēram, profilēšanai, jūsu persondati netiks izmantoti.

3. Kāds ir jūsu persondatu apstrādes juridiskais pamats

To jūsu persondatu papildu apstrāde, kuri atbilstoši datu aizsardzības reģistram tiek iegūti no “Mobilitātes rīka+”, tiek veikta, pamatojoties uz Regulas 2018/1725 5. panta 1. punkta e) apakšpunktu, kur paredzēts, ka “apstrāde ir vajadzīga, lai aizsargātu datu subjekta vai citas fiziskas personas vitālas intereses”.

Uz apstrādātajiem datiem neattiecas ierobežojumi, kas noteikti Regulas 2018/1725 25. pantā, un prasība par iepriekšēju apspriešanos, kas noteikta tās pašas regulas 40. pantā.

4. Kādus persondatus mēs vācam un apstrādājam tālāk

Lai veiktu šo apstrādes darbību, EAC ĢD vāc šādu kategoriju persondatus –

dati par personām, kas piedalās mobilitātes vai Eiropas Solidaritātes korpusa projektā:

 • mobilitātes projekta ID numurs,
 • dalībnieka vārds,
 • dalībnieka uzvārds,
 • dalībnieka e-pasta adrese,
 • juridiskā adrese,
 • nosūtošās organizācijas kontaktpersonas e-pasta adrese,
 • nosūtošās organizācijas kontaktpersonas tālruņa numurs.

Persondatu sniegšana ir obligāta, jo tie vajadzīgi, lai atbalsta sniegšanas nolūkā varētu sazināties ar dalībniekiem.

5. Cik ilgi glabājam jūsu persondatus

EAC ĢD persondatus glabā tikai tik ilgi, cik nepieciešams datu vākšanai vai tālākai apstrādei. Datus izdzēsīs, kad būs pagājuši divi gadi kopš dienas, kad informācija par dalībniekiem darīta pieejama valsts aģentūrām.

6. Kā mēs aizsargājam jūsu persondatus

Visi persondati elektroniskā formā tiek glabāti Eiropas Komisijas serveros. Visas apstrādes darbības tiek veiktas saskaņā ar Komisijas 2017. gada 10. janvāra Lēmumu (ES, Euratom) 2017/46 par komunikācijas un informācijas sistēmu drošību Eiropas Komisijā.

Lai aizsargātu jūsu persondatus, Komisija ir ieviesusi vairākus tehniskus un organizatoriskus pasākumus. Tehniskie pasākumi, ņemot vērā ar datu apstrādi un apstrādāto persondatu būtību saistīto risku, ietver piemērotas darbības, kas garantē drošību tiešsaistē un novērš tādus riskus kā datu zudumi, to grozīšana vai neatļauta piekļuve datiem. Organizatoriskie pasākumi ietver piekļuves ierobežošanu, proti, šīs apstrādes darbības ietvaros persondatiem var piekļūt tikai pilnvarotas personas, kam ir pamatota vajadzība tos zināt.

Datus var arī lejupielādēt Excel datnēs, kas jāiesniedz datu saņēmējiem.

7. Kam ir pieejami jūsu persondati un kam tos izpauž

Jūsu persondatiem var piekļūt Komisijas darbinieki, kas ir atbildīgi par šo datu apstrādes darbību, un pilnvaroti darbinieki, ievērojot principu, ka informācija ir zināma tikai tiem, kam tā vajadzīga darbam. Šie darbinieki ievēro tiesību aktus un vajadzības gadījumā papildu vienošanās par konfidencialitāti.

Piekļuvi jūsu persondatiem dod šādām personām ārpus ES organizācijām:

 • valsts aģentūru darbinieki,
 • valsts iestāžu un citu valsts struktūru darbinieki, kas atbild par Covid-19 uzliesmojuma pārvarēšanu.

No jebkuras valsts nākušu mobilitātes dalībnieku persondatus var nodot uzņemošās valsts kompetentajai aģentūrai un iestādei. To mobilitātes dalībnieku persondatus, kuri piedalās mobilitātes periodā, ko organizē nevis viņu, bet citas valsts aģentūra, nodos viņu valsts aģentūrai un iestādei, ja dalībnieks dodas uz savu valsti vai atstāj savu valsti mobilitātes perioda dēļ.

