Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Šis tinklalapis dar neatitinka 2022 m. programos „Erasmus+“ vadovo turinio. Tačiau visą 2022 m. vadovą pasirinkta kalba galite parsisiųsti PDF formatu, spustelėję parsisiuntimo mygtuką šio puslapio dešinėje.

Aukštojo mokslo ir studijų institucijų studentų ir darbuotojų mobilumo projektai

Pagal šį veiksmą remiamas aukštojo mokslo ir studijų institucijų visų studijų sričių ir pakopų (trumpojo ciklo, bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros) studentų fizinis ir mišrusis mobilumas. Studentai gali užsienyje studijuoti aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje arba atlikti mokomąją praktiką užsienio įmonėje, mokslinių tyrimų institute, laboratorijoje, organizacijoje ar bet kokioje kitoje tinkamoje darbo vietoje. Studentai taip pat gali derinti studijų užsienyje laikotarpį su mokomąja praktika, taip dar labiau išplėsdami mokymosi rezultatus ir lavindami universaliuosius gebėjimus. Nors ilgalaikis fizinis mobilumas yra labai skatinamas, taip pat pripažįstamas poreikis pagal šį veiksmą siūlyti galimybių lanksčiau rinktis fizinio mobilumo trukmę, siekiant užtikrinti, kad Programoje galėtų dalyvauti visi studentai, nepriklausomai nuo jų kilmės, aplinkybių ir studijų srities.

Be to, pagal šį veiksmą remiamas aukštojo mokslo pedagoginių ir administracinių darbuotojų dalyvavimas profesinio tobulėjimo veikloje užsienyje, taip pat darbo rinkos profesionalų dalyvavimas mokant ir rengiant studentus arba darbuotojus aukštojo mokslo ir studijų institucijose. Šią veiklą gali sudaryti dėstymo ir praktinio mokymo (tokios veiklos kaip darbo stebėjimas, stebėsena, praktinio mokymo kursai) laikotarpiai.

Be to, pagal šį veiksmą remiamos mišriosios intensyvios programos, teikiančios galimybę aukštojo mokslo ir studijų institucijų grupėms drauge rengti mišriojo mobilumo programas ir veiklą studentams, akademiniams ir administraciniams darbuotojams.

VEIKSMO TIKSLAI

Šio veiksmo tikslas yra padėti kurti Europos švietimo erdvę, taip pat stiprinti švietimo sąsają su moksliniais tyrimais ir lavinti visų akademinių disciplinų ir visų pakopų (įskaitant bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijas) studentų kritinio mąstymo gebėjimus. Taip pat siekiama tikslo didinti įsidarbinimo galimybes, socialinę įtrauktį, pilietinį aktyvumą, inovacijas ir aplinkos tvarumą Europoje ir už jos ribų, studijų laikotarpiu suteikiant kiekvienam studentui galimybę studijuoti arba mokytis užsienyje, siekiant:

 • supažindinti studentus su kitokiais požiūriais, žiniomis, mokymo ir mokslinių tyrimų metodais ir darbo praktika jų studijų srityje;
 • lavinti universaliuosius gebėjimus, kaip antai komunikacijos, kalbų, problemų sprendimo, tarpkultūrinius ir mokslinių tyrimų įgūdžius;
 • ugdyti tokius perspektyvius jų įgūdžius kaip, pavyzdžiui, skaitmeniniai įgūdžiai, padėsiančius spręsti dabarties ir ateities uždavinius;
 • sudaryti sąlygas asmeniniam tobulėjimui, kaip antai padėti ugdyti gebėjimą prisitaikyti prie naujų situacijų ir didinti pasitikėjimą savimi.

Be to, siekiama tikslo, kad visi darbuotojai (įskaitant įmonių darbuotojus), siekdami profesinio tobulėjimo, galėtų dėstyti arba mokyti užsienyje ir drauge:

 • dalytis savo žiniomis;
 • įgyti mokymo naujoje aplinkoje patirties;
 • įgyti naujų ir pažangių pedagoginių, mokymo programos sudarymo ir skaitmeninių įgūdžių;
 • užmegzti ryšius su užsienio kolegomis, kad būtų galima bendradarbiaujant siekti Programos tikslų;
 • dalytis gerąja patirtimi ir stiprinti bendradarbiavimą tarp aukštojo mokslo ir studijų institucijų;
 • geriau parengti studentus dalyvauti darbo rinkoje, į mokymo programas pritraukiant įmonių darbuotojus.

Be to, siekiama skatinti tarpvalstybinių ir tarpdalykinių mokymo programų rengimą ir novatoriškus mokymosi ir mokymo metodus, įskaitant bendradarbiavimą internetu, moksliniais tyrimais grindžiamą mokymąsi ir į uždavinių sprendimą orientuotų metodų taikymą siekiant spręsti visuomenės problemas.

KAIP NAUDOTIS „ERASMUS“ MOBILUMO GALIMYBĖMIS?

Visos paraiškas teikiančios organizacijos, įskaitant mobilumo konsorciumus, turi būti įsteigtos Programos šalyje, o dalyvaujančios aukštojo mokslo ir studijų institucijos turi turėti „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE)[1] dar prieš teikdamos mobilumo projekto paraišką „Erasmus+“ nacionalinei agentūrai. Pasirašydamos „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją aukštojo mokslo ir studijų institucijos įsipareigoja teikti visą mobilumo veiklos dalyviams reikalingą paramą, įskaitant kalbinio pasirengimo paramą. Šiuo tikslu visų rūšių mobilumo tarp Programos šalių ir, kai įmanoma, su šalimis partnerėmis atveju teikiama internetinė kalbinė parama. Europos Komisija teikia galimybę reikalavimus atitinkantiems dalyviams naudotis šia parama iki mobilumo pradžios ir (arba) mobilumo laikotarpiu ir taip pagerinti savo užsienio kalbos žinias.

Atsižvelgiant į naujosios programos prioritetus, Chartijos principai dar labiau sustiprinti. Ši chartija, be kita ko, apima įsipareigojimą užtikrinti, kad aukštojo mokslo lygmens mokymosi laikotarpio užsienyje vienoje iš Programos šalių rezultatai būtų automatiškai ir visiškai pripažįstami kitose Programos šalyse taip, kaip susitarta mokymosi sutartyje ir patvirtinta akademinėje pažymoje, arba pagal užsienyje baigtų mokymo modulių mokymosi rezultatus, kaip apibūdinta kursų kataloge, laikantis Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemoje (ECTS) nustatytos tvarkos. Chartija taip pat apima įsipareigojimą diegti tvarią mobilumo projektų įgyvendinimo praktiką ir diegti skaitmeninį mobilumo valdymą laikantis Europos studento pažymėjimo iniciatyvos standartų.

Dalyvaujanti aukštojo mokslo ir studijų institucija turi atrinkti perspektyvius dalyvius ir teikti dotacijas sąžiningai, skaidriai ir nuosekliai, patvirtindama tai dokumentais ir laikydamasi su nacionaline agentūra sudarytos dotacijos sutarties nuostatų. Ji turėtų užtikrinti tokią sąžiningą ir skaidrią tvarką visais mobilumo veiklos etapais ir atsakinėdama į dalyvių užklausas ir (arba) nagrinėdama jų skundus.

ECHE papildo ECHE gairės[2] – dokumentas, padedantis aukštojo mokslo ir studijų institucijoms įgyvendinti ECHE principus, kuriuo šiuo tikslu reikėtų deramai vadovautis. Įgyvendindamos visus veiksmus, kuriems reikia akreditacijos, aukštojo mokslo ir studijų institucijos turi tinkamai laikytis ECHE ir jos gairėse nustatytų nuostatų.

Nors Šalių partnerių aukštojo mokslo ir studijų institucijos negali pasirašyti ECHE, jos turi laikytis ECHE principų. Dėl to nuostatos dėl kalbinės paramos, mokymosi rezultatų pripažinimo ir būtinos paramos teikimo mobilumo veiklos dalyviams turi būti aiškiai išdėstytos tarpinstituciniame susitarime.

PROJEKTO RENGIMAS

Paraišką teikianti organizacija pateikia mobilumo projekto dotacijos paraišką, pasirašo ir administruoja dotacijos sutartį ir teikia ataskaitas. Ji taip pat gali prašyti finansuoti mišriąsias intensyvias programas, rasti tokių programų įgyvendinimo partnerių ir teikti rezultatų ataskaitas.

Mobilumo projekte dalyvaujančiosios organizacijos atlieka šias funkcijas ir užduotis:

 • siunčiančioji organizacija yra atsakinga už studentų ir (arba) darbuotojų atranką ir siuntimą į užsienį. Tai apima ir dotacijų išmokėjimą (dalyviams Programos šalyse), parengiamąją veiklą, stebėseną ir su mobilumo laikotarpiu susijusį automatinį pripažinimą;
 • priimančioji organizacija yra atsakinga už studentų ir (arba) darbuotojų iš užsienio priėmimą ir suteikia jiems galimybę dalyvauti studijų, stažuotės (mokomosios praktikos) arba mokymo veiklos programoje arba sudaro jiems sąlygas joje dirbti pedagoginį darbą;
 • organizacija tarpininkė – organizacija, veikianti vienos iš Programos šalių darbo rinkoje arba švietimo, mokymo ir darbo su jaunimu srityse. Ji gali būti mobilumo konsorciumo partnerė, bet ne siunčiančioji organizacija. Ji gali padėti atlikti ir palengvinti siunčiančiųjų aukštojo mokslo ir studijų institucijų administracines procedūras, geriau parinkti stažuotojus (praktikantus) pagal įmonių poreikius ir prisidėti rengiant dalyvius.

Siunčiančioji ir priimančioji organizacijos kartu su studentais ir (arba) darbuotojais turi prieš mobilumo laikotarpio pradžią susitarti dėl studentų veiklos (mokymosi sutartyje) arba darbuotojų veiklos (mobilumo sutartyje). Šiomis sutartimis nustatomi mokymosi laikotarpiu užsienyje siektini mokymosi rezultatai ir nurodomos kiekvienos sutarties šalies taikomos oficialaus pripažinimo nuostatos. Dotacijos sutartyje nustatomos teisės ir pareigos. Kai veiklą (studentų mobilumą studijų tikslais, įskaitant mišrųjį mobilumą, ir darbuotojų mobilumą dėstymo tikslais) organizuoja dvi aukštojo mokslo ir studijų institucijos, prieš pradedant mainus turi būti sudaromas siunčiančiosios ir priimančiosios institucijų tarpinstitucinis susitarimas.

Mobilumas iš „Erasmus+“ programos šalių į šalis partneres

Mobilumo iš „Erasmus+“ programos šalių į šalis partneres tikslas yra dvejopas. Pirma, studentams ir darbuotojams suteikiama daugiau galimybių įgyti tarptautinės patirties ir kitoje pasaulio šalyje įgyti perspektyvinių ir aktualių įgūdžių. Antra, jis leidžia Programos šalių aukštojo mokslo ir studijų institucijoms užmegzti ilgalaikį tvarų tarptautinį bendradarbiavimą su šalių partnerių institucijomis.

Iki 20 proc. lėšų, skirtų kiekvienam aukštojo mokslo mobilumo projektui finansuoti, gali būti panaudota iš Programos šalies aukštojo mokslo ir studijų institucijų į bet kokią pasaulio (1–14 regiono) šalį partnerę išvykstančių studentų ir darbuotojų mobilumui finansuoti. Taip siekiama paskatinti Programos šalies organizacijas plėtoti išvykstamojo mobilumo veiklą kartu su keliomis šalimis partnerėmis ir tikimasi kuo platesnės geografinės aprėpties.

Aukštojo mokslo mobilumo įtrauktis ir įvairovė

Kad studentams ir darbuotojams būtų lengviau dalyvauti mobilumo veikloje, laikantis ECHE principų, aukštojo mokslo ir studijų institucijos turi užtikrinti lygiateisę ir sąžiningą prieigą ir kitas galimybes dabartiniams ir potencialiems dalyviams, kad ir kokia būtų jų kilmė. Tai reiškia, kad įtraukiami mažiau galimybių turintys dalyviai, įskaitant su fizine, psichine ir sveikatos būkle susijusių poreikių turinčius dalyvius, taip pat studentus, kurie turi vaikų, dirba arba yra profesionalūs sportininkai, ir visų studijų sričių, kuriose trūksta mobilumo, studentus. Siekiant laikytis šio principo, labai svarbu nustatyti vidaus atrankos procedūras, pagal kurias būtų atsižvelgiama į lygybės ir įtraukties poreikius ir būtų visapusiškai vertinami pareiškėjų nuopelnai ir motyvacija. Be to, aukštojo mokslo ir studijų institucijos raginamos savo studijų programose teikti integruotų mobilumo galimybių, tokių kaip vadinamieji mobilumo langai, kad palengvintų visų studijų sričių studentų dalyvavimą. Šiuo atžvilgiu mišrusis mobilumas gali teikti papildomų galimybių, kurios gali būti tinkamesnės tam tikriems asmenims ar studentų grupėms. Už įtrauktį atsakingų darbuotojų paskyrimas aukštojo mokslo ir studijų institucijose šiomis aplinkybėmis padeda spręsti įtraukties ir įvairovės klausimus. Už įtrauktį atsakingi darbuotojai gali, pavyzdžiui, padėti didinti informuotumą, parengti komunikacijos ir informavimo strategijas, bendradarbiaujant su atitinkamais kolegomis užtikrinti pakankamą paramą mobilumo laikotarpiu ir savo žiniomis įtraukties ir įvairovės srityje padėti atitinkamiems institucijos darbuotojams bendradarbiauti.

Aplinkos tvarumas ir ekologiškas mobilumas aukštojo mokslo srityje

Pagal ECHE principus aukštojo mokslo ir studijų institucijos turi skatinti tausoti aplinką vykdant bet kokią su Programa susijusią veiklą. Tai reiškia, kad skatinama mobilumo tikslais naudotis aplinką tausojančiu transportu, aktyviai stengtis ekologiškiau organizuoti su „Erasmus+“ mobilumu susijusius renginius, konferencijas ir susitikimus, o popierinių dokumentų tvarkymu grindžiamus administracinius procesus keisti skaitmeniniais procesais (pagal Europos studento pažymėjimo iniciatyvos standartus). Aukštojo mokslo ir studijų institucijos taip pat turėtų didinti visų dalyvių informuotumą apie tai, kaip jie būdami užsienyje gali įvairiomis priemonėmis mažinti su savo mobilumu susijusį anglies dioksido ir aplinkosauginį pėdsaką, ir stebėti pažangą siekiant labiau aplinką tausojančio studentų ir darbuotojų mobilumo tikslų.

Aukštojo mokslo mobilumo skaitmenizacija, skaitmeninis švietimas ir įgūdžiai

Pagal ECHE principus aukštojo mokslo ir studijų institucijos turėtų diegti skaitmeninį studentų mobilumo valdymą, laikydamosi Europos studento pažymėjimo iniciatyvos techninių standartų. Tai reiškia, kad Programoje dalyvaujančios aukštojo mokslo ir studijų institucijos turi prisijungti prie „Erasmus“ be popierinių dokumentų tinklo („Erasmus without Paper Network“), kuriame galėtų keistis mobilumo duomenimis ir tvarkyti elektronines mokymosi sutartis ir skaitmeninius tarpinstitucinius susitarimus, kai tik šiomis priemonėmis bus pradėta naudotis vykdant įvairią mobilumo veiklą tarp Programos šalių, taip pat tarp Programos šalių ir šalių partnerių. Aukštojo mokslo ir studijų institucijos savo organizacinės paramos lėšas gali naudoti skaitmeniniam mobilumo valdymui diegti. Institucijos turėtų skatinti mišrųjį mobilumą (fizinio mobilumo derinimą su virtualiąja veikla), kad galėtų pasiūlyti lankstesnių mobilumo formų ir toliau didintų mokymosi rezultatus ir fizinio mobilumo poveikį. Aukštojo mokslo ir studijų institucijos turi užtikrinti mišriojo mobilumo veiklos kokybę ir dalyvavimo mišriojo mobilumo veikloje, įskaitant virtualiosios veiklos komponentą, oficialų pripažinimą. Institucijos taip pat turėtų didinti savo studentų ir darbuotojų informuotumą apie galimybes pagal Programą visose studijų srityse įgyti ir toliau tobulinti aktualius skaitmeninius įgūdžius, įskaitant vadinamąsias skaitmeninių galimybių stažuotes (angl. Digital Opportunity Traineeships), skirtas studentams ir absolventams, kad jie galėtų ugdyti arba įgyti skaitmeninius įgūdžius[3]. Pedagoginiai ir administraciniai darbuotojai taip pat gali naudotis skaitmeninių įgūdžių tobulinimo programomis, kad įgytų reikiamų skaitmeninių įgūdžių ir galėtų naudoti skaitmenines technologijas mokymo ir administravimo skaitmenizavimo tikslais.

Veiklos ir konkrečių kriterijų aprašymas

Studentų mobilumas

Studentų mobilumas gali būti atvykstamasis ir išvykstamasis (iš bet kurios Programos šalies į bet kurią kitą Programos šalį ar šalį partnerę ir iš jų), bet kurioje studijų srityje ir per bet kurios pakopos (trumpojo ciklo, bakalauro, magistrantūros, doktorantūros) studijas. Siekiant užtikrinti, kad mobilumo veikla būtų kokybiška ir turėtų kuo didesnį poveikį studentams, ji turi derėti su studento kvalifikacinio ar mokslo laipsnio įgijimo ir asmeninio tobulėjimo poreikiais.

Studentai gali vykdyti tokią veiklą:

 • studijų laikotarpis užsienio aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje. Studijų užsienyje laikotarpis turi būti studento studijų programos, skirtos kvalifikaciniam laipsniui įgyti bet kurioje studijų pakopoje, dalis. Studijų užsienyje laikotarpis gali apimti ir stažuotės (mokomosios praktikos) laikotarpį. Pasirinkus taip derinti studijas su stažuote, užtikrinama sinergija tarp užsienyje vykdomos akademinės veiklos ir įgyjamos profesinės patirties;
 • stažuotė (mokomoji arba profesinė praktika) užsienio įmonėje, mokslinių tyrimų institute, laboratorijoje, organizacijoje ar bet kokioje kitoje tinkamoje darbo vietoje. Remiamos per bet kurios pakopos studijas vykdomos stažuotės (mokomoji praktika), taip pat absolventų stažuotės (mokomoji praktika) užsienyje. Tai apima pedagogikos studentams skirtą mokytojų padėjėjų praktiką ir mokslinių tyrimų asistentų praktiką, skirtą studentams ir doktorantams bet kurioje tinkamoje mokslinių tyrimų įstaigoje. Siekiant toliau didinti sąveikas su programa „Europos horizontas“, ši mobilumo veikla taip pat gali būti vykdoma pagal „Europos horizonto“ finansuojamus mokslinių tyrimų projektus, visapusiškai vengiant dvigubo ES finansavimo. Stažuotė (mokomoji praktika), kai įmanoma, turėtų būti neatskiriama studento studijų programos dalis.
 • Doktorantų mobilumas

Siekiant geriau tenkinti įvairius doktorantų mokymosi ir mokymo poreikius ir užtikrinti lygias galimybes, doktorantai ir neseniai doktorantūros studijas baigę absolventai[4] gali išvykti į užsienį trumpam arba ilgam fizinio mobilumo laikotarpiui studijų arba stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais. Fizinį mobilumą patartina papildyti virtualiosios veiklos komponentu.

 • Mišrusis mobilumas

Bet kokios trukmės bet koks studijų laikotarpis ar stažuotė (mokomoji praktika) užsienyje, įskaitant doktorantų mobilumą, gali būti mišriojo mobilumo veikla. Mišrusis mobilumas – fizinio mobilumo derinimas su virtualiosios veiklos komponentu, taip sudarant palankias sąlygas bendradarbiavimu grindžiamo e. mokymosi mainams ir kolektyviniam darbui. Pavyzdžiui, įvairių šalių ir studijų sričių besimokantys asmenys pagal virtualiosios veiklos komponentą gali susiburti ir drauge dalyvauti e. mokymosi kursuose ar kolektyviai dirbti vienu metu atlikdami užduotis, kurios laikomos jų studijų dalimi.

Studentas taip pat gali vykdyti mišriojo mobilumo veiklą dalyvaudamas mišriojoje intensyvioje programoje.

Be to, studentai (trumpojo ciklo, bakalauro ar magistrantūros), negalintys dalyvauti ilgalaikėje fizinio mobilumo veikloje studijų ar stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais (pavyzdžiui, dėl studijų srities arba dėl menkų dalyvavimo galimybių), galės dalyvauti trumpalaikio fizinio mobilumo veikloje, ją derindami su privalomu virtualiosios veiklos komponentu.

 • Darbuotojų mobilumas

Darbuotojų mobilumo veikla gali būti vykdoma vykstant iš bet kurios Programos šalies į bet kurią kitą Programos šalį ar šalį partnerę arba iš jos. Siekiant užtikrinti kokybišką mobilumo veiklą ir kuo didesnį jos poveikį, mobilumo veikla turi būti susieta su darbuotojų profesiniu tobulėjimu ir turi atitikti jų mokymosi ir asmeninio tobulėjimo poreikius.

Darbuotojai gali vykdyti tokią veiklą:

 • dėstymo laikotarpis užsienio aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje. Dėstymo laikotarpis užsienyje suteikia galimybę bet kuriam aukštojo mokslo ir studijų institucijos pedagoginiam darbuotojui arba įmonių darbuotojams dėstyti užsienio aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje. Darbuotojų mobilumas dėstymo tikslais gali būti vykdomas bet kurioje studijų srityje;
 • mokymosi laikotarpis užsienyje aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje, įmonėje ar bet kokioje kitoje tinkamoje darbo vietoje. Mokymosi laikotarpis užsienyje suteikia galimybę bet kuriam aukštojo mokslo ir studijų institucijos darbuotojui dalyvauti su kasdieniu aukštojo mokslo ir studijų institucijoje atliekamu darbu susijusioje mokymo veikloje užsienyje. Ši veikla gali būti dalyvavimas mokymo renginiuose arba darbo stebėjimas.

Mobilumo laikotarpiu užsienyje darbuotojai gali derinti dėstymo veiklą su mokymosi veikla. Bet koks dėstymo arba mokymosi laikotarpis užsienyje gali būti mišriojo mobilumo veikla.

Bendrieji tinkamumo kriterijai

Kad aukštojo mokslo mobilumo projektas atitiktų reikalavimus „Erasmus+“ dotacijai gauti, jis turi atitikti oficialius toliau nurodytus kriterijus. Bendrieji tinkamumo kriterijai atitinka bendruosius projekto lygmens reikalavimus, o konkretūs kriterijai, išdėstyti tolesniuose skirsniuose, – konkrečios veiklos įgyvendinimo reikalavimus.

Reikalavimus atitinkanti veikla

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos gali vykdyti vienos arba daugiau iš toliau nurodytų rūšių veiklą:

 • studentų mobilumas studijų tikslais
 • studentų mobilumas stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais
 • darbuotojų mobilumas dėstymo tikslais
 • darbuotojų mobilumas mokymosi tikslais
 • mišriosios intensyvios programos

Ši mobilumo veikla gali būti vykdoma vykstant iš Programos šalių ir į jas ar iš Programos šalies į bet kurią pasaulio šalį partnerę (1–14 regionai).

Kas gali teikti paraišką?

Dotacijos paraišką gali teikti organizacijos, turinčios toliau nurodytą akreditaciją:

 • kai paraišką teikia pavienė aukštojo mokslo ir studijų institucija: Programos šalyje įsteigtos aukštojo mokslo ir studijų institucijos, kurioms suteikta „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija (ECHE).
 • kai paraišką teikia mobilumo konsorciumas: koordinuojančios organizacijos, įsteigtos kurioje nors Programos šalyje, ir koordinuojančios konsorciumo, kuriam suteikta aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo „Erasmus“ akreditacija, veiklą. Organizacijos, kurios neturi galiojančios konsorciumo akreditacijos, paraišką dėl tokios akreditacijos suteikimo mobilumo konsorciumui gali pateikti teikdama paraišką dėl dotacijos mobilumo projektui arba būti pateikusi per ankstesnį kvietimą teikti paraiškas. „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE) turi turėti visos dalyvaujančios Programos šalių aukštojo mokslo ir studijų institucijos. Mobilumo projektui keliamus reikalavimus šios organizacijos atitiks tik tuo atveju, jei bus patenkinta jų paraiška konsorciumo akreditacijai gauti.

Aukštojo mokslo ir studijų institucijų studentai ir darbuotojai negali patys tiesiogiai teikti dotacijos paraiškos; dalyvavimo mobilumo veikloje ir mišriosiose intensyviose programose atrankos kriterijus nustato aukštojo mokslo ir studijų institucija, kurioje jie studijuoja ar dirba.

Reikalavimus atitinkančios šalys

Dalyvauti veikloje gali:

 • bet kuri Programos šalis,
 • bet kuri šalis partnerė.

Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius

Paraiškos formoje nurodoma viena organizacija (pareiškėja). Tai yra atskira aukštojo mokslo ir studijų institucija arba mobilumo konsorciumo koordinatorius, įsteigtas kurioje nors Programos šalyje.

Įgyvendinant mobilumo projektą turi dalyvauti bent dvi organizacijos (bent viena siunčiančioji ir bent viena priimančioji organizacija) iš skirtingų Programos šalių.

Mišriųjų intensyvių programų atveju organizuojant tokią mišriąją intensyvią programą be pareiškėjo turi dalyvauti bent dvi kitų Programos šalių aukštojo mokslo ir studijų institucijos.

Projekto trukmė

26 mėnesiai

Kam teikti paraišką?

 • Šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai dotacijos paraišką dėl tų pačių metų rugsėjo 1 d. prasidedančių projektų turi pateikti iki tų pačių metų gegužės 11 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku).

Kaip teikti paraišką?

Dėl išsamesnės informacijos, kaip teikti paraišką, žr. šio vadovo C dalį.

Kiti kriterijai

Aukštojo mokslo ir studijų institucija savo šalies nacionalinei agentūrai paraiškas dėl dotacijų gali teikti dviem skirtingais būdais:

 • tiesiogiai kaip atskira aukštojo mokslo ir studijų institucija,
 • per mobilumo konsorciumą, kurio koordinatorė ir (arba) narė ji yra.

Aukštojo mokslo ir studijų institucija per kiekvieną mobilumo projektų atranką gali teikti paraišką tik vieną kartą kaip atskira aukštojo mokslo ir studijų institucija ir (arba) konkretaus konsorciumo koordinuojančioji aukštojo mokslo ir studijų institucija. Tačiau aukštojo mokslo ir studijų institucija gali būti kelių skirtingų mobilumo konsorciumų, vienu metu teikiančių paraiškas, narė arba koordinatorė.

Paraiškas galima teikti abiem būdais (kaip individualią paraišką ir kaip konsorciumo paraišką) vienu metu. Tačiau mokslo ir studijų institucija lieka atsakinga už dalyvio dvigubo finansavimo prevenciją, jei tais pačiais akademiniais metais paraiškos teikiamos abiem būdais.

Pagal mobilumo projektą turėtų būti įgyvendinama Europos studento pažymėjimo iniciatyva, kad būtų lengviau mobilumo ciklą valdyti internetu ir būtų laikomasi ekologiškesnio ir įtraukesnio požiūrio pagal „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją (ECHE) ir ECHE gaires.

Paraiškas pateikusios organizacijos vertinamos pagal atitinkamus atmetimo ir atrankos kriterijus. Daugiau informacijos žr. šio vadovo C dalyje.

Specialieji tinkamumo kriterijai, taikomi studentų mobilumui

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos

 • Studentų mobilumas studijų tikslais

Visos dalyvaujančiosios Programos šalių organizacijos (ir siunčiančiosios, ir priimančiosios) turi būti aukštojo mokslo ir studijų institucijos, kurioms suteikta ECHE. Visos priimančiosios šalių partnerių organizacijos turi būti aukštojo mokslo ir studijų institucijos, pripažintos kompetentingų institucijų ir iki mobilumo veiklos pradžios pasirašiusios tarpinstitucinius susitarimus su savo partneriais Programos šalyje.

 • Studentų mobilumas stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais:

Siunčiančioji organizacija turi būti Programos šalies aukštojo mokslo ir studijų institucija, kuriai suteikta ECHE.

Kai vykdomas studentų mobilumas stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais, priimančioji organizacija gali būti[5]:

 • Programos šalies ar šalies partnerės viešoji arba privačioji organizacija, veikianti darbo rinkoje arba švietimo, mokymo, jaunimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. Tai gali būti, pavyzdžiui, šios organizacijos:
 • viešoji arba privačioji, mažoji, vidutinė ar didelė įmonė (įskaitant socialines įmones);
 • vietos, regiono arba nacionalinio lygmens viešoji įstaiga;
 • siunčiančiosios Programos šalies ambasados arba konsulatai;
 • socialinis partneris arba kita profesinės srities atstovaujamoji organizacija, įskaitant prekybos rūmus, amatų ar profesines asociacijas ir profesines sąjungas;
 • mokslinių tyrimų institutas;
 • fondas;
 • bendrojo ugdymo įstaiga, institutas, švietimo centras (bet kurio lygmens nuo ikimokyklinio iki vidurinio ugdymo, įskaitant profesinį mokymą bei suaugusiųjų švietimą);
 • ne pelno organizacija, asociacija, NVO;
 • įstaiga, teikianti profesinio orientavimo, konsultavimo ir informavimo paslaugas;
 • Programos šalies aukštojo mokslo ir studijų institucija arba šalies partnerės aukštojo mokslo ir studijų institucija, pripažinta kompetentingų institucijų ir iki mobilumo veiklos pradžios pasirašiusi tarpinstitucinį susitarimą su savo partneriais Programos šalyje.

Veiklos trukmė

Studentų mobilumas studijų tikslais nuo 2 mėnesių (arba vieno akademinio semestro ar trimestro) iki 12 mėnesių. Šis laikotarpis gali apimti papildomą stažuotės (mokomosios praktikos) laikotarpį (jei jis planuojamas) ir gali būti įvairiai organizuojamas priklausomai nuo aplinkybių: studijos ir stažuotė viena po kitos arba abiejų rūšių veikla vienu metu. Tokiam deriniui taikomos finansavimo taisyklės ir minimali mobilumo studijų tikslais trukmė.

Studentų mobilumas stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais: 2–12 mėnesių.

Studentai, ypač negalintys dalyvauti ilgalaikėje fizinio mobilumo veikloje studijų ar stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais, gali derinti trumpesnį fizinio mobilumo laikotarpį su virtualiosios veiklos komponentu. Be to, studentai gali dalyvauti mišriosiose intensyviose programos. Šiais atvejais fizinis mobilumas turi trukti 5–30 dienų ir būti derinamas su privalomu virtualiosios veiklos komponentu, taip sudarant palankias sąlygas bendradarbiavimu grindžiamo e. mokymosi mainams ir kolektyviniam darbui. Už mišriojo mobilumo studijų tikslais veiklą turi būti suteikiami ne mažiau nei 3 ECTS kreditai.

Doktorantų mobilumas studijų ir (arba) stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais: 5–30 dienų arba 2–12 mėnesių (įskaitant, jei planuojama, papildomą stažuotės (mokomosios praktikos) laikotarpį).

Bendra reikalavimus atitinkanti trukmė vienoje studijų pakopoje

Vieno studento mobilumo laikotarpiai negali viršyti 12 mėnesių[6] fizinio mobilumo kiekvienoje studijų pakopoje[7], nepriklausomai nuo mobilumo veiksmų skaičiaus ir mobilumo veiklos rūšies:

 • pirmojoje (bakalauro ar lygiaverčių) studijų pakopoje, įskaitant trumpojo ciklo studijas (EKS 5 ir 6 lygmenys);
 • antrojoje studijų pakopoje (magistrantūros ar lygiavertės studijos – EKS 7 lygmuo); taip pat
 • trečiojoje – doktorantūros – studijų pakopoje (doktorantūros arba EKS 8 lygmuo).

Absolventų stažuotės (mokomosios praktikos) trukmė įskaičiuojama į maksimalų 12 mėnesių laikotarpį toje studijų pakopoje, kurioje teikiama paraiška dėl stažuotės.

Veiklos vieta (-os)

Studentai fizinio mobilumo veiklą turi vykdyti kitoje Programos šalyje arba šalyje partnerėje nei ta, kuri yra siunčiančiosios organizacijos šalis arba kurioje studentas gyvena studijų metu[8].

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Studentai, registruoti aukštojo mokslo ir studijų institucijoje ir įtraukti į studijų programą, kurią užbaigus suteikiamas pripažįstamas laipsnis arba kita pripažįstama aukštojo mokslo kvalifikacija (iki daktaro laipsnio imtinai). Doktorantų mobilumo veiklos dalyvis turi būti EKS 8 lygmens.

Neseniai studijas baigę absolventai gali dalyvauti mobilumo veikloje stažuotės (mokomosios praktikos) tikslais. Dotaciją gaunanti organizacija gali atsisakyti absolventų stažuočių (mokomosios praktikos). Dalyvausiančius absolventus aukštojo mokslo ir studijų institucija turi atrinkti paskutiniais jų studijų metais; stažuotę (mokomąją praktiką) užsienyje jie turi atlikti ir užbaigti per metus nuo mokslo baigimo[9].

Kiti kriterijai

Studentų mobilumo veikla gali būti vykdoma bet kurioje studijų srityje. Studentų mobilumo laikotarpis gali apimti studijų laikotarpį kartu su trumpa (trumpesne nei 2 mėn.) stažuote (mokomąja praktika), kuri įtraukiama į bendrąjį studijų laikotarpį. Studentas ir siunčiančioji bei priimančioji organizacijos turi pasirašyti mokymosi sutartį.

Studijų užsienyje laikotarpis turi būti studento studijų programos, po kurios įgyjamas laipsnis, dalis. Stažuotė (mokomoji praktika), kai įmanoma, turėtų būti neatsiejama studento studijų programos dalis.

Paskaitų aukštojo mokslo ir studijų institucijoje lankymas negali būti laikomas stažuote (mokomąja praktika).

Studentų mišriojo mobilumo veikla gali apimti dalyvavimą mišriojo mokymosi programose, organizuojamuose bet kurioje aukštojo mokslo ir studijų institucijoje partnerėje, internetinį mokymą ir užduočių skyrimą arba dalyvavimą mišriosiose intensyviose programose.

Specialieji tinkamumo kriterijai, taikomi darbuotojų mobilumui

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos

 • Darbuotojų mobilumas dėstymo tikslais:

Siunčiančioji organizacija turi būti:

 • Programos šalies aukštojo mokslo ir studijų institucija, kuriai suteikta ECHE, arba,
 • tais atvejais, kai darbuotojai kviečiami dėstyti aukštojo mokslo ir studijų institucijoje, – bet kuri viešoji arba privačioji organizacija (kuriai nesuteikta ECHE), veikianti Programos šalies darbo rinkoje arba švietimo, mokymo, jaunimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse. Tai gali būti, pavyzdžiui, šios organizacijos:
 • viešoji arba privačioji, mažoji, vidutinė ar didelė įmonė (įskaitant socialines įmones);
 • vietos, regiono arba nacionalinio lygmens viešoji įstaiga;
 • socialinis partneris arba kita profesinės srities atstovaujamoji organizacija, įskaitant prekybos rūmus, amatų ar profesines asociacijas ir profesines sąjungas;
 • mokslinių tyrimų institutas;
 • fondas;
 • bendrojo ugdymo įstaiga, institutas, švietimo centras (bet kurio lygmens nuo ikimokyklinio iki vidurinio ugdymo, įskaitant profesinį mokymą bei suaugusiųjų švietimą);
 • ne pelno organizacija, asociacija, NVO;
 • įstaiga, teikianti profesinio orientavimo, konsultavimo ir informavimo paslaugas.

Priimančioji organizacija turi būti Programos šalies aukštojo mokslo ir studijų institucija, kuriai suteikta ECHE, arba šalies partnerės aukštojo mokslo ir studijų institucija, pripažinta kompetentingų institucijų ir iki mobilumo veiklos pradžios pasirašiusi tarpinstitucinį susitarimą su Programos šalies partnere. Kviestinių įmonių darbuotojų atveju priimančioji organizacija turi būti Programos šalies aukštojo mokslo ir studijų institucija.

 • Darbuotojų mobilumas mokymosi tikslais:

Siunčiančioji organizacija turi būti Programos šalies aukštojo mokslo ir studijų institucija, kuriai suteikta ECHE.

Priimančioji organizacija turi būti:

 • Programos šalies aukštojo mokslo ir studijų institucija, kuriai suteikta ECHE, arba šalies partnerės aukštojo mokslo ir studijų institucija, pripažinta kompetentingų institucijų ir pasirašiusi tarpinstitucinį susitarimą su priimančiąja partnere Programos šalyje, arba
 • Programos šalies ar šalies partnerės viešoji arba privačioji organizacija, veikianti darbo rinkoje arba švietimo, mokymo, jaunimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse.

Veiklos trukmė

Darbuotojų mobilumas dėstymo ir mokymosi tikslais:

Nuo 2 dienų iki 2 mėnesių, neįskaičiuojant kelionės laiko. Mobilumo veiklos iš Programos šalių į šalis partneres trukmė turi būti nuo 5 dienų iki 2 mėnesių. Abiem atvejais minimalus dienų skaičius turi sudaryti nepertraukiamą laikotarpį.

Kviestinių įmonių darbuotojų mobilumo laikotarpio trukmė – bent viena diena.

Dėstymo veiklai turi būti skiriama ne mažiau kaip 8 dėstymo darbo valandos per savaitę (ar per trumpesnį buvimo laikotarpį). Jei mobilumas trunka ilgiau kaip vieną savaitę, mažiausias ne visos savaitės dėstymo valandų skaičius turėtų būti proporcingas tos savaitės trukmei. Taikomos šios išimtys:

 • kviestiniams įmonių darbuotojams mažiausias dėstymo valandų skaičius nenustatomas;
 • jeigu per tą patį buvimo užsienyje laikotarpį derinama dėstymo ir mokymosi veikla, mažiausias dėstymo darbo valandų per savaitę (ar per trumpesnį buvimo laikotarpį) skaičius yra 4 valandos.

Veiklos vieta (-os)

Darbuotojai fizinio mobilumo veiklą turi vykdyti bet kurioje Programos šalyje arba šalyje partnerėje, kuri nėra siunčiančiosios organizacijos ir jų gyvenamosios vietos šalis.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Darbuotojų mobilumas dėstymo tikslais:

 • Programos šalies aukštojo mokslo ir studijų institucijos darbuotojai;
 • įmonių darbuotojai, kviečiami dėstyti Programos šalies aukštojo mokslo ir studijų institucijoje iš Programos šalyje veikiančios įmonės ar viešosios arba privačiosios organizacijos (kuriai nesuteikta ECHE), vykdančios veiklą darbo rinkoje arba švietimo, mokymo, jaunimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse (įskaitant įdarbintus doktorantus).

Darbuotojų mobilumas mokymosi tikslais: darbuotojai, dirbantys Programos šalies aukštojo mokslo ir studijų institucijoje.

Kiti kriterijai

Darbuotojų mobilumas gali apimti dėstymo laikotarpį kartu su mokymosi laikotarpiu, įtrauktu į bendrą dėstymo laikotarpį. Mobilumo veikla dėstymo arba mokymosi tikslais gali būti vykdoma ne vienoje, o keliose tos pačios šalies priimančiosiose organizacijose, ir tai laikoma vienu dėstymo arba mokymosi laikotarpiu, kuriam taikoma minimali buvimo trukmė.

Mobilumo veikla dėstymo tikslais gali būti vykdoma bet kurioje studijų srityje.

Mobilumo veikla dėstymo tikslais taip pat gali apimti mokymą, organizuojamą aukštojo mokslo ir studijų institucijos partnerės tobulėjimo tikslais.

Atitinkamas darbuotojas ir siunčiančioji bei priimančioji organizacijos turi pasirašyti mobilumo sutartį.

Mišriosios intensyvios programos

Tai yra trumpos ir intensyvios programos, kuriose taikomi inovaciniai mokymosi ir mokymo metodai, įskaitant bendradarbiavimą internetu. Šios programos gali apimti uždavinių sprendimu grindžiamą mokymąsi, kai tarpvalstybinės ir tarpdalykinės grupės bendradarbiaudamos sprendžia uždavinius, pavyzdžiui, susijusius su Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslais arba su kitais visuomenės uždaviniais, kylančiais konkrečiame regione, mieste ar bendrovėje. Palyginti su įprasta programa ar mokymais, kurie jau siūlomi dalyvaujančiose aukštojo mokslo ir studijų institucijose, ši programa turėtų teikti pridėtinės vertės. Ji gali būti daugiametė. Pagal mišriąsias intensyvias programas suteikiant galimybę organizuoti naujų ir lankstesnių formų mobilumą, derinant fizinį mobilumą su virtualia veikla, siekiama įtraukti visų grupių – bet kokios kilmės, studijų srities ar pakopos – studentus.

Aukštojo mokslo ir studijų institucijų grupės galės organizuoti trumpas mišriąsias intensyvias studentų ir darbuotojų mokymosi ir mokymo programas. Per šias mišriąsias intensyvias programas trumpas studentų ar darbuotojų grupių fizinio mobilumo laikotarpis užsienyje bus derinamas su privalomu virtualiosios veiklos komponentu, taip sudarant palankias sąlygas bendradarbiavimu grindžiamo e. mokymosi mainams ir kolektyviniam darbui. Virtualiosios veiklos komponentas turi suteikti galimybę besimokantiems asmenims kolektyviai dirbti internetu, kartu ir vienu metu atliekant konkrečias į mišriąją intensyvią programą įtrauktas užduotis ir šią veiklą įtraukiant į bendruosius mokymosi rezultatus.

Be to, į mišriąsias intensyvias programas gali būti įtraukiami ir kitų, partnerystėje nedalyvaujančių, aukštojo mokslo ir studijų institucijų studentai ir darbuotojai. Mišriosios intensyvios programos didina pajėgumą kurti ir diegti novatoriško mokymo ir mokymosi praktiką dalyvaujančiose aukštojo mokslo ir studijų institucijose.

Specialieji tinkamumo kriterijai, taikomi mišriosioms intensyvioms programoms

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos

Mišrioji intensyvi programa turi būti parengta ir įgyvendinama bent trijų aukštojo mokslo ir studijų institucijų, kurioms suteikta ECHE, esančių bent trijose Programos šalyse. Taip pat gali dalyvauti ir bet kuri kita Programos šalyje esanti aukštojo mokslo ir studijų institucija ar organizacija. Šalių partnerių aukštojo mokslo ir studijų institucijos gali dalyvauti ir siųsti dalyvius savo sąskaita. Dalyviams iš šalių partnerių minimalūs reikalavimai netaikomi.

Koordinuojančioji organizacija turi būti aukštojo mokslo ir studijų institucija, kuriai suteikta ECHE. Ši aukštojo mokslo ir studijų institucija yra pareiškėja arba paraišką teikiančio mobilumo konsorciumo narė.

Mišriosiose intensyviose programose dalyvaujančių studentų ir darbuotojų siunčiančioji ir (arba) priimančioji organizacija turi būti Programos šalies aukštojo mokslo ir studijų institucija, kuriai suteikta ECHE. Mišriosios intensyvios programos dėstytojai gali būti iš bet kurios Programos šalies organizacijos (žr. „Reikalavimus atitinkantys dalyviai“).

Veiklos trukmė

Fizinis mobilumas trunka 5–30 programos laikotarpio dienų. Jokių tinkamumo kriterijų dėl virtualiosios veiklos trukmės nenustatyta, tačiau visą virtualiojo ir fizinio mobilumo veiklą įvykdžiusiems studentams turi būti suteikti ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai.

Veiklos vieta (-os)

Fizinio mobilumo veikla gali būti vykdoma priimančiosiose aukštojo mokslo ir studijų institucijose ar bet kurioje kitoje priimančiosios aukštojo mokslo ir studijų institucijos šalies nustatytoje vietoje.

Reikalavimus atitinkantys dalyviai

Studentai:

Studentai, registruoti aukštojo mokslo ir studijų institucijoje ir įtraukti į studijų programą, kurią užbaigus suteikiamas pripažįstamas laipsnis arba kita pripažįstama aukštojo mokslo kvalifikacija (iki daktaro laipsnio imtinai).

Darbuotojai: darbuotojai, dirbantys Programos šalies aukštojo mokslo ir studijų institucijoje.

Dėstytojai, dalyvaujantys įgyvendinant programą:

 • darbuotojai, dirbantys Programos šalies aukštojo mokslo ir studijų institucijoje;
 • įmonių darbuotojai, kviečiami dėstyti Programos šalies aukštojo mokslo ir studijų institucijoje iš Programos šalyje veikiančios įmonės ar viešosios arba privačiosios organizacijos (kuriai nesuteikta ECHE), vykdančios veiklą darbo rinkoje arba švietimo, mokymo, jaunimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų srityse (įskaitant įdarbintus doktorantus).

Kiti kriterijai

Studentams ir darbuotojams skirtos mišriosios intensyvios programos turi apimti trumpą fizinio mobilumo laikotarpį užsienyje kartu su privalomu virtualiosios veiklos komponentu, taip sudarant palankias sąlygas bendradarbiavimu grindžiamo e. mokymosi mainams ir kolektyviniam darbui. Virtualiosios veiklos komponentas turi suteikti galimybę besimokantiems asmenims kolektyviai dirbti internetu, kartu ir vienu metu atliekant konkrečias į mišriąją intensyvią programą įtrauktas užduotis ir šią veiklą įtraukiant į bendruosius mokymosi rezultatus.

Mišriosiose intensyviose programose dalyvaujantiems studentams turi būti suteikiami ne mažiau kaip 3 ECTS kreditai.

Kad būtų tinkama finansuoti, mišriosios intensyvios programos dalyvių skaičius yra ne mažesnis kaip 15 (neįskaitant dėstytojų, dalyvaujančių įgyvendinant programą).

Individualią paramą fizinio mobilumo veiklos dalyviams ir, kai tinka, paramą jų kelionės išlaidoms padengti skiria siunčiančioji organizacija (kviestinių įmonių darbuotojų atveju – priimančioji aukštojo mokslo ir studijų institucija).

DOTACIJŲ SKYRIMO KRITERIJAI

Kokybinis vertinimas neatliekamas (kokybė jau yra įvertinta teikiant paraišką dėl ECHE arba vykstant mobilumo konsorciumo akreditacijai), todėl dotacijų skyrimo kriterijai netaikomi.

Finansavimas bus skiriamas pagal kiekvieną reikalavimus atitinkančią dotacijos paraišką (atlikus jos atitikties reikalavimams patikrinimą).

Didžiausia skiriamos dotacijos suma priklausys nuo kelių aspektų:

 • prašomų finansuoti mobilumo veiksmų skaičiaus;
 • jei pareiškėjas jau buvo gavęs panašią dotaciją ankstesniais metais – jo ankstesnių rezultatų, susijusių su mobilumo veiksmų skaičiumi, įgyvendinamos veiklos kokybe ir patikimu finansų valdymu;
 • mišriųjų intensyvių programų, dėl kurių teikiama paraiška, skaičiaus;
 • bendro atitinkamam mobilumo veiksmui skirto nacionalinio biudžeto.

„ERASMUS“ AUKŠTOJO MOKSLO MOBILUMO KONSORCIUMO AKREDITACIJA

Mobilumo konsorciumo vardu „Erasmus+“ dotacijos paraišką teikianti Programos šalies organizacija turi turėti galiojančią aukštojo mokslo mobilumo konsorciumo akreditaciją. Šią akreditaciją suteikia ta pati nacionalinė agentūra, kuri vertina paraišką dėl aukštojo mokslo mobilumo projekto finansavimo. Akreditavimo paraišką ir mobilumo projektų dotacijų paraiškas galima pateikti per tą patį kvietimą teikti paraiškas, tačiau dotacija mobilumo projektams bus suteikta tik toms aukštojo mokslo ir studijų institucijoms ir organizacijoms, kurių akreditavimo procesas sėkmingai užbaigtas. Konsorciumo akreditacijai gauti turi būti įvykdytos šios sąlygos:

Tinkamumo kriterijai

Reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos

Aukštojo mokslo mobilumo konsorciumą gali sudaryti šios dalyvaujančiosios organizacijos:

 • aukštojo mokslo ir studijų institucijos, turinčios galiojančią „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją;
 • viešosios arba privačiosios organizacijos, veikiančios darbo rinkoje arba švietimo, mokymo ir jaunimo srityse.

Visos dalyvaujančiosios organizacijos turi būti įsteigtos toje pačioje Programos šalyje.

Kas gali teikti paraišką?

Bet kuri reikalavimus atitinkanti dalyvaujančioji organizacija gali veikti kaip koordinatorė ir teikti paraišką visų konsorciume dalyvaujančių organizacijų vardu.

Dalyvaujančiųjų organizacijų skaičius

Mobilumo konsorciumą turi sudaryti bent trys reikalavimus atitinkančios dalyvaujančiosios organizacijos, įskaitant dvi siunčiančiąsias aukštojo mokslo ir studijų institucijas.

Visos mobilumo konsorciumo organizacijos narės jau turi būti žinomos tuo metu, kai teikiama konsorciumo akreditavimo paraiška.

Konsorciumo akreditacijos galiojimo trukmė

Visas programos laikotarpis.

Kam teikti paraišką?

 • Šalies, kurioje įsteigta paraišką teikianti organizacija, nacionalinei agentūrai.

Kada teikti paraišką?

Pareiškėjai akreditavimo paraišką dėl tų pačių ar vėlesnių metų rugsėjo 1 d. prasidedančių projektų turi pateikti iki tų pačių metų gegužės 11 d. 12:00:00 (vidurdienio Briuselio laiku).

Kaip teikti paraišką?

Dėl išsamesnės informacijos, kaip teikti paraišką, žr. šio vadovo C dalį.

Dotacijų skyrimo kriterijai

Akreditavimo paraiška bus vertinama pagal toliau nurodytus kriterijus.

Konsorciumo aktualumas

(ne daugiau kaip 30 balų)

 • Pasiūlymo aktualumas:
 • siekiant atitinkamo veiksmo tikslų;
 • atsižvelgiant į konsorciume dalyvaujančių organizacijų ir individualių dalyvių poreikius ir tikslus.
 • Kokiu mastu pasiūlymas yra tinkamas siekiant:
 • užtikrinti kokybiškus dalyvių mokymosi rezultatus;
 • stiprinti konsorciume dalyvaujančių organizacijų gebėjimus ir padidinti tarptautinę jų veiklos aprėptį;
 • gauti ES pridėtinę vertę turinčių rezultatų, kurių nebūtų įmanoma pasiekti pavienių aukštojo mokslo ir studijų institucijų atskirai vykdoma veikla.

Konsorciumo sudėties ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė

(ne daugiau kaip 20 balų)

 • Kokiu mastu:
 • užtikrinama tinkama konsorciumo sudėtis, įskaitant siunčiančiąsias aukštojo mokslo ir studijų institucijas ir, kai tinka, papildomas dalyvaujančiąsias organizacijas iš kitų socialinių ir ekonomikos sektorių, turinčias tinkamą veiklos profilį, patirties ir žinių, kad projektas būtų visais atžvilgiais sėkmingai įgyvendinamas;
 • konsorciumo koordinatorius turi konsorciumo ar panašaus pobūdžio projekto valdymo patirties;
 • yra tinkamai apibrėžtas vaidmenų, pareigų, užduočių ir išteklių paskirstymas, ir atskleidžiamas visų dalyvaujančiųjų organizacijų įsipareigojimas ir aktyvus įsitraukimas;
 • yra sutelktos ir pasidalytos užduotys ir ištekliai;
 • yra nustatytos aiškios su sutarčių ir finansų valdymo klausimais susijusios pareigos;
 • konsorciume dalyvauja nauji atitinkamo veiksmo dalyviai ir mažiau patirties turinčios organizacijos.

Konsorciumo veiklos parengimo ir įgyvendinimo kokybė

(ne daugiau kaip 20 balų)

 • Visų mobilumo projekto etapų (parengiamosios veiklos, mobilumo veiklos įgyvendinimo ir tolesnės susijusios veiklos) aiškumas, išsamumas ir kokybė.
 • Praktinio organizavimo, valdymo ir rėmimo kokybė (pavyzdžiui, priimančiųjų organizacijų paieška, koordinavimas, informacinė, kalbinė ir kultūrinė parama, stebėsena).
 • Bendradarbiavimo, koordinavimo ir komunikacijos tarp dalyvaujančiųjų organizacijų ir su kitais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais kokybė.
 • Kai aktualu, dalyvių mokymosi rezultatų pripažinimo ir patvirtinimo priemonių kokybė, taip pat nuoseklus naudojimasis europinėmis skaidrumo ir pripažinimo priemonėmis.
 • Jei taikytina, mobilumo veiklos dalyvių atrankos ir mažiau galimybių turinčių asmenų skatinimo dalyvauti mobilumo veikloje priemonių tinkamumas.

Poveikis ir sklaida

(ne daugiau kaip 30 balų)

 • Konsorciumo vykdomos veiklos rezultatų vertinimo priemonių kokybė.
 • Galimas projekto poveikis:
 • dalyviams ir dalyvaujančiosioms organizacijoms įgyvendinant projektą ir jam pasibaigus;
 • institucijų, vietos, regioniniu, nacionaliniu ir (arba) tarptautiniu lygmeniu organizacijoms ar asmenims, tiesiogiai nedalyvaujantiems projekte.
 • Priemonių, kuriomis siekiama skleisti konsorciumo veiklos rezultatus dalyvaujančiosiose organizacijose, organizacijose partnerėse bei už jų ribų, tinkamumas ir kokybė.

Kad būtų atrinkti akreditacijai, pasiūlymai turi būti įvertinti bent 60 balų. Be to, jiems turi būti skirta ne mažiau kaip pusė didžiausio balų skaičiaus pagal kiekvieną dotacijos skyrimo kriterijų.

A) Finansavimo taisyklės, taikomos visai mobilumo veiklai aukštojo mokslo srityje

Biudžeto kategorija

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Suma

Organizacinė parama

Išlaidos, tiesiogiai susijusios su mobilumo veiklos įgyvendinimu (neįskaitant dalyvių pragyvenimo ir kelionės išlaidų).

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal mobilumo veiklos dalyvių skaičių

Iki 100-ojo dalyvio – 400 EUR vienam dalyviui, o nuo 101-ojo dalyvio – 230 EUR kiekvienam papildomam dalyviui

Įtraukties rėmimas

Išlaidos, susijusios su mobilumo veiklos organizavimu mažiau galimybių turintiems dalyviams, kuriems reikia papildomos paramos realiosioms išlaidoms padengti.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal mažiau galimybių turinčių dalyvių, kuriems papildoma parama skiriama remiantis realiosiomis išlaidomis pagal įtraukties rėmimo kategoriją, skaičių.

100 EUR vienam dalyviui

Papildomos išlaidos, tiesiogiai susijusios su mažiau galimybių turinčiais dalyviais, kuriems negali būti taikoma papildoma individualios paramos suma, skirta mažiau galimybių turintiems dalyviams. Visų pirma šiomis išlaidomis siekiama teikti papildomą finansinę paramą dalyviams, kuriems dėl fizinės, psichikos ar sveikatos būklės reikalinga parama, kad jie galėtų dalyvauti mobilumo veikloje ir parengiamuosiuose vizituose, ir juos lydintiems asmenims (įskaitant pagrįstas kelionės ir pragyvenimo išlaidas, jeigu šiems dalyviams neprašyta dotacijos pagal biudžeto kategorijas „Kelionės išlaidos“ ir „Individuali parama“).

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų

Išimtinės išlaidos

Išlaidos, susijusios su finansinės garantijos suteikimu, kai to prašo nacionalinė agentūra.

Dalyvių brangių kelionių išlaidos.

Finansavimo mechanizmas: realiosios išlaidos.

Lėšų skyrimo taisyklė: pareiškėjas turi pagrįsti prašymą ir jį turi patvirtinti nacionalinė agentūra.

Finansinės garantijos išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Brangių kelionių išlaidos: 80 proc. tinkamų finansuoti kelionės išlaidų.

Organizacinės paramos dotacija gavėjui (aukštojo mokslo ir studijų institucijoms arba konsorciumui)

Organizacinės paramos dotacija – tai lėšos, kuriomis padengiamos bet kokios išlaidos, kurias institucijos patiria dėl atvykstančių ir išvykstančių studentų ir darbuotojų mobilumo veiklos, laikydamosi „Erasmus“ aukštojo mokslo chartijos principų (Programos šalyse) ir ECHE principų, įtrauktų į tarpinstitucinius susitarimus, šalių partnerių institucijų atveju. Pavyzdžiui, tai gali būti išlaidos, susijusios su:

 • organizaciniais susitarimais su institucijomis partnerėmis, įskaitant vizitus pas galimus partnerius siekiant suderinti tarpinstitucinių susitarimų sąlygas dėl mobilumo veiklos dalyvių atrankos, parengimo, priėmimo ir integracijos, ir su šių tarpinstitucinių susitarimų atnaujinimu;
 • atnaujintų kursų katalogų pateikimu užsienio studentams;
 • informacijos ir pagalbos teikimu studentams ir darbuotojams;
 • studentų ir darbuotojų atranka;
 • mokymosi sutarčių parengimu siekiant užtikrinti visišką studentų studijų dalių pripažinimą; darbuotojų mobilumo sutarčių parengimu ir pripažinimu;
 • kalbiniu ir kultūriniu atvykstančių ir išvykstančių studentų ir darbuotojų parengimu, papildančiu „Erasmus+“ internetinę kalbinę paramą (OLS);
 • atvykstančių mobilumo veiklos dalyvių integracijos aukštojo mokslo ir studijų institucijoje palengvinimu;
 • veiksmingu mobilumo veiklos dalyvių kuravimu ir jų priežiūros priemonių užtikrinimu;
 • specialiomis priemonėmis, kuriomis užtikrinama studentų stažuotės (mokomosios praktikos) priimančiosiose įmonėse ar organizacijose kokybė;
 • studijų dalių ir susijusių mokymosi kreditų pripažinimo užtikrinimu išduodant akademines pažymas ir diplomų priedėlius;
 • parama mobilumo veikloje dalyvavusių asmenų reintegracijai ir jų įgytų gebėjimų panaudojimui aukštojo mokslo ir studijų institucijos ir bendramokslių arba kolegų labui;
 • Europos studento pažymėjimo iniciatyvos įgyvendinimu (mobilumo valdymo skaitmenizavimu);
 • aplinką tausojančių mobilumo būdų ir administravimo procedūrų žalinimo skatinimu;
 • mažiau galimybių turinčių asmenų dalyvavimo skatinimu ir valdymu;
 • pilietinio dalyvavimo identifikavimu ir propagavimu ir jo stebėjimu;
 • mišriojo ir (arba) tarptautinio mobilumo skatinimu ir valdymu.

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos įsipareigoja laikytis visų Chartijos principų, kad būtų užtikrintas kokybiškas mobilumas, įskaitant šiuos: „užtikrinti, kad išvykstantys dalyviai būtų gerai pasirengę veiklai užsienyje (įskaitant mišriojo mobilumo atveju), ir tuo tikslu imtis veiksmų, kad jie pakankamai gerai išmoktų kalbą ir patobulintų savo tarpkultūrinius gebėjimus“ ir „atvykstantiems dalyviams teikti tinkamą kalbinę paramą“. Gali būti naudojamasi pačių institucijų teikiamomis kalbų mokymo paslaugomis. Tos aukštojo mokslo ir studijų institucijos, kurios kokybišką studentų ir darbuotojų mobilumą, įskaitant kalbinę paramą, gebės užtikrinti mažesnėmis sąnaudomis (arba gaudamos finansavimą iš kitų šaltinių nei ES lėšos), galės dalį organizacinės paramos dotacijos panaudoti papildomai mobilumo veiklai finansuoti. Su tuo susijusios lankstumo galimybės nustatomos dotacijos sutartyje.

Dotacijų gavėjai visais atvejais privalės pagal sutartį teikti kokybiškas paslaugas, o nacionalinės agentūros stebės ir tikrins jų veiklos rezultatus, atsižvelgdamos, be kita ko, ir į dalyvaujančių studentų bei darbuotojų teikiamas ataskaitas, tiesiogiai prieinamas nacionalinėms agentūroms ir Komisijai.

Organizacinės paramos dotacijos suma apskaičiuojama pagal visų remiamų išvykstančių mobilumo veiklos dalyvių (įskaitant mobilumo veiklos dalyvius, kuriems iš ES „Erasmus+“ lėšų visam mobilumo laikotarpiui skiriama nulinė dotacija, žr. toliau) ir atvykstančių įmonių darbuotojų, pakviestų dėstyti aukštojo mokslo ir studijų institucijoje, kuri yra dotacijos gavėja arba mobilumo konsorciumo narė, skaičių. Mobilumo veiklos dalyviai, kuriems iš ES „Erasmus+“ lėšų visam mobilumo laikotarpiui skiriama nulinė dotacija, skaičiuojami kaip remiami mobilumo veiklos dalyviai, nes jie naudojasi esama mobilumo sistema ir mobilumo organizavimo veikla. Todėl organizacinė parama skiriama ir už šiuos dalyvius.

Mobilumo konsorciumų atveju šią dotaciją gali pagal tarpusavyje sutartas taisykles pasidalyti visi konsorciumo nariai.

Mobilumo veiklos dalyviai, kuriems iš ES „Erasmus+“ lėšų skiriama nulinė dotacija

Nulinę dotaciją iš ES „Erasmus+“ lėšų gaunantys studentai ir darbuotojai yra mobilumo veiklos dalyviai, kurie negauna ES „Erasmus+“ dotacijos kelionės ir pragyvenimo išlaidoms padengti, tačiau visais kitais atžvilgiais atitinka visus studentų ir darbuotojų mobilumo kriterijus ir naudojasi visais „Erasmus+“ studentams ir darbuotojams teikiamais privalumais. Jie gali gauti kito, ne „Erasmus+“, ES fondo (ESF ar kt.) arba nacionalinę, regioninę ar kitokią dotaciją savo mobilumo išlaidoms padengti. Nulinę ES „Erasmus+“ dotaciją visam mobilumo laikotarpiui gaunantys mobilumo veiklos dalyviai įtraukiami į statistinius duomenis, pagal kuriuos apskaičiuojamas rezultatų rodiklis, naudojamas paskirstant ES biudžeto lėšas tarp šalių.

Įtraukties rėmimas

Mažiau galimybių turintis asmuo yra potencialus dalyvis, kuris dėl savo asmeninės, fizinės, psichikos ar sveikatos būklės negalėtų dalyvauti projekte ar mobilumo veikloje, jei negautų papildomos finansinės ar kitokios paramos. Aukštojo mokslo ir studijų institucijos, atrinkusios mažiau galimybių turinčius studentus ir (arba) darbuotojus dalyvauti mobilumo veikloje, gali pateikti nacionalinei agentūrai paraišką dėl papildomos dotacijos papildomoms jų dalyvavimo išlaidoms padengti. Todėl remiant mažiau galimybių turinčius dalyvius, visų pirma, kai parama reikalinga dėl dalyvių fizinės, psichikos ar sveikatos būklės, skiriama dotacija gali būti didesnė negu didžiausios toliau nurodytos individualios dotacijos sumos. Aukštojo mokslo ir studijų institucijos turi savo interneto svetainėje pateikti aprašymą, kaip mažiau galimybių turintys studentai ir darbuotojai gali prašyti tokios papildomos dotacijos ir pagrįsti savo prašymą.

Mažiau galimybių turintiems studentams ir darbuotojams gali būti skiriamas ir papildomas finansavimas iš kitų vietos, regioninio ir (arba) nacionalinio lygmens finansavimo šaltinių.

Mažiau galimybių turinčius studentus ir darbuotojus lydintys asmenys turi teisę gauti išmoką, kuri priklauso nuo realiųjų išlaidų.

Kiekviena aukštojo mokslo ir studijų institucija, pasirašydama „Erasmus“ aukštojo mokslo chartiją, įsipareigoja visiems dalyviams, kad ir kokia būtų jų kilmė, užtikrinti vienodas dalyvavimo ir kitas galimybes. Todėl mažiau galimybių turintys studentai ir darbuotojai gali naudotis tomis paramos paslaugomis, kurias priimančioji institucija teikia saviems studentams ir darbuotojams.

Išimtinės brangios kelionės išlaidos

Paramą, skirtą išimtinėms brangios kelionės išlaidoms padengti, gali gauti tik tie dalyviai, kurie turi teisę gauti paramą mobilumo veiklos dalyvių kelionei.

Mobilumo projektų paramos gavėjai galės prašyti finansinės paramos dalyvių brangių kelionių išlaidoms padengti pagal biudžeto išlaidų kategoriją „Išimtinės išlaidos“ (80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų). Tai bus leidžiama, jei pareiškėjai galės pagrįsti, kad taikant finansavimo taisykles (pagal vieneto įkainį už kelionės atstumo intervalą) būtų padengta mažiau kaip 70 proc. dalyvių kelionės išlaidų. Jei skiriama išmoka išimtinėms brangios kelionės išlaidoms padengti, ji skiriama vietoj paramos kelionės išlaidoms padengti.

Kiti finansavimo šaltiniai

Studentai ir darbuotojai kartu su ES „Erasmus+“ dotacija arba vietoj ES dotacijos (mobilumo veiklos dalyviai, kuriems iš ES lėšų skiriama nulinė dotacija) gali gauti regioninę, nacionalinę ar bet kokią kitokią dotaciją, kurios skyrimą valdo ne nacionalinė agentūra, o kita organizacija (pavyzdžiui, ministerija ar regioninės valdžios institucijos). ES „Erasmus+“ dotacijos gali būti pakeičiamos kitokiomis ES biudžeto lėšomis (ESF ar kt.). Šio pobūdžio dotacijoms, skiriamoms ne iš ES biudžeto, o iš kitų finansavimo šaltinių, netaikomos šiame dokumente nustatytos sumos ir mažiausių bei didžiausių sumų intervalai.

B) Dotacijomis teikiama parama studentų mobilumui

Individuali parama fiziniam mobilumui

Studentai gali gauti individualią paramą, kuria padedama padengti papildomas su jų studijų ar stažuotės (mokomosios praktikos) užsienyje laikotarpiu susijusias kelionės ir pragyvenimo išlaidas.

Mobilumo tarp Programos šalių ir į šalis partneres iš 5–14 regionų atveju mėnesines sumas nustato nacionalinės agentūros, suderinusios su nacionalinės valdžios institucijomis, ir (arba) aukštojo mokslo ir studijų institucijos pagal objektyvius ir skaidrius kriterijus, kaip aprašyta toliau. Konkrečios sumos bus paskelbtos nacionalinių agentūrų ir aukštojo mokslo ir studijų institucijų svetainėse.

Programos šalys ir šalys partnerės iš 5–14 regionų[10] yra suskirstytos į tris grupes:

1 grupė

Šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos didžiausios

Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija

Šalys partnerės iš 14 regiono

2 grupė

Šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos vidutinės

Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija

Šalys partnerės iš 5 regiono

3 grupė

Šalys, kuriose pragyvenimo išlaidos mažiausios

Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija, Vengrija

Studentams skiriamos ES „Erasmus+“ individualios paramos dydis priklausys nuo mobilumo dalyvių srauto tarp siunčiančiosios ir priimančiosios šalių, laikantis tokios tvarkos:

 • mobilumo į šalį, kurioje pragyvenimo išlaidos yra panašios, atveju: dalyvaujantys studentai gaus vidutinę ES dotaciją;
 • mobilumo į šalį, kurioje pragyvenimo išlaidos yra didesnės, atveju: dalyvaujantys studentai gaus didesnę ES dotaciją;
 • mobilumo į šalį, kurioje pragyvenimo išlaidos yra mažesnės, atveju: dalyvaujantys studentai gaus mažesnę ES dotaciją.

Nacionalinės agentūros nustatys dotacijų sumas šiuose mažiausių ir didžiausių sumų intervaluose:

 • vidutinė ES dotacija: vidutinė dotacija (260–540 EUR per mėnesį) taikoma mobilumo, vykstant į šalį, kurioje pragyvenimo išlaidos yra panašios, atveju: a) iš 1 grupės šalies į kitą 1 grupės šalį, b) iš 2 grupės šalies į kitą 2 grupės šalį ir c) iš 3 grupės šalies į kitą 3 grupės šalį;
 • didesnė ES dotacija: dotacija, gaunama prie nacionalinės agentūros taikomos vidutinės ES dotacijos pridėjus bent 50 EUR, ir sudaro 310–600 EUR per mėnesį. Ji skiriama mobilumo veiklai vykstant į šalį, kurioje pragyvenimo išlaidos yra didesnės: a) iš 2 grupės šalies į 1 grupės šalį ir b) iš 3 grupės šalies į 1 ir 2 grupių šalį;
 • mažesnė ES dotacija: dotacija, gaunama iš nacionalinės agentūros taikomos vidutinės ES dotacijos atėmus bent 50 EUR, ir sudaro 200–490 EUR per mėnesį. Ji skiriama mobilumo veiklai vykstant į šalį, kurioje pragyvenimo išlaidos yra mažesnės: a) iš 1 grupės šalies į 2 ir 3 grupių šalį ir b) iš 2 grupės šalies į 3 grupės šalį.

Nustatydamos sumas, kurias dotacijų gavėjai turi taikyti savo šalyje, nacionalinės agentūros atsižvelgia į du konkrečius kriterijus:

 • kitų ES dotaciją papildančio bendrojo finansavimo šaltinių iš vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens privačiųjų ar viešųjų įstaigų prieinamumą ir dydį;
 • bendrą studentų studijų ar mokymosi užsienyje paklausos lygį.

Kai mobilumo veikla vykdoma tarp Programos šalių ir į šalis partneres iš 5–14 regionų, nacionalinės agentūros gali nuspręsti suteikti savo aukštojo mokslo ir studijų institucijoms daugiau lankstumo galimybių, nacionaliniu lygmeniu nustatydamos ne konkrečias sumas, o sumų intervalus. Tai reikėtų daryti tada, kai yra tam pagrįstų priežasčių, pavyzdžiui, šalyse, kuriose galima gauti bendrąjį finansavimą regioniniu arba instituciniu lygmeniu.

Mažiau galimybių turintiems studentams ir neseniai mokslus baigusiems absolventams skiriama papildoma individuali parama.

Mažiau galimybių turintys studentai ir absolventai gauna papildomą individualią paramą su savo ES „Erasmus+“ dotacija. Ši suma yra 250 EUR per mėnesį. Taikytinus kriterijus nacionaliniu lygmeniu nustato nacionalinės agentūros, suderinusios su nacionalinėmis valdžios institucijomis.

Studentams stažuotojams ir absolventams stažuotojams skiriama papildoma individuali parama.

Stažuotėse (mokomojoje praktikoje) dalyvaujantys studentai ir neseniai mokslus baigę absolventai gauna papildomą individualią paramą su savo ES „Erasmus+“ dotacija. Ši suma yra 150 EUR per mėnesį. Stažuotėse (mokomojoje praktikoje) dalyvaujantys mažiau galimybių turintys studentai ir absolventai turi teisę gauti tiek mažiau galimybių turintiems studentams ir absolventams, tiek stažuotėms skiriamas papildomas sumas.

Studentai ir absolventai iš atokiausių regionų ir užjūrio šalių ir teritorijų (UŠT)

Atsižvelgiant į apribojimus, kuriuos lemia atokumas nuo kitų Programos šalių ir ekonomikos lygis, atokiausių ES valstybių narių regionų ir užjūrio šalių bei teritorijų (UŠT), susijusių su ES valstybėmis narėmis, aukštojo mokslo ir studijų institucijose studijuojantiems studentams ir absolventams, skiriamos šios didesnės sumos:

Vykstant iš

Vykstant į

Suma

Atokiausių regionų ir UŠT

Programos šalys ir šalys partnerės iš 5–14 regionų

700 EUR per mėnesį

Šiuo atveju papildomos sumos mažiau galimybių turintiems studentams bei absolventams ir stažuotėms (mokomajai praktikai) nebus skiriamos.

Studentai ir neseniai mokslus baigę absolventai, dalyvaujantys mobilumo veikloje iš Programos šalių į šalis partneres (tarptautinis mobilumas)

Nustatoma tokia bazinė individualios paramos suma:

Vykstant iš

Vykstant į

Suma

Programos šalys

Šalys partnerės iš 1–4 ir 6–13 regionų

700 EUR per mėnesį

Programos šalys

Šalys partnerės iš 5 ir 14 regionų

Kaip aprašyta skirsnyje „Dotacijomis teikiama parama studentų mobilumui. Individuali parama fiziniam mobilumui“

Šiuo atveju papildoma suma mažiau galimybių turintiems studentams ir absolventams nebus skiriama.

Mobilumo į šalis partneres iš 1–4 ir 6–13 regionų atveju papildoma suma stažuotėms (mokomajai praktikai) neskiriama.

Programos šalys apima ir atokiausius regionus ir UŠT.

Trumpalaikio fizinio mobilumo (mišriojo mobilumo ir doktorantų trumpalaikio mobilumo) veikloje dalyvaujantys studentai ir absolventai

Nustatomos tokios bazinės individualios paramos sumos:

Fizinio mobilumo veiklos trukmė

Suma (nepriklausomai nuo Programos šalies ar šalies partnerės)

Iki 14-tos veiklos dienos

70 EUR per dieną

15–30 veiklos dienomis

50 EUR per dieną

Individuali parama taip pat gali būti skiriama už vieną kelionės dieną prieš pradedant veiklą ir vieną kelionės dieną po veiklos pabaigos.

Mažiau galimybių turintiems studentams ir neseniai mokslus baigusiems absolventams teikiama papildoma individuali parama trumpalaikiam fiziniam mobilumui.

Mažiau galimybių turintys studentai ir neseniai mokslus baigę absolventai gauna papildomą 100 EUR sumą prie individualios paramos pagal savo ES „Erasmus+“ dotaciją fizinio mobilumo veiklos laikotarpiui, kurio trukmė yra 5–14 dienų, ir 150 EUR, kai šio laikotarpio trukmė yra 15–30 dienų. Taikytinus kriterijus nacionaliniu lygmeniu nustato nacionalinės agentūros, suderinusios su nacionalinėmis valdžios institucijomis.

Šiuo atveju papildoma suma stažuotėms (mokomajai praktikai) neskiriama.

Programos šalys apima ir atokiausius regionus ir UŠT.

Paramos kelionės išlaidoms padengti negaunantiems studentams ir neseniai mokslus baigusiems absolventams prie individualios paramos pridedama papildoma suma ekologiškos kelionės išlaidoms padengti.

Paramos kelionės išlaidoms padengti negaunantys studentai ir neseniai mokslus baigę absolventai gali rinktis ekologišką kelionę. Šiuo atveju jie gaus vienkartinę 50 EUR išmoką kaip papildomą individualią paramą kelionės į abi puses išlaidoms padengti už ne daugiau kaip 4 dienas.

Kelionės išlaidos

Toliau nurodyti dalyviai gali gauti toliau nurodytą paramą kelionės išlaidoms padengti:

 • aukštojo mokslo ir studijų institucijose, esančiose atokiausiuose ES valstybių narių regionuose, Kipre, Islandijoje, Maltoje ir užjūrio šalyse ir teritorijose (UŠT), susijusiose su ES valstybėmis narėmis, studijuojantys studentai ir neseniai mokslus baigę absolventai, vykstantys į Programos šalis ar šalis partneres iš 5–14 regionų;
 • mažiau galimybių turintys studentai ir absolventai, dalyvaujantys trumpalaikio mobilumo veikloje, taip pat
 • studentai ir neseniai mokslus baigę absolventai, vykstantys į šalis partneres, išskyrus šalis partneres iš 5–14 regionų.

Kelionės atstumas[11]

Įprastinės kelionės atveju

Ekologiškos kelionės atveju

10–99 km

23 EUR vienam dalyviui

 

100–499 km

180 EUR vienam dalyviui

210 EUR vienam dalyviui

500–1 999 km

275 EUR vienam dalyviui

320 EUR vienam dalyviui

2 000–2 999 km

360 EUR vienam dalyviui

410 EUR vienam dalyviui

3 000–3 999 km

530 EUR vienam dalyviui

610 EUR vienam dalyviui

4 000–7 999 km

820 EUR vienam dalyviui

 

8 000 km arba daugiau

1 500 EUR vienam dalyviui

 

Studentai ir neseniai mokslus baigę absolventai, kurie renkasi ekologišką kelionę, gaus papildomą individualią paramą kelionės į abi puses išlaidoms padengti už ne daugiau kaip 4 dienas.

Mobilumo iš Programos šalių į šalis partneres iš 5–14 regionų atveju mažiau galimybių turintys studentai ir neseniai mokslus baigę absolventai privalo gauti paramą kelionės išlaidoms padengti. Dotacijos gavėjas gali atsisakyti teikti paramą visų kitų mobilumo veikloje iš Programos šalių į šalis partneres, išskyrus 5–14 regionus, dalyvaujančių studentų ir neseniai mokslus baigusių absolventų kelionėms.

C) Dotacija darbuotojų mobilumui

Darbuotojai toliau nurodyta tvarka gaus ES dotaciją savo kelionės ir pragyvenimo užsienyje išlaidoms padengti:

Biudžeto kategorija

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Suma

Kelionės išlaidos

Parama dalyvių kelionės iš kilmės vietos į veiklos vietą ir atgal išlaidoms padengti.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kiekvieno dalyvio kelionės atstumą. Pareiškėjas turi nurodyti atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vietos[12] naudodamas Europos Komisijos atstumų skaičiuoklę[13].

Kelionės atstumas

Įprastinė kelionė

Ekologiška kelionė

0–99 km

23 EUR

 

100–499 km

180 EUR

210 EUR

500–1 999 km

275 EUR

320 EUR

2 000–2 999 km

360 EUR

410 EUR

3 000–3 999 km

530 EUR

610 EUR

4 000–7 999 km

820 EUR

 

8 000 km arba daugiau

1 500 EUR

 

Individuali parama

Išlaidos, tiesiogiai susijusios su dalyvių pragyvenimu vykdant veiklą.

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal kiekvieno dalyvio buvimo užsienyje trukmę (prireikus, įskaitant vieną kelionės dieną prieš pradedant veiklą ir vieną kelionės dieną po veiklos pabaigos)

Darbuotojai, kurie renkasi ekologišką kelionę, gaus papildomą individualią paramą kelionės į abi puses išlaidoms padengti už ne daugiau kaip 4 dienas.

Iki 14-tos veiklos dienos: A1.1 lentelė, vienam dalyviui per dieną

15–60 veiklos dienomis: 70 proc. A1.1 lentelėje nurodytos sumos, vienam dalyviui per dieną

A lentelė. Individuali parama (EUR per dieną)

Suma priklauso nuo priimančiosios šalies. Šios sumos bus nustatytos mažiausios ir didžiausios sumų intervaluose, kurie pateikti tolesnėje lentelėje. Nacionalinės agentūros, nustatydamos sumas, kurias turi taikyti atitinkamos šalies dotacijų gavėjai, pagal susitarimą su nacionalinėmis institucijomis, atsižvelgs į šiuos du konkrečius kriterijus:

 • kitų ES dotaciją papildančio bendrojo finansavimo šaltinių iš vietos, regioninio ar nacionalinio lygmens privačiųjų ar viešųjų įstaigų prieinamumą ir dydį;
 • bendrą darbuotojų dėstymo ar mokymosi užsienyje paklausos lygį.

Visoms paskirties šalims turėtų būti taikomas vienodas atitinkamo intervalo procentinis išmokų dydis. Skirti tokią pačią sumą visoms paskirties šalims neįmanoma.

 

Darbuotojai iš Programos šalių

Priimančioji šalis

Mažiausia ir didžiausia suma (per dieną)

 

A1.1

Airija, Danija, Islandija, Lichtenšteinas, Liuksemburgas, Norvegija, Suomija, Švedija

Šalys partnerės iš 14 regiono

80–180

Austrija, Belgija, Graikija, Ispanija, Italija, Kipras, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Vokietija

Šalys partnerės iš 5 regiono

70-160

Bulgarija, Čekija, Estija, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Rumunija, Serbija, Slovakija, Slovėnija, Šiaurės Makedonija, Turkija, Vengrija

60-140

Šalys partnerės iš 1–4 ir 6–13 regionų

180

Kai mobilumo veikla vykdoma tarp Programos šalių ir į šalis partneres iš 5–14 regionų, nacionalinės agentūros gali nuspręsti suteikti savo aukštojo mokslo ir studijų institucijoms daugiau lankstumo galimybių, nacionaliniu lygmeniu nustatydamos ne konkrečias sumas, o sumų intervalus. Tai reikėtų daryti tada, kai yra tam pagrįstų priežasčių, pavyzdžiui, šalyse, kuriose galima gauti bendrąjį finansavimą regioniniu arba instituciniu lygmeniu. Konkrečios sumos bus paskelbtos kiekvienos nacionalinės agentūros ir aukštojo mokslo ir studijų institucijų interneto svetainėse.

D) Aukštojo mokslo ir studijų institucijų ir mobilumo konsorciumų nustatomas finansinė parama studentams ir darbuotojams

Aukštojo mokslo ir studijų institucijos ir mobilumo konsorciumai, nustatydami ir (arba) taikydami ES finansavimo normas savo institucijoje, visais atvejais privalės laikytis toliau išdėstytų principų ir kriterijų.

 • Institucijų ir konsorciumų nustatytos finansavimo normos nekeičiamos visu mobilumo projekto laikotarpiu. Pagal tą patį projektą skiriamų dotacijų dydžio mažinti ar didinti negalima.
 • Finansavimo normos turi būti objektyviai ir skaidriai nustatomos ir (arba) taikomos atsižvelgiant į visus pirmiau nurodytus principus ir aprašytą metodiką (t. y. atsižvelgiant į mobilumo dalyvių srautą, taip pat į papildomą specialų finansavimą).
 • Visiems studentams, vykstantiems į tos pačios grupės šalis dalyvauti tos pačios rūšies mobilumo veikloje – studijuoti arba stažuotis (atlikti mokomąją praktiką) – turi būti skiriamos vienodo dydžio dotacijos (išskyrus mažiau galimybių turinčius studentus ir absolventus arba studentus ir absolventus iš atokiausių Programos šalių ir regionų ir UŠT).

E) Mišriosios intensyvios programos

Biudžeto kategorija

Tinkamos finansuoti išlaidos ir taikomos taisyklės

Suma

Organizacinė parama

Su intensyvių programų organizavimu tiesiogiai susijusios išlaidos (neįskaitant dalyvių pragyvenimo ir kelionės išlaidų).

Finansavimo mechanizmas: pagal vieneto įkainį.

Lėšų skyrimo taisyklė: pagal mobilumo veiklos dalyvių skaičių, neįskaitant dėstytojų, dalyvaujančių įgyvendinant programą

Koordinuojančioji aukštojo mokslo ir studijų institucija prašo skirti mobilumo organizavimo paramą visos institucijų grupės, bendrai organizuojančios mišriąją intensyvią programą, vardu.

400 EUR vienam dalyviui, esant ne mažiau kaip 15 dalyvių; didžiausias finansuojamų dalyvių skaičius – 20.

 1. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/applicants/higher-education-charter_lt

 2. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-charter-higher-education-2021-2027-guidelines_en

 3. Studento stažuotė laikoma skaitmeninių įgūdžių tobulinimo stažuote, kai stažuotojas vykdo veiklą, susijusią su: skaitmenine rinkodara (pavyzdžiui, socialinių tinklų valdymu, saityno analize); skaitmeniniu grafiniu, mechaniniu ar architektūros projektavimu; mobiliųjų programėlių, programinės įrangos, programinių scenarijų ar interneto svetainių kūrimu; IT sistemų ir tinklų diegimu, priežiūra ir valdymu; kibernetiniu saugumu; duomenų analize; duomenų gavyba ir vizualizavimu; robotų ir dirbtinio intelekto prietaikų programavimu ir mokymu. Į šią kategoriją neįeina bendro pobūdžio pagalba klientams, užsakymų vykdymas, duomenų įvedimas ar biuro užduotys.

 4. Doktorantūros absolventai gali dalyvauti stažuotėse pagal tuos pačius reikalavimus, kurie taikomi visiems kitiems absolventams, per 12 mėnesių po studijų baigimo. Tose šalyse, kuriose absolventai baigę studijas turi atlikti privalomąją karo arba civilinę tarnybą, absolventų tinkamumo dalyvauti laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek trunka ta tarnyba.

 5. Studentų mobilumo stažuočių (mokomosios praktikos) tikslais priimančiosiomis organizacijomis negali būti šios organizacijos:

  ES institucijos ir kitos ES įstaigos, įskaitant specializuotąsias agentūras (išsamus jų sąrašas pateiktas interneto svetainėje https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_lt); taip pat ES programas valdančios organizacijos, pavyzdžiui, „Erasmus+“ nacionalinės agentūros (kad nebūtų galimų interesų konfliktų ir (arba) dvigubo finansavimo).

 6. Į šį 12 mėnesių laikotarpį vienoje studijų pakopoje įskaičiuojami ankstesnio dalyvavimo „Erasmus+“ programoje ir (arba) „Erasmus Mundus“ stipendijos gavimo laikotarpiai.

 7. Vientisųjų (pavyzdžiui, medicinos) studijų programų studentų mobilumo laikotarpis gali trukti iki 24 mėnesių.

 8. Kai aukštojo mokslo ir studijų institucijos padaliniai yra priklausomi nuo pagrindinės institucijos ir jiems taikoma ta pati ECHE, siunčiančiąja šalimi laikoma ta šalis, kurioje yra pagrindinė institucija. Todėl negalima organizuoti mobilumo veiklos tarp pagrindinės institucijos ir jos padalinių, kuriems taikoma ta pati ECHE.

 9. Tose šalyse, kuriose absolventai baigę studijas turi atlikti privalomąją karo arba civilinę tarnybą, absolventų tinkamumo dalyvauti laikotarpis pratęsiamas tiek, kiek trunka ta tarnyba.

 10. Šalys partnerės iš 5–14 regionų gali būti tik priimančiosios šalys.

 11. Pagal kiekvieno dalyvio kelionės atstumą. Kelionės atstumas apskaičiuojamas naudojant Europos Komisijos atstumų skaičiuoklę (https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lt). Apskaičiuojant ES dotacijos sumą kelionės į abi puses išlaidoms padengti, remiamasi kelionės į vieną pusę atstumu.

 12. Pavyzdžiui, jeigu asmuo iš Madrido (Ispanija) dalyvauja Romoje (Italija) vykdomoje veikloje, pareiškėjas apskaičiuoja atstumą nuo Madrido iki Romos (1 365,28 km) ir pasirenka reikiamą kelionės atstumo intervalą (t. y. 500–1 999 km).    

 13. https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/distance-calculator_lt.