Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – Účastníci programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity postihnutí situáciou spôsobenou koronavírusom

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov sa Vyhlásenie o ochrane osobných údajov – Mobility Tool+ dopĺňa dodatočnými a ad hoc informáciami o spracúvaní a ochrane vašich osobných údajov počas pandémie COVID-19.

 1. Úvod
 2. Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?
 3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?
 4. Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?
 5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?
 6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?
 7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?
 8. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?
 9. Kontaktné údaje
 10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

1. Úvod

Európska komisia (ďalej len „Komisia“) je odhodlaná chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie. Komisia zhromažďuje a ďalej spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov [ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001].

V tomto vyhlásení o ochrane osobných údajov objasňujeme, prečo spracúvame vaše osobné údaje, ako získavame všetky poskytnuté osobné údaje, ako s nimi narábame a ako zabezpečujeme ich ochranu, ako tieto informácie používame a aké práva máte v súvislosti s vašimi osobnými údajmi. Takisto sa v ňom uvádzajú kontaktné údaje zodpovedného prevádzkovateľa, u ktorého si môžete uplatniť svoje práva, zodpovednej osoby a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Ďalej sa uvádzajú informácie o spracovateľskej operácii s názvom „Účastníci programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity postihnutí situáciou spôsobenou ochorením COVID-19“, ktorú vykonáva útvar GR EAC.B.4.

2. Prečo a akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje?

Účel spracovateľskej operácie:

GR EAC používa vaše osobné údaje z nástroja Mobility Tool+, aby identifikovalo účastníkov programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity, ktorí sa v tomto období zúčastňujú na programe mobility mimo svojej krajiny pôvodu, a poskytlo tieto informácie národným agentúram, ktoré následne môžu aktivovať potrebné komunikačné a podporné kanály. Môže to spočívať v poskytnutí kontaktných údajov účastníkov vnútroštátnym orgánom a iným vládnym subjektom.

Vaše osobné údaje sa nepoužijú na automatizované rozhodovanie, a teda ani na profilovanie.

3. Na akom právnom základe spracúvame vaše osobné údaje?

Toto dodatočné spracúvanie vašich osobných údajov získaných podľa záznamu o ochrane osobných údajov týkajúceho sa Mobility Tool+ je založené na článku 5 ods. 1 písm. e), keďže „je potrebné v záujme ochrany životne dôležitých záujmov dotknutej osoby (vás) alebo inej fyzickej osoby“.

Spracovávané údaje nepatria do pôsobnosti ustanovení o obmedzeniach (čl. 25) a predchádzajúcej konzultácii (čl. 40) zakotvených v nariadení 2018/1725.

4. Ktoré osobné údaje získavame a ďalej spracúvame?

Na vykonanie tejto spracovateľskej operácie zbiera GR EAC tieto kategórie osobných údajov:

údaje osôb, ktoré sa zúčastňujú na projekte mobility v rámci Európskeho zboru solidarity:

 • ID mobility,
 • krstné meno účastníka,
 • priezvisko účastníka,
 • e-mailová adresa účastníka,
 • adresa sídla,
 • e-mailová adresa kontaktnej osoby vysielajúcej organizácie,
 • telefónne číslo kontaktnej osoby vysielajúcej organizácie.

Poskytnutie osobných údajov je povinné, aby účastníci mohli byť kontaktovaní a aby im mohla byť poskytnutá podpora.

5. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

GR EAC uchováva vaše osobné údaje len počas obdobia potrebného na splnenie účelu ich zberu alebo ďalšieho spracovania. Údaje sa vymažú dva roky potom, ako sa údaje účastníkov sprístupnia národným agentúram.

6. Ako chránime a zabezpečujeme vaše osobné údaje?

Všetky osobné údaje v elektronickom formáte sa uchovávajú na serveroch Európskej komisie. Všetky spracovateľské operácie sa vykonávajú v zmysle rozhodnutia Komisie (EÚ, Euratom) 2017/46 z 10. januára 2017 o bezpečnosti komunikačných a informačných systémov v Európskej komisii.

Komisia zaviedla niekoľko technických a organizačných opatrení s cieľom chrániť vaše osobné údaje. Súčasťou technických opatrení sú vhodné opatrenia na riešenie online bezpečnosti, rizika straty údajov, zmeny údajov alebo neoprávneného prístupu, pričom sa zohľadňuje riziko, ktoré predstavuje spracovanie a povaha spracovávaných osobných údajov. K organizačným opatreniam patrí obmedzenie prístupu k osobným údajom výlučne len na oprávnené osoby, ktoré ich legitímne potrebujú poznať na účely tejto spracovateľskej operácie.

Údaje sa môžu stiahnuť a poskytnúť príjemcom údajov aj ako súbory programu Excel.

7. Kto má prístup k vašim osobným údajom a komu sa poskytujú?

Prístup k vašim osobným údajom sa poskytuje zamestnancom Komisie zodpovedným za vykonávanie tejto spracovateľskej operácie a oprávneným zamestnancom podľa zásady „need-to-know“ (potreba poznať). Títo zamestnanci sú viazaní zákonnými a v prípade potreby dodatočnými dohodami o zachovaní dôvernosti.

Mimo organizácií EÚ sa prístup k vašim osobným údajom poskytuje:

 • pracovníkom národných agentúr,
 • pracovníkom vnútroštátnych orgánov a ďalších vnútroštátnych subjektov zodpovedajúcich za zvládanie pandémie COVID-19.

Osobné údaje účastníkov mobility z akejkoľvek krajiny sa môžu poskytnúť národnej agentúre a vnútroštátnemu orgánu hostiteľskej (prijímajúcej) krajiny. Osobné údaje účastníkov mobility, ktorí sa zúčastňujú na období mobility organizovanom národnou agentúrou inej krajiny, než je ich domovská krajina, sa poskytnú národnej agentúre a vnútroštátnemu orgánu ich domovskej krajiny, ak účastník: ide na účely obdobia mobility do svojej domovskej krajiny alebo ju opúšťa.

Prevádzkovateľ prenesie vaše osobné údaje uvedeným prijímateľom v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1725.

Údaje sa prenášajú do národných agentúr ustanovených v jednotlivých členských štátoch EÚ a do národných agentúr ustanovených v ostatných krajinách zúčastňujúcich sa na programe Erasmus+ a na programe Európsky zbor solidarity [krajiny EZVO, ktoré sú stranou Dohody o EHP, pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálne kandidátske krajiny, ktoré využívajú predvstupovú stratégiu, Švajčiarska konfederácia, krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika a ktoré uzavreli s Úniou dohody umožňujúce ich účasť na programoch Únie, ako sa stanovuje v článku 24 „Účasť krajiny“ nariadenia (EÚ) č. 1288/2013 a v článku 11 „Účastnícke krajiny“ nariadenia (EÚ) 2018/1475].

Prenos vašich osobných údajov môže byť založený na:

 • rozhodnutí Komisie o primeranosti týkajúcom sa danej krajiny [článok 47 nariadenia (EÚ) 2018/1725],
 • primeraných zárukách [článok 48 nariadenia (EÚ) 2018/1725],
 • výnimkách pre osobitné situácie [článok 50 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2018/1725].

Informácie, ktoré zbierame, nebudú poskytnuté žiadnej tretej strane. Výnimkou sú prípady a účely, keď nám túto povinnosť ukladá zákon.

8. Aké sú vaše práva a ako si ich môžete uplatniť?

Ako „dotknutá osoba“ máte osobitné práva podľa kapitoly III (články 14 – 25) nariadenia (EÚ) 2018/1725, najmä právo na prístup alebo opravu vašich osobných údajov a právo obmedziť spracúvanie vašich osobných údajov.

Máte právo namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov a v prípade, že vaša námietka je opodstatnená, vaše osobné údaje budú vymazané.

Svoje práva si môžete uplatniť tak, že sa obrátite na prevádzkovateľa alebo v prípade sporu na úradníka Európskej komisie pre ochranu údajov. V prípade potreby sa môžete obrátiť aj na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ich kontaktné údaje sa nachádzajú v bode 9.

Ak si želáte uplatňovať svoje práva v rámci jednej alebo viacerých konkrétnych spracovateľských operácií, uveďte vo svojej žiadosti ich opis (t. j. príslušné referenčné označenia, pozri bod 10).

9. Kontaktné údaje

Prevádzkovateľ

Ak by ste si chceli uplatniť svoje práva podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725, alebo ak máte pripomienky, otázky alebo obavy, alebo ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa získavania a používania vašich osobných údajov, môžete kontaktovať prevádzkovateľa:

Okrem vyššie uvedenej možnosti sa môžete obrátiť na adresu:

 • Prevádzkovateľ: EAC-NA-COORDINATION@ec.europa.eu
 • Prevádzkovateľ údajov na GR EAC: eac-data-protection@ec.europa.eu

Zodpovedná osoba Komisie (DPO)

V otázkach týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov podľa nariadenia (EÚ) 2018/1725 sa môžete obrátiť na zodpovednú osobu (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS)

Máte právo obrátiť sa na európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (t. j. môžete podať sťažnosť), ak sa domnievate, že vaše práva vyplývajúce z nariadenia (EÚ) 2018/1725 boli porušené v dôsledku spracúvania vašich osobných údajov prevádzkovateľom.

10. Kde nájdete podrobnejšie informácie?

Zodpovedná osoba Komisie (DPO) uverejňuje register všetkých operácií spracovania osobných údajov Komisiou, ktoré boli zdokumentované a ktoré jej boli oznámené. Prístup k registru je na tomto odkaze: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Táto konkrétna spracovateľská operácia bola zahrnutá do verejného registra zodpovednej osoby pod referenčnou značkou: DPR-EC-01229.1.