Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jean Monnet-Nätverk på andra utbildningsområden

Nätverk för skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) och/eller lärosäten som anordnar fortbildning för lärare bör bidra med en internationell aspekt till den nya Jean Monnet-delen, underlätta utbyte av god praxis och erbjuda möjligheter att prova på gemensam undervisning inom en grupp av länder.

Verksamheterna kommer att underlätta en gemensam förståelse kring lärandemetoder när det gäller EU-frågor bland yrkesutövare i olika sammanhang som ställs inför olika problem och begränsningar till följd av nationell lagstiftning och kursplanens uppbyggnad.

Insatsens mål

Jean Monnet-nätverken inom andra utbildningsområden syftar till att hjälpa skolor och yrkesskolor (ISCED 1–4) och/eller högskolor som anordnar utbildning för lärare att öka sin kunskap om undervisning i EU-ämnen och kommer även att bidra med en internationell dimension i lärandet.

Lärares kunskapsutbyte – samarbete kring specifika ämnen och metoder, gemensamma undervisningserfarenheter och gemensamma verksamheter – ligger till grund för nätverksaktiviteterna. Exempel:

 • Utbyta information om innehåll och främja resultaten av metoder som tillämpas.
 • Stärka samarbetet mellan olika skolor eller yrkesskolor (ISCED 1–4) och anordnare av lärarutbildning för att ge dem internationell erfarenhet och anseende i Europa.
 • Utbyta kunskap om utbyten för gemensam undervisning.
 • Främja samarbete och skapa en stabil och hållbar kunskapsplattform bland skolor och yrkesskolor (ISCED 1-4) och/eller lärosäten som anordnar fortbildning för lärare.

Vilka kriterier ska vara uppfyllda för ansökan om jean monnet-nätverk på andra utbildningsområden?

Kriterier för bidragsberättigande

Vem kan söka?

De sökande (samordnare och fullvärdiga partner) ska vara

 • skolor, yrkesskolor (ISCED 1–4) eller lärosäten som innehar en giltig anslutning till Erasmusstadgan för högre utbildning och som tillhandahåller grundläggande och/eller fortbildning för lärare vid skolor och/eller yrkesskolor (ISCED 1–4),
 • som är etablerade i en EU-medlemsstat eller ett tredjeland som är associerat till programmet.

Konsortiets sammansättning

Förslagen ska lämnas in av ett konsortium bestående av minst sex sökande (samordnare och fullvärdiga partner) från minst tre EU-medlemsstater och/eller tredjeländer som är associerade till programmet. 

Konsortiet måste omfatta                           

 • minst fyra skolor och/eller yrkesskolor (ISCED 1–4),
 • högst två lärosäten som tillhandahåller grundläggande lärarutbildning och/eller fortbildning för lärare vid skolor och/eller yrkesskolor (ISCED 1–4).

Anknutna enheter räknas inte in i minimikriterierna för bidragsberättigande  för konsortiets sammansättning.  

Projektets varaktighet

Projekten bör i regel pågå 36 månader (förlängning är möjlig om det är vederbörligen motiverat och sker genom en ändring).

Var ska ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-JMO-2023-NETWORKS-SCHOOLS

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 14 februari kl. 17.00.00 (Brysseltid).

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information i del C i handledningen.

Hur utformar jag mitt projekt?

Jean Monnet-nätverk inom andra utbildningsområden måste uppfylla ett eller flera av följande villkor:

 • Samla in information om och diskutera undervisningsmetoder för verksamheter inom och utanför kursplanen.
 • Sammanställa och utbyta goda exempel om undervisning i EU-frågor.
 • Anordna gemensam undervisning och kollaborativ undervisning i form av mobilitet eller webbaserad verksamhet.

Detta kan göras på följande sätt:

 • Ta fram dokument och vägledning för spridning av god praxis.;
 • Fysiska och virtuella möten.
 • Gemensam undervisning och kollaborativ undervisning.

Förväntat genomslag

Kvantitativ effekt

 • Antalet bidragsmottagare per EU-medlemsstat eller tredjeland som är associerat till programmet/region.

Kvalitativ effekt

Jean Monnet-nätverk inom andra utbildningsområden förväntas ge positiva och bestående effekter för den allmänna utbildningen och yrkesutbildningen (ISCED 1–4) och ge deltagarna kunskap om effektiva metoder för att förmedla fakta och kunskap om EU till skolelever och studenter.

Nätverken inom andra utbildningsområden kommer att öka möjligheterna för institutioner inom allmän och yrkesinriktad utbildning att utöka sina verksamheter genom att integrera innehåll om EU.

De verksamheter som får stöd inom ramen för Jean Monnet-nätverken inom andra utbildningsområden syftar också till att skapa följande resultat för de deltagande organisationerna:

 • Ökad kapacitet att integrera EU-ämnen i sin verksamhet.
 • Ökad internationell exponering.

Tilldelningskriterier

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Projektets relevans (högsta poäng: 25)

 • I vilken utsträckning förslaget når målen för Jean Monnet-insatsen:
  • omfattar EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen),
  • gör det möjligt för skollärare att utveckla nya färdigheter,
  • bidrar till att utbyta information och god praxis om vad de gör för att öka elevernas kunskap om EU-frågor och hur de går till väga,
  • underlättar lärares möjligheter till mobilitetsupplevelser för att tillhandahålla gemensam undervisning/vägledning med sina partner,
  • skapar en bättre förståelse för EU och hur EU fungerar,
  • gör det möjligt för lärare att introducera EU-innehåll i sina verksamheter.
 • I vilken utsträckning förslaget når prioriterade målgrupper:
  • skolor och yrkesutbildningsanordnare (ISCED 1–4),
  • lärare,
  • studenter.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande (högsta poäng: 25)

 • Metod: kvalitet, nyhetsvärde och genomförbarhet i fråga om de föreslagna verksamheterna.
 • I vilken utsträckning arbetsprogrammet
  • är tydligt, fullständigt och samstämmigt, med lämplig information om planering av förberedelser, genomförande, utvärdering, uppföljning och spridning,
  • uppvisar samstämmighet mellan projektets mål och verksamhet.
 • I vilken utsträckning de resurser som har avsatts för arbetspaketen överensstämmer med deras mål och resultat.
 • Uppföljnings- och utvärderingsstrategi.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen (högsta poäng: 25)

 • Intern organisation av partnerskapet:
  • Relevans och komplementaritet när det gäller profil och sakkunskap hos deltagarna i de verksamheter som föreslås vad gäller EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen) och vad gäller det särskilda tema som behandlas i förslaget.
 • Samarbetsarrangemang och fördelning av roller, ansvar och arbetsuppgifter.

Genomslag (högsta poäng: 25)

 • Nätverkets förväntade genomslag på lång sikt
  • hos skolor och yrkesutbildningsanordnare:
   • ökad kapacitet för att undervisa om EU-ämnen,
   •  innovativt innehåll, utveckling av nya perspektiv på EU-frågor i skolorna,
   • utökat samarbete och förmåga att skapa kontakter med partner,
   • ökade budgetanslag för undervisning om EU-frågor inom institutionen.
  •  direkt och indirekt för de lärare som deltar i nätverken:
   • ökad kunskap om EU-frågor och framsteg med att införa EU-innehåll i verksamheten.
 • Spridning och kommunikation:
  • Ändamålsenlighet och kvalitet när det gäller åtgärder för att sprida verksamhetens resultat inom och utanför den institution som deltar i nätverket genom att
   • öka medvetenheten om verksamheter och resultat genom att göra deltagare och organisationer mer synliga.
   • nå ut till grupper utanför skolor och yrkesutbildningsanordnare.
  • I vilken grad planerade spridningsverktyg kommer att nå målgruppen genom
  • exponering i medier (t.ex. sociala medier, publikationer, osv.),
  • evenemang.
 • Hållbarhet och kontinuitet: Ansökan omfattar lämpliga åtgärder och resurser för att se till att projektets resultat och fördelar kommer att bevaras efter projektets utgång.

Förslagen måste få minst 70 poäng totalt för att kunna komma i fråga för finansiering, och minst 15 poäng inom varje tilldelningskriterium. Likvärdiga förslag inom samma ämnesområde kommer att prioriteras enligt de poäng som förslagen har tilldelats för kriteriet ”projektets relevans” och därefter ”genomslag”.

Vilka regler gäller för finansieringen?

Denna insats tillämpar en finansieringsmodell med enhetsbelopp. Enhetsbeloppets storlek fastställs för varje bidrag på grundval av den uppskattade budget för insatsen som föreslås av sökanden. Den beviljande myndigheten fastställer enhetsbeloppet för varje bidrag på grundval av förslaget, utvärderingsresultatet, finansieringsgrader och det högsta belopp som anges i ansökningsomgången.

Högsta EU-bidrag per projekt är 300 000 euro.

Hur fastställs projektets enhetsbelopp?

Sökanden ska fylla i en detaljerad budgettabell enligt ansökningsblanketten med beaktande av följande:

 • Budgeten bör vid behov specificeras per bidragsmottagare och delas upp i enhetliga arbetspaket (t.ex. ”projektförvaltning”, ”utbildning”, ”anordnande av evenemang”, ”förberedelser och genomförande av mobilitet”, ”kommunikation och spridning”, ”kvalitetssäkring”).
 • Förslaget ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ingår i varje arbetspaket.
 • Förslaget ska innehålla en uppdelning av de beräknade kostnaderna, med uppgift om andelen per arbetspaket (och inom varje arbetspaket, den andel som har anvisats till varje bidragsmottagare och anknuten enhet).
 • Kostnaderna kan täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, utrustning och kontraktering av underleverantörer samt andra kostnader (t.ex. informationsspridning, publicering, översättning).

Förslagen kommer att utvärderas enligt standardförfaranden med hjälp av interna och/eller externa experter. Experterna kommer att utvärdera förslagens kvalitet i förhållande till de krav som anges i ansökningsomgången och insatsens förväntade genomslag, kvalitet och effektivitet. Enhetsbeloppet kommer att begränsas till högst 80 % av den uppskattade budget som fastställs efter utvärderingen.

När förslagen har utvärderats kommer utanordnaren att fastställa enhetsbeloppet med beaktande av bedömningsresultaten.

Bidragsvillkoren (högsta bidragsbelopp, finansieringsgrad, totala bidragsberättigande kostnader osv.) kommer att fastställas i bidragsavtalet.

Projektresultaten kommer att utvärderas på grundval av slutförda verksamheter. Finansieringssystemet ska göra det möjligt att fokusera på resultat i stället för på bidraget, så att tonvikten läggs på kvalitet och på graden av uppnående av mätbara mål.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

Tagged in:  Jean Monnet Skolpersonal Yrkesutbildning – studenter och personal