Datu pārzinis jūsu persondatus nosūtīs saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1725 šādiem saņēmējiem trešās valstīs vai starptautiskām organizācijām.

Datus nosūta valsts aģentūrām, kas izraudzītas katrā ES dalībvalstī, un valsts aģentūrām, kas izraudzītas citās valstīs, kuras piedalās “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusā (EBTA valstīm, kas noslēgušas EEZ līgumu); valstīm, kas pievienojas, kandidātvalstīm un potenciālajām kandidātvalstīm, uz kurām attiecas pirmspievienošanās stratēģija; Šveices Konfederācijai; valstīm, uz kurām attiecas ES kaimiņattiecību politika un kuras ar ES ir noslēgušas līgumus, kuros paredzēta iespēja piedalīties ES programmās, kā norādīts Regulas (ES) 1288/2013 24. pantā “Valstu līdzdalība” un Regulas (ES) 2018/1475 11. pantā “Iesaistītās valstis”.

Jūsu persondatus var nosūtīt ar šādu pamatojumu:

 • ir pieņemts Komisijas lēmums, ka konkrētā valsts nodrošina pietiekamu aizsardzības līmeni (Regulas (ES) 2018/1725 47. pants);
 • pastāv atbilstošas garantijas (Regulas (ES) 2018/1725 48. pants),
 • atkāpes īpašās situācijās (Regulas (ES) 2018/1725 50. panta 1. punkts).

Informācija, ko mēs vācam, netiks izpausta nevienai trešai personai, izņemot tādā mērā un tādos gadījumos, kad tas, iespējams, ir jādara saskaņā ar tiesību aktiem.

8. Kādas ir jūsu tiesības un kā tās izmantot

Jums kā “datu subjektam” atbilstīgi Regulas (ES) 2018/1725 III nodaļas (14.–25. pants) noteikumiem ir konkrētas tiesības, piemēram, tiesības piekļūt saviem persondatiem, tos labot un tiesības ierobežot savu persondatu apstrādi.

Jums ir tiesības iebilst pret savu persondatu apstrādi un tad, ja iebildums tiek ņemts vērā, jums ir tiesības likt, lai jūsu persondatus izdzēš.

Savas tiesības varat izmantot, sazinoties ar datu pārzini vai – domstarpību gadījumā – ar Eiropas Komisijas datu aizsardzības speciālistu. Vajadzības gadījumā varat vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja. Kontaktinformācija ir sniegta 9. punktā.

Ja vēlaties izmantot savas tiesības saistībā ar vienu vai vairākām konkrētām apstrādes darbībām, lūdzu, aprakstiet tās savā pieprasījumā (piemēram, miniet atsauces numuru, kas norādīts tālāk 10. punktā).

9. Kontaktinformācija

Datu pārzinis

Ja vēlaties izmantot savas tiesības atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725 vai ja jums ir komentāri, jautājumi vai bažas, vai ja vēlaties iesniegt sūdzību par savu persondatu vākšanu un izmantošanu, lūdzam sazināties ar datu pārzini:

Varat arī sazināties ar šādām struktūrām/personām –

 • datu pārzinis: EAC-NA-COORDINATION@ec.europa.eu
 • EAC ĢD datu pārzinis: eac-data-protection@ec.europa.eu

Eiropas Komisijas datu aizsardzības speciālists

Par jautājumiem, kas saistīti ar jūsu persondatu apstrādi atbilstīgi Regulai (ES) 2018/1725, varat sazināties ar datu aizsardzības speciālistu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājs (EDAU)

Jums ir tiesības vērsties pie Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāja (piemēram, iesniegt viņam sūdzību), ja uzskatāt, ka datu pārziņa īstenotas jūsu persondatu apstrādes dēļ nav ievērotas jūsu tiesības, kas noteiktas Regulā (ES) 2018/1725.

10. Kur var atrast plašāku informāciju

Komisijas datu aizsardzības speciālists publicē visu to Komisijas veikto persondatu apstrādes darbību reģistru, kuras ir dokumentētas un par kurām viņam ir paziņots. Reģistram var piekļūt, sekojot šai saitei: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Šī konkrētā apstrādes darbība datu aizsardzības speciālista publiskajā reģistrā ir iekļauta ar šādu atsauces numuru: DPR-EC-01229.1.