Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Europeisk Ungdom Tillsammans

Insatsen Europeisk ungdom tillsammans riktar sig till ungdomsorganisationer på gräsrotsnivå som vill upprätta partnerskap över gränserna, dvs. komplettera sin verksamhet med ett europeiskt perspektiv och koppla den till EU:s ungdomspolitiska åtgärder, särskilt EU:s ungdomsstrategi 2019–2027. Syftet är att uppmuntra nya ansökningar från organisationer som inte redan är väletablerade på europeisk nivå. Insatsen ska därför främst stödja verksamhet som syftar till att sammanföra ungdomsorganisationer på EU-nivå och icke-statliga gräsrotsorganisationer som är verksamma på lokal nivå (på landsbygden, i städer, regioner, länder) som skulle gynnas av utveckling av gränsöverskridande verksamhet.

Insatsens övergripande struktur har utformats med hänsyn till ungdomssektorns ökade storlek, de föränderliga trenderna i ungdomars deltagande och behovet av mer regelbunden och stabil finansiering på ungdomsområdet[1]. Insatsen beaktar även behovet av att bättre täcka den stora mångfalden ungdomsorganisationer i Europa och att tillgodose identifierade behov både för gräsrotsverksamhet och för stora samarbetsprojekt i Europa.

INSATSENS MÅL

Projekt inom Europeisk ungdom tillsammans syftar till att bygga upp nätverk för att främja gränsöverskridande partnerskap som ska drivas i nära samarbete med ungdomar runtom i Europa (Erasmus+ programländer). Nätverken kommer att anordna samarbete, utbyten, främja utbildning (t.ex. för ungdomsarbetare) och ge ungdomar möjlighet att själva upprätta gemensamma projekt i form av både fysiska och webbaserade verksamheter.

Verksamhet som bidrar till och främjar EU:s ungdomsmål och EU:s ungdomsstrategi 2019–2027[2] utgör viktiga tematiska prioriteringar för insatsen. EU:s ungdomsmål avspeglas också i kommissionens ordförande Ursula von der Leyens politiska riktlinjer[3]. Den löpande 18-månadersperioden[4] för ungdomsdialogen och dess prioriteringar ligger också till grund för insatserna inom Europeisk ungdom tillsammans.

Det är också nödvändigt att agera för att begränsa covid-19-pandemins socioekonomiska konsekvenser för ungdomar, bland annat genom kapacitetsuppbyggnad och särskilda åtgärder för att hantera återhämtningen från covid-19-krisen på ungdomsområdet. När ungdomsnätverken arbetar med dessa frågor bör de överväga sätt för att skapa solidaritet och inkludering och koppla detta till utmaningarna i samband med digitala färdigheter och miljövänliga livsstilar.

SÄRSKILDA MÅL

Syftet med denna insats är att särskilt stödja följande:

 • Främjande och utveckling av gränsöverskridande strukturerat samarbete, både online och offline, mellan olika ungdomsorganisationer för att bygga upp eller stärka partnerskap som inriktas på solidaritet och inkluderande deltagande för alla.
 • Genomförande av EU:s ramverk och initiativ, såsom den europeiska planeringsterminens landsspecifika rekommendationer[5], i den mån de är relevanta för ungdomsområdet.
 • Initiativ för att uppmuntra unga att delta i den demokratiska processen och i samhället genom att anordna möten, utbildningar, lyfta fram gemensamma drag bland unga européer och uppmuntra till diskussion och debatt om deras relation till EU och EU:s värden och demokratiska grunder, bland annat genom att låta ungdomar komma till tals på ett meningsfullt sätt inom ramen för återhämtningen efter covid-19-krisen.
 • Deltagande av underrepresenterade grupper av unga (t.ex. utsatta och socioekonomiskt missgynnade ungdomar) i det politiska livet, i ungdomsorganisationer och i andra organisationer i det civila samhället.
 • Nya lösningar för att stärka ungdomsorganisationernas förmåga att hantera covid-19-pandemin och dess efterverkningar. Detta kan omfatta åtgärder för att stärka samverkan mellan ungdomsorganisationer i ett digitalt sammanhang, genom och via metoder för icke-formellt lärande och organisationsmodeller, bland annat alternativa former av utbyten och ömsesidigt stöd.

