Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Izjava o zaštiti osobnih podataka – Sudionici programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti pogođeni situacijom povezanom s koronavirusom

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka sadržava dodatne i ad hoc informacije uz izjavu o zaštiti osobnih podataka za Alat za mobilnost+ u pogledu obrade i zaštite vaših osobnih podataka tijekom izvanredne situacije izazvane pandemijom bolesti COVID-19.

 1. Uvod
 2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?
 3. Koji je pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka?
 4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?
 5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?
 6. Kako štitimo vaše osobne podatke?
 7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?
 8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?
 9. Podaci za kontakt
 10. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

1. Uvod

Europska komisija (dalje u tekstu „Komisija”) obvezala se da će štititi vaše osobne podatke i poštovati vašu privatnost. Komisija prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka (te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001).

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka objašnjava se zašto obrađujemo osobne podatke, kako ih prikupljamo, postupamo s njima i štitimo ih, kako se ti podaci upotrebljavaju te koja su vaša prava u pogledu vaših osobnih podataka. Navedeni su i podaci za kontakt nadležnog voditelja obrade podataka kojemu se možete obratiti da biste ostvarili svoja prava, službenika za zaštitu podataka i Europskog nadzornika za zaštitu podataka.

U nastavku se nalaze informacije o postupku obrade „Sudionici programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti pogođeni situacijom povezanom s bolesti COVID-19”, koji provodi odjel EAC.B.4.

2. Zašto i kako obrađujemo vaše osobne podatke?

Svrha postupka obrade:

Glavna uprava za obrazovanje, mlade, sport i kulturu (GU EAC) upotrebljava vaše osobne podatke iz Alata za mobilnost+ za identificiranje sudionikâ programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti koji su trenutačno izvan svoje matične zemlje. Potrebne informacije prosljeđuje nacionalnim agencijama kako bi mogle aktivirati potrebne kanale za komunikaciju i potporu. S tim u vezi podaci za kontakt sudionikâ mogu biti proslijeđeni i nacionalnim i drugim državnim tijelima.

Vaši osobni podaci neće se upotrebljavati za automatizirano donošenje odluka, uključujući izradu profila.

3. Koji je pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka?

Ova dodatna obrada vaših osobnih podataka, prikupljenih u okviru evidencije o zaštiti podataka za Alat za mobilnost+, temelji se na članku 5. stavku 1. točki (e) jer je nužna kako bi se zaštitili životno važni interesi ispitanika (vas) ili druge fizičke osobe.

Obrađeni podaci nisu obuhvaćeni odredbama o ograničenjima (čl. 25.) i prethodnom savjetovanju (čl. 40.) iz Uredbe 2018/1725.

4. Koje osobne podatke prikupljamo i dalje obrađujemo?

U svrhu ovog postupka obrade GU EAC prikuplja kategorije osobnih podataka navedene u nastavku.

Podaci o osobi koja sudjeluje u projektu mobilnosti ili projektu Europskih snaga solidarnosti:

 • identifikacijska oznaka mobilnosti
 • ime
 • prezime
 • e-adresa
 • adresa sjedišta
 • e-adresa osobe za kontakt u organizaciji pošiljateljici
 • telefonski broj osobe za kontakt u organizaciji pošiljateljici

Navođenje osobnih podataka preduvjet je da bi se moglo stupiti u kontakt sa sudionicima i da bi im se mogla pružiti potpora.

5. Koliko dugo čuvamo vaše osobne podatke?

GU EAC čuva osobne podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispuni svrha prikupljanja ili daljnje obrade. Podaci o sudionicima izbrisat će se dvije godine nakon što se stave na raspolaganje nacionalnim agencijama.

6. Kako štitimo vaše osobne podatke?

Svi osobni podaci u elektroničkom obliku pohranjeni su na poslužiteljima Europske komisije. Svi postupci obrade provode se u skladu s Odlukom Komisije (EU, Euratom) 2017/46 od 10. siječnja 2017. o sigurnosti komunikacijskih i informacijskih sustava u Europskoj komisiji.

Komisija je uvela niz tehničkih i organizacijskih mjera kako bi zaštitila vaše osobne podatke. Tehničke mjere uključuju odgovarajuće aktivnosti u svrhu sigurnosti na internetu i zaštite od gubitka podataka, promjene podataka ili neovlaštenog pristupa, pri čemu se uzimaju u obzir rizik koji predstavlja obrada i priroda osobnih podataka koji se obrađuju. Organizacijske mjere uključuju ograničavanje pristupa osobnim podacima isključivo na ovlaštene osobe koje ga moraju imati radi ovog postupka obrade.

Podaci se mogu preuzeti i u datotekama u Excelu koje će se dostaviti primateljima podataka.

