Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2022. Međutim, cijeli vodič za 2022. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Neprofitna europska sportska događanja

CILJEVI AKTIVNOSTI

Cilj je ove aktivnosti poduprijeti organizaciju sportskih događaja s europskom dimenzijom u sljedećim područjima:

 • volonterstvo u sportu
 • socijalna uključivost kroz sport
 • borba protiv diskriminacije u sportu, uključujući rodnu ravnopravnost
 • poticanje sudjelovanja u sportu i tjelesnoj aktivnosti uključujući a) provedbu Preporuke Vijeća o promicanju tjelesne aktivnosti korisne za zdravlje, Smjernica EU-a o tjelesnoj aktivnosti i Poziva iz Tartua na zdrav način života, b) potporu provedbi Europskog tjedna sporta, c) promicanje bavljenja sportom i tjelesne aktivnosti radi zdravlja, d) promicanje svih aktivnosti koje potiču bavljenje sportom i tjelesnu aktivnost, uključujući tradicionalni sport i igre te međugeneracijski sport.

Projekt mora biti usmjeren na jedan od tih ciljeva. Može se usmjeriti i na preostale ciljeve, ali glavni cilj mora biti jasno prepoznatljiv i prevladavati u prijedlogu.

Financijska potpora pruža se za organizaciju jednog sportskog događanja na europskoj razini u jednoj zemlji sudionici programa ili za organizaciju europskih lokalnih događanja u više zemalja sudionica programa.

KOJI SU KRITERIJI ZA PRIJAVU ZA NEPROFITNA EUROPSKA SPORTSKA DOGAĐANJA?

KRITERIJI PRIHVATLJIVOSTI

Kako bi bili prihvatljivi za dodjelu bespovratnih sredstava iz programa Erasmus+, projektni prijedlozi za neprofitna europska sportska događanja moraju ispuniti sljedeće kriterije.

Tko se može prijaviti?

Bilo koje javno tijelo ili organizacija aktivna u području sporta, s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa. Takve organizacije mogu biti (otvoren popis):

 • javno tijelo nadležno za sport na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini
 • sportska organizacija na lokalnoj, regionalnoj, europskoj ili međunarodnoj razini
 • nacionalni olimpijski odbor ili nacionalni sportski savez
 • organizacija koja predstavlja pokret „sport za sve”
 • organizacija aktivna u području promicanja tjelesne aktivnosti
 • organizacija koja predstavlja sektor aktivnog slobodnog vremena
 • organizacija aktivna u području obrazovanja, osposobljavanja ili mladih.

Koje su vrste organizacija prihvatljive za sudjelovanje u projektu?

Bilo koje javno tijelo ili organizacija aktivna u području sporta, s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa.

Broj i profil organizacija sudionica

Neprofitna europska sportska događanja su transnacionalna i uključuju:

za europsko lokalno događanje (tip I): od najmanje 3 organizacije iz 3 zemlje sudionice programa do najviše 5 organizacija iz 5 zemalja sudionica programa

za europsko lokalno događanje (tip II): najmanje 6 organizacija iz 6 zemalja sudionica programa

za događanje na razini Europe: najmanje 10 organizacija iz 10 zemalja sudionica programa. Osim koordinatora projekta prijavitelj u prijavnom obrascu mora navesti najmanje 9 organizacija koje se smatraju pridruženim partnerima. Iz aspekta ugovornog upravljanja ti pridruženi partneri ne smatraju se projektnim partnerima i ne dobivaju sredstva iz programa u okviru projekta.

 

Mjesto provedbe aktivnosti

Za europska lokalna događanja (tip I i II) aktivnosti se moraju odvijati u svakoj zemlji sudionici programa koja sudjeluje u neprofitnom europskom sportskom događanju.

Za događanje na razini Europe aktivnosti se moraju odvijati u zemlji sudionici programa organizacije prijaviteljice koja sudjeluje u neprofitnom europskom sportskom događanju.

Trajanje projekta

Trajanje je potrebno odrediti u fazi prijave (12 ili 18 mjeseci) na temelju cilja projekta i vrste aktivnosti koje se planiraju.

Gdje se treba prijaviti?

Europskoj izvršnoj agenciji za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Identifikacijska oznaka poziva: ERASMUS-SPORT-2021-SNCESE.

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do 20. svibnja u 17:00:00 (po srednjoeuropskom vremenu).

Organizacije prijaviteljice ocjenjuju se na temelju relevantnih kriterija za isključenje i odabir. Više informacija potražite u dijelu C ovog Vodiča.

USPOSTAVA PROJEKTA

Bespovratna sredstva EU-a dodijelit će se organizacijama zaduženima za pripremu, organizaciju i praćenje sportskih događanja.

Podržane su sljedeće standardne aktivnosti (otvoren popis):

 • priprema i organizacija događanja
 • organizacija obrazovnih aktivnosti za sportaše, trenere, organizatore i volontere za vrijeme pripreme za događanje
 • organizacija sporednih aktivnosti uz sportska događanja (konferencije, seminari)
 • osposobljavanje volontera
 • provedba naknadnih aktivnosti (evaluacije, izrada budućih planova)
 • komunikacijske aktivnosti povezane s temom događanja.

Sljedeća sportska događanja ne mogu se podupirati u okviru ove aktivnosti:

 • sportska natjecanja koja redovito organiziraju nacionalni, europski ili međunarodni sportski savezi/udruženja/lige (državno, europsko ili svjetsko prvenstvo), osim ako se financijska potpora traži za organizaciju popratnih aktivnosti usmjerenih na širu populaciju.

OČEKIVANI UČINAK

Očekivani su učinci ove aktivnosti sljedeći:

 • povećana svijest o ulozi sporta u promicanju socijalne uključivosti, jednakih mogućnosti i tjelesne aktivnosti za poboljšanje zdravlja
 • povećano sudjelovanje u sportu, tjelesnoj aktivnosti i volontiranju.

KRITERIJI ZA DODJELU

Relevantnost projekta

(najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • prijedlog odgovara ciljevima i prioritetima ključne aktivnosti
 • prijedlog počiva na stvarnoj i primjerenoj analizi potreba
 • prijedlog je inovativan
 • prijedlog nadopunjuje druge inicijative koje organizacije sudionice već provode
 • prijedlog ostvaruje dodanu vrijednost na razini EU-a rezultatima koji se ne bi mogli postići provođenjem aktivnosti u jednoj zemlji.

Kvaliteta projektnog plana i provedbe

(najviše 20 bodova)

Mjera u kojoj:

 • plan rada projekta jasan je, cjelovit i djelotvoran, uključujući odgovarajuće faze za pripremu, provedbu, praćenje, evaluaciju i dijeljenje rezultata projekta
 • projekt je isplativ te su svakoj aktivnosti dodijeljena odgovarajuća sredstva
 • predložena metodologija jasna je, primjerena i izvediva
 • u okviru projekta predložene su odgovarajuće mjere za kontrolu kvalitete kako bi provedba projekta bila kvalitetna, dovršena na vrijeme i u okviru proračuna
 • projekt uključuje korištenje digitalnih alata i metoda učenja kao nadopunu aktivnostima uz fizičku prisutnost i za poboljšanje suradnje partnerskih organizacija.

Kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji

(najviše 20 bodova)

Mjera u kojoj:

 • projekt uključuje odgovarajuću kombinaciju organizacija sudionica u smislu profila i stručnosti za uspješno ostvarenje svih ciljeva projekta
 • predložena raspodjela zadaća pokazuje angažiranost i aktivan doprinos svih organizacija sudionica
 • projekt uključuje učinkovite mehanizme za koordinaciju i komunikaciju među organizacijama sudionicama te s drugim relevantnim dionicima
 • ako je primjenjivo, uključenost organizacije sudionice iz partnerske zemlje donosi dodanu vrijednost projektu.

Učinak

(najviše 30 bodova)

Mjera u kojoj:

 • projektni prijedlog uključuje konkretne i logične korake za uključivanje rezultata projekta u svakodnevni rad organizacije sudionice
 • projekt ima potencijala za pozitivan učinak na sudionike i organizacije sudionice te na širu zajednicu
 • očekivani rezultati projekta mogu se koristiti izvan organizacija sudionica tijekom i nakon završetka projekta, na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj ili europskoj razini
 • projektni prijedlog uključuje odgovarajuće planove i metode za evaluaciju rezultata projekta
 • projekt uključuje konkretne i učinkovite korake za objavljivanje rezultata projekta unutar organizacija prijaviteljica, dijeljenje rezultata s drugim organizacijama i javnošću i za informiranje javnosti o tome da je projekt financiran sredstvima Europske unije
 • projektni prijedlog uključuje konkretne i djelotvorne korake kako bi se osigurala održivost projekta, njegova sposobnost da i dalje ima učinak i ostvaruje rezultate nakon što se iskoriste bespovratna sredstva EU-a.

Da bi došle u obzir za financiranje, prijave moraju dobiti najmanje 60 bodova, uzimajući u obzir najmanji potreban broj bodova za svaki od četiri kriterija za dodjelu: najmanje 15 bodova za kategorije „relevantnost projekta” i „učinak” te 10 bodova za kategorije „kvaliteta projektnog plana i provedbe” i „kvaliteta sporazuma o partnerstvu i suradnji”. U slučaju jednako rangiranih prijedloga prednost će imati oni s najvećim brojem bodova za „relevantnost projekta”, a zatim za „učinak”.

KOJA SU PRAVILA FINANCIRANJA?

Doprinosi za neprofitna europska sportska događanja su u obliku jednokratnih iznosa. Iznos fiksnog jednokratnog iznosa ovisi o broju događanja i broju organizacija koje sudjeluju u projektu.

Prijavitelji biraju jedan od tri unaprijed određena iznosa ovisno o broju događanja i broju organizacija koje sudjeluju u projektu.

 

Kategorija sportskih događanja

Fiksni paušalni iznos

Europska lokalna događanja: najmanje jedno događanje po zemlji u najmanje 3 zemlje sudionice programa

Tip I: od najmanje 3 organizacije iz 3 zemlje sudionice programa do najviše 5 organizacija iz 5 zemalja sudionica programa.

200 000 EUR

Tip II: najmanje 6 organizacija iz 6 zemalja sudionica programa

300 000 EUR

Događanja na razini Europe: jedno događanje s najmanje 10 organizacija sudionica iz najmanje 10 zemalja sudionica programa (uključujući organizaciju prijaviteljicu)

450 000 EUR

 1. Za europsko lokalno događanje (tip I): 200 000 EUR

Prijedlozi se odnose na projekte s više korisnika u kojima prijavitelj i partnerske organizacije moraju pokriti sve troškove. Utvrđene organizacije sudionice (od 3 do 5) smatraju se sukorisnicima, a događanja i popratne aktivnosti koje se organiziraju odvijat će se u svakoj uključenoj zemlji sudionici programa.

Prijedlozi moraju sadržavati poseban odjeljak s raspodjelom zadaća i bespovratnih sredstava EU-a među partnerima. Moraju se navesti i rokovi za provedbu svake projektne aktivnosti te rok za izradu rezultata projekta.

Prijavitelji moraju projektne aktivnosti podijeliti u radne pakete. Svaki radni paket mora biti povezan s posebnim ciljevima, a prijavitelji moraju utvrditi skup kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja koji omogućuju procjenu razine ostvarenja tih ciljeva.

 1. Za europsko lokalno događanje (tip II): 300 000 EUR

Prijedlozi se odnose na projekte s više korisnika u kojima prijavitelj i partnerske organizacije moraju pokriti sve troškove. Utvrđene organizacije sudionice (najmanje 6) smatraju se sukorisnicima, a događanja i popratne aktivnosti koje se organiziraju odvijat će se u svakoj uključenoj zemlji sudionici programa.

Prijedlozi moraju sadržavati poseban odjeljak s raspodjelom zadaća i bespovratnih sredstava EU-a među partnerima. Moraju se navesti i rokovi za provedbu svake projektne aktivnosti te rok za izradu rezultata projekta.

Prijavitelji moraju projektne aktivnosti podijeliti u radne pakete. Svaki radni paket mora biti povezan s posebnim ciljevima, a prijavitelji moraju utvrditi skup kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja koji omogućuju procjenu razine ostvarenja tih ciljeva.

 1. Za događanje na razini Europe: 450 000 EUR

Prijedlozi se odnose na projekte s jednim korisnikom, što znači da sve troškove mora pokriti organizacija prijaviteljica. 10 utvrđenih organizacija sudionica smatra se pridruženim partnerima, a događanje i popratne aktivnosti koje se organiziraju odvijat će se u zemlji sudionici programa organizacije prijaviteljice.

Moraju se navesti rokovi za provedbu svake projektne aktivnosti te rok za izradu rezultata projekta.

Prijavitelji moraju projektne aktivnosti podijeliti u radne pakete. Svaki radni paket mora biti povezan s posebnim ciljevima, a prijavitelji moraju utvrditi skup kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja koji omogućuju procjenu razine ostvarenja tih ciljeva.

Isplata bespovratnih sredstava

Uvjet za potpunu isplatu bespovratnih sredstava završetak je svih aktivnosti opisanih u prijavi u skladu s kriterijima kvalitete. U slučaju da je jedan radni paket nedovršen, djelomično dovršen ili mu je kvaliteta ocijenjena kao nezadovoljavajuća, mogu se primijeniti odgovarajuća smanjenja iznosa bespovratnih sredstava, kako je opisano u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

Pojedinosti su opisane u predlošku ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava dostupnom na portalu Funding & tender opportunities.

Tagged in: