Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Medziinštitucionálne dohody

Medziinštitucionálne dohody môžu podpísať dve alebo viaceré inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Podpísaním medziinštitucionálnej dohody zúčastnené inštitúcie súhlasia s tým, že budú spolupracovať v oblasti výmeny študentov a/alebo zamestnancov v rámci programu Erasmus+.

Vzájomne sa zaväzujú dodržiavať požiadavky na kvalitu uvedené v Charte Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých aspektoch organizácie a riadenia mobility a súhlasia so súborom kvantitatívnych cieľov v oblasti mobility, s podmienkami spolupráce a kvalitatívnymi opatreniami na zabezpečenie mobility s vysokou kvalitou a veľkým dosahom.

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania musia podpísať medziinštitucionálnu dohodu pred uskutočnením akejkoľvek mobility.

Quick explainer for the terms below

Požiadavky

Vnútroeurópska mobilita

Ide o mobilitu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v členských štátoch EÚ alebo tretích krajinách pridružených k programu Erasmus+.

Obe inštitúcie alebo všetky inštitúcie musia byť držiteľmi Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.

Medzinárodná (celosvetová) mobilita

Ide o mobilitu medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania v členských štátoch EÚ alebo tretích krajinách pridružených k programu Erasmus+ a tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+.

  • Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v členských štátoch EÚ a tretích krajinách pridružených k programu Erasmus+ musia byť držiteľmi Charty Erasmus pre vysokoškolské vzdelávanie.
  • Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania v tretích krajinách, ktoré nie sú pridružené k programu Erasmus+, musia súhlasiť so zásadami stanovenými v charte prostredníctvom medziinštitucionálnej dohody.

Digitalizácia dohôd

V rámci iniciatívy týkajúcej sa európskej študentskej karty a úsilia o presadzovanie jednoduchších postupov šetrných k životnému prostrediu v rámci programu Erasmus+ prechádzajú medziinštitucionálne dohody z papierového formátu na digitálny formát. Digitálne medziinštitucionálne dohody sa zavádzajú postupne, a to počnúc medziinštitucionálnymi dohodami pre bilaterálne vnútroeurópske mobility. Tu nájdete komplexnú používateľskú príručku pre digitálne medziinštitucionálne dohody v rámci programu Erasmus+.

Ak digitálna správa medzinárodných investičných dohôd ešte nie je možná, možno použiť editovateľné vzory uvedené nižšie.

Pomoc pri uzatváraní dohôd

Študenti, ktorí sa chcú dozvedieť viac o medziinštitucionálnych dohodách, ktoré podpísala ich inštitúcia vysokoškolského vzdelávania, by sa mali obrátiť na oddelenie medzinárodných vzťahov svojej domovskej inštitúcie alebo iné príslušné útvary.

Ďalšie informácie o postupoch súvisiacich s medziinštitucionálnymi dohodami poskytne inštitúciám vysokoškolského vzdelávania národná agentúra programu Erasmus+ v ich krajine.

Templates