Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2022 r. Cały przewodnik na 2022 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Część B – Informacje o akcjach objętych niniejszym przewodnikiem

W tej części czytelnicy zapoznają się z następującymi informacjami dotyczącymi akcji i działań uwzględnionych w przewodniku po programie Erasmus+:

 • opisem celów akcji i działań oraz ich przewidywanego wpływu;
 • opisem wspieranych działań;
 • tabelami, w których przedstawiono kryteria stosowane do oceny wniosków dotyczących projektów;
 • informacjami dodatkowymi, ułatwiającymi zorientowanie się w rodzajach wspieranych projektów;
 • opisem zasad finansowania.

Zaleca się, aby przed złożeniem wniosku wnioskodawcy uważnie przeczytali cały podrozdział dotyczący akcji, w ramach której zamierzają ubiegać się o wsparcie, a także ogólne informacje dotyczące priorytetów, celów i głównych cech programu.

Które akcje przedstawiono w niniejszym przewodniku?

W podrozdziałach „Akcja 1”, „Akcja 2” i „Akcja 3” przedstawiono następujące akcje:

Akcja 1:

 • Projekty mobilności osób uczących się i kadry w obszarach dotyczących szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, kształcenia dorosłych oraz młodzieży;
 • działania wspierające uczestnictwo młodzieży.

Akcja 2:

 • partnerstwa na rzecz współpracy, w tym:
  • Partnerstwa współpracy
  • partnerstwa na małą skalę
 • partnerstwa na rzecz doskonałości, w tym:
  • centra doskonałości zawodowej
  • akademie nauczycielskie Erasmus+;
  • akcja Erasmus Mundus.
 • Partnerstwa na rzecz innowacji – Sojusze na rzecz innowacji
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Akcja 3:

 • Europejska młodzież razem

Działania „Jean Monnet”

 • Działanie „Jean Monnet” w dziedzinie szkolnictwa wyższego
 • Działanie „Jean Monnet” w innych dziedzinach kształcenia i szkolenia

Ponadto niektóre działania prowadzone w ramach programu są wdrażane w drodze specjalnych zaproszeń do składania wniosków, którymi bezpośrednio zarządza Komisja Europejska lub jej Agencja Wykonawcza. Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych Komisji i Agencji Wykonawczej.