Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Jean Monnet-insatser på andra utbildningsområden

Kunskap om EU:s mål och hur unionen fungerar är en viktig del av främjandet av ett aktivt medborgarskap och de gemensamma värdena frihet, tolerans och icke-diskriminering. Det råder en utbredd brist på kunskap om EU och det finns mycket desinformation, vilket i sin tur göra att människor blir mer besvikna med unionen och dess politik.

Lärare och utbildare uppskattar möjligheter till yrkesmässig utveckling Många lärare vill utvidga sina kompetenser för att skapa en inkluderande atmosfär i klassrummet med hjälp av IKT och undervisa i flerspråkiga och mångkulturella klassrum. De behöver också möjligheter att bredda sig i yrket när det gäller den europeiska dimensionen av skolundervisning, särskilt att undervisa om EU på engagerade sätt.

Det övergripande målet är att främja en bättre förståelse både inom allmän och yrkesinriktad utbildning (ISCED 1–4) om EU och hur dess institutioner fungerar.

Jean Monnet-initiativet Lärarutbildning

Inom denna insats kommer högskolor eller yrkesskolor att anordna verksamheter som gör det möjligt för lärare i grund- och gymnasieskolor och yrkesskolor att utveckla nya kompetenser och undervisa i och skapa engagemang kring EU-frågor, vilket förbättrar deras förståelse av EU och hur EU fungerar.

Lärarutbildningsorgan (både grundläggande lärarutbildning och fortbildning för lärare) kommer att förbättra sin interna kunskap och kompetens när det gäller undervisning i EU-frågor, vilket leder till att lärarna är bättre rustade för att introducera EU-innehåll i sina verksamheter.

Lärarutbildningsverksamhet kommer att stödja lärarpersonalen vid skolor och yrkesutbildningsanordnare (ISCED 1–4).

INSATSENS MÅL

Jean Monnet-insatsen ”Lärarutbildning” syftar till att hjälpa skolor och yrkesutbildningsanordnare att planera, organisera och införa EU-innehåll i kursplaner och fritidsverksamheter. Strategin har följande huvudmål:

 • Ge skolor och yrkesskolor möjlighet att bygga upp kunskapen om EU-frågor hos den undervisande personalen.
 • Ta fram strukturerade förslag på utbildningar i EU-frågor för skolor och yrkesutbildningsanordnare, förse lärare som undervisar på olika nivåer och med olika bakgrund och erfarenhet med innehåll och metoder;
 • Tillhandahålla särskilda kurser för enskilda personer eller grupper (modulbaserade, med fysisk närvaro, blandade eller webbaserade) för lärare som är intresserade av EU-frågor och vill integrera EU-ämnen i sitt dagliga arbete.
 • Främja lärarnas förtroende för att integrera ett EU-perspektiv i sitt dagliga arbete.

VILKA KRITERIER SKA VARA UPPFYLLDA FÖR ANSÖKAN OM PROJEKT INOM JEAN MONNET-INITIATIVET ”LÄRARUTBILDNING”?

KRITERIER FÖR BIDRAGSBERÄTTIGANDE

Vem kan söka?

En högskola eller en lärarhögskola som tillhandahåller grundläggande lärarutbildning och/eller fortbildning för lärare i skolor och/eller yrkesskolor.

Sökanden bör vara etablerad i ett programland.

Högskolor måste ha en giltig anslutning till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Enskilda personer kan inte direkt ansöka om bidrag.

Projektets varaktighet

Tre år.

Var kan ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea).

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-JMO-2021-SCHOOLS-TT

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 2 juni kl. 17.00.00 (Brysseltid).

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

HUR UTFORMAR JAG MITT PROJEKT?

Lärare som utrustas med nya och innovativa metoder för att föreslå ämnen för undervisning i EU-frågor till studerande kommer att bidra till att integrera fakta och kunskap om EU i kursplaner och fritidsaktiviteter.

Verksamheterna inom ramen för Jean Monnet-initiativet ”Lärarutbildning” bör omfatta förberedelse och tillhandahållande av lärarutbildning. Aktiviteterna kan vara utformade som riktade kurser eller moduler, inbegripet distanslärande (mooc-kurser och/eller blandade aktiviteter). Utbildningarna bör vara formella och ett intyg ska utfärdas för slutförd utbildning.

De föreslagna verksamheterna bör även omfatta stöd till deltagarna (t.ex. bidrag till resor och uppehälle, handledningar och andra specifika verktyg, utan avgift).

Jean Monnet-initiativet ”Lärarutbildning” måste utformas på följande sätt:

 • utbildning i undervisningstekniker för att behandla EU-frågor,
 • utbildning i EU-frågor.
 • Lärandeupplevelser inom EU-ämnen som kompletterar befintliga kurser (kollaborativt lärande mellan klasser, gemensam undervisning).
 • Seminarier, sommarkurser och intensivkurser, andra typer av EU-erfarenheter som omfattar andra intressenter.

Detta kan göras på följande sätt:

 • Tillhandahålla vägledning för att välja utbildning:
 • fysisk, webbaserad och/eller blandad utbildning.

FÖRVÄNTAT GENOMSLAG

Kvantitativ effekt

 • antal bidragsmottagare per programland/region.
 • antal lärare som drar nytta av lärarutbildningen per land/region.

Kvalitativ effekt

Jean Monnet-initiativet Lärarutbildning väntas ge positiva och bestående effekter både för organisationer som tillhandahåller grundläggande lärarutbildning och/eller fortbildning och för deltagarna i deras verksamheter.

Lärarutbildningarna kommer att ge ökade möjligheter till yrkes- och karriärutveckling för undervisande personal.

De verksamheter som får stöd inom ramen för Jean Monnet Lärarutbildning syftar till att ge följande resultat:

 • lärarna är bättre rustade för att introducera EU-innehåll i sina verksamheter,
 • ökad kapacitet för att undervisa om EU-ämnen,
 • ökad kunskap om EU-frågor,
 • utökat utbud av särskilda utbildningar från organisationer som tillhandahåller grundläggande lärarutbildning och/eller fortbildning.

TILLDELNINGSKRITERIER

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier:

Projektets relevans

(högsta poäng: 25)

 • I vilken utsträckning förslaget når målen för Jean Monnet-insatsen:
  • omfattar EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen),
  • gör det möjligt för skollärare att utveckla nya färdigheter,
  • skapar en bättre förståelse för EU och hur EU fungerar,
  • gör det möjligt för lärare att introducera EU-innehåll i sina verksamheter.
 • I vilken utsträckning förslaget når prioriterade målgrupper:
  • skolor och yrkesutbildningsanordnare (ISCED 1–4),
  • lärare.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

(högsta poäng: 25)

 • Metod: förslagets kvalitet, nyhetsvärde och genomförbarhet samt bärkraften i den metod som föreslås.
 • I vilken utsträckning arbetsprogrammet
  • är tydligt, fullständigt och samstämmigt, med lämplig information om planering av förberedelser, genomförande, utvärdering, uppföljning och spridning,
  • uppvisar samstämmighet mellan projektets mål och verksamhet,
  • omfattar stöd till deltagarna (t.ex. bidrag till resor och uppehälle, handledningar och andra specifika verktyg, utan avgift).
 • I vilken utsträckning de resurser som har avsatts för arbetspaketen överensstämmer med deras mål och resultat.
 • Uppföljnings- och utvärderingsstrategi.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen

(högsta poäng: 25)

 • Gruppens kompetensnivå och mervärde:
  • Relevansen och komplementariteten av profil och sakkunskap hos den nyckelpersonal som deltar i de verksamheter som föreslås (både inom den akademiska och den icke-akademiska sfären, i förekommande fall)
   • vad gäller EU-studier (enligt beskrivningen i inledningen)
   • vad gäller det särskilda tema som behandlas i förslaget.

Genomslag

(högsta poäng: 25)

 • Lärarutbildningens väntade genomslag och långsiktiga genomslag

för skolor och yrkesutbildningsanordnare,

  • ökad kapacitet för att undervisa om EU-ämnen,
  • förbättrat eller innovativt innehåll, utveckling av nya perspektiv för att introducera EU-ämnen i kursplanen,
  • för den institution som organiserar verksamheterna,
  • utökat samarbete och förmåga att skapa kontakter med partner,
  • antal och nivå på föreslagna utbildningar och antal personer som potentiellt kan gynnas av verksamheten,
  • ökade budgetanslag för stärkta och mer riktade utbildningsverksamheter inom institutionen,

För de personer som gynnas av Jean Monnet-insatsen

  • stärka lärarnas kunskap om EU-innehåll i sina verksamheter.
 • Spridning och kommunikation:
  • Ändamålsenligheten och kvaliteten i åtgärderna för att sprida verksamhetens resultat inom och utanför den institution som stått som värd för Jean Monnet-insatsen.
  • Öka medvetenheten om projekten och resultaten, genom att göra deltagare och organisationer mer synliga.
  • Nå ut till grupper utanför de direkta målgrupperna.
  • I vilken grad planerade spridningsverktyg kommer att nå målgruppen.
  • Hållbarhet och kontinuitet: Ansökan omfattar lämpliga åtgärder och resurser för att se till att projektets resultat och fördelar kommer att bevaras efter projektets utgång.

Förslagen måste få minst 70 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering, med 15 poäng inom varje tilldelningskriterium. Likvärdiga förslag inom samma ämnesområde kommer att prioriteras enligt de poäng som förslagen har tilldelats för kriteriet ”projektets relevans” och därefter ”genomslag”.

VILKA REGLER GÄLLER FÖR FINANSIERINGEN?

Denna insats tillämpar en finansieringsmodell med engångsbelopp. Engångsbeloppets storlek fastställs för varje bidrag på grundval av den uppskattade budget för insatsen som föreslås av sökanden. Den beviljande myndigheten fastställer engångsbeloppet för varje bidrag på grundval av förslaget, utvärderingsresultatet, finansieringsgrader och det högsta belopp som anges i ansökningsomgången.

Högsta EU-bidrag per projekt är 300 000 euro.

Hur fastställs projektets engångsbelopp?

Sökanden ska fylla i en detaljerad budgettabell enligt ansökningsblanketten med beaktande av följande:

 1. Budgeten bör vara så detaljerad som möjligt. Den bör delas upp per bidragsmottagare och organiseras i enhetliga arbetspaket (t.ex. delas upp i ”projektförvaltning”, ”utbildning”, ”anordnande av evenemang”, ”förberedelser och genomförande av mobilitet”, ”kommunikation och spridning”, ”kvalitetssäkring”).
 2. Förslaget ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ingår i varje arbetspaket.
 3. Förslaget ska innehålla en uppdelning av de beräknade kostnaderna, med angivelse av andelen per arbetspaket (och inom varje arbetspaket, den andel som har anvisats till varje stödmottagare och anknuten enhet).
 4. Kostnaderna kan täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, utrustning och kontraktering av underleverantörer samt andra kostnader (t.ex. informationsspridning, publicering, översättning).

Förslagen kommer att utvärderas enligt standardförfaranden med hjälp av interna och/eller externa experter. Experterna kommer att utvärdera förslagens kvalitet i förhållande till de krav som anges i ansökningsomgången och insatsens förväntade genomslag, kvalitet och effektivitet.

När förslagen har utvärderats kommer utanordnaren att fastställa engångsbeloppet med beaktande av bedömningsresultaten. Engångsbeloppet kommer att begränsas till högst 80 % av den uppskattade budget som fastställs efter utvärderingen.

Bidragsvillkoren (högsta bidragsbelopp, finansieringsgrad, totala bidragsberättigande kostnader osv.) kommer att fastställas i bidragsavtalet.

Projektresultaten kommer att utvärderas utifrån slutförda verksamheter. Finansieringssystemet ska göra det möjligt att fokusera på resultat i stället för bidrag, och därigenom betona kvaliteten och graden av uppnående av de mätbara målen.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}