Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Pareiškimas apie privatumo apsaugą. „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso dalyviai, kuriuos paveikė dėl koronaviruso susidariusi padėtis

„Mobility Tool+“ pareiškime apie privatumo apsaugą pateikta informacija papildoma šiame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikta papildoma ir ad hoc informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą COVID-19 laikotarpiu.

 1. Įvadas
 2. Kodėl ir kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys?
 3. Kokiu teisiniu pagrindu (-ais) tvarkomi jūsų asmens duomenys?
 4. Kokie asmens duomenys renkami ir toliau tvarkomi?
 5. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?
 6. Kaip saugomi jūsų asmens duomenys?
 7. Kam prieinami ir kam atskleidžiami jūsų asmens duomenys?
 8. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?
 9. Kontaktinė informacija
 10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

1. Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkomi jūsų asmens duomenys, kaip renkami ir tvarkomi visi asmens duomenys, kaip užtikrinama visų pateiktų asmens duomenų apsauga, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su jūsų asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame taip pat pateikiami atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Toliau pateikiama informacija, susijusi su Švietimo ir kultūros GD B.4 skyriaus duomenų tvarkymo operacija „„Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso dalyviai, kuriuos paveikė dėl COVID-19 susidariusi padėtis“.

2. Kodėl ir kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Duomenų tvarkymo tikslas.

Švietimo ir kultūros GD naudoja „Mobility Tool+“ sistemoje pateiktus jūsų asmens duomenis siekdamas identifikuoti „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso dalyvius, šiuo metu dalyvaujančius judumo projekte už savo kilmės šalies ribų, ir pateikti šią informaciją nacionalinėms agentūroms, kad jos galėtų pasinaudoti reikiamomis ryšių palaikymo ir paramos priemonėmis. Šiuo tikslu dalyvių kontaktiniai duomenys gali būti pateikti nacionalinėms ir kitoms valdžios institucijoms.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, tikslais.

3. Kokiu teisiniu pagrindu (-ais) tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Šis papildomas „Mobility Tool+“ duomenų apsaugos registre surinktų jūsų asmens duomenų tvarkymas grindžiamas 5 straipsnio 1 dalies e punktu, nes „tvarkyti duomenis būtina siekiant apsaugoti gyvybinius duomenų subjekto (jūsų) ar kito fizinio asmens interesus.“

Tvarkomi duomenys nepatenka į Reglamento 2018/1725 nuostatų dėl apribojimų (25 straipsnis) ir dėl išankstinių konsultacijų (40 straipsnis) taikymo sritį.

4. Kokie asmens duomenys renkami ir toliau tvarkomi?

Kad atliktų šią duomenų tvarkymo operaciją, Švietimo ir kultūros GD renka toliau nurodytų kategorijų asmens duomenis.

Judumo arba Europos solidarumo korpuso projekte dalyvaujančio asmens duomenys:

 • Judumo projekto numeris
 • Dalyvio vardas
 • Dalyvio pavardė
 • Dalyvio e. pašto adresas
 • Juridinis adresas
 • Siunčiančiosios organizacijos kontaktinio asmens e. pašto adresas
 • Siunčiančiosios organizacijos kontaktinio asmens telefono numeris

Kad su dalyviais būtų galima susisiekti ir suteikti jiems pagalbą, būtina pateikti asmens duomenis.

5. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?

Švietimo ir kultūros GD asmens duomenis saugo tik tiek, kiek to reikia duomenų rinkimo ar tolesnio tvarkymo tikslui pasiekti. Duomenys bus ištrinti po dvejų metų nuo dalyvio duomenų pateikimo nacionalinėms agentūroms.

6. Kaip saugomi jūsų asmens duomenys?

Visi elektroniniai asmens duomenys saugomi Europos Komisijos serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, Komisija yra įdiegusi tam tikras technines ir organizacines priemones. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas saugumas internete, šalinamos duomenų praradimo, jų pakeitimo ar neteisėtos prieigos prie jų rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų asmens duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį su jais susipažinti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

Taip pat galima atsisiųsti šių duomenų „Excel“ rinkmenas, kad būtų galima juos pateikti duomenų gavėjams.

7. Kam prieinami ir kam atskleidžiami jūsų asmens duomenys?

Susipažinti su jūsų asmens duomenimis gali Komisijos darbuotojai, atsakingi už šios duomenų tvarkymo operacijos vykdymą, ir darbuotojai, kuriems suteiktas leidimas vadovaujantis būtinybės žinoti principu. Šie darbuotojai turi laikytis teisės aktais nustatytų ir prireikus papildomų konfidencialumo susitarimų.

Ne ES organizacijoje susipažinti su jūsų asmens duomenimis gali:

 • nacionalinių agentūrų darbuotojai,
 • už COVID-19 protrūkio valdymą atsakingų nacionalinių institucijų ir kitų nacionalinių įstaigų darbuotojai.

Iš bet kurios šalies atvykstančių judumo projektų dalyvių asmens duomenys gali būti perduodami priimančiosios šalies nacionalinei agentūrai ir nacionalinei institucijai. Judumo projektų dalyvių, kurių judumo veiklos laikotarpį organizuoja ne jų kilmės šalies nacionalinė agentūra, asmens duomenys bus perduodami jų kilmės šalies nacionalinei agentūrai ir nacionalinei institucijai, jeigu dalyvis savo judumo veiklos laikotarpiu vyksta į savo kilmės šalį arba iš jos išvyksta.

Duomenų valdytojas perduos jūsų asmens duomenis toliau nurodytiems gavėjams trečiojoje šalyje arba tarptautinei organizacijai pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

Duomenys perduodami visose ES valstybėse narėse įsteigtoms nacionalinėms agentūroms ir nacionalinėms agentūroms, įsteigtoms kitose „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuse dalyvaujančiose šalyse (EEE susitarimą pasirašiusiose ELPA šalyse; stojančiosiose šalyse, šalyse kandidatėse ir potencialiose kandidatėse, įgyvendinančiose pasirengimo narystei strategiją; Šveicarijos Konfederacijoje; šalyse, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika ir kurios yra sudariusios susitarimus su Sąjunga, pagal kuriuos numatyta galimybė joms dalyvauti Sąjungos programose), kaip nurodyta Reglamento (ES) 1288/2013 24 straipsnyje „Šalių dalyvavimas“ ir Reglamento (ES) 2018/1475 11 straipsnyje „Dalyvaujančiosios šalys“.

Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti:

 • remiantis konkrečiai šaliai skirtu Komisijos sprendimu dėl tinkamumo (Reglamento (ES) 2018/1725 47 straipsnis);
 • taikant tinkamas apsaugos priemones (Reglamento (ES) 2018/1725 48 straipsnis).
 • laikantis konkrečiais atvejais nukrypti leidžiančių nuostatų (Reglamento (ES) 2018/1725 50 straipsnio 1 dalis).

Mūsų renkama informacija nebus teikiama jokiai trečiajai šaliai, išskyrus tokiu mastu ir tikslu, kokiu to gali būti reikalaujama teisės aktais.

8. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Kaip duomenų subjektas turite tam tikrų teisių pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius), visų pirma teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, juos ištaisyti ir teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą.

Turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi. Jei nesutikimui pritariama, jūsų asmens duomenys gali būti ištrinti.

Kad pasinaudotumėte savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją arba, kilus nesutarimui, į Europos Komisijos duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami 9 skirsnyje.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena ar keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašymą (pavyzdžiui, 10 skyriuje nurodytą registracijos numerį (‑ius)).

9. Kontaktinė informacija

Duomenų valdytojas

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, klausimų arba abejonių arba jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją.

Be to, galite susisiekti su:

 • duomenų valdytoju: EAC-NA-COORDINATION@ec.europa.eu
 • Švietimo ir kultūros GD duomenų apsaugos pareigūnu: eac-data-protection@ec.europa.eu

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (galite pateikti jam skundą), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, kurios užregistruotos dokumentuose ir apie kurias jam pranešta, registrą. Su šiuo registru susipažinti galima adresu http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija yra įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą registracijos numeriu DPR-EC-01229.1.