Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ideella Europeiska Idrottsevenemang

Insatsens mål

Denna insats syftar till att stödja anordnande av idrottsevenemang med en europeisk dimension inom följande områden:

 • Volontärverksamhet inom idrott.
 • Social inkludering genom idrott, särskilt genom att främja inkludering av personer med funktionsnedsättning.
 • Bekämpning av diskriminering inom idrotten, inbegripet främjande av jämställdhet.
 • Främja hälsosamma livsstilar för alla: Projekt inom ramen för denna prioritering kommer huvudsakligen att inriktas på följande: a) genomföra de tre pelarna i initiativet En hälsosam livsstil för alla, b) genomföra rådets rekommendation om befrämjande av hälsofrämjande fysisk aktivitet och EU:s riktlinjer för fysisk aktivitet, c) stödja genomförandet av de europeiska idrottsveckorna, d) främja idrott och fysisk aktivitet som ett hälsoverktyg, e) främja all verksamhet som uppmuntrar till idrottsutövande och fysisk aktivitet, och f) främja traditionella idrotter och tävlingar.

Projektet ska inriktas på ett av dessa mål. Det kan även fokusera på de återstående målen, men det huvudsakliga målet ska framgå tydligt av förslaget och ska dominera förslaget.

Bidrag ges till anordnande av ett Europaomfattande idrottsevenemang i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet eller till anordnande av europeiska lokala evenemang i flera EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet.

Vilka kriterier ska vara uppfyllda för ansökan om ideella europeiska idrottsevenemang?

Kriterier för bidragsberättigande

Projektförslag om ideella europeiska idrottsevenemang ska uppfylla följande kriterier för att kunna beviljas bidrag från Erasmus+:

Vem kan söka?

Alla offentliga eller privata organisationer, med eventuella anknutna enheter, som är aktiva på idrottsområdet och är etablerade i en EU-medlemsstat eller i ett tredjeland som är associerat till programmet. Det kan till exempel vara följande organisationer:

 • Offentliga organ med ansvar för idrottsfrågor på lokal, regional eller nationell nivå.
 • Idrottsorganisationer på lokal, regional, nationell, europeisk eller internationell nivå.
 • En nationell olympisk kommitté eller ett nationellt idrottsförbund.
 • En organisation som företräder rörelsen ”idrott för alla”.
 • Organisationer som arbetar för att främja fysisk aktivitet,
 • Organisationer som företräder sektorn för aktiv fritid.
 • Utbildnings- eller ungdomsorganisationer.

Konsortiets sammansättning

Ett ideellt europeiskt idrottsevenemang är gränsöverskridande och omfattar följande:

För europeiska lokala evenemang (typ I): mellan 3 och 5 organisationer deltar. Alla dessa organisationer måste komma från olika EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet.

För europeiska lokala evenemang (typ II): minst sex organisationer från sex olika EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet

För Europaomfattande evenemang: minst tio organisationer (en ensam sökande + nio deltagande organisationer som presenteras som associerade partner) från tio olika EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet.

För storskaliga europeiska evenemang: en ensam sökande + 14 deltagande organisationer som presenteras som associerade partner från 14 olika EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet.

Verksamhet som kan beviljas bidrag

När det gäller europeiska lokala evenemang (typ I och II) måste verksamheten genomföras i varje EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet som deltar i det ideella europeiska idrottsevenemanget.

När det gäller Europaomfattande evenemang måste verksamheten genomföras i den EU-medlemsstat eller det tredjeland som är associerat till programmet där den sökande organisationen som deltar i det ideella europeiska idrottsevenemanget är etablerad.

För storskaliga europeiska evenemang måste verksamheten äga rum i EU-medlemsstaten eller i ett tredjeland som är associerat till programmet.

Storskaliga evenemang är evenemang för olika idrotter och måste som sådant omfatta minst 10 olika idrotter.

Projektets varaktighet

Varaktigheten måste väljas på ansökningsstadiet (projekten bör normalt sett pågå 12 eller 18 månader), baserat på projektets mål och på typen av verksamheter som planeras över tiden. Förlängningar är möjliga, om det är vederbörligen motiverat och genom en ändring.

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

För storskaliga europeiska evenemang:

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-SPORT-2023-LSSNCESE.

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-SPORT-2023-SNCESE.

För storskaliga europeiska evenemang:

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-SPORT-2023-LSSNCESE.

När ska ansökan lämnas in?

För europeiska lokala evenemang (typ I och II) och För Europaomfattande evenemang:

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 22 mars kl. 17.00.00 (Brysseltid).

För storskaliga europeiska evenemang:

Ansökan ska lämnas in senast den 21 februari kl. 17.00.00 (Brysseltid).

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information i del C i handledningen.

Hur utformar jag mitt projekt?

EU-bidraget ges till organisationer som ansvarar för förberedelse, anordnande och uppföljning av idrottsevenemang.

Följande standardverksamheter stöds (icke uttömmande förteckning):

 • Förberedelse och anordnande av evenemanget.
 • Anordnande av utbildning för idrottsutövare, ledare, organisatörer och ideellt arbetande inför evenemanget.
 • Organisation av sidoverksamhet till idrottsevenemanget (konferenser, seminarier).
 • Utbildning av volontärer.
 • Uppföljning (utvärdering, utarbetande av framtidsplaner).
 • Kommunikationsverksamhet med koppling till evenemangets tema.

Följande idrottsevenemang stöds inte inom denna insats:

Idrottstävlingar som regelbundet anordnas av nationella, europeiska eller internationella idrottsförbund/sammanslutningar/ligor (nationella och europeiska mästerskap och världsmästerskap) om inte ekonomiskt stöd behövs för anordnande av sidoverksamhet som riktas mot målgruppen).

Förväntat genomslag

Det förväntade genomslaget av denna insats är

 • ökad medvetenhet om idrottens roll för att främja social inkludering, lika möjligheter och hälsofrämjande fysisk aktivitet,
 • deltagandet i idrott, fysisk aktivitet och volontärverksamhet.

Tilldelningskriterier

Projektets relevans (högsta poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • är relevant för insatsens mål och prioriteringar;
 • utgår från en gedigen behovsanalys,
 • förslaget är innovativt,
 • kompletterar andra initiativ från de deltagande organisationerna,
 • ger ett mervärde på EU-nivå genom resultat som inte går att uppnå i verksamhet som bedrivs i ett enskilt land.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 20)

I vilken utsträckning

 • projektets arbetsplan är tydlig, fullständig och ändamålsenlig, med lämpliga faser för förberedelse, genomförande, övervakning, utvärdering och utbyte av projektresultat.
 • projektet är kostnadseffektivt och lämpliga resurser avsätts till varje verksamhet,
 • den föreslagna metoden är tydlig, lämplig och genomförbar,
 • projektet omfattar relevanta kvalitetskontroller för att se till att projektet genomförs med hög kvalitet, slutförs i tid och följer budgeten,
 • projektet stöder användning av digitala verktyg och inlärningsmetoder som komplement till verksamheten med fysisk närvaro och för att förbättra samarbetet med partnerorganisationer,

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen (högsta poäng: 20)

I vilken utsträckning

 • projektet omfattar en lämplig avvägning av deltagande organisationer när det gäller profil och sakkunskap för att uppnå alla projektmål,
 • den fördelning av arbetsuppgifter som föreslås visar att alla deltagande organisationer är engagerade och bidrar aktivt,
 • förslaget omfattar effektiva mekanismer för samarbete, samordning och kommunikation mellan de deltagande organisationerna och med andra berörda intressenter,
 • i vilken utsträckning en deltagande organisation från ett tredjeland som inte är associerat till programmet i förekommande fall ger projektet ett mervärde.

Genomslag (högsta poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • projektförslaget omfattar konkreta och logiska åtgärder för att integrera projektresultaten i den deltagande organisationens dagliga arbete,
 • projektet kan ge ett positivt genomslag för de deltagande personerna och organisationerna och för samhället i stort,
 • de förväntade projektresultaten kan användas utanför de deltagande organisationerna under och efter projektet och på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå,
 • projektförslaget innehåller lämpliga planer och metoder för utvärdering av projektresultaten,
 • projektförslaget omfattar konkreta och logiska steg för att sprida resultaten inom de deltagande organisationerna, utbyta resultaten med andra organisationer och allmänheten och offentligt ange att organisationen erhåller EU-finansiering,
 • projektförslaget innehåller konkreta och ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa projektets hållbarhet och möjlighet att ge fortsatt genomslag och ge resultat när EU-bidraget har använts.

Förslagen måste få minst 60 poäng för att komma i fråga för finansiering, även med beaktande av den nödvändiga minimipoängen för de fyra tilldelningskriterierna: 15 poäng för kategorierna ”projektets relevans” och ”genomslag”, och 10 poäng för ”kvaliteten på projektets utformning och genomförande” och ”kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen”. Vid lika poäng kommer de högsta poängen för tilldelningskriteriet ”projektets relevans” att prioriteras, och därefter ”genomslag”.

Vilka regler gäller för finansieringen?

Bidragen till ideella europeiska idrottsevenemang utgörs av enhetsbelopp,  med undantag för kategorin storskaliga europeiska evenemang. Det fasta enhetsbeloppet beror på antalet evenemang och organisationer som deltar i projektet.

Sökanden väljer mellan tre förutbestämda belopp beroende på antal evenemang och organisationer som deltar i projektet.

Kategori av idrottsevenemang

Europeiska lokala evenemang

Minst ett evenemang per land.

 • Typ I: från minst tre organisationer från tre olika EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet till högst fem organisationer från fem olika EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet.
  • Fast enhetsbelopp: 200 000 euro
 • Typ II: minst sex organisationer från sex olika EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet
  • Fast enhetsbelopp: 300 000 euro

Europaomfattande evenemang

Evenemang med minst tio deltagande organisationer från minst tio EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet (inbegripet den sökande organisationen).

Fast enhetsbelopp: 450 000 euro

 1. För europeiska lokala evenemang (typ I): 200 000 euro

Förslagen rör projekt med flera bidragsmottagare där alla utgifter måste täckas av sökanden och partnerorganisationerna. De angivna deltagande organisationerna (från tre till fem) anses vara medbidragsmottagare och de evenemang och sidoaktiviteter som anordnas kommer att genomföras i respektive EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet.

Förslagen ska innehålla ett särskilt avsnitt om fördelningen av arbetsuppgifter och EU-bidraget mellan projektets partner. En tidsplan för genomförandet av varje projektverksamhet samt en tidsfrist för när projektresultaten ska vara framtagna ska också anges.

Sökanden ska dela upp projektverksamheten i arbetspaket. Varje arbetspaket ska vara kopplat till särskilda mål. En uppsättning kvantitativa och kvalitativa indikatorer ska anges som gör det möjligt att bedöma i vilken utsträckning målen nås.

 1. För europeiska lokala evenemang (typ II): 300 000 euro

Förslagen rör projekt med flera bidragsmottagare där alla utgifter måste täckas av sökanden och partnerorganisationerna. De angivna deltagande organisationerna (minst sex) anses vara medbidragsmottagare och de evenemang och sidoaktiviteter som anordnas kommer att genomföras i respektive EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet.

Förslagen ska innehålla ett särskilt avsnitt om fördelningen av arbetsuppgifter och EU-bidraget mellan projektets partner. En tidsplan för genomförandet av varje projektverksamhet samt en tidsfrist för när projektresultaten ska vara framtagna ska också anges.

Sökanden ska dela upp projektverksamheten i arbetspaket. Varje arbetspaket ska vara kopplat till särskilda mål. En uppsättning kvantitativa och kvalitativa indikatorer ska anges som gör det möjligt att bedöma i vilken utsträckning målen nås.

 1. För Europaomfattande evenemang: 450 000 euro

Förslagen rör projekt med en bidragsmottagare, vilket innebär att alla utgifter måste täckas av den sökande organisationen. Evenemanget och de sidoaktiviteter som anordnas ska därför genomföras i den sökande organisationens EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet. I fråga om avtalskrav anses inte de deltagande organisationerna vara projektpartner eller associerade partner. De får inte någon finansiering från programmet som en del av projektet och kan därför inte anges i budgetförslaget.

En tidsplan för genomförandet av varje projektverksamhet samt en tidsfrist för när projektresultaten ska vara framtagna ska anges.

Sökanden ska dela upp projektverksamheten i arbetspaket. Varje arbetspaket ska vara kopplat till särskilda mål. En uppsättning kvantitativa och kvalitativa indikatorer ska anges som gör det möjligt att bedöma i vilken utsträckning målen nås.

För storskaliga europeiska evenemang

Eftersom denna insats syftar till att stödja storskaliga evenemang med mycket stort genomslag förväntas bidragsbeloppet ligga mellan 1 miljon och 2 miljoner euro. Det beviljade bidraget kan vara lägre än det belopp du ansökt om.

Bidraget kommer att vara budgetbaserat med faktiska kostnader och enhetskostnader men också schablonbelopp. Det kommer att stödja vissa typer av bidragsberättigande kostnader som faktiskt har uppkommit för projekten.

De detaljerade bidragsvillkoren (högsta bidragsbelopp, finansieringsgrad, bidragsberättigande kostnader osv.) kommer att fastställas i bidragsavtalet.

Kostnaderna ersätts med den stödnivå som anges i bidragsavtalet (80 %).

Ekonomiskt stöd till tredje parter är inte tillåtet. Kostnader för volontärer och små och medelstora företag är tillåtna. Se del C i denna programhandledning, avsnittet ”Bidragsberättigande direkta kostnader”.

Utbetalning av Bidraget

Villkoren för att hela bidragsbeloppet ska betalas ut är att arbetspaketen har slutförts enligt de kvalitetskriterier som beskrivs i ansökan. Om ett arbetspaket inte slutförs, endast delvis slutförs eller anses vara otillfredsställande enligt kvalitetsbedömningen kan bidragsbeloppet minskas med ett lämpligt belopp enligt bidragsavtalet.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Sport