Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Jean Monnet-Nätverk inom andra utbildningsområden

Nätverk för skolor och/eller yrkesutbildningsanordnare bör bidra med en internationell aspekt till den nya Jean Monnet-delen, underlätta utbyte av god praxis och ge möjligheter att prova på gemensam undervisning inom en grupp av länder.

Verksamheterna kommer att underlätta en gemensam förståelse kring lärandemetoder när det gäller EU-frågor bland yrkesutövare i olika sammanhang som ställs inför olika problem och begränsningar till följd av nationell lagstiftning och kursplanens uppbyggnad.

Nätverket kommer att ha ett dubbelt mål: Å ena sidan kommer skolorna/yrkesutbildningsanordnarna att utbyta information och god praxis om vad de gör för att öka elevernas kunskap om EU-frågor och hur de går till väga. Å andra sidan kan lärarna delta i mobilitetsverksamhet under några dagar för att organisera och tillhandahålla gemensam undervisning/vägledning tillsammans med sina partner.

INSATSENS MÅL

Jean Monnet-nätverken syftar till att hjälpa skolor och yrkesutbildningsanordnare att öka sin kunskap om undervisning i EU-ämnen och kommer även att bidra med ett internationellt inslag i lärandet.

Lärares kunskapsutbyte – samarbete kring specifika ämnen och metoder, gemensamma undervisningserfarenheter och gemensamma verksamheter – ligger till grund för nätverksaktiviteterna. Exempel:

 • Utbyta information om innehåll och främja resultaten av metoder som tillämpas.
 • Stärka samarbetet mellan olika skolor eller yrkesutbildningsanordnare för att ge dem internationell erfarenhet och en europeisk inställning.
 • Utbyta kunskap om utbyten för gemensam undervisning.
 • Främja samarbete och upprätta en solid och hållbar kunskapsplattform bland skolor och yrkesutbildningsanordnare.

VILKA KRITERIER SKA VARA UPPFYLLDA FÖR ANSÖKAN OM JEAN MONNET-NÄTVERK FÖR ANDRA UTBILDNINGSOMRÅDEN?

KRITERIER FÖR BIDRAGSBERÄTTIGANDE

Vem kan söka?

En skola eller yrkesskola som är etablerad i ett programland kan söka för det föreslagna nätverkets partner.

Deltagande organisationer

Skolor och yrkesutbildningsanordnare (ISCED-nivåerna 1–4) som är etablerade i ett Erasmus-programland.

De bör säkerställa att så många elever som möjligt kan dra nytta av verksamheterna.

Antal och profil för deltagande organisationer

Minst fem skolor och/eller yrkesutbildningsanordnare som är etablerade i minst tre olika programländer.

Projektets varaktighet

Tre år.

Var kan ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-JMO-2021-SCHOOLS-NET

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 2 juni kl. 17.00.00 (Brysseltid).

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

HUR UTFORMAR JAG MITT PROJEKT?

Jean Monnet-nätverk måste genomföras i en eller flera av följande former:

 • Samla in information om och diskutera undervisningsmetoder för verksamheter inom och utanför kursplanen.
 • Sammanställa och utbyta goda exempel om undervisning i EU-frågor.
 • Anordna gemensam undervisning och kollaborativ undervisning i form av mobilitet eller webbaserad verksamhet.

Detta kan göras på följande sätt:

 • Ta fram dokument och vägledning för spridning av god praxis.
 • Fysiska och virtuella möten.
 • Gemensam undervisning och kollaborativ undervisning.

FÖRVÄNTAT GENOMSLAG

Kvantitativ effekt

 • Antal bidragsmottagare per programland/region.

Kvalitativ effekt

Jean Monnet-nätverk väntas ge positiva och bestående effekter för institutioner inom allmän och yrkesinriktad utbildning och ge deltagarna kunskap om effektiva metoder för att förmedla fakta och kunskap om EU till elever och studenter.

Nätverken kommer att öka möjligheterna för institutioner inom allmän och yrkesinriktad utbildning att utöka sina verksamheter genom att integrera EU-innehåll.

De verksamheter som får stöd inom ramen för Jean Monnet-nätverken syftar också till att ge följande resultat för de deltagande organisationerna:

 • Ökad kapacitet att integrera EU-ämnen i sina verksamheter.
 • Ökad internationell exponering.

TILLDELNINGSKRITERIER

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Projektets relevans

(högsta poäng: 25)

 • I vilken utsträckning förslaget når målen för Jean Monnet-insatsen:
 • omfattar EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen),
 • gör det möjligt för skollärare att utveckla nya färdigheter,
 • bidrar till att utbyta information och god praxis om vad de gör för att öka elevernas kunskap om EU-frågor och hur de går till väga,
 • underlättar lärares möjligheter till mobilitetserfarenheter för att tillhandahålla gemensam undervisning/vägledning med sina partner,
 • skapar en bättre förståelse för EU och hur EU fungerar,
 • gör det möjligt för lärare att introducera EU-innehåll i sina verksamheter.
 • I vilken utsträckning förslaget når prioriterade målgrupper:
  • skolor och yrkesutbildningsanordnare (ISCED 1–4),
  • lärare,
  • studerande.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

(högsta poäng: 25)

 • Metod: kvalitet, nyhetsvärde och genomförbarhet i fråga om de föreslagna verksamheterna.
 • I vilken utsträckning arbetsprogrammet
 • är tydligt, fullständigt och samstämmigt, med lämplig information om planering av förberedelser, genomförande, utvärdering, uppföljning och spridning,
 • uppvisar samstämmighet mellan projektets mål och verksamhet.
 • I vilken utsträckning de resurser som har avsatts för arbetspaketen överensstämmer med deras mål och resultat.
 • Uppföljnings- och utvärderingsstrategi.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen

(högsta poäng: 25)

 • Intern organisation av partnerskapet:
  • Relevansen och komplementariteten av profil och sakkunskap hos deltagarna i de verksamheter som föreslås vad gäller EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen) och vad gäller det särskilda tema som behandlas i förslaget.
 • Samarbetsarrangemang och fördelning av roller, ansvar och arbetsuppgifter.

Genomslag

(högsta poäng: 25)

 • Nätverkets förväntade långsiktiga genomslag
 • för skolor och yrkesutbildningsanordnare:
 • ökad kapacitet för att undervisa om EU-ämnen,
 • innovativt innehåll, utveckling av nya perspektiv på EU-frågor i skolorna,
 • utökat samarbete och förmåga att skapa kontakter med partner,
 • ökade budgetanslag för undervisning om EU-frågor inom institutionen.
 • Direkt och indirekt för de lärare som deltar i nätverken:
 • ökad kunskap om EU-frågor och framsteg med att införa EU-innehåll i verksamheten.
 • Spridning och kommunikation:
 • Ändamålsenligheten och kvaliteten i åtgärderna för att sprida verksamhetens resultat inom och utanför den institution som deltar i nätverket genom att
 • öka medvetenheten om verksamheter och resultat genom att göra deltagare och organisationer mer synliga,
 • nå ut till grupper utanför skolor och yrkesutbildningsanordnare.
 • I vilken grad planerade spridningsverktyg kommer att nå målgruppen genom
   • exponering i medier (t.ex. sociala medier, publikationer),
   • evenemang.
 • Hållbarhet och kontinuitet: Ansökan omfattar lämpliga åtgärder och resurser för att se till att projektets resultat och fördelar kommer att bevaras efter projektets utgång.

Förslagen måste få minst 70 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering, med 15 poäng inom varje tilldelningskriterium. Likvärdiga förslag inom samma ämnesområde kommer att prioriteras enligt de poäng som förslagen har tilldelats för kriteriet ”projektets relevans” och därefter ”genomslag”.

VILKA REGLER GÄLLER FÖR FINANSIERINGEN?

Denna insats tillämpar en finansieringsmodell med engångsbelopp. Engångsbeloppets storlek fastställs för varje bidrag på grundval av den uppskattade budget för insatsen som föreslås av sökanden. Den beviljande myndigheten fastställer engångsbeloppet för varje bidrag på grundval av förslaget, utvärderingsresultatet, finansieringsgrader och det högsta belopp som anges i ansökningsomgången.

Det maximala bidraget per projekt är 300 000 euro

Hur fastställs projektets engångsbelopp?

Sökanden ska fylla i en detaljerad budgettabell enligt ansökningsblanketten med beaktande av följande:

 1. Budgeten bör vara så detaljerad som möjligt. Den bör delas upp per bidragsmottagare och organiseras i enhetliga arbetspaket (t.ex. delas upp i ”projektförvaltning”, ”utbildning”, ”anordnande av evenemang”, ”förberedelser och genomförande av mobilitet”, ”kommunikation och spridning”, ”kvalitetssäkring”).
 2. Förslaget ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ingår i varje arbetspaket.
 3. Förslaget ska innehålla en uppdelning av de beräknade kostnaderna, med angivelse av andelen per arbetspaket (och inom varje arbetspaket, den andel som har anvisats till varje stödmottagare och anknuten enhet).
 4. Kostnaderna kan täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, utrustning och kontraktering av underleverantörer samt andra kostnader (t.ex. informationsspridning, publicering, översättning).

Förslagen kommer att utvärderas enligt standardförfaranden med hjälp av interna och/eller externa experter. Experterna kommer att utvärdera förslagens kvalitet i förhållande till de krav som anges i ansökningsomgången och insatsens förväntade genomslag, kvalitet och effektivitet. Engångsbeloppet kommer att begränsas till högst 80 % av den uppskattade budget som fastställs efter utvärderingen.

När förslagen har utvärderats kommer utanordnaren att fastställa engångsbeloppet med beaktande av bedömningsresultaten.

Bidragsvillkoren (högsta bidragsbelopp, finansieringsgrad, totala bidragsberättigande kostnader osv.) kommer att fastställas i bidragsavtalet.

Projektresultaten kommer att utvärderas utifrån slutförda verksamheter. Finansieringssystemet ska göra det möjligt att fokusera på resultat i stället för bidrag, och därigenom betona kvaliteten och graden av uppnående av de mätbara målen.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}