7. Tko ima pristup vašim osobnim podacima i kome se oni otkrivaju?

Pristup vašim osobnim podacima ima osoblje Komisije koje je odgovorno za ovaj postupak obrade i ovlašteno osoblje prema načelu nužnog pristupa. To osoblje mora poštovati zakonske obveze i eventualne dodatne ugovore o povjerljivosti.

Izvan organizacije EU-a pristup vašim osobnim podacima daje se:

 • osoblju nacionalnih agencija
 • osoblju nacionalnih i drugih državnih tijela nadležnih za suzbijanje pandemije bolesti COVID-19

Osobni podaci sudionika u mobilnosti iz bilo koje zemlje mogu se podijeliti s nacionalnom agencijom i nacionalnim tijelom zemlje domaćina (zemlje primateljice). Osobni podaci sudionika u mobilnosti koji sudjeluju u razdoblju mobilnosti koje organizira nacionalna agencija koja nije agencija njihove matične zemlje dijelit će se s njihovom matičnom nacionalnom agencijom i nacionalnim tijelom ako sudionik odlazi u svoju matičnu zemlju ili napušta svoju matičnu zemlju na to razdoblje mobilnosti.

Voditelj obrade podataka prenijet će vaše osobne podatke sljedećim primateljima u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji u skladu s Uredbom (EU) 2018/1725.

Podaci se prenose nacionalnim agencijama u svakoj od država članica EU-a i u drugim zemljama sudionicama programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti (zemlje EFTA-e koje su stranke Sporazuma o EGP-u, države pristupnice, zemlje kandidatkinje i potencijalne kandidatkinje na koje se primjenjuje pretpristupna strategija, Švicarska Konfederacija, zemlje koje su obuhvaćene europskom politikom susjedstva i koje su s Unijom sklopile sporazume koji uključuju mogućnost njihova sudjelovanja u programima Unije) kako je navedeno u članku 24. „Sudjelovanje zemalja” Uredbe (EU) 1288/2013 i u članku 11. „Zemlje sudionice” Uredbe (EU) 2018/1475.

Taj prijenos vaših osobnih podataka može se temeljiti na:

 • Komisijinoj odluci o primjerenosti za određenu zemlju (članak 47. Uredbe (EU) 2018/1725)
 • odgovarajućim zaštitnim mjerama (članak 48. Uredbe (EU) 2018/1725)
 • odstupanjima za posebne situacije (članak 50. stavak 1. Uredbe (EU) 2018/1725).

Informacije koje prikupljamo neće se prosljeđivati trećim osobama, osim u mjeri i u svrhu u kojoj zakon tako nalaže.

8. Koja su vaša prava i kako ih možete ostvariti?

Kao „ispitanik” imate posebna prava na temelju poglavlja III. (članci od 14. do 25.) Uredbe (EU) 2018/1725, posebice pravo na pristup svojim osobnim podacima ili njihov ispravak i pravo na ograničenje obrade vaših osobnih podataka.

Imate pravo prigovora na obradu svojih osobnih podataka te se, ako prigovor bude prihvaćen, vaši osobni podaci mogu izbrisati.

Da biste ostvarili svoja prava, možete se obratiti voditelju obrade podataka, a u slučaju spora službeniku za zaštitu podataka Europske komisije. Ako je potrebno, možete se obratiti i Europskom nadzorniku za zaštitu podataka. Podaci za kontakt navedeni su u 9. odjeljku.

Ako želite ostvariti svoja prava u pogledu jednog ili više konkretnih postupaka obrade, jasno ih navedite u zahtjevu (tj. navedite njihov broj upisa u registar iz 10. odjeljka).

9. Podaci za kontakt

Voditelj obrade podataka

Ako želite ostvariti svoja prava na temelju Uredbe (EU) 2018/1725, ako imate primjedbi, pitanja ili nedoumica, ili ako želite podnijeti pritužbu u vezi s prikupljanjem i uporabom vaših osobnih podataka, obratite se voditelju obrade podataka.

Možete se obratiti i:

 • voditelju obrade podataka: EAC-NA-COORDINATION@ec.europa.eu
 • službeniku za zaštitu podataka u Glavnoj upravi za obrazovanje, mlade, sport i kulturu: eac-data-protection@ec.europa.eu

Komisijin službenik za zaštitu podataka

Za pitanja povezana s obradom vaših osobnih podataka na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Europski nadzornik za zaštitu podataka

Ako smatrate da su prava koja imate na temelju Uredbe (EU) 2018/1725 povrijeđena obradom vaših osobnih podataka za koju je odgovoran voditelj obrade, imate pravo obratiti se (podnijeti pritužbu) Europskom nadzorniku za zaštitu podataka.

10. Gdje možete pronaći podrobnije informacije?

Komisijin službenik za zaštitu podataka objavljuje registar svih dokumentiranih i prijavljenih postupaka obrade osobnih podataka koje provodi Komisija. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_hr.

Ovaj postupak obrade upisan je u javni registar službenika za zaštitu podataka pod sljedećim brojem: DPR-EC-01229.1.