VERKSAMHET

Den verksamhet som föreslås måste vara direkt kopplad till insatsens allmänna och särskilda mål och ska beskrivas närmare i en projektbeskrivning som omfattar hela den period som bidrag söks för enligt anvisningarna i det relevanta avsnittet Hur utformar jag mitt projekt? och avsnittet om genomslag

Verksamheten ska vara gränsöverskridande och kan genomföras på europeisk nivå (programländer inom Erasmus+), nationell, regional eller lokal nivå.

Exempel på relevant verksamhet:

 1. Verksamheter som underlättar tillträdet till och deltagandet i EU:s politiska verksamhet på alla samhällsnivåer (lokal, regional, nationell och europeisk nivå) samt i olika institutionella sammanhang (formella institutioner, icke-formellt samarbete och lärande, informella utbyten osv.).
 2. Mobilitetsverksamheter som omfattar utbyten för nätverksarbete och/eller inbegriper icke-formellt eller informellt lärande.
 3. Initiativ för ökad medvetenhet, informations-, spridnings- och marknadsföringsverksamhet (t.ex. seminarier, workshoppar, kampanjer, möten, offentliga diskussioner, samråd) om EU:s politiska prioriteringar på ungdomsområdet.
 4. Främja strategiskt samarbete, utbyte av idéer, samverkan och gemensamt skapande samt relevanta icke-formella metoder för att i grunden forma och diskutera EU-initiativ på det ungdomspolitiska området, partnerskap och projekt mellan unga, ungdomsorganisationer, politiskt ansvariga och beslutsfattare samt forskare och andra berörda aktörer i civilsamhället. Detta omfattar initiativ och evenemang för att utveckla europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer/civilsamhällets organisationer/EU-omfattande nätverk.
 5. Undersöka vad politikerna anser om ungdomars förslag på demokratiska system, även de åsikter och förväntningar som ungdomar som inte är engagerade har, hinder och stödresurser för att engagera unga som saknar erfarenhet av befintliga deltagandeformer, och främja nya sfärer för ungdomars politiska engagemang och aktioner runtom i Europa.
 6. Undersöka möjligheterna att skapa ny förståelse för betydelsen av och fördelarna med aktivt medborgarskap för ungdomar i EU, även efter covid-19-krisen, och mot bakgrund av den nya europeiska gröna giv som står i centrum för återhämtningen, samt generationsskillnader i ungdomars representation och de föränderliga mönstren för ungdomars representation i EU.
 7. Stödja utveckling av användarvänliga och standardiserade metoder, verktyg och innovativa samverkansmetoder för icke-statliga ungdomsorganisationer, bland annat genom att ta fram nya lokalt baserade ungdomsinitiativ, kompetens och praktisk kunnande för att övervaka och utvärdera befintlig verksamhet på ett resultatinriktat sätt, som visar värdet av ungdomars deltagande i det civila samhället.

Det är valfritt att innefatta mobilitetsverksamhet i denna insats. Mobilitetsverksamhet för unga måste stödja projektets huvudsakliga mål och ge projektet och de berörda ungdomarna ett betydligt mervärde.

VILKA KRITERIER SKA VARA UPPFYLLDA FÖR ANSÖKAN OM PROJEKT INOM GRÄSROTSINSATSEN EUROPEISK UNGDOM TILLSAMMANS?

KRITERIER FÖR BIDRAGSBERÄTTIGANDE

Projektförslag för Europeisk ungdom tillsammans ska uppfylla följande kriterier för att vara berättigade till Erasmusbidrag:

Vem kan söka?

Följande organisationer kan delta som samordnare:

 • Icke-statliga organisationer (inklusive europeiska ungdomsorganisationer och nationella ungdomsråd) som är verksamma på ungdomsområdet.
 • Myndigheter på lokal, regional eller nationell nivå.

Organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla deltagande organisationer i projektet och måste vara lagligen etablerad i ett programland.

Vilka typer av organisationer får delta i projektet?

Alla offentliga eller privata organisationer med sina anknutna enheter (i förekommande fall) som arbetar med eller för unga i icke-formella sammanhang och är etablerade i ett programland.

