Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Декларация за поверителност — участници по програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност, засегнати от ситуацията с коронавируса

Настоящата декларация за поверителност предоставя допълнителна и специална информация към декларацията за поверителност относно Mobility Tool+ относно обработката и защитата на вашите лични данни по време на пандемията от COVID-19.

 1. Въведение
 2. Защо и как обработваме вашите лични данни?
 3. На какво правно основание обработваме вашите лични данни?
 4. Какви лични данни събираме и обработваме?
 5. Колко дълго съхраняваме личните ви данни?
 6. Как съхраняваме и гарантираме защитата на личните ви данни?
 7. Кой има достъп до личните ви данни и на кого се предоставят те?
 8. Какви са правата ви и как можете да ги упражните?
 9. Координати за връзка
 10. Къде можете да намерите по-подробна информация?

1. Въведение

Европейската комисия (наричана по-долу „Комисията“) е поела ангажимент да защитава вашите лични данни и да зачита неприкосновеността на личния ви живот. Комисията събира и обработва лични данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза и относно свободното движение на такива данни (отменящ Регламент (ЕО) № 45/2001).

В настоящата декларация за поверителност се обяснява причината за обработването на личните ви данни, начинът, по който събираме, обработваме и гарантираме защитата на всички предоставени лични данни, как се използва информацията и какви са правата ви във връзка с личните ви данни. В нея са посочени и координатите за връзка с отговорния администратор на лични данни, пред когото можете да упражните правата си, с длъжностното лице за защита на данните и с Европейския надзорен орган по защита на данните.

Информацията във връзка с операцията по обработване „Участници по програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност, засегнати от ситуацията с COVID-19“, предприета от отдел B.4 на генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“, е представена по-долу.

2. Защо и как обработваме вашите лични данни?

Цел на операцията по обработване:

Генерална дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ използва личните ви данни от Mobility Tool+ с цел да идентифицира участници по програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност, които понастоящем участват в дейности за мобилност извън своята държава, и да предостави тази информация на националните агенции, за да могат да задействат необходимите канали за комуникация и подкрепа. Това може да включва предоставянето на координатите за връзка на участниците на национални органи и други правителствени органи.

Личните ви данни няма да бъдат използвани за автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

3. На какво правно основание обработваме вашите лични данни?

Това допълнително обработване на вашите лични данни, събрани в рамките на записа относно защитата на личните данни във връзка с Mobility Tool+, се основава на член 5, параграф 1, буква д), тъй като е „необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице.“

Обработваните данни не попадат в обхвата на разпоредбите за Ограниченията (чл. 25) и Предварителните консултации (чл. 40), съдържащи се в Регламент 2018/1725.

4. Какви лични данни събираме и обработваме?

За да извърши тази операция по обработване, ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ събира следните категории лични данни.

Данни на лицата, участващи в мобилност или проект на Европейския корпус за солидарност:

 • ID на мобилността
 • Собствено име на участника
 • Фамилно име на участника
 • Електронен адрес на участника
 • Официален адрес
 • Електронен адрес на лицето за контакти в изпращащата организация
 • Телефонен номер на лицето за контакти в изпращащата организация

Предоставянето на личните данни е задължително, за да може да се осъществява връзка с участниците във връзка с предоставянето на помощ.

5. Колко дълго съхраняваме личните ви данни?

ГД „Образование, младеж, спорт и култура“ съхранява вашите лични данни само за времето, необходимо за изпълнение на целите на събирането им или последващата им обработка. Данните на участниците се изтриват 2 години след предоставянето им на съответните национални агенции.

6. Как съхраняваме и гарантираме защитата на личните ви данни?

Всички лични данни в електронен формат се съхраняват на сървърите на Европейската комисия. Всички операции по обработване се извършват съгласно Решение (ЕС, Евратом) 2017/46 на Комисията от 10 януари 2017 г. относно сигурността на комуникационните и информационните системи в Европейската комисия.

За да защити вашите лични данни, Комисията е въвела някои технически и организационни мерки. Техническите мерки включват подходящи действия по отношение на онлайн сигурността и риска от загуба на данни, промяна на данните или неразрешен достъп, като се вземат предвид свързаният с обработването риск и естеството на обработваните лични данни. Организационните мерки включват предоставяне на достъп до личните данни единствено на оправомощени лица със законна необходимост да получат достъп до информацията (принцип „необходимост да се знае“) за целите на операцията по обработване.

Данните могат също така да бъдат изтеглени в Excel файлове, които да бъдат предоставени на получателите на данните.

