Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Međuinstitucijski sporazumi

Međuinstitucijski sporazumi mogu se potpisati između dvaju ili više visokih učilišta. Potpisivanjem međuinstitucijskog sporazuma uključene ustanove pristaju surađivati u razmjeni studenata i/ili osoblja u okviru programa Erasmus+.

Obvezuju se da će u svim aspektima organizacije i upravljanja mobilnošću ispuniti kriterije kvalitete propisane Poveljom Erasmus za visoko obrazovanje te da će dogovoriti niz kvantitativnih ciljeva mobilnosti, uvjeta suradnje i kvalitativnih mjera radi osiguravanja kvalitetne i učinkovite mobilnosti.

Visoka učilišta moraju potpisati međuinstitucijski sporazum prije početka mobilnosti.

Quick explainer for the terms below

Zahtjevi

Mobilnost unutar Europe

To znači mobilnost između visokih učilišta u državama članicama EU-a ili trećim zemljama pridruženima programu Erasmus+.

Obje ili sve ustanove moraju biti nositelji Erasmus povelje u visokom obrazovanju.

Međunarodna mobilnost (u cijelom svijetu)

To znači mobilnost između visokih učilišta u državama članicama EU-a ili trećih zemalja pridruženima programu Erasmus+ i trećih zemalja koje nisu pridružene programu Erasmus+.

  • Visoka učilišta u državama članicama EU-a i trećim zemljama pridruženima programu Erasmus+ moraju imati Erasmus povelju u visokom obrazovanju.
  • Visoka učilišta u trećim zemljama koje nisu pridružene programu Erasmus+ moraju se u okviru međuinstitucijskog sporazuma obvezati na poštovanje načela sadržanih u Povelji.

Digitalizacija sporazuma

U okviru inicijative za europsku studentsku iskaznicu i nastojanja da se promiču jednostavnije i ekološki prihvatljive prakse u okviru programa Erasmus+, međuinstitucijski sporazumi prelaze s papirnatog na digitalni format. Digitalni međuinstitucijski sporazumi postupno se uvode, počevši od onih za bilateralnu unutareuropsku mobilnost. Sveobuhvatan korisnički priručnik za digitalne međuinstitucijske sporazume o programu Erasmus+ dostupan je ovdje.

Ako digitalno upravljanje međuinstitucijskim sporazumima još nije moguće, u nastavku se nalaze predlošci koji se mogu uređivati.

Pomoć pri sklapanju sporazuma

Studenti koji žele saznati više o međuinstitucijskim sporazumima koje je potpisalo njihovo visoko učilište mogu se obratiti uredu za međunarodnu suradnju svoje matične ustanove ili drugim relevantnim službama.

Visoka učilišta bi svoje upite o postupcima povezanima s međuinstitucijskim sporazumima trebala uputiti nadležnoj nacionalnoj agenciji za Erasmus+ u svojoj zemlji.

Templates