Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Kapacitetsuppbyggnad inom yrkesutbildningen

Projekt för kapacitetsuppbyggnad är internationella samarbetsprojekt som bygger på multilaterala partnerskap mellan organisationer som är verksamma på yrkesutbildningsområdet i EU:s medlemsstater, i tredjeländer som är associerade till programmet och i tredjeländer som inte är associerade till programmet. De syftar till att stödja relevansen, tillgängligheten och lyhördheten hos yrkesskolor och yrkesutbildningssystem i tredjeländer som inte är associerade till programmet som en drivkraft för hållbar socioekonomisk utveckling.

Genom gemensamma initiativ som främjar samarbete mellan olika regioner i världen syftar denna insats till att öka kapaciteten hos yrkesutbildningsanordnare – särskilt när det gäller förvaltning, styrning, inkludering, kvalitetssäkring och innovation – så att de är bättre rustade att samarbeta med privata sektorn/företag/näringslivsorganisationer för att utforska sysselsättningsmöjligheter och gemensamt utforma verkningsfulla yrkesutbildningsinsatser. Internationella partnerskap bör bidra till att förbättra yrkesutbildningens kvalitet i tredjeländer som inte är associerade till programmet, särskilt genom att förbättra kapaciteten hos yrkesutbildningspersonal och yrkeslärare samt genom att stärka kopplingen mellan yrkesutbildningsanordnarna och arbetsmarknaden.

Det är tänkt att kapacitetsuppbyggnadsprojekten inom yrkesutbildningen ska bidra till de bredare politiska mål som eftersträvas mellan Europeiska kommissionen och de tredjeländer som inte är associerade till det berörda programmet eller den berörda regionen, inbegripet investeringspaketen inom ramen för Global Gateway-.

Insatsens mål

Insatsen ska i synnerhet

 • Bygga upp kapaciteten hos yrkesutbildningsanordnare för att stärka samarbetet mellan privata och offentliga aktörer på yrkesutbildningsområdet för efterfrågestyrda och möjlighetsinriktade yrkesutbildningsinsatser.
 • Förbättra yrkesutbildningens kvalitet och lyhördhet i förhållande till den ekonomiska och sociala utvecklingen för att förbättra tillhandahållandet av kompetens till arbetsmarknaden.
 • Anpassa tillhandahållandet av yrkesutbildning efter lokala, regionala och nationella utvecklingsstrategier.

Temaområden

Kapacitetsuppbyggnaden inom yrkesutbildningen omfattar en rad temaområden som presenteras nedan. Förslagen bör inriktas på ett eller flera av följande teman:

 • Arbetsplatsförlagt lärande (för ungdomar och/eller vuxna).
 • Kvalitetssäkringsmekanismer.
 • Yrkeslärares/yrkesutbildares fortbildning.
 • Nyckelkompetenser, däribland entreprenörskap.
 • Offentlig-privata partnerskap på yrkesutbildningsområdet.
 • Innovation på yrkesutbildningsområdet.
 • Grön och digital kompetens för den dubbla omställningen.
 • Matchning av kompetens mot nuvarande och framtida arbetstillfällen.

Dessutom kan sökande arbeta med tematiska områden som inte anges ovan. Dessa områden måste visas vara särskilt lämpade för att uppfylla målen för ansökningsomgången och de fastställda behoven.

Verksamhet

De föreslagna verksamheterna måste vara direkt kopplade till insatsens mål och temaområden, dvs. de måste motsvara ett eller flera av de tematiska områden som anges ovan. Verksamheterna ska anges i en projektbeskrivning som täcker hela genomförandeperioden.

Inom ramen för denna internationella och världsomspännande insats måste projektverksamheterna inriktas på att bygga upp och stärka yrkesutbildningsorganisationers kapacitet, främst i de tredjeländer som inte är associerade till programmet som omfattas av insatsen.

De projekt som finansieras ska kunna integrera en lång rad olika verksamheter för samarbete, utbyte, kommunikation och andra aktiviteter, såsom till exempel

 • skapa och utveckla nätverk och utbyten av god praxis mellan yrkesutbildningsanordnare i tredjeländer som inte är associerade till programmet och yrkesutbildningsanordnare i EU-medlemsstater eller tredjeländer som är associerade till programmet,
 • skapa verktyg, program och annat material för att bygga upp kapaciteten hos institutioner från tredjeländer som inte är associerade till programmet (praktiska utbildningsmetoder, utbildningsprogram och verktyg för bedömning och validering av läranderesultat inom yrkesutbildning, enskilda handlingsplaner för deltagande institutioner, yrkesvägledning, yrkesrådgivning och träningsmetoder...),
 • skapa mekanismer för att involvera den privata sektorn både i utformningen och genomförandet av läroplaner och för att ge yrkesstuderande högkvalitativa arbetsplatsförlagda erfarenheter,
 • utveckla och överföra pedagogiska metoder, material och metoder för undervisning och utbildning, inbegripet arbetsplatsförlagt lärande, virtuell mobilitet, öppna lärresurser och ett bättre utnyttjande av IKT-potentialen,
 • utveckla och genomföra internationell (virtuell) utbytesverksamhet, i första hand för personal (inklusive lärare och icke-undervisande personal såsom skolledare, chefer, vägledare, rådgivare osv.).

Om mobilitetsverksamheter för studerande och personalens rörlighet föreslås bör dessa bidra direkt till projektets mål och vara starkt integrerade i projektlogiken som helhet.

De föreslagna verksamheterna bör tillföra ett mervärde och ska direkt bidra till att projektresultaten uppnås.

Regionala prioriteringar

Den tillgängliga budgeten är uppdelad mellan olika regioner i världen (dvs. västra Balkan, grannskap öst, länderna i södra Medelhavsområdet, Afrika söder om Sahara, Latinamerika och Karibien) och storleken på varje budgetanslag skiljer sig åt. Ytterligare information om de tillgängliga summorna i varje budgetanslag kommer att publiceras på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

EU har fastställt ett antal mål för geografisk balans och specifika mål. Dessutom uppmuntras organisationerna att samarbeta med partner i de fattigaste och minst utvecklade tredjeländer som inte är associerade till programmet.

Följande regionala prioriteringar har fastställts för denna insats:

Om ansökan omfattar ett eller flera ETF-partnerländer (Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen)1 bör man i förslaget styrka att det uppfyller rekommendationerna i de relevanta regionala rapporterna2 från Turin-processen3 .

Västra Balkan

 • Projekt som bidrar till ekonomi- och investeringsplanen och/eller Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens rekommendationer inom ramen för Turin-processen kommer att prioriteras (se ovan). 
 • Mobilitet för studerande (studenter) och personal (lärare, utbildare, chefer, ledare osv.) kommer att ges företräde.

Grannskap öst

 • Projekt som bidrar till ekonomi- och investeringsplanen och/eller Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens rekommendationer inom ramen för Turin-processen kommer att prioriteras (se ovan). 

Länder i södra Medelhavsområdet

 • Projekt som bidrar till ekonomi- och investeringsplanen och/eller Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens rekommendationer inom ramen för Turin-processen kommer att prioriteras (se ovan). 

Afrika söder om Sahara

 • De minst utvecklade länderna kommer att prioriteras. Särskild tonvikt ska också läggas vid prioriterade migrationsländer. Inget land kommer att få tillgång till mer än 8 % av den finansiering som planeras för regionen. 
 • Projekt som bidrar till respektive geografiskt fleråriga vägledande program4 på nationell eller regional nivå kommer att prioriteras.

Latinamerika

 • Regionala projekt (projekt som omfattar mer än ett bidragsberättigat tredjeland som inte är associerat till programmet) eller projekt i låg- och övre medelinkomstländer kommer att prioriteras.
 • Projekt som bidrar till respektive geografiskt fleråriga vägledande program5 på nationell eller regional nivå kommer att prioriteras.

Karibien

 • Regionala projekt (projekt som omfattar mer än ett bidragsberättigat tredjeland som inte är associerat till programmet) eller projekt i de minst utvecklade länderna och låg- och övre medelinkomstländer kommer att prioriteras. 
 • Projekt som bidrar till respektive geografiskt fleråriga vägledande program6 på nationell eller regional nivå kommer att prioriteras.

Om syftet är att bemöta ovannämnda regionala prioriteringar måste projekten visa hur och i vilken utsträckning de gör det.

Hur utformar jag mitt projekt?

Ett kapacitetsuppbyggnadsprojekt på yrkesutbildningsområdet består av fyra etapper:

 • identifiering av och inledande av projektet,
 • förberedelse, utformning och planering,
 • genomförande och övervakning av verksamheten,
 • utvärdering och konsekvensbedömning.

Den förberedande verksamheten kan inledas innan förslaget har lämnats in eller valts ut för finansiering, men kostnaderna ersätts först efter det att bidragsavtalet har undertecknats, då även den faktiska verksamheten får inledas.

De deltagande organisationerna och de personer som medverkar i verksamheten bör delta aktivt i alla skeden så att deras lärande berikas.

Identifiering och inledande

Identifiera ett problem, ett behov eller en möjlighet som du kan ta upp genom din projektidé inom ramen för ansökningsomgången. Identifiera de viktigaste verksamheterna och målen som kan förväntas av projektet. Kartlägg berörda aktörer och potentiella partnerorganisationer. Formulera projektmål. Säkerställ att projektet är anpassat till de deltagande organisationernas strategiska mål. Ta fram en inledande plan för att ge projektet en bra start och sammanställ den information som behövs för att fortsätta till nästa fas osv.

Förberedelse, utformning och planering

Ange projektets omfattning och inriktning. Ange tydligt den föreslagna metoden för att säkerställa samstämmighet mellan projektets mål och verksamheter. Besluta om ett schema för arbetsuppgifterna. Uppskatta nödvändiga resurser och utforma detaljerna i projektet, t.ex. behovsanalys, fastställ sunda mål och effektindikatorer (specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbegränsade), Identifiera projekt- och läranderesultat. Utforma ett arbetsprogram, verksamhetsformat och fastställ förväntat genomslag och beräknad total budget. Ta fram ett plan för projektets genomförande och en sund och realistisk kommunikationsplan med strategiska aspekter av projektstyrning, övervakning, kvalitetskontroll, rapportering och spridning av resultat. Utforma praktiska arrangemang och bekräfta de planerade verksamheternas målgrupper. Upprätta avtal med partnerorganisationer och skriv förslaget osv.

Genomförande och övervakning av verksamheten

Genomför projektet enligt planen. Planen ska uppfylla rapporterings- och kommunikationskraven. Övervaka pågående verksamheter och bedöm projektresultaten mot projektplanerna. Identifiera avvikelser från planerna och vidta åtgärder för att korrigera dessa avvikelser och hantera problem och risker. Identifiera bristande överensstämmelse med de fastställda kvalitetsstandarderna och vidta korrigerande åtgärder osv.

Utvärdering och konsekvensbedömning

Bedöm projektresultaten mot projektets mål och genomförandeplaner. Utvärdera verksamheterna och deras genomslag på olika nivåer, utbyt och tillämpa projektresultaten i praktiken osv.

I tillämpliga fall och proportionellt sett förväntas projekten dessutom

 • integrera en långsiktig handlingsplan för ett gradvis införande av projektets resultat efter det att projektet har slutförts (baserat på hållbara partnerskap), inklusive åtgärder för skalbarhet och finansiell hållbarhet,
 • säkerställa att projektets resultat får bred spridning och synliggörs på lämpligt sätt, på transnationell, nationell och/eller regional nivå till relevanta partner.

Övergripande aspekter som ska beaktas när du utformar ditt projekt

Förutom att uppfylla de formella kriterierna och upprätta hållbara samarbetsarrangemang med alla projektpartner kan följande aspekter bidra till att öka genomslaget och förbättra genomförandet av kapacitetsuppbyggnadsprojekt under de olika projektfaserna.

De sökande (samordnare och fullvärdiga parter) uppmuntras att väga in dessa möjligheter och aspekter i utformningen av sina projekt.

Inkludering och mångfald

Programmet stöder projekt som främjar social inkludering och syftar till att bättre nå ut till människor med begränsade möjligheter, inbegripet personer med funktionsnedsättning och migrantbakgrund, människor som bor i landsbygdsområden och avlägset belägna områden och människor med socioekonomiska svårigheter eller som kan vara utsatta för andra former av diskriminering på grund av kön, ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning. Projekten ska bidra till att hantera de aspekter som hindrar dessa grupper från att utnyttja de möjligheter som programmet erbjuder, och samtidigt bidra till att skapa en inkluderande miljö som främjar rättvisa och jämlikhet och tillgodoser behoven hos samhället i stort.

Miljömässig hållbarhet

Programmet stöder ökad medvetenhet om miljö- och klimatutmaningarna. Projekten uppmuntras att utveckla kompetensen inom olika hållbarhetsrelaterade sektorer, strategierna och metoderna för kompetens inom gröna näringar samt framtidsinriktade kursplaner som bättre tillgodoser enskilda personers behov. Programmet stöder även testning av innovativa metoder för att förbereda studerande och yrkesutbildningsanordnare på att bidra till verkliga förändringar (t.ex. spara resurser, minska energianvändning och avfall, kompensera utsläpp av koldioxid, välja hållbara livsmedels- och resealternativ osv.).

Digital dimension

Programmet stöder planer för digital omställning för grundskolor, gymnasier och yrkesskolor. Det främjar en målinriktad användning av digital teknik. Detta omfattar utvecklingen av digitala pedagogiska metoder och sakkunskap om användningen av digitala verktyg, bland annat tillgängliga tekniska hjälpmedel samt skapande och innovativ användning av digitalt utbildningsinnehåll.

Gemensamma värden, samhällsengagemang och deltagande i samhällslivet

Programmet stöder aktivt medborgarskap och etik i livslångt lärande. Projekten bör erbjuda möjligheter för människor att delta i det demokratiska livet och att engagera sig socialt och i samhället. Fokus ligger även på att öka medvetenheten om och förståelsen av Europeiska unionen, särskilt när det gäller EU:s gemensamma värden, principerna om enhet och mångfald samt deras kulturella identitet och medvetenhet och sociala och historiska arv.

Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att ansöka om kapacitetsuppbyggnadsprojekt på yrkesutbildningsområdet?

Kriterier för bidragsberättigande

Projektförslag om kapacitetsuppbyggnad på yrkesutbildningsområdet ska uppfylla följande kriterier för att vara berättigade till bidrag från Erasmus+:

Vem kan söka?

Alla offentliga eller privata organisationer som är verksamma på yrkesutbildningsområdet och som är lagligen etablerade i en EU-medlemsstat eller ett bidragsberättigat tredjeland som är associerat till programmet (se del A i denna handledning). Organisationer i tredjeländer som inte är associerade till programmet kan inte vara samordnare. Samordnaren ska lämna in en ansökan som gäller för alla deltagande organisationer i projektet.

Vilka typer av organisationer får delta i projektet?

Varje deltagande organisation måste vara aktiv på yrkesutbildningsområdet eller på arbetsmarknaden. Den kan delta som fullvärdig partner, anknuten enhet eller associerad partner och måste vara etablerad i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet (se del A i denna handledning) eller i ett bidragsberättigat tredjeland som inte är associerat till programmet (se nedan).

Tredjeländer som inte är associerade till programmet som är berättigade till bidrag för denna åtgärd:

 • Alla tredjeländer som inte är associerade till programmet i regionerna 1, 2, 3, 9, 10 och 11 (se del A i denna handledning).

Undantag: Organisationer från Belarus (region 2) får inte delta i denna insats.

Exempel på bidragsberättigade organisationer (icke-uttömmande förteckning):

 • Yrkesutbildningsanordnare.
 • Företag, näringslivs-, eller branschorganisationer.
 • Nationella/regionala myndigheter som ansvarar för kvalifikationer.
 • Arbetsförmedlingar.
 • Forskningsinstitut.
 • Innovationsinstitut.
 • Myndigheter för regional utveckling osv.

Associerade partner kan delta i den mån det kan styrkas att deras deltagande ger ett väsentligt mervärde till projektet (t.ex. genomförande av specifika projektuppgifter/projektverksamheter eller stöd till spridning av projektet och projektets hållbarhet). De omfattas inte av några avtalskrav eftersom de inte får någon finansiering och betraktas inte som projektpartner.  

De deltagande organisationernas antal och profil

Kapacitetsuppbyggnadsprojekt är transnationella och omfattar minst fyra organisationer (samordnare och fullvärdiga partner) från minst tre länder:

 • Minst en organisation från två olika EU-medlemsstater och minst två organisationer från minst ett bidragsberättigat tredjeland som inte är associerat till programmet, eller
 • minst en organisation från två olika tredjeländer som är associerade till programmet och minst två organisationer från minst ett bidragsberättigat tredjeland som inte är associerat till programmet, eller
 • minst en organisation från en EU-medlemsstat och en organisation från ett tredjeland som är associerat till programmet och minst två organisationer från minst ett bidragsberättigat tredjeland som inte är associerat till programmet.

Konsortiet måste omfatta minst en yrkesutbildningsanordnare som inte undervisar på högskolenivå.

Antalet organisationer från EU-medlemsstater och tredjeländer som är associerade till programmet får inte vara större än antalet organisationer från bidragsberättigade tredjeländer som inte är associerade till programmet.

Anknutna enheter och associerade partner omfattas inte av kraven ovan.

Plats för verksamheten

Verksamheten måste genomföras i de deltagande organisationernas länder, utom i vederbörligen motiverade fall som rör insatsens mål.

Om det är motiverat med hänsyn till projektets mål eller genomförande gäller följande:

 • Verksamheter kan också äga rum vid en av EU:s institutioner, även om inga organisationer från det land där institutionen har sitt säte deltar i projektet.
 • Verksamhet som omfattar spridning och marknadsföring av resultat kan även genomföras i samband med relevanta tematiska transnationella evenemang/konferenser i EU-medlemsstater eller tredjeländer som är associerade till programmet eller bidragsberättigade tredjeländer som inte är associerade till programmet.

Projektets varaktighet

Projekten bör i regel pågå 12, 24 eller 36 månader (förlängning är möjlig om det är vederbörligen motiverat och sker genom en ändring). Varaktigheten måste väljas på ansökningsstadiet utifrån projektets mål och den typ av verksamhet som planeras över tiden.

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-EDU-2023-CB-VET

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 28 februari kl. 17.00.00(Brysseltid).

Andra kriterier

Samma samordnare får endast lämna in en ansökan per ansökningstillfälle. Om fler än ett förslag lämnas in av samma samordnare kommer endast det förslag som först lämnades in att beaktas. Övriga förslag kommer automatiskt att avslås.

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information i del C i handledningen.

Förväntat genomslag

Projekt som får bidrag ska visa vilket genomslag de förväntas få genom att uppnå följande resultat:

 • Starkare kopplingar mellan systemet för yrkesutbildning i de tredjeländer som inte är associerade till programmet och deras arbetsmarknad.
 • Bättre kopplingar mellan yrkesutbildningsprofiler och lokala/regionala/nationella strategier och prioriteringar.
 • Ökad kapacitet hos yrkesutbildningsanordnarna, särskilt när det gäller förvaltning, styrning, inkludering, kvalitetssäkring, innovation och internationalisering.
 • Ökad kännedom hos personal, chefer, beslutsfattare och erfarna lärare om strategier för att föra arbetsmarknaden och yrkesutbildningen närmare varandra.
 • Förbättrade kunskaper och pedagogiska färdigheter samt ökad teknisk kompetens och ledarskapsförmåga hos yrkeslärare och yrkesutbildare.
 • Bättre bidrag från lärare/utbildare, yrkesstuderande och arbetsgivare till läroplaner, profilutformning och utbildningsreformer.
 • Förbättrad kompetensnivå och anställningspotential samt förbättrade färdigheter för yrkesstuderande.
 • Ökat samarbete mellan olika regioner i världen via gemensamma initiativ.
 • Utveckling av de deltagande organisationernas kompetens när det gäller miljömässig hållbarhet.
 • Förbättrade digitala färdigheter och förbättrad digital kompetens hos målgruppen genom lämpliga verksamheter och initiativ.
 • Ökad social och interkulturell kompetens på yrkesutbildningsområdet.

Tilldelningskriterier

För varje förslag måste de sökande i del B av ansökan besvara alla punkter som anges under samtliga fyra tilldelningskriterier som anges nedan.

Projektets relevans - (högsta poäng: 30)

 • Koppling till tematiska områden: förslagets relevans i förhållande till insatsens mål och temaområden.
 • Regionala prioriteringar: förslaget tar upp de regionala prioriteringarna, inbegripet relevanta policydokument som anges inom ramen för denna insats.
 • Lokalt sammanhang: Förslaget bygger på en adekvat behovsanalys och är genomförbart i det eller de berörda ländernas lokala sammanhang.
 • Samstämmighet: målen i ansökan är tydligt fastställda och realistiska och berör frågor som är relevanta för de deltagande organisationerna och målgrupperna.
 • Innovation: förslaget tar hänsyn till de senaste metoderna och teknikerna och leder till innovativa resultat och lösningar för yrkesutbildningsområdet i allmänhet eller för det geografiska sammanhang som projektet genomförs i (t.ex. innehåll, resultat, arbetsmetoder samt de organisationer och personer som deltar eller som förslaget riktas till).
 • Komplementaritet: kompletterar andra initiativ från de deltagande organisationerna,
 • Kapacitetsuppbyggnad: kapacitetsuppbyggnaden är tydligt definierad och syftar till att stärka kapaciteten, främst hos de deltagande organisationerna från tredjeländer som inte är associerade till programmet.
 • Koppling till strategier: verksamheten ingår i utvecklingsstrategierna hos de yrkesutbildningsanordnare som utgör målgruppen och stöder strategier på landsnivå, inbegripet att ägna mer uppmärksamhet åt anställbarhet, inkludering, mångfald och socioekonomiskt missgynnade deltagare i förekommande fall.
 • Övergripande aspekter: programmets övergripande aspekter beaktas.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande - (högsta poäng: 30)

 • Samstämmighet: projektets övergripande utformning säkerställer samstämmighet mellan projektets mål, verksamheter och föreslagna budget. Ansökan innehåller en samstämmig och omfattande uppsättning lämpliga typer av verksamhet och tjänster som ska tillgodose de kartlagda behoven och leda till de förväntade resultaten. Etapperna för förberedelse, genomförande, övervakning, användning av resultat, utvärdering och spridning är lämpligt utformade.
 • Metod: lämpligheten hos och kvaliteten på den föreslagna metoden för att tillgodose behoven.
 • Arbetsplan: arbetsplanens kvalitet och ändamålsenlighet, även i vilken utsträckning de resurser som har avsatts för arbetspaketen överensstämmer med deras mål och resultat.
 • Icke-formella inlärningsmetoder: kvaliteten på de föreslagna icke-formella inlärningsmetoderna – i tillämpliga fall, dvs. om icke-formella inlärningsmetoder föreslås i ansökan.
 • Urval av deltagare: kvaliteten på arrangemangen för urval av deltagare som är involverade i de föreslagna verksamheterna när det gäller målen för inkludering och mångfald.
 • Erkännande och validering: kvaliteten på arrangemang för att erkänna och validera deltagarnas läranderesultat, liksom konsekvent användning av europeiska verktyg för öppenhet och erkännande.
 • Kvalitetsstyrningsåtgärder: förekomsten av och relevansen hos åtgärder kvalitetskontroll för att se till att projektet genomförs med hög kvalitet, slutförs i tid och följer budgeten.
 • Kostnadseffektivitet: hur kostnadseffektivt projektet är och om det avsätts lämpliga resurser till varje verksamhet.
 • Mobilitetsverksamhet: lämpligheten hos åtgärderna för att välja ut och/eller engagera deltagare i mobilitetsverksamheter (se avsnittet ”Deltagarnas skydd, hälsa och säkerhet” i del A i denna handledning samt andra krav och rekommendationer som är tillämpliga på mobilitetsprojekt inom programområde 1) – i förekommande fall, dvs. om mobilitetsverksamheter är en del av ansökan.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen - (högsta poäng: 20)

 • Sammansättning: projektet har en ändamålsenlig blandning av kompletterande deltagande organisationer med den profil, erfarenhet och sakkunskap som krävs för att genomföra alla aspekter av projektet,
 • Engagemang: fördelningen av ansvarsområden och uppgifter visar att alla deltagande organisationer är engagerade och kommer att bidra aktivt,
 • Samarbete: effektiva mekanismer för samarbete, samordning och kommunikation mellan de deltagande organisationerna och med andra berörda intressenter.

Genomslag - (högsta poäng: 20)

 • Genomslag: projektets potentiella genomslag
  • för deltagare och deltagande organisationer under och efter projektet,
  • utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på lokal, regional, nationell och/eller internationell nivå.
 • Spridning: kvalitet när det gäller planen för spridning av projektresultaten: Hur ändamålsenliga är åtgärderna för att dela projektets resultat inom och utanför de deltagande organisationerna, och vilken kvalitet har de?
 • Utnyttjande: ansökan visar hur projektets resultat ska användas av partnerna och andra intressenter. Den beskriver åtgärder för utnyttjande under och efter projektet.
 • Fri tillgång: ansökan ska innehålla en beskrivning av hur material, dokumentation och medier som tas fram kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt och marknadsföras genom öppna licenser, utan oproportionerliga begränsningar.
 • Hållbarhet: kvaliteten när det gäller planerna för att säkerställa projektets hållbarhet: projektets möjlighet att ge fortsatt genomslag och ge resultat när EU-bidraget har använts.

Förslagen måste få minst 60 poäng (av totalt 100) för att kunna komma i fråga för finansiering.

De måste också få minst hälften av de högsta möjliga poängen inom vart och ett av de fyra tilldelningskriterier som anges ovan (dvs. minst 15 poäng för ”projektets relevans” och ”kvaliteten på projektets utformning och genomförande”, och 10 poäng för ”kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen” och ”genomslag”).

Om två eller fler ansökningar får samma poäng totalt kommer de förslag som får högst poäng för ”projektets relevans” och därefter ”genomslag” att prioriteras.

Ytterligare information

Att en ansökan godkänns innebär inte något åtagande att en finansiering motsvarande det belopp som sökandena begärt kommer att anslås. Den begärda finansieringen kan minskas med hänsyn till de finansiella regler som är tillämpliga på insatsen samt resultaten av utvärderingen.

I regel, och inom gränserna för gällande rättsliga ramar på nationell nivå och EU-nivå, gäller att resultaten ska göras tillgängliga i form av öppna lärresurser samt på relevanta plattformar för yrkes- och branschorganisationer och behöriga myndigheter. Förslaget ska innehålla en beskrivning av hur data, material, dokumentation och audiovisuella och sociala medieaktiviteter som tagits fram kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt och marknadsföras genom öppna licenser, utan oproportionerliga begränsningar.

Vilka regler gäller för finansieringen?

Denna insats tillämpar en finansieringsmodell med enhetsbelopp. Enhetsbeloppets storlek fastställs för varje bidrag på grundval av den uppskattade budget för insatsen som föreslås av sökandena. Den beviljande myndigheten fastställer enhetsbeloppet för varje bidrag på grundval av förslaget, utvärderingsresultatet, finansieringsgrader och det högsta belopp som anges i ansökningsomgången.

EU-bidraget per projekt kommer att variera, från minst 100 000 euro till högst 400 000 euro.

Hur fastställs projektets enhetsbelopp?

Sökanden ska fylla i en detaljerad budgettabell enligt ansökningsblanketten med beaktande av följande:

 • Budgeten bör vid behov specificeras per bidragsmottagare och delas upp i enhetliga arbetspaket (t.ex. ”projektförvaltning”, ”utbildning”, ”anordnande av evenemang”, ”förberedelser och genomförande av mobilitet”, ”kommunikation och spridning”, ”kvalitetssäkring”).
 • Förslaget ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ingår i varje arbetspaket.
 • Förslaget ska innehålla en uppdelning av enhetsbeloppet, med uppgift om andelen per arbetspaket (och inom varje arbetspaket om den andel som tilldelats varje bidragsmottagare och anknuten enhet).
 • De beskrivna kostnaderna får täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, kostnader för utrustning och underleverantörer samt andra kostnader (t.ex. för informationsspridning, publicering eller översättning).

Förslagen kommer att utvärderas enligt standardförfaranden med hjälp av interna och/eller externa experter. Experterna kommer att bedöma förslagens kvalitet i förhållande till de krav som anges i ansökningsomgången och insatsens förväntade genomslag, kvalitet och effektivitet. När förslagen har utvärderats kommer utanordnaren att fastställa enhetsbeloppet med beaktande av bedömningsresultaten. Enhetsbeloppet kommer att begränsas till högst 80 % av den uppskattade budget som fastställs efter utvärderingen.

Bidragsvillkoren (högsta bidragsbelopp, finansieringsgrad, totala bidragsberättigande kostnader osv.) kommer att fastställas i bidragsavtalet. Ekonomiskt stöd till tredje parter är inte tillåtet. Kostnader för volontärer och små och medelstora företag är tillåtna. Se del C i denna programhandledning, avsnittet ”Bidragsberättigande direkta kostnader”.

Projektresultaten kommer att utvärderas på grundval av slutförda verksamheter. Finansieringssystemet ska göra det möjligt att fokusera på resultat i stället för på bidraget, så att tonvikten läggs på kvalitet och på graden av uppnående av mätbara mål.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Yrkesutbildning – studenter och personal