Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Adatvédelmi nyilatkozat – Az Erasmus+ program és az Európai Szolidaritási Testület koronavírus-válság által érintett résztvevői

Ez az adatvédelmi nyilatkozat további információkkal egészíti ki a Mobility Tool+ eszközre vonatkozó adatvédelmi nyilatkozatot, ad hoc tájékoztatással szolgálva arról, hogyan valósul meg a koronavírus-járvány idején a személyes adatok kezelése és védelme.

 1. Bevezetés
 2. Milyen célból és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?
 3. Milyen jogi előírások alapján gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait?
 4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?
 5. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?
 6. Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak védelméről?
 7. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és ki kapja meg azokat?
 8. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja őket?
 9. Elérhetőségi adatok
 10. Hol találhat részletesebb információkat?

1. Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) tiszteletben tartja a felhasználók magánéletét és elkötelezetten védelmezi személyes adataikat. A személyes adatokat a Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező) 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban gyűjti és kezeli.

Adatvédelmi nyilatkozatunkban ismertetjük, miért kezeljük az Ön személyes adatait, hogyan gyűjtjük, kezeljük, védjük és használjuk fel a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat, továbbá hogy milyen jogok illetik meg Önt saját személyes adatait illetően. A nyilatkozat ezenfelül az illetékes adatkezelő, az adatvédelmi tisztviselő, valamint az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait is tartalmazza. Ha érvényt kíván szerezni jogainak, Önnek az illetékes adatkezelőhöz kell fordulnia.

„Az Erasmus+ program és az Európai Szolidaritási Testület koronavírus-válság által érintett résztvevői” elnevezésű, az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság B.4-es egysége által végzett adatkezelési művelettel kapcsolatos információkat az alábbiakban ismertetjük.

2. Milyen célból és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

Az adatkezelési művelet célja:

Az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság a Mobility Tool+ eszköz segítségével azonosítja az Erasmus+ program és az Európai Szolidaritási Testület azon résztvevőit, akik jelenleg a származási országukon kívül mobilitási tevékenységben vesznek részt, és ezeket az információkat eljuttatja a nemzeti irodákhoz, hogy azok aktiválhassák a kommunikációhoz és a támogatáshoz szükséges csatornákat. Ez magában foglalhatja a résztvevők elérhetőségi adatainak továbbítását a nemzeti hatóságokhoz és más kormányzati szervekhez.

Az Ön személyes adatait nem használjuk fel automatizált döntéshozatal céljára, a profilalkotást is ideértve.

3. Milyen jogi előírások alapján gyűjtjük és kezeljük az Ön személyes adatait?

A „Mobility Tool +” eszközre vonatkozó adatvédelmi nyilvántartásban gyűjtött személyes adatoknak a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célból történő további kezelése az 5. cikk (1) bekezdésének e) pontján alapul, mivel az adatkezelés az érintett (azaz Ön) vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges.

A kezelt adatok nem tartoznak az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkében („Korlátozások”) és 40. cikkében („Előzetes konzultáció”) foglalt rendelkezések hatálya alá.

4. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az adatkezelési művelet végrehajtása érdekében az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság az alábbi típusú személyes adatokat gyűjti.

Az Erasmus+ mobilitási programban vagy az Európai Szolidaritási Testület projektjében részt vevő személyek adatai:

 • Mobilitási azonosító
 • A résztvevő utóneve
 • A résztvevő vezetékneve
 • A résztvevő e-mail-címe
 • Hivatalos lakcím
 • A küldő szervezet kapcsolattartójának e-mail-címe
 • A küldő szervezet kapcsolattartójának telefonszáma

A személyes adatokat azért kötelező megadni, hogy segítségnyújtás céljából fel lehessen venni a kapcsolatot a résztvevőkkel.

5. Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság csak addig őrzi meg az Ön személyes adatait, amíg ez az adatgyűjtés és a további adatkezelés céljának eléréséhez szükséges. Két évvel azt követően, hogy a nemzeti irodák hozzáférést kapnak a résztvevők adataihoz, a főigazgatóság törölni fogja a kérdéses információkat.

6. Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak védelméről?

Minden elektronikus formátumú személyes adatot az Európai Bizottság tárol saját szerverein. Az összes adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban kerül sor.

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések megfelelő lépéseket foglalnak magukban az online biztonság szavatolása, valamint az adatvesztés kockázatával, az adatok megváltoztatásával és a jogosulatlan hozzáféréssel szembeni védelem érdekében. Ezek az intézkedések számolnak az adatkezelés révén előálló kockázatokkal, és figyelembe veszik a kezelt személyes adatok jellegét. A szervezeti intézkedések közé tartozik, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

Az adatok címzettjeinek történő továbbítás céljából az adatokat le lehet töltetni Excel-formátumban.

7. Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és ki kapja meg azokat?

Az Ön személyes adataihoz a Bizottságon belül a jelen adatkezelési művelet végrehajtásával megbízott munkatársak férhetnek hozzá, továbbá az erre feljogosított munkatársak, ha ez a szükséges ismeret elvének megfelelően indokolt. Ezeket a munkatársakat jogszabályi kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

Az európai uniós intézményi struktúrán kívül az Ön személyes adataihoz a következő személyek kapnak hozzáférést:

 • a nemzeti irodák munkatársai,
 • a koronavírus-járvány kapcsán kialakult helyzet kezeléséért felelős nemzeti hatóságok és nemzeti szervek munkatársai.

A mobilitási tevékenységek résztvevőinek személyes adatait – állampolgárságuktól függetlenül – meg lehet osztani a fogadó országban működő nemzeti iroda és nemzeti hatóság munkatársaival. Azoknak a személyes adatait, akik nem a hazájuk, hanem egy másik ország nemzeti irodája által szervezett mobilitási tevékenységben vesznek részt, a kérdéses iroda munkatársai meg fogják osztani a résztvevő hazájában működő nemzeti irodával és nemzeti hatósággal, ha a résztvevő: a mobilitási időszak idejére a hazájába utazik, vagy ha a mobilitási időszak eltöltése céljából kiutazik hazájából.

Az adatkezelő az Ön személyes adatait az (EU) 2018/1725 rendelettel összhangban továbbítani fogja az alábbi, EU-n kívüli címzetteknek, illetve nemzetközi szervezeteknek.

Az 1288/2013/EU rendelet 24. cikkével („Országok részvétele”) és az (EU) 2018/1475 rendelet 11. cikkével („Részt vevő országok”) összhangban az adatokat továbbítjuk az egyes EU-tagállamok nemzeti irodáinak és az Erasmus+ programban, illetve az Európai Szolidaritási Testület kezdeményezésben részt vevő egyéb országok (az EGT-megállapodásban részes EFTA-országok, a csatlakozó országok, a tagjelölt országok és az előcsatlakozási stratégiák keretében kedvezményezett potenciális tagjelöltek, a Svájci Államszövetség, valamint az európai szomszédságpolitika hatálya alá tartozó, az Unióval kötött megállapodás alapján az uniós programokban való részvételre jogosult országok) nemzeti irodáinak.

Az Ön személyes adatainak továbbítására az alábbiak alapján kerülhet sor:

 • a Bizottság adott országra vonatkozó megfelelőségi határozata (az (EU) 2018/1725 rendelet 47. cikke),
 • megfelelő garanciák (az (EU) 2018/1725 rendelet 48. cikke),
 • konkrét helyzetekre vonatkozó eltérések, ún. derogációk (az (EU) 2018/1725 rendelet 50. cikkének (1) bekezdése).

Az általunk összegyűjtött információkat nem adjuk át harmadik feleknek, kivéve olyan mértékben és célból, amilyenre jogszabály kötelez minket.

8. Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja őket?

Önt az adatkezelés által érintett személyként az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikk) foglaltak szerint megilletik bizonyos jogok, különösen a következők: jogában áll személyes adataihoz hozzáférni, valamint a helyesbítésüket kérni, illetve kezelésüket korlátozni.

Önnek joga van személyes adatainak kezelése ellen kifogást emelni. Ha sikerrel jár, töröltetheti személyes adatait.

Ha gyakorolni kívánja ezeket a jogokat, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén az Európai Bizottság adatvédelmi tisztviselőjével. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Elérhetőségi adataikat a 9. pont ismerteti.

Ha Ön egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban kívánja gyakorolni a jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (lásd alább, a 10. pontban).

9. Elérhetőségi adatok

Az adatkezelő

Ha Ön gyakorolni szeretné az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak, illetve ha panaszt kíván benyújtani személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel a következő elérhetőségeken:

Ezen túlmenően kapcsolatba léphet a következő személyekkel:

 • Az adatkezelő: EAC-NA-COORDINATION@ec.europa.eu
 • Az Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság adatvédelmi felügyelője: eac-data-protection@ec.europa.eu

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Ha kérdése vagy problémája van személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezelésével kapcsolatban, az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a következő e-mail-címen: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

Az európai adatvédelmi biztos

Ha úgy ítéli meg, hogy az adatkezelő által végzett adatkezelés során sérültek az (EU) 2018/1725 rendeletben foglalt személyes jogai, jogorvoslati kérelemmel (panasszal) fordulhat az európai adatvédelmi biztoshoz.

10. Hol találhat részletesebb információkat?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes – dokumentált és bejelentett – személyesadat-kezelési műveletről. A nyilvántartás a következő linken érhető el: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hu

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-01229.1.