Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Wsparcie językowe online

System wsparcia językowego online opracowano z myślą o uczestnikach programu Erasmus+ oraz programu „Europejski Korpus Solidarności”. Ma on pomóc im w poprawie znajomości języka potrzebnego do podjęcia pracy bądź studiów albo do odbycia wolontariatu za granicą, tak aby mogli w pełni wykorzystać potencjał takiego pobytu.

Brak umiejętności językowych pozostaje jedną z głównych przeszkód uniemożliwiających uczestnictwo w europejskich programach na rzecz kształcenia i szkolenia oraz mobilności młodzieży. System wsparcia językowego online nie tylko pomaga w elastyczny i przystępny sposób w poprawie znajomości języków, lecz także przyczynia się do realizacji jednego z celów szczegółowych programu Erasmus+, jakim jest promowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej.

Kto może z tego skorzystać?

Obecnie ze wsparcia językowego online mogą skorzystać uczestnicy programu Erasmus+ lub programu „Europejski Korpus Solidarności”:

  • studenci szkół wyższych
  • uczestnicy Europejskiego Korpusu Solidarności
  • osoby kształcące się i szkolące zawodowo
  • uczące się osoby dorosłe (w tym personel zajmujący się kształceniem i szkoleniem oraz młodzieżą)
  • szkoły
  • młodzież.

Dostępne języki

Wsparcie językowe online jest dostępne we wszystkich językach Unii Europejskiej: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, duńskim, estońskim, greckim, hiszpańskim, fińskim, francuskim, irlandzkim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim.

Ponadto system wsparcia językowego online będzie również dostępny w językach urzędowych krajów uczestniczących w programach Erasmus+ i Europejskim Korpusie Solidarności: islandzkim, macedońskim, norweskim, serbskim i tureckim.

Jak to działa?

Osoby wyjeżdżające za granicę w ramach programu Erasmus+ lub programu „Europejski Korpus Solidarności” mogą za pomocą systemu wsparcia językowego online ocenić swoją znajomość języka, którym będą się posługiwać podczas nauki, pracy lub wolontariatu za granicą, oraz uzyskać dostęp do spersonalizowanej ścieżki nauki języka.

Taka ocena znajomości języka jeszcze przed wyjazdem jest niezbędnym warunkiem dopuszczenia studentów do udziału w danym projekcie trwającym co najmniej 14 dni. Chodzi o zagwarantowanie, że opanowali oni ten język w stopniu zalecanym przez organizację przyjmującą. Odstępstwa są możliwe w odniesieniu do osób posługujących się danym językiem jako ojczystym lub w należycie uzasadnionych przypadkach. Wyniki przeprowadzonej oceny nie uniemożliwiają uczestnictwa w programie Erasmus+ lub programie „Europejski Korpus Solidarności”.

Uczestnicy zainteresowani doskonaleniem swoich umiejętności językowych mają możliwość wzięcia udziału w internetowych kursach językowych przed wyjazdem lub podczas pobytu za granicą. Dostęp do kursów językowych obejmuje wiele różnych interaktywnych i dostosowanych do indywidualnych potrzeb zajęć szkoleniowych. Uczestnicy mogą brać udział w kursach językowych w dowolnym języku dostępnym w systemie wsparcia językowego. Nie ma ograniczeń co do liczby języków i przerabianych materiałów.

W przypadku gdy główny język danego uczestnika nie jest objęty systemem wsparcia językowego online, wsparcie zostanie zapewnione w inny sposób przez instytucję macierzystą lub przyjmującą. Po powrocie uczestnicy mogą poddać się ostatecznej ocenie, która daje im obraz postępów poczynionych podczas pobytu za granicą.

Jak skorzystać ze wsparcia językowego?

Jeśli już wybrano Cię do wyjazdu za granicę w ramach programu Erasmus+ lub programu „Europejski Korpus Solidarności”, od swojej instytucji otrzymasz nazwę użytkownika i hasło dostępu do platformy systemu wsparcia językowego online.

Aby uzyskać dalsze informacje, skontaktuj się z instytucją wysyłającą, organizacją koordynującą lub agencją narodową.