7. Кой има достъп до личните ви данни и на кого се предоставят те?

Достъп до вашите лични данни се предоставя на служителите на Комисията, отговарящи за извършването на операцията по обработване, и на упълномощени служители въз основа на принципа „необходимост да се знае“. Тези служители работят при спазване на законоустановените изисквания, а при необходимост – и на допълнителни споразумения за поверителност.

Извън организацията на ЕС достъп до вашите лични данни се предоставя на:

 • служители на националните агенции
 • служители на националните органи, отговорни за управлението на пандемията от COVID-19.

Личните данни на участниците в мобилност от всички държави могат да се споделят с националната агенция и с националния орган на приемащата държава (държавата домакин). Личните данни на участници в мобилност, чийто период на мобилност е организиран от национална агенция, различна от тази на тяхната държава на произход, ще бъдат споделяни с националната агенция и националния орган на тяхната държава, ако участникът: отива във или отпътува от своята държава на произход за периода на мобилността.

Администраторът на лични данни ще прехвърли личните ви данни към следните получатели в страна извън ЕС или международна организация в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1725.

Данните се предават на националните агенции, установени във всяка една от държавите от ЕС, и националните агенции в другите държави, участващи в програма „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност (страните от ЕАСТ, които са страна по Споразумението за ЕИП; присъединяващите се държави, държавите кандидатки, потенциалните кандидати, обхванати от предприсъединителна стратегия; Швейцарската конфедерация; държавите по европейската политика за съседство, които са сключили споразумения със Съюза, даващи възможност за участие в програмите на Съюза), както е посочено в член 24 „Участие на държавите“ от Регламент (ЕС) № 1288/2013 и в член 11 „Участващи държави“ от Регламент (ЕС) 2018/1475.

Това предаване на личните ви данни може да се основава на:

 • решение на Комисията относно адекватното ниво на защита за конкретна държава (член 47 от Регламент (ЕС) 2018/1725)
 • подходящи гаранции (член 48 от Регламент (ЕС) 2018/1725)
 • дерогации за особени случаи (член 50, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/1725)

Събираните от нас данни няма да бъдат предоставяни на трети страни, освен до степен и за цел, която може да ни бъде наложена по закон.

8. Какви са правата ви и как можете да ги упражните?

Като „субект на данни“ имате конкретни права по смисъла на глава III (членове 14 — 25) от Регламент (ЕС) 2018/1725, по-специално право на достъп, коригиране или изтриване на вашите лични данни, както и право на ограничаване на обработването на данните.

Имате право да възразите срещу обработването на личните ви данни и ако възражението ви бъде прието, вашите лични данни могат да бъдат изтрити.

Можете да упражните правата си, като се свържете с администратора на лични данни или, в случай на конфликт, с длъжностното лице за защита на данните на Европейската комисия. При необходимост можете да се обърнете и към Европейския надзорен орган по защита на данните. Координатите за връзка с тях са предоставени в точка 9 по-долу.

Ако желаете да упражните правата си в контекста на една или няколко специфични операции по обработване, моля, посочете ги във вашето искане (т.е. техния референтен номер в съответствие с посоченото в точка 10 по-долу).

9. Координати за връзка

Администратор на лични данни

Ако желаете да упражните правата си съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725, ако имате коментари, въпроси или опасения или желаете да подадете жалба относно събирането и използването на личните ви данни, моля, не се колебайте да се свържете с администратора на лични данни:

Mожете да се свържете с:

 • Администратора на лични данни: EAC-NA-COORDINATION@ec.europa.eu
 • Длъжностното лице за защита на данните на ГД „Образование, младеж, спорт и култура“: eac-data-protection@ec.europa.eu

Длъжностно лице за защита на данните (ДЛЗД) на Комисията

Можете да се свържете с длъжностното лице за защита на данните (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) по въпроси, свързани с обработването на вашите лични данни съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.

Европейски надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД)

Имате право да се обърнете към Европейския надзорен орган по защита на данните (т.е. можете да подадете жалба), ако смятате, че вашите права съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725 са нарушени в резултат на обработването на личните ви данни от администратора на лични данни.

10. Къде можете да намерите по-подробна информация?

Длъжностното лице за защита на данните (ДЛЗД) на Комисията публикува регистър на всички операции по обработване на лични данни от страна на Комисията, които са документирани и за които ДЛЗД е уведомено. За достъп до регистъра използвайте следната хипервръзка: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_bg.

Настоящата операция по обработване е включена в публичния регистър на ДЛЗД под следния референтен номер: DPR-EC-01229.1.