Sådana organisationer kan t.ex. vara

 • en icke-vinstdrivande organisation, föreningar, icke-statliga organisationer (inbegripet europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer),
 • ett nationellt ungdomsråd,
 • en lokal, regional eller nationell myndighet,
 • utbildnings- och forskningsinstitutioner,
 • en stiftelse,

offentliga eller privata små, medelstora eller stora företag (inklusive sociala företag) får delta. Även om denna insats främst riktas mot ideella organisationer i allmänhet, kan vinstdrivande organisationer delta om detta medför ett tydligt mervärde för projektet.

Antal och profil för deltagande organisationer

Minst fyra partner från minst fyra programländer inom Erasmus+.

Minst hälften av organisationerna i konsortiet bör inte ha mottagit EU-medel från programmet Erasmus+ inom programområde 3 – projekt rörande Europeisk ungdom tillsammans under de senaste två åren.

Plats för verksamheten

Verksamheten måste genomföras i programländer.

Projektets varaktighet

2 år.

Var kan ansökan lämnas?

Till Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea) i Bryssel.

Samma organisation får endast lämna in en ansökan till denna insats inom tidsfristen.

Ansökningsomgångens id-nummer ERASMUS-YOUTH-2021-YOUTH-TOG

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast den 22 mars 17.00.00 (Brysseltid).

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

HUR UTFORMAR JAG MITT PROJEKT?

Ett småskaligt partnerskap består av fyra steg som inleds redan innan projektförslaget eventuellt väljs ut för finansiering, t.ex. enligt följande: 1) identifiering av och inledande av projektet, 2) förberedelse, utformning och planering, 3) genomförande och övervakning av verksamheterna, och 4) utvärdering och konsekvensbedömning. De deltagande organisationerna och de deltagare som är involverade i verksamheterna bör ta på sig en aktiv roll i alla skeden för att berika lärandeupplevelsen.

 • Identifiering och inledande: Identifiera ett problem, ett behov eller en möjlighet som du kan behandla med din projektidé inom ramen för ansökningsomgången. Identifiera de viktigaste verksamheterna och målen som kan förväntas av projektet. Kartlägg berörda aktörer och potentiella partnerorganisationer. Formulera projektets mål. Säkerställ att projektet är anpassat till de deltagande organisationernas strategiska mål. Ta fram en inledande plan för att ge projektet en bra start och sammanställ den information som behövs för att fortsätta till nästa fas osv.
 • Förberedelse, utformning och planering: Ange projektets omfattning och inriktning, besluta om ett schema för arbetsuppgifterna. Uppskatta nödvändiga resurser och utforma detaljerna i projektet, t.ex. behovsanalys, fastställ sunda mål och effektindikatorer (specifika, mätbara, uppnåbara, relevanta och tidsbegränsade), Identifiera projekt- och läranderesultat. Utforma ett arbetsprogram, verksamhetsformat och fastställ förväntat genomslag och beräknad total budget. Ta fram ett plan för projektets genomförande med strategiska aspekter av projektstyrning, övervakning, kvalitetskontroll, rapportering och spridning av resultat. Utforma praktiska arrangemang och bekräfta de planerade verksamheternas målgrupper. Upprätta avtal med partnerorganisationer och skriv förslaget osv.
 • Genomförande och övervakning av verksamheterna: Genomför projektet enligt planen. Planen ska uppfylla rapporterings- och kommunikationskraven. Övervaka pågående verksamheter och bedöm projektresultaten mot projektplanerna. Identifiera avvikelser från planerna och vidta åtgärder för att korrigera dessa avvikelser och hantera problem och risker. Identifiera bristande överensstämmelse med de fastställda kvalitetsnormerna och vidta korrigerande åtgärder osv.
 • Granskning och konsekvensbedömning: Bedöm projektresultaten mot projektets mål och genomförandeplaner. Utvärdera verksamheterna och deras genomslag på olika nivåer, utbyt och tillämpa projektresultaten i praktiken osv.

Övergripande aspekter som ska beaktas när du utformar ditt projekt:

Förutom att uppfylla de formella kriterierna och upprätta hållbara samarbetsarrangemang med alla projektpartner kan följande aspekter bidra till att öka genomslaget och förbättra genomförandet av projekt avseende Europeisk ungdom tillsammans under de olika projektfaserna: De sökande organisationerna uppmuntras att väga in dessa möjligheter och aspekter i utformningen av sina projekt.

Miljömässig hållbarhet

Projekten bör utformas på ett miljövänligt sätt och miljövänliga metoder bör genomsyra alla aspekter av projektet. Organisationer och deltagare bör ha en miljövänlig inställning när du utformar sina projekt, vilket kommer att uppmuntra alla personer som är involverade i projektet att diskutera och lära om miljöfrågor, fundera på vad de kan göra på olika nivåer och hjälpa såväl organisationer som deltagare att komma på alternativa, miljövänligare sätt att genomföra sina projektverksamheter.

Inkludering och mångfald

Programmet Erasmus+ syftar till att främja lika möjligheter och tillgång, inkludering och rättvisa inom samtliga insatser. För att genomföra dessa principer i praktiken har en inkluderings- och mångfaldsstrategi tagits fram. Strategin är avsedd att göra det lättare att nå ut till deltagare från mer skilda bakgrunder, särskilt personer med sämre förutsättningar som har svårt att delta i europeiska projekt. Projektverksamheterna ska vara tillgängliga och inkluderande. Deltagare med sämre förutsättningar bör ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsfattandet under hela processen.

Som en övergripande princip bör de deltagande organisationerna tillämpa strategier för att nå ut till ungdomar med olika bakgrund på gräsrotsnivå. Detta innebär deltagande av en så bred grupp av ungdomar med sämre förutsättningar som möjligt, även ungdomar från avlägset belägna områden/landsbygdsområden och ungdomar med migrantbakgrund. Alla verksamheter bör därför bidra till att bredda både den utåtriktade verksamheten för unga och deras aktiva engagemang för att säkerställa att många röster sammanförs.

Digital dimension

Virtuellt samarbete och experiment med virtuella och blandade lärandemöjligheter är avgörande för att projekten ska lyckas. Projekten uppmanas i synnerhet varmt att använda Europeiska ungdomsportalen och plattformen för EU:s ungdomsstrategi för att arbeta tillsammans före, under och efter projektverksamheterna.

Gemensamma värderingar, samhällsengagemang och deltagande i samhällslivet

Projekten kommer att stödja aktivt medborgarskap och etik och främja utveckling av social och interkulturell kompetens, kritiskt tänkande och mediekunskap. De kommer även att inriktas på att öka medvetenheten om och förståelsen av EU-sammanhanget.

 

FÖRVÄNTAT GENOMSLAG

Projekt som får bidrag ska visa hur de planerar att bidra till EU:s ungdomspolitik genom att

 • bidra till att förbättra möjligheter för ungdomsorganisationer som är verksamma på gräsrotsnivå att utvidga sin verksamhet och arbeta transnationellt för att bygga upp inkludering, solidaritet och hållbarhet och främja transnationellt lärande och samarbete mellan ungdomar och beslutsfattare,
 • utgå från målen för EU:s ungdomsstrategi 2019–2027, närmare bestämt genom att visa hur de bidrar till strategins prioriteringar Engagera, sammanföra och stärka”,
 • bygga vidare på resultaten från EU:s ungdomsmål, ungdomsdialogen och andra ungdomsdiskussionsprojekt och opinionsundersökningar om Europas framtid och koppla dem till policyutvecklingen på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå,
 • bygga på EU:s ramverk och initiativ, såsom den europeiska planeringsterminens landsspecifika rekommendationer, i den mån de är relevanta för ungdomsområdet,
 • förbättra ungdomars deltagande i det demokratiska livet när det gäller aktivt medborgarskap och kontakter med beslutsfattare (t.ex. egenmakt, nya färdigheter, ungdomars delaktighet i projektutformningen),
 • utvidga befintlig bästa praxis och nå utanför den lokala nivån (landsbygden, städer, regioner, länder) och de vanliga nätverken, bland annat genom att utnyttja digitala hjälpmedel för att hålla kontakt under alla omständigheter, även i situationer med långa avstånd, isolering eller begränsad rörelsefrihet,
 • sprida resultaten på ett ändamålsenligt och attraktivt sätt bland ungdomar som är aktiva i ungdomsorganisationer för att bana väg för mer systematiska partnerskap, och även bland unga som inte är med i ungdomsföreningar eller ungdomar från missgynnade bakgrunder.

TILLDELNINGSKRITERIER

Projektets relevans

(högsta poäng: 30)

 • Syfte och EU-mervärde: förslaget syftar till att upprätta och utveckla ett projekt som stöder ungdomspolitik på EU-nivå – främst EU:s ungdomsstrategi 2019–2027. Förslaget visar tydligt det EU-mervärde som skapas på systemnivå genom att projektet är gränsöverskridande och överförbart.
 • Mål: förslagets mål är relevanta för insatsens allmänna mål och för åtminstone ett av dess särskilda mål. Förslagets mål är dessutom specifika och tydligt definierade, möjliga att uppnå, mätbara, realistiska och aktuella. De behandlar frågor som är relevanta för de deltagande organisationerna och har ett tydligt mervärde för de valda målgrupperna.
 • Behov: Det framgår tydligt att förslaget baseras på en grundlig behovsanalys som i så stor utsträckning som möjligt bygger på kontrollerbara fakta och siffror med stöd av allmänna och specifika uppgifter som är relevanta för alla länder och organisationer i konsortiet. En tydlig behovsanalys som är kopplad till den konkreta situationen för sökande, partnerorganisationer och målgrupper förväntas.
 • Ungdomars delaktighet: Partnerskapet visar att det redan i utformningen av verksamheten kan säkra ett aktivt engagemang bland en mångsidig ungdomsgrupp, t.ex. ungdomar från avlägset belägna områden eller landsbygdsområden, ungdomar med migrantbakgrund och/eller ungdomar med missgynnad social bakgrund.

 

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

(högsta poäng: 30)

 • Planering: Förslaget är tydligt, fullständigt och av hög kvalitet. Det innehåller lämpliga faser för förberedelse, genomförande, övervakning och utvärdering av projektet baserat på robusta projektförvaltningsmetoder.
 • Metod: Genomförandet baseras på lämpliga metoder, målen överensstämmer med verksamheterna och är tydligt angivna, med logiska kopplingar mellan identifierade problem, behov och lösningar, arbetsplanen är enhetlig och konkret, det finns lämpliga kontrollåtgärder och indikatorer för att säkerställa att projektet kommer att genomföras i tid, med erforderlig kvalitet, inom de uppsatta ramarna och enligt budget, projektet omfattar konkreta och lämpliga riskhanterings- och beredskapsplaner.
 • Kostnadseffektivitet: den föreslagna budgeten är konsekvent, tillräckligt detaljerad, lämplig för att genomföra projektet och utformad för att säkerställa bästa valuta för pengarna. De resurser som har avsatts för arbetspaketen överensstämmer med deras mål och resultat. Budgeten tillgodoser gräsrotsorganisationers och utsatta ungdomars behov för att uppmuntra deras deltagande i programmet Erasmus+.

 

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen

(högsta poäng: 20)

 • Sammansättning: partnerskapet består av en lämplig blandning av organisationer som kompletterar varandra och som har de profiler och färdigheter, den erfarenhet och sakkunskap och det ledningsstöd som krävs för att uppnå målen. mervärdet för vinstdrivande organisationer visas tydligt (om sådana organisationer deltar i konsortiet).
 • Geografisk sammansättning: partnerskapet visar att det kan avspegla den ekonomiska, sociala och/eller kulturella mångfalden i Europa genom sin geografiska sammansättning (dvs. alla delar av Europa täcks) för att säkerställa ett verkligt Europaomfattande samarbete.
 • Utveckling av lokala icke-statliga organisationer: partnerskapet har förmåga att utveckla kapacitet och kunskap hos lokala icke-statliga organisationer som inte redan är väletablerade på EU-nivå för att uppnå ökad samverkan mellan icke-statliga organisationer i Europa.
 • Åtagande och arbetsuppgifter: fördelningen av ansvar och arbetsuppgifter i partnerskapet är tydlig och lämplig. Samordnaren visar prov på ledning av hög kvalitet, förmåga att samordna gränsöverskridande nätverk och gott ledarskap i en komplex miljö.
 • Samarbetsarrangemang: de föreslagna styrningsmