Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Adatvédelmi nyilatkozat

This privacy statement is related to the Erasmus+ 2014-2020 programme. It is relevant for projects still ongoing from that period.

You can also read the privacy statement of the new Erasmus+ 2021-2027 programme.

Szervezetek regisztrációja, pályázati űrlapok és EPlusLink

Ez az adatvédelmi nyilatkozat az Ön személyes adatainak kezeléséről és védelméről nyújt tájékoztatást.

Bevezetés

Az Európai Bizottság (a továbbiakban: a Bizottság) tiszteletben tartja az Ön magánéletét és elkötelezetten védelmezi az Ön személyes adatait. A személyes adatok gyűjtését és kezelését a Bizottság a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (és a 45/2001/EK rendeletet hatályon kívül helyező), 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerint végzi.

Ez az adatvédelmi nyilatkozat ismerteti az adatkezelés indokait, a rendelkezésre bocsátott személyes adatok gyűjtésének, kezelésének és védelmének módját, az adatok felhasználását, valamint az Ön jogait saját személyes adataival kapcsolatban. Tartalmazza továbbá az illetékes adatkezelő elérhetőségi adatait is, akihez jogainak érvényre juttatásával kapcsolatban fordulhat, valamint az adatvédelmi tisztviselő és az európai adatvédelmi biztos elérhetőségi adatait.

Az alábbiakban ismertetjük az Európai Bizottság Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóságának (a továbbiakban: a főigazgatóság) B4. egysége által a „Szervezetek regisztrációja, pályázati űrlapok és EPlusLink” adatkezelési művelettel, a szervezetek adatainak regisztrációjával és kezelésével, valamint az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület keretében benyújtott pályázatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat.

Milyen célból és hogyan kezeljük az Ön személyes adatait?

Az adatkezelési művelet célja

A főigazgatóság azért gyűjti és kezeli a személyes adatokat, hogy:

 • azok a szervezetek, amelyek az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület nemzeti irodák által irányított tevékenységeiben részt kívánnak venni, regisztrálhassanak;
 • azonosítsa azokat a pályázó szervezeteket, amelyek az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület nemzeti irodák által irányított projektjeihez támogatást kérnek az Európai Bizottságtól;
 • megkönnyítse az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület különböző decentralizált tevékenységtípusai szerinti pályázatok benyújtását;
 • lefolytassa az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület nemzeti irodák által irányított tevékenységei keretében benyújtott pályázatok kiválasztási eljárásait;
 • személytelenített statisztikákat készítsen a regisztráló és a pályázó szervezetekről, a kedvezményezettekről, a projektekről, a partnerekről és a résztvevőkről;
 • teljesítse nyomonkövetési, értékelési, jelentéstételi és ellenőrzési kötelezettségeit és feladatait;
 • felmérje, milyen előnyökkel járt az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület tevékenységeiben való részvétel a kedvezményezett szervezetek számára, és pontosabb képet kapjon a résztvevőkről, hogy ezáltal tökéletesíteni tudja a célcsoportok elérését célzó stratégiáját (e célból felméréseket és egyéb konzultációs tevékenységeket végez);
 • az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület megfelelő informatikai eszközeinek (projektplatformok) segítségével terjessze a projekt eredményeit, amihez a kapcsolattartók megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását kell kérni, mielőtt közzétennék az elérhetőségeiket;
 • adatokat továbbítson az OLS-rendszerbe (online nyelvi támogatási rendszer), hogy kezelje a mobilitás egyéni résztvevőinek nyelvi képzési engedélyeit;
 • továbbítsa az Európai Szolidaritási Testület akkreditációval és a minőségi védjeggyel kapcsolatos adatait az Európai Ifjúsági Portálnak, amihez a kapcsolattartók megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását kell kérni, mielőtt közzétennék az elérhetőségeiket.

A személyes adatokat nem használjuk fel automatizált döntéshozatalra, ebbe a profilalkotást is beleértve.

Milyen jogi előírások alapján kezeljük az Ön személyes adatait?

A személyes adatokat azért kezeljük, mert:

 • az adatkezelés közérdekből vagy az uniós intézményre vagy szervre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó valamely jogi kötelezettségnek való megfeleléshez szükséges;
 • az adatkezelési műveletre szükség van ahhoz, hogy a Bizottság eleget tudjon tenni az Erasmus+-t és az Európai Szolidaritási Testületet létrehozó európai parlamenti és tanácsi rendeletekben előírt nyomonkövetési és jelentéstételi kötelezettségeinek. A következő két rendeletről van szó:
 • az Európai Parlament és a Tanács 2013. december 11-i 1288/2013/EU rendelete az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról, valamint az 1719/2006/EK, az 1720/2006/EK és az 1298/2008/EK határozat hatályon kívül helyezéséről;
 • az Európai Parlament és a Tanács 2018. október 2-i (EU) 2018/1475 rendelete az Európai Szolidaritási Testület jogi keretének meghatározásáról és az 1288/2013/EU rendelet, az 1293/2013/EU rendelet, valamint az 1313/2013/EU határozat módosításáról.

A kezelt adatok nem tartoznak az (EU) 2018/1725 rendelet 25. cikkében („Korlátozások”) és 40. cikkében („Előzetes konzultáció”) foglalt rendelkezések hatálya alá.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk és kezelünk?

Az adatkezelési művelet végrehajtása érdekében a főigazgatóság az alábbiakban megadott személyes adatokat gyűjti.

A regisztráló szervezet kapcsolattartójának és felhatalmazott munkatársainak személyes adatai, valamint a finanszírozásra pályázó vagy projektben részt vevő szervezetek jogi képviselőjének és kapcsolattartóinak személyes adatai:

 • nem,
 • utónév,
 • vezetéknév,
 • szervezeti egység,
 • szervezeten belüli beosztás,
 • munkahelyi e-mail-cím,
 • elsődleges telefonszám,
 • utca és házszám.

A személyes adatok megadása kötelező az Ön szervezetének regisztrációjához és a finanszírozási kérelmek feldolgozásához.

Mennyi ideig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

A főigazgatóság csak a gyűjtés vagy további kezelés céljának eléréséhez szükséges ideig tárolja az Ön személyes adatait.

 • Szervezetek regisztrációja: a projektekben részt vevő szervezetek adatait 10 évvel annak az évnek a vége után töröljük, amelyikben lezárult az érintett programhoz tartozó legutolsó projekt (a lezárás évének a nemzeti iroda és a kedvezményezett szervezet közötti utolsó pénzügyi tranzakció éve számít), kivéve, ha a szervezet egy következő programban is részt vesz. Háromévente töröljük azoknak a szervezeteknek az adatait, amelyek ebben az időszakban nem nyújtottak be finanszírozási kérelmet és egy projektben sem vettek részt.
 • Pályázati űrlapok: az adatokat az adott pályázati felhívás benyújtási határideje után 5 évvel töröljük.
 • EPlusLink: a személyes adatokat 10 évvel annak az évnek a vége után töröljük, amelyikben lezárult az érintett programhoz tartozó legutolsó projekt (a lezárás évének a nemzeti iroda és a kedvezményezett szervezet közötti utolsó pénzügyi tranzakció éve számít).

Az Erasmus+-t és az Európai Szolidaritási Testületet létrehozó jogszabályok előírják, hogy a programok hatását értékelni kell, ez azonban nem vonja maga után a személyes adatok megőrzését.

Hogyan gondoskodunk az Ön személyes adatainak védelméről?

Minden adatot a Bizottság tárol (központi szerverein). Az EPlusLink-adatokat az adott nemzeti irodák saját adatbázisukban is tárolják.

Az összes adatkezelési műveletre az Európai Bizottság kommunikációs és információs rendszereinek biztonságáról szóló, 2017. január 10-i (EU, Euratom) 2017/46 bizottsági határozattal összhangban kerül sor.

Az Ön személyes adatainak védelme érdekében a Bizottság technikai és szervezeti intézkedéseket léptetett életbe. A technikai intézkedések között említhetjük azokat, amelyek az online biztonságról, az adatvesztés és -módosulás kockázata, illetve a jogosulatlan hozzáférés elleni védelemről hivatottak gondoskodni, figyelembe véve azt, hogy az adatkezelés milyen kockázatot jelent, és milyen jellegű személyes adatok kezeléséről van szó. A szervezeti intézkedések közé tartozik az, hogy a személyes adatokhoz csakis azok a feljogosított személyek férhetnek hozzá, akiknek erre indokoltan szükségük van az adatkezelési művelet végrehajtásához.

A személyes adatok védelme érdekében a nemzeti irodáknak megfelelő technikai és szervezeti vonatkozású biztonsági intézkedéseket kell alkalmazniuk.

Ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és ki kapja meg azokat?

Az, hogy ki fér hozzá az Ön személyes adataihoz, és ki kapja meg azokat, attól függ, hogy az Ön személyes adatait hova továbbítják. Jelenleg kétféle adattovábbítás létezik, amelyek eltérő szintű védelmet biztosítanak:

 1. adattovábbítás az Európai Unió tagállamaiba, az Európai Gazdasági Térség nem uniós országaiba vagy olyan országokba, amelyek tekintetében a Bizottság megfelelő védelmi szintet biztosító megfelelőségi határozatot fogadott el; 
 2. adattovábbítás olyan harmadik országokba, amelyekre vonatkozóan a Bizottság nem hozott megfelelőségi határozatot, és ahol az Ön személyes adatainak védelme nem feltétlenül egyenértékű az uniós jogszabályok által biztosított védelemmel.

Személyes adatok továbbítása az EU-n/EGT-n belül és megfelelőségi határozattal rendelkező országokba

Az Ön személyes adataihoz a Bizottság adatkezelési műveletek végrehajtásával megbízott munkatársai és a feljogosított munkatársak férhetnek hozzá, a szükséges ismeret elvének megfelelően. Ezeket a munkatársakat jogszabályban előírt kötelezettségek, illetve szükség esetén külön titoktartási megállapodások kötik.

Az uniós intézményi struktúrán kívül az Ön személyes adatait a következő személyek kaphatják meg:

 • az Erasmus+ és az Európai Szolidaritási Testület ügyintézésével megbízott nemzeti irodák belső munkatársai;
 • a Bizottság által szerződtetett külső szolgáltatók felhatalmazott munkatársai;
 • ellenőrzés esetén: külső ellenőrök;
 • OLS külső vállalkozó;
 • a kijelölt biztosító társaság (az Európai Szolidaritási Testület esetében).

Az összegyűjtött információkat nem adjuk át harmadik feleknek, kivéve olyan mértékben és abból a célból, amelyre jogszabály kötelez bennünket.

Személyes adatok továbbítása harmadik országokba

Az Ön személyes adatai akkor kerülnek továbbításra olyan nem uniós, illetve az EGT-n kívüli harmadik országba, amelyre vonatkozóan nem született megfelelőségi határozat (beleértve a programországokat is, azaz Törökországot, Szerbiát és Észak-Macedóniát), ha Ön:

 • regisztrált szervezet kapcsolattartója vagy felhatalmazott munkatársa, illetve olyan szervezet kapcsolattartója vagy jogi képviselője, amely Törökország, Szerbia vagy Észak-Macedónia nemzeti irodája által irányított projektre vonatkozó pályázatot nyújt be vagy ilyen projektben vesz részt;
 • olyan szervezet kapcsolattartója vagy jogi képviselője, amely pályázatát tévesen valamelyik EU/EGT-ország nemzeti irodájához nyújtotta be ahelyett, hogy azt Törökország, Szerbia vagy Észak-Macedónia nemzeti irodájához nyújtotta volna be (ebben az esetben a pályázat, az Ön személyes adataival együtt a megfelelő nemzeti irodához kerül továbbításra);
 • olyan törökországi, szerbiai vagy észak-macedóniai szervezet kapcsolattartója vagy jogi képviselője, amely pályázatot nyújt be valamelyik EU/EGT-ország nemzeti irodája által irányított KA2-projektre vonatkozóan vagy ilyen projektben vesz részt;
 • az Erasmus+ programmal vagy az Európai Szolidaritási Testülettel foglalkozó valamelyik nemzeti iroda munkatársa;
 • olyan pályázó szervezet kapcsolattartója vagy jogi képviselője, amely hozzáférést biztosított egy harmadik országbeli felhatalmazott személynek a pályázathoz.

Az Ön személyes adataihoz a következő harmadik országbeli szervezetek felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá:

 • Törökország, Szerbia vagy Észak-Macedónia nemzeti irodája (ha Ön regisztrált szervezet kapcsolattartója vagy felhatalmazott munkatársa, illetve olyan szervezet kapcsolattartója vagy jogi képviselője, amely e nemzeti irodák valamelyike által irányított projektre vonatkozó pályázatot nyújt be vagy ilyen projektben vesz részt; Ön olyan szervezet kapcsolattartója vagy jogi képviselője, amely pályázatát tévesen Törökország, Szerbia vagy Észak-Macedónia nemzeti irodájához nyújtotta be ahelyett, hogy azt valamelyik EU/EGT-ország nemzeti irodájához nyújtotta volna be; olyan törökországi, szerbiai vagy észak-macedóniai szervezet kapcsolattartója vagy jogi képviselője, amely pályázatot nyújt be valamelyik EU/EGT-ország nemzeti irodája által irányított KA2-projektre vonatkozóan vagy ilyen projektben vesz részt; Ön nemzeti iroda munkatársa);
 • harmadik országbeli szervezet (ha Ön olyan pályázó szervezet kapcsolattartója vagy jogi képviselője, amely hozzáférést biztosított egy harmadik országbeli felhatalmazott személynek a pályázathoz).

Ebben az esetben a személyes adatok védelmének szintje az adott harmadik ország jogától vagy gyakorlatától függ, és előfordulhat, hogy nem azonos az EU/EGT-országokban és a megfelelőségi határozattal rendelkező országokban biztosított adatvédelem szintjével. 

Az általunk összegyűjtött információkat nem adjuk át nem uniós, illetve nem EGT-országbeli feleknek, kivéve olyan mértékben és abból a célból, amelyet az adott ország nemzeti joga előír.

Milyen jogok illetik meg Önt, és miként gyakorolhatja azokat?

Az adatkezelés által érintett személyként Önt megilletik bizonyos jogok az (EU) 2018/1725 rendelet III. fejezetében (14–25. cikkben) foglaltak szerint. Így elsősorban joga van az adatkezelés tárgyát képező személyes adataihoz való hozzáféréshez, azok helyesbítéséhez, valamint a személyes adatai kezelésének korlátozásához.

Önnek joga van kifogást emelni a személyes adatainak kezelése ellen, és ha az adatkezelésnek nincs elsőbbséget élvező jogszerű oka, a személyes adatokat kérésre törölni kell.

Jogainak érvényre juttatásáért felveheti a kapcsolatot az adatkezelővel, illetve nézeteltérés esetén az Európai Bizottság adatvédelmi tisztviselőjével. Szükség esetén az európai adatvédelmi biztoshoz is fordulhat. Elérhetőségi adataikat a 9. pont ismerteti.

Amennyiben egy vagy több konkrét adatkezelési művelettel kapcsolatban érvényre kívánja juttatni jogait, kérjük, hogy erre irányuló kérelmében adja meg a kérdéses művelet(ek) hivatkozási számát (mely a „Hol lehet részletesebben tájékozódni?” című 10. pontban van feltüntetve).

Elérhetőségi adatok

Az adatkezelő

Oktatásügyi, Ifjúságpolitikai, Sportügyi és Kulturális Főigazgatóság, B.4. egység: Az Erasmus+ koordinációja.

Ha Ön gyakorolni kívánja az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti jogait, illetve ha észrevételei, kérdései vagy aggályai vannak személyes adatainak kezelésével kapcsolatban, vagy panaszt kíván benyújtani személyes adatainak gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban, kérjük, küldjön e-mailt az adatkezelőnek a következő e-mail-címre: eu-erasmus-esc-personal-data@ec.europa.eu.

Ezen túlmenően kapcsolatba léphet a következő személyekkel:

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője

Ha kérdése vagy problémája van személyes adatainak az (EU) 2018/1725 rendelet szerinti kezelésével kapcsolatban, az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat a következő e-mail-címen: DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu.

Az európai adatvédelmi biztos

Ha Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelése során az adatkezelő megsértette az (EU) 2018/1725 rendelet alapján Önt megillető jogokat, jogorvoslatért fordulhat (azaz panaszt nyújthat be) az európai adatvédelmi biztoshoz.

Hol lehet részletesebben tájékozódni?

A Bizottság adatvédelmi tisztviselője nyilvántartást vezet és tesz közzé a Bizottságnál végzett összes személyesadat-kezelési műveletről. Ezek az információk a Bizottság adatvédelmi tisztviselője által vezetett nyilvántartásban tekinthetők meg.

Ez a konkrét adatkezelési művelet a következő hivatkozási számmal szerepel az adatvédelmi tisztviselő nyilvántartásában: DPR-EC-01069.

Az Erasmus+ program és az Európai Szolidaritási Testület tevékenységei keretében végzett személyesadat-kezeléssel kapcsolatban további információk találhatók az Erasmus+ adatvédelemmel foglalkozó oldalán.