Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Declarație de confidențialitate – participanții la programele Erasmus+ și Corpul european de solidaritate afectați de situația generată de coronavirus

Această declarație de confidențialitate oferă informații ad-hoc și care vin în completarea declarației de confidențialitate privind Mobility Tool+ despre prelucrarea și protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal în perioada pandemiei de COVID-19.

 1. Introducere
 2. De ce și cum vă prelucrăm datele personale?
 3. Pe ce temei juridic ne bazăm când vă prelucrăm datele personale?
 4. Ce date personale colectăm și prelucrăm?
 5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?
 6. Cum protejăm și păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
 7. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt dezvăluite?
 8. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?
 9. Date de contact
 10. Unde puteți găsi mai multe informații?

1. Introducere

Comisia Europeană (denumită în continuare „Comisia”) s-a angajat să vă protejeze datele personale și să respecte dreptul dumneavoastră la viață privată. Comisia colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date [de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001].

Prezenta declarație de confidențialitate explică de ce prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, cum colectăm, procesăm și protejăm toate datele cu caracter personal care ne sunt furnizate, cum utilizăm informațiile obținute astfel și ce drepturi aveți în raport cu datele dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, în declarație sunt indicate datele de contact ale operatorului de date responsabil pe care îl puteți contacta pentru a vă exercita drepturile, ale responsabilului cu protecția datelor, precum și ale Autorității Europene pentru Protecția Datelor.

Informațiile referitoare la operațiunea de prelucrare „participanții la programele Erasmus+ și Corpul european de solidaritate afectați de situația generată de COVID-19” desfășurată de DG EAC.B.4, sunt prezentate mai jos.

2. De ce și cum vă prelucrăm datele personale?

Scopul operațiunii de prelucrare:

DG EAC utilizează datele dumneavoastră cu caracter personal colectate prin Mobility Tool+ pentru a identifica participanții la programele Erasmus+ și Corpul european de solidaritate care iau parte în acest moment la o acțiune de mobilitate în afara țării lor de origine și pentru a furniza aceste informații agențiilor naționale, astfel încât acestea să poată activa canalele de comunicare și de sprijin necesare. Pentru aceasta, ar putea fi necesară furnizarea datelor de contact ale participanților către autoritățile naționale și alte organisme guvernamentale.

Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi utilizate pentru un proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri.

3. Pe ce temei juridic ne bazăm când vă prelucrăm datele personale?

Această prelucrare suplimentară a datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate în cadrul evidenței de protecție a datelor privind „Mobility Tool+” se bazează pe articolul 5 alineatul (1) litera (e), deoarece este „necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate (dumneavoastră) sau ale altei persoane fizice”.

Datele prelucrate nu intră în domeniul de aplicare al dispozițiilor Regulamentului 2018/1725 referitoare la Restricții (art. 25) și la Consultarea prealabilă (art. 40)

4. Ce date personale colectăm și prelucrăm?

Pentru a efectua această operațiune de prelucrare, DG EAC colectează următoarele categorii de date cu caracter personal.

Datele persoanelor care participă la un proiect al Corpului european de solidaritate:

 • Identificatorul de mobilitate
 • Prenumele participantului
 • Numele participantului
 • Adresa de e-mail a participantului
 • Adresa legală
 • Adresa de e-mail a persoanei de contact din partea organizației de trimitere
 • Numărul de telefon al persoanei de contact din partea organizației de trimitere

Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie deoarece le permite participanților să fie contactați pentru a primi sprijin.

5. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

DG EAC păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal doar pe durata necesară îndeplinirii scopului colectării sau prelucrării ulterioare. Datele participanților vor fi șterse după 2 ani de la punerea lor la dispoziția agențiilor naționale.

6. Cum protejăm și păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Toate datele personale în format electronic sunt stocate pe serverele Comisiei Europene. Toate operațiunile de prelucrare sunt efectuate în conformitate cu Decizia (UE, Euratom) 2017/46 a Comisiei din 10 ianuarie 2017 privind securitatea sistemelor informatice și de comunicații în cadrul Comisiei Europene.

Pentru a proteja datele dumneavoastră cu caracter personal, Comisia a instituit o serie de măsuri tehnice și organizatorice. Măsurile tehnice includ acțiuni adecvate menite să garanteze securitatea online, să evite riscul pierderii datelor, al modificării datelor sau al accesului neautorizat, ținând seama de riscul pe care îl prezintă prelucrarea datelor cu caracter personal și natura datelor cu caracter personal prelucrate. Măsurile organizatorice includ acordarea accesului la datele cu caracter personal doar persoanelor autorizate care au un interes legitim să le cunoască în contextul acestei operațiuni de prelucrare.

Datele pot fi descărcate și în fișiere Excel, spre a fi furnizate destinatarilor datelor.

7. Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și cui îi sunt dezvăluite?

Accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal este furnizat personalului Comisiei responsabil cu efectuarea operațiunii de prelucrare în cauză și personalului autorizat, în conformitate cu principiul „necesității de a cunoaște”. Personalul menționat respectă dispozițiile legale și, atunci când este necesar, acordurile de confidențialitate suplimentare.

În afara UE, se acordă acces la datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • personalului agențiilor naționale
 • personalului autorităților naționale și al altor organisme naționale responsabile cu gestionarea pandemiei de COVID-19

Datele personale ale participanților la acțiuni de mobilitate provenind din orice țară pot fi comunicate agenției naționale și autorității naționale din țara gazdă (de primire). Datele personale ale participanților la perioade de mobilitate organizate de o agenție naționale alta decât cea din țara lor de origine vor fi comunicate agenției și autorității naționale din țara de origine dacă participantul: merge în sau pleacă din țara sa de origine pentru a efectua perioada de mobilitate.

Operatorul de date vă va transfera datele personale următorilor destinatari dintr-o țară terță sau din cadrul unei organizații internaționale, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 2018/1725.

Datele sunt transferate agențiilor naționale din fiecare stat membru al UE și agențiilor naționale din alte țări participante la programul Erasmus+ și la proiectele Corpului european de solidaritate (țările AELS care sunt părți la Acordul privind SEE; țările în curs de aderare, țările candidate și potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare; Confederația Elvețiană; țările care fac obiectul politicii europene de vecinătate, care au încheiat acorduri cu Uniunea în care se prevede posibilitatea participării lor la programele Uniunii) după cum indică articolul 24 „Participarea țărilor” din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 și articolul 11 „Țările participante” din Regulamentul (UE) 2018/1475.

Acest transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal s-ar putea face în baza:

 • deciziei Comisiei privind caracterul adecvat al nivelului de protecție pentru o anumită țară [articolul 47 din Regulamentul (UE) 2018/1725]
 • clauzelor de protecție corespunzătoare [articolul 48 din Regulamentul (UE) 2018/1725]
 • derogărilor pentru situații specifice [articolul 50.1 din Regulamentul (UE) 2018/1725]

Informațiile pe care le colectăm nu vor fi divulgate niciunui terț, cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut de lege.

8. Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?

În calitate de persoană vizată (conform definiției din capitolul III, articolele 14-25 din Regulamentul (UE) 2018/1725), aveți o serie de drepturi specifice, în special dreptul de a accesa sau rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal și dreptul de a restricționa prelucrarea acestora.

De asemenea, aveți dreptul de a contesta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În cazul în care contestația este acceptată, datele dumneavoastră personale pot fi șterse.

Vă puteți exercita drepturile contactând operatorul de date sau, în caz de conflict, responsabilul cu protecția datelor din cadrul Comisiei Europene. Dacă este necesar, vă puteți adresa și Autorității Europene pentru Protecția Datelor. Datele de contact ale acestora sunt furnizate în secțiunea 9 de mai jos.

În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile în contextul uneia sau mai multor operațiuni de prelucrare specifice, vă rugăm să le descrieți în cererea dumneavoastră [și anume să furnizați numărul (numerele) de evidență din registru, după cum se specifică în secțiunea 10 de mai jos].

9. Date de contact

Operatorul de date

Dacă doriți să vă exercitați drepturile în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725, dacă aveți observații, întrebări sau preocupări sau dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, nu ezitați să contactați operatorul de date:

Mai puteți contacta:

 • Operatorul de date: EAC-NA-COORDINATION@ec.europa.eu
 • Responsabilul cu protecția datelor din cadrul DG EAC: eac-data-protection@ec.europa.eu

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei

Îl puteți contacta pe responsabilul cu protecția datelor (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu) pentru orice aspect legat de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725.

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor (AEPD)

Puteți depune o plângere și la Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, dacă sunteți de părere că drepturile dumneavoastră în temeiul Regulamentului (UE) 2018/1725 au fost încălcate de către operatorul de date ca urmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

10. Unde puteți găsi mai multe informații?

Responsabilul cu protecția datelor (RPD) din cadrul Comisiei publică registrul tuturor operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate de Comisie, care au fost documentate și care i-au fost notificate. Puteți consulta registrul accesând linkul următor: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_ro.

Această operațiune specifică de prelucrare a fost inclusă în registrul public al RPD cu numărul de evidență: DPR-EC-01229.1.