Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Mobilitetsverksamhet för elever och personal inom skolutbildning

Denna insats stöder skolor och andra organisationer som är verksamma inom skolutbildning och som vill anordna mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte för skolelever och skolpersonal.

Programmet stöder många olika typer av verksamhet, bland annat jobbskuggning och fortbildning för personal, mobilitetsverksamhet för enskilda elever och elevgrupper, inbjudna experter och andra verksamheter enligt vad som anges nedan.

De deltagande organisationerna ska aktivt främja inkludering och mångfald, miljömässig hållbarhet och digital utbildning genom sina verksamheter genom att använda de särskilda finansieringsmöjligheter som programmet tillhandahåller för dessa ändamål, öka medvetenheten om dessa frågor bland sina deltagare, utbyta bästa praxis och utforma sina verksamheter på lämpligt sätt.

INSATSENS MÅL

Syftet med den mobilitetsverksamhet som finansieras genom Erasmus+ är att ge enskilda personer lärandemöjligheter och stödja internationalisering och institutionell utveckling av skolor och andra organisationer på skolutbildningsområdet. Denna insats har följande särskilda mål:

 • Stärka den europeiska dimensionen i undervisning och lärande genom att
  • främja värden som inkludering och mångfald, tolerans och demokratiskt deltagande,
  • främja kunskap om det gemensamma europeiska arvet och mångfalden,
  • stödja utvecklingen av yrkesnätverk i Europa.
 • Höja kvaliteten på undervisning och lärande inom skolutbildningen genom att
  • stödja fortbildning för lärare, skolledare och annan skolpersonal,
  • främja användning av ny teknik och innovativa undervisningsmetoder,
  • förbättra språkinlärning och språklig mångfald i skolorna,
  • stödja utbyte och överföring av bästa praxis inom undervisning och skolutveckling.
 • Bidra till inrättandet av ett europeiskt område för utbildning genom att
  • bygga upp skolornas kapacitet att delta i gränsöverskridande utbyten och samarbeten, och genomföra mobilitetsprojekt av hög kvalitet,
  • göra mobilitet i utbildningssyfte till en realistisk möjlighet för alla elever i skolan,
  • främja erkännande av läranderesultat som uppnåtts av elever och personal under vistelser utomlands.

HUR FÅR JAG TILLGÅNG TILL ERASMUS+ MOBILITETSMÖJLIGHETER?

Skolor och andra organisationer som är verksamma på skolutbildningsområdet kan ansöka om finansiering på två sätt.

 • Kortvariga mobilitetsprojekt för elever och personal ger de sökande organisationerna möjlighet att organisera olika typer av mobilitetsverksamhet under sex till arton månader. Kortvariga projekt är det lämpligaste valet för organisationer som provar på Erasmus för första gången eller organisationer som endast vill organisera ett begränsat antal verksamheter.
 • Ackrediterade mobilitetsprojekt för elever och personal är endast öppna för organisationer som har en Erasmusackreditering inom skolutbildning. Genom denna särskilda finansiering får ackrediterade organisationer regelbunden finansiering för mobilitetsverksamhet som hjälper dem att gradvis genomföra sin Erasmusplan. Erasmusackrediteringen är öppen för organisationer som regelbundet vill organisera mobilitetsverksamhet. Tidigare erfarenhet av programmet är inte ett ansökningskrav. Du hittar mer information om denna möjlighet i kapitlet om Erasmusackreditering inom vuxenutbildning, yrkesutbildning och skolutbildning i denna handledning.

Organisationerna kan dessutom ansluta sig till programmet utan att ansöka, på följande sätt:

 • Ansluta sig till ett befintligt mobilitetskonsortium inom Erasmus+ som leds av en ackrediterad konsortiesamordnare i det egna landet och som godkänner nya medlemmar i konsortiet.
 • Ta emot deltagare från ett annat land: alla organisationer kan ta emot studenter eller personal från en partnerorganisation utomlands. Att bli värdorganisation är en värdefull erfarenhet och ett bra sätt för organisationerna att bygga upp partnerskap och bekanta sig med programmet innan de ansöker.

Skolorna uppmuntras att ansluta sig till eTwinning, en onlinegemenskap på en säker plattform som är tillgänglig för lärare som har kontrollerats eTwinningtjänsten i varje land. Via eTwinning kan skolorna skapa gemensamma virtuella klassrum och genomföra projekt tillsammans med andra skolor. Lärare kan diskutera och utbyta åsikter med kolleger och delta i en rad olika typer av fortbildning. eTwinning är dessutom det idealiska forumet för att hitta partner för framtida projekt.

HUR UTFORMAR JAG MITT PROJEKT?

Den sökande organisationen är nyckelaktören i projekt inom programområde 1. Den sökande organisationen utarbetar och lämnar in ansökan, undertecknar bidragsavtalet, genomför mobilitetsverksamheten och rapporterar till det nationella programkontoret. Ansökningsförfarandet för både kortvariga projekt och Erasmusackrediteringen inriktas på den sökande organisationens behov och planer.

De flesta av de tillgängliga verksamheterna är utgående mobilitetsverksamhet. Detta innebär att den sökande organisationen agerar som en sändande organisation: den väljer ut deltagare och sänder dem till en värdorganisation utomlands. Organisationernas uppmuntras varmt att utnyttja dessa möjligheter för att organisera tvåvägsutbyten eller gemensam verksamhet tillsammans med en eller flera partnerskolor. I dessa fall kan deltagande skolor antingen ansöka om bidrag från Erasmus+ på egen hand eller ansluta sig till ett befintligt konsortium. Erasmus+ stöder verktyg för att göra det enklare att hitta partnerskolor utomlands: School Education Gateway (https://www.schooleducationgateway.eu/sv/pub/index.htm) och eTwinning (https://www.etwinning.net/sv/pub/index.htm).

Det finns dessutom särskilda typer av verksamheter där sökande organisationer ges möjlighet att bjuda in experter eller blivande lärare till organisationen. Syftet med mottagningsverksamheten är inte att skapa tvåvägsutbyten, utan att bjuda in personer som kan bidra till att utveckla och internationalisera den sökande organisationen.

Alla verksamheter som stöds inom denna insats måste genomföras enligt kvalitetsnormerna för Erasmus. Kvalitetsstandarderna för Erasmus omfattar konkreta metoder för hur olika uppgifter i projektet ska genomföras, bland annat metoder för att välja ut och förbereda deltagare, fastställa, utvärdera och erkänna läranderesultat och utbyta projektresultat. Du hittar den fullständiga texten om kvalitetsstandarderna för Erasmus på följande länk på Europawebbplatsen: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-vet-adults-schools_en.

Inkludering och mångfald

Enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus ska organisationer som får bidrag från programmet säkerställa att de erbjuder inkluderande och rättvis mobilitetsverksamhet för alla deltagare, oavsett bakgrund. När organisationen väljer deltagare till projektverksamheterna är det viktigt att de tar hänsyn till vissa nyckelfaktorer, såsom deltagarnas motivation, meriter, personliga utveckling och lärandebehov. Vid valet av personal som ska delta i projektverksamheten är det också viktigt att se till deras fortbildning kommer alla till godo i organisationen.

Under förberedandet, genomförandet och uppföljningen av mobilitetsverksamheten bör de sändande och mottagande organisationerna involvera deltagarna i viktiga beslut för att säkerställa maximal nytta och effekt för varje deltagare.

Deltagande organisationer som tillhandahåller utbildning uppmuntras att aktivt skapa och underlätta mobilitetsverksamhet, t.ex. genom att lägga in ”mobilitetsfönster” i sin akademiska kalender och fastställa standardrutiner för återintegrering av återvändande deltagare.

Miljömässigt hållbara och ansvarsfulla metoder

Enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus ska organisationer som får bidrag från programmet främja ett miljömässigt hållbart och ansvarsfullt beteende hos deltagarna och öka medvetenheten om vikten av att agera för att minska eller uppväga mobilitetsverksamhetens miljöavtryck. Dessa principer bör prägla förberedelserna och genomförandet av all programverksamhet, särskilt genom utnyttjande av det särskilda ekonomiska stöd som programmet tillhandahåller för att främja hållbara sätt att resa. Organisationer som tillhandahåller utbildning bör integrera dessa principer i det dagliga arbetet och aktivt främja ett förändrat tänkesätt och beteende bland deltagare och personal.

Den digitala omställningen inom allmän och yrkesinriktad utbildning

Enligt kvalitetsstandarderna för Erasmus hjälper programmet alla deltagande organisationer att börja använda digitala verktyg och lärandemetoder för att komplettera sin verksamhet med fysisk närvaro och förbättra samarbetet mellan partnerorganisationerna och kvaliteten på lärandet och undervisningen. Undervisningspersonal och administrativ personal kan också delta utbildningsprogram för digitala färdigheter, med målet att förvärva relevanta digitala färdigheter så att de kan använda digital teknik i kurser och digitalisera administrationen.

VERKSAMHET

I detta avsnitt beskrivs de typer av verksamhet som kan beviljas bidrag genom Erasmus+, både i samband med kortvariga och ackrediterade projekt.

För alla verksamheter kan kompletterande stöd beviljas för personer som följer med deltagare med sämre förutsättningar, minderåriga eller unga vuxna som behöver tillsyn. Medföljande personer kan få stöd under hela den tid som insatsen pågår eller under en del av perioden.

Personalmobilitet

Verksamhet som kan beviljas bidrag

 • Jobbskuggning (2–60 dagar)
 • Jobbskuggning (2–365 dagar)
 • Kurser och utbildningar (2–30 dagar)

För kurser och utbildningar begränsas de stödberättigande kursavgifterna till totalt tio dagar per deltagare. Valet av kurser och utbildningar är sökandens ansvar. Följande kvalitetsnormer har utformats för att vägleda sökande i valet av kursarrangörer: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/quality-standards-courses-under-key-action-1-learning-mobility-individuals_en.

Utöver fysisk mobilitet kan all mobilitetsverksamhet för personal kombineras med virtuella aktiviteter. De kortaste och längsta perioder som anges ovan avser fysisk mobilitet.

Målgrupper

Målgrupperna är lärare, skolledare och alla andra icke-undervisande experter och personal som arbetar inom skolutbildning.

Bidragsberättigade icke-undervisande personal är personer som arbetar inom skolutbildning, antingen ute på skolorna (t.ex. lärarassistenter, pedagoger, psykologer) eller inom andra organisationer som är verksamma inom skolutbildning (t.ex. skolinspektörer, studievägledare, politiska samordnare med ansvar för skolutbildning).

Deltagarna måste arbeta inom den sändande organisationen eller regelbundet samarbeta med denna för att bidra till genomförandet av organisationens kärnverksamheter (t.ex. som externa utbildare, sakkunniga eller volontärer).

I samtliga fall måste de arbetsuppgifter som kopplar deltagaren till den sändande organisationen dokumenteras på ett sådant sätt att det nationella programkontoret kan kontrollera kopplingen (t.ex. genom ett anställnings- eller volontäravtal, arbetsbeskrivningar eller liknande handlingar). De nationella programkontoren ska fastställa transparenta och konsekventa bestämmelser om vilka typer av arbetsrelationer som är godtagbara och vilka styrkande handlingar som krävs i deras land.

Krav avseende plats för verksamheten

Verksamheten måste genomföras utomlands, i ett programland.

Mobilitetsverksamhet för studerande

Tillgängliga format

 • Mobilitet för grupper av skolelever (2–30 dagar, minst två elever per grupp)
 • Kortvarig mobilitet i utbildningssyfte för elever (10–29 dagar)
 • Långvarig mobilitet i utbildningssyfte för elever (30–365 dagar)

I all mobilitetsverksamhet för elever kan fysisk mobilitet kombineras med virtuella aktiviteter. De kortaste och längsta perioder som anges ovan avser fysisk mobilitet.

Mobilitet för grupper av skolelever skolorna kan sända elevgrupper för att delta i undervisningen i en skola i ett annat land. Lärare och andra behöriga personer från den sändande skolan måste följa med eleverna och stanna kvar under hela verksamhetsperioden.

Kortvarig mobilitet i utbildningssyfte för skolelever: elever kan tillbringa en tid utomlands för att delta i undervisningen i en partnerskola eller praktisera en period vid en annan relevant organisation utomlands. Ett individuellt utbildningsprogram ska fastställas för varje elev. För deltagare med sämre förutsättningar kan mobilitetsperioden i motiverade fall vara kortare, men den ska vara minst två dagar.

Långvarig mobilitet i utbildningssyfte för skolelever: elever kan tillbringa en tid utomlands för att delta i undervisningen i en partnerskola eller praktisera en period vid en annan relevant organisation utomlands. Ett individuellt utbildningsprogram ska fastställas för varje elev. Alla deltagare får obligatorisk handledning inför avresan.

Målgrupper

Deltagande elever måste vara inskrivna i ett utbildningsprogram på den sändande skolan[1].

Krav avseende plats för verksamheten

Verksamheten måste genomföras utomlands, i ett programland.

Mobilitetsverksamhet för grupper av skolelever måste genomföras vid den mottagande skolan, om inte någon annan plats är lämpligare med hänsyn till verksamhetens innehåll och kvalitet. I detta fall kan verksamheterna undantagsvis genomföras på en annan plats i den mottagande skolans land eller vid en EU-institutions säte i det landet. Oavsett plats måste verksamheten omfatta elever från minst två programländer.

Andra bidragsberättigande verksamheter

Tillgängliga format

 • Inbjudna experter (2–60 dagar)
 • Ta emot blivande lärare och utbildare (10–365 dagar)
 • Förberedande besök

Inbjudna experter: skolorna kan bjuda in utbildare, lärare, politiskt sakkunniga eller andra kvalificerade yrkesutövare från andra länder som kan bidra till att förbättra den mottagande skolans undervisning och lärande. Inbjudna experter kan exempelvis utbilda skolans personal, lära ut nya undervisningsmetoder eller bidra till att överföra god praxis för organisation och ledning.

Ta emot blivande lärare och utbildare: sökande organisationer kan ta emot blivande lärare som vill tillbringa en praktikperiod utomlands. Den mottagande organisationen får bidrag för att organisera verksamheten, medan den sändande organisationen bör stå för resekostnader och individuellt stöd (den sändande organisationen kan också ansöka om finansiering från Erasmus+ för detta ändamål).

Förberedande besök: organisationerna kan organisera ett förberedande besök hos den mottagande partnern innan mobilitetsverksamheten genomförs. Förberedande besök är inte en fristående verksamhet, utan en kompletterande åtgärd till stöd för personalens eller de studerandes mobilitet. Varje förberedande besök måste vara klart och tydligt motiverat och syfta till att göra mobilitetsverksamheten mer inkluderande, öka omfattningen och förbättra kvaliteten. De kan exempelvis syfta till att på ett bättre sätt förbereda deltagare med sämre förutsättningar för mobilitetsverksamheten, att inleda samarbete med en ny partnerorganisation eller att förbereda längre mobilitetsperioder. Förberedande besök får däremot inte anordnas för att förbereda kurser eller utbildningsaktiviteter för personal.

Målgrupper

Inbjudna experter kan vara personer från ett annat programland med relevant sakkunskap inom skolutbildning.

Möjligheten att ta emot blivande lärare och utbildare är öppen för deltagare som är inskrivna i eller nyligen utexaminerade[2] från ett lärarutbildningsprogram (eller motsvarande utbildningsprogram för yrkeslärare eller utbildare) i ett annat programland.

Förberedande besök kan genomföras av personer som kan beviljas bidrag för mobilitetsverksamhet för personal och som arbetar med att organisera projektet. Undantagsvis kan studenter som ska delta i långvarig mobilitet i utbildningssyfte och deltagare med sämre förutsättningar som ska delta i någon aktivitet delta i förberedande besök som rör deras aktiviteter.

Krav avseende plats för verksamheten

Förberedande besök får genomföras i programländer.

Platsen för verksamheten när det gäller inbjudna experter och blivande lärare/utbildare är alltid den bidragsmottagande organisationen (inklusive konsortiemedlemmar).

KORTVARIGA PROJEKT FÖR ELEV- OCH PERSONALMOBILITET INOM SKOLUTBILDNING

Kortvariga projekt för elev- och personalmobilitet inom skolutbildning är ett direkt och enkelt sätt att delta i Erasmus+. Syftet är att organisationer enkelt ska kunna organisera aktiviteter och få erfarenhet av programmet.

För att det ska vara enkelt att organisera kortvariga projekt finns det begränsningar för antalet deltagare och projektets varaktighet. Detta format är endast tillgängligt för enskilda organisationer, inte för konsortiesamordnare. Ackrediterade organisationer kan inte ansöka om bidrag för kortvariga projekt eftersom de redan har permanent tillgång till finansiering från Erasmus+.

Ansökan om kortvariga projekt omfattar en förteckning över och beskrivning av de verksamheter som den sökande organisationen planerar att organisera.

kriterier för bidragsberättigande

Organisationer som kan få stöd: vem kan söka?

Följande organisationer får[3] ansöka:

 1. Skolor som bedriver allmän förskole, grundskole- eller gymnasieutbildning[4].
 2. Lokala och regionala offentliga myndigheter, samordningsorgan och andra organisationer som har någon roll inom skolutbildning.

Organisationer som har en Erasmusackreditering inom skolutbildning kan dock inte ansöka om kortvariga projekt.

Länder som får delta

Alla sökande organisationer måste ha sitt säte i ett programland.

Vart skickar jag ansökan?

Ansökan ska lämnas till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen har sitt säte.

Sista ansökningsdagar

Första rundan för alla nationella programkontor: 11 maj kl. 12.00.00 (Brysseltid)

Andra rundan för nationella programkontor som beslutar att införa en andra tidsfrist: 5 oktober kl. 12.00.00 (Brysseltid)

De nationella programkontoren kommer att informera de sökande om att de inför en andra tidsfrist via sina webbplatser.

Datum för projektstart

Följande startdatum kan väljas för projekten:

 • Första rundan: mellan den 1 september och den 31 december samma år.
 • Andra rundan: mellan den 1 januari och den 31 maj följande år.

Projektets varaktighet

6 till 18 månader

Antal ansökningar

Organisationerna kan endast ansöka om ett kortvarigt projekt inom skolutbildning per urvalsrunda.

Organisationer som får bidrag för kortvariga projekt under den första ansökningsrundan kan inte ansöka under den andra rundan för samma ansökningsomgång.

Organisationerna kan beviljas högst tre bidrag för kortvariga projekt inom skolutbildning inom en period av fem på varandra år då ansökningsomgångar utlyses. Bidrag som har beviljats under perioden 2014–2020 räknas inte med i denna gräns.

Tillgängliga verksamheter

Alla typer av skolutbildning. Du hittar en detaljerad lista och regler i avsnittet ”Verksamheter”.

Projektets omfattning

Ansökan om kortvariga projekt får omfatta högst 30 deltagare i mobilitetsverksamheten.

Förberedande besök och medföljande personers deltagande räknas inte med i denna gräns.

TILLDELNINGSKRITERIER

Ansökningarna kommer att bedömas med poäng där maxpoängen är 100, utifrån nedanstående kriterier och viktningar. För att komma ifråga för deltagande måste ansökningarna klara följande gränsvärden:

 • Minst 60 av maximalt 100 poäng.
 • Minst halva maxpoängen inom var och en av de tre kategorierna för tilldelningskriterier.

Relevans

(högsta poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • sökandens profil, erfarenhet, verksamheter och målgrupp är relevanta inom skolutbildning,
 • projektförslaget är relevant för insatsens mål,
 • projektförslaget är relevant för följande särskilda prioriteringar:
  • Stödja nya deltagare i insatsen samt mindre erfarna organisationer.
  • Stödja elever som deltar i långvarig mobilitet i utbildningssyfte.
  • Stödja deltagare med sämre förutsättningar.

Projektutformningens kvalitet

(högsta poäng: 40)

I vilken utsträckning

 • det föreslagna projektets mål på ett tydligt och konkret sätt är inriktade på behoven hos den sökande organisationen, dess personal och studerande,
 • de föreslagna verksamheterna och deras innehåll är lämpliga för att uppnå projektets mål,
 • det finns en tydlig arbetsplan för var och en av de föreslagna verksamheterna,
 • projektet omfattar miljömässigt hållbara och ansvarsfulla metoder.
 • De stödmottagande organisationerna bör använda digitala verktyg (särskilt eTwinning) och inlärningsmetoder som komplement till sin fysiska mobilitetsverksamhet och för att förbättra samarbetet med partnerorganisationer

Uppföljningsåtgärdernas kvalitet

(högsta poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • sökanden har föreslagit konkreta och logiska steg för att integrera resultaten av mobilitetsverksamheten i organisationens vanliga arbete,
 • sökanden har föreslagit en lämplig metod för att utvärdera projektresultaten,
 • sökanden har föreslagit konkreta och logiska steg för att sprida resultaten inom den egna organisationen, utbyta resultaten med andra organisationer och allmänheten och offentligt ange att organisationen erhåller EU-finansiering.

ACKREDITERADE MOBILITETSPROJEKT FÖR ELEVER OCH PERSONAL INOM SKOLUTBILDNING

Organisationer som har en Erasmusackreditering inom skolutbildning kan ansöka om finansiering från en särskild finansieringsdel som endast är öppen för dem. Ansökningarna baseras på den tidigare godkända Erasmusplanen, så organisationerna behöver inte lämna in en detaljerad förteckning över och beskrivning av de planerade verksamheterna. Syftet med ansökningarna är i stället att uppskatta budgeten för de kommande verksamheterna.

Kriterier för bidragsberättigande

Organisationer som kan få stöd: vem kan söka?

Organisationer som har en giltig Erasmusackreditering inom skolutbildning.

Mobilitetskonsortium

Organisationer som har en Erasmusackreditering som samordnare av mobilitetskonsortium måste ansöka som konsortier.

En förteckning över konsortiemedlemmarna ska bifogas ansökan och förteckningen måste omfatta minst en medlemsorganisation förutom samordnaren.

Alla organisationer som uppfyller kriterierna för bidragsberättigande för ett ackrediterat mobilitetsprojekt kan bli medlemmar i ett mobilitetskonsortium. Konsortiemedlemmar behöver inte ha en Erasmusackreditering.

Organisationer som deltar i ett mobilitetskonsortium kan få finansiering enligt högst två bidragsavtal inom programområde 1 inom skolutbildning under samma ansökningsomgång. Skolutbildningsorganisationer som får bidrag för ett kortvarigt program eller ett ackrediterat projekt kan därför endast delta i ett ytterligare mobilitetskonsortium inom skolutbildning som medlemsorganisationer. Andra organisationer kan delta i upp till två mobilitetskonsortier.

Vart skickar jag ansökan?

Ansökan ska lämnas till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen har sitt säte.

Sista ansökningsdag

11 maj kl. 12.00.00 (Brysseltid)

Datum för projektstart

1 september samma år

Projektets varaktighet

Alla ackrediterade projekt kommer att ha en inledande varaktighet på 15 månader. Efter tolv månader har alla stödmottagare möjlighet att förlänga projektet upp till en total varaktighet på 24 månader.

Antal ansökningar

Ackrediterade organisationer får bara ansöka en gång per urvalsrunda.

Tillgängliga verksamheter

Alla typer av skolutbildning. Du hittar en detaljerad lista och regler i avsnittet ”Verksamheter”.

Projektets omfattning

Det finns inga begränsningar för antalet deltagare i ackrediterade projekt, förutom eventuella begränsningar som har fastställts vid budgettilldelningen.

BUDGETTILLDELNING

Kvaliteten på sökandens Erasmusplan har bedömts i samband med ansökan om ackreditering och därför kommer ingen kvalitativ bedömning att göras i samband med budgettilldelningen. Alla bidragsberättigade bidragsansökningar får finansiering.

Det beviljade bidragsbeloppet beror på flera faktorer:

 • Den totala budget som finns tillgänglig för tilldelning till ackrediterade sökande.
 • De berörda verksamheterna.
 • Grundbidrag och högsta bidrag.
 • Följande tilldelningskriterier: Ekonomiskt resultat, kvalitativt resultat, politiska prioriteringar och geografisk balans (om det nationella programkontoret tillämpar sådana regler).

Det nationella programkontoret kommer att offentliggöra detaljerade regler för grundbidrag och högsta bidrag, poäng för tilldelningskriterierna, viktning av varje kriterium, fördelningsmetod och tillgänglig budget för ackrediterade projekt innan tidsfristen för ansökningsomgången löper ut.

VILKA REGLER GÄLLER FÖR FINANSIERINGEN?

Följande finansieringsregler gäller för kortvariga projekt och ackrediterade projekt.

Budgetkategori

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Belopp

Bidrag till projektets genomförande

Kostnader med direkt koppling till genomförandet av mobilitetsverksamheten och som inte omfattas av andra utgiftskategorier.

Till exempel förberedelser (pedagogiska och interkulturella aspekter och annat), mentorsverksamhet, övervakning och stöd för deltagarna under mobilitetsperioden, tjänster, verktyg och utrustning som behövs för virtuella komponenter i blandade aktiviteter, erkännande av läranderesultat, utbyte av resultat och åtgärder att synliggöra EU-finansieringen för allmänheten.

Det organisatoriska stödet täcker både de sändande och mottagande organisationernas utgifter (förutom personalmobilitet för kurser och utbildningar). Organisationerna kommer överens om hur bidraget ska fördelas.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare.

100 euro

 • Per deltagare i grupputbyten, högst 1 000 euro per grupp
 • Per deltagare i personalmobilitet för kurser och utbildningar
 • Per inbjuden expert
 • Per blivande lärare eller utbildare som tas emot

350 euro 200 euro efter den hundrade deltagaren i samma typ av verksamhet

 • Per deltagare i kortvarig mobilitet i utbildningssyfte för elever
 • Per deltagare i personalmobilitet för jobbskuggning eller undervisningsuppdrag

500 euro

 • Per deltagare i långvarig mobilitet i utbildningssyfte för elever

Resor

Bidrag till deltagarnas och de medföljande personernas kostnader för en tur- och returresa från ursprungsorten till platsen för verksamheten.

Dessutom bidrag till deltagarnas och medföljande personers kostnader för en tur- och returresa från ursprungsorten till platsen för handledning inför avresan för elever som deltar i långvarig mobilitetsverksamhet.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på reseavståndet och antal deltagare.

Den sökande måste ange avståndet från ursprungsorten till platsen för verksamheten[5] med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen[6].

Reseavstånd

Vanlig resa

Miljövänligt resande

0–99 km

23 euro

 

100–499 km

180 euro

210 euro

500–1 999 km

275 euro

320 euro

2 000–2 999 km

360 euro

410 euro

3 000–3 999 km

530 euro

610 euro

4 000–7 999 km

820 euro

 

8 000 km eller mer

1500 euro

 

Individuellt stöd

Kostnader för uppehälle för deltagare och medföljande personer[7] under aktiviteten.

Om så krävs: Kostnaderna för uppehälle kan omfatta restiden före och efter aktiviteten, högst två resdagar för deltagare med standardresebidrag och högst fyra ytterligare dagar för deltagare med grönt resebidrag.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antal personer, vistelsens längd och mottagande land[8].

Deltagarkategori

Landgrupp 1

Landgrupp 2

Landgrupp 3

Personal

90–180 euro

80–160 euro

70–140 euro

Skolelever

40–80 euro

35–70 euro

30–60 euro

Ovanstående belopp är grundbelopp per verksamhetsdag. Varje nationellt programkontor beslutar om de exakta grundbeloppen inom de tillåtna intervallen.

Grundbeloppet betalas fram till den 14:e verksamhetsdagen. Från den 15:e verksamhetsdagen motsvarar beloppet 70 % av grundbeloppet. Beloppen avrundas till närmaste hela euro.

Inkluderingsstöd

Kostnaderna för att organisera mobilitetsverksamhet för deltagare med sämre förutsättningar.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare med sämre förutsättningar.

100 euro per deltagare

Ytterligare kostnader med direkt koppling till deltagare med sämre förutsättningar och medföljande personer (inklusive styrkta kostnader för resa och uppehälle om de inte redan täcks via budgetkategorierna för resor och individuellt stöd)

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Förberedande besök

Kostnader för resor och uppehälle för deltagande i förberedande besök.

Finansieringsform: enhetskostnader.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare.

575 euro per deltagare, högst tre deltagare per besök

Kursavgifter

Kostnader avseende inskrivningsavgifter för kurser och utbildningar.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på verksamhetens varaktighet.

80 euro per deltagare per dag; varje anställd kan få högst 800 euro i bidrag för kursavgifter enligt bidragsavtalet.

Språkstöd

Kostnader för tillhandahållande av språkstudiematerial och språkundervisning för deltagare som behöver förbättra kunskaperna i det språk som de kommer att använda i studierna eller som undervisningen kommer att ske på under verksamheten.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare.

150 euro per deltagare som har rätt till webbaserat språkstöd och inte kan utnyttja det på grund av att det språk eller den nivå som de behöver inte finns tillgängliga, förutom personalmobilitet som är kortare än 31 dagar. Individuellt språkstöd tillhandahålls inte för elever som deltar i gruppmobilitet.

Dessutom 150 euro per deltagare i långvarig mobilitet i utbildningssyfte för elever

Särskilda kostnader

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella programkontoret begär det.

Dyra resekostnader för deltagare och medföljande personer som inte täcks av standardresekategorin på grund av stort geografiskt avstånd eller andra hinder.

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Kostnader för finansiell garanti: 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Dyra resekostnader: 80 % av de bidragsberättigande resekostnaderna.

 

 1. Bidragsberättigande utbildningsprogram i varje land fastställs av den behöriga nationella myndigheten och offentliggörs på det nationella programkontorets webbplats.

 2. Nyutexaminerade får delta i upp till tolv månader efter examen. Om deltagarna har fullgjort obligatorisk militärtjänstgöring eller vapenfri tjänst efter examen förlängs tidsfristen med motsvarande period.

 3. Bidragsberättigande organisationer i varje programland fastställs av den behöriga nationella myndigheten och offentliggörs på det nationella programkontorets webbplats tillsammans med relevanta exempel.

 4. Inklusive förskoleverksamhet och barnomsorg.

 5. Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien) ska den sökande beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km) och därefter välja rätt avståndsintervall (dvs. 500–1 999 km).    

 6. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sv.htm

 7. För medföljande personer tillämpas beloppen för personal. I undantagsfall då den medföljande personen behöver vistas utomlands i mer än 60 dagar stöds extra kostnader för uppehälle efter den 60:e dagen under budgetrubriken ”Inkluderingsstöd”.

 8. Grupper av mottagande länder:

  Landgrupp 1: Norge, Danmark, Luxemburg,, Island, Sverige, Irland, Finland och Liechtenstein.

  Landgrupp 2: Nederländerna, Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Cypern, Grekland, Malta och Portugal.

  Landgrupp 3: Slovenien, Estland, Lettland, Kroatien, Slovakien, Tjeckien, Litauen, Turkiet, Ungern, Polen, Rumänien, Bulgarien, Nordmakedonien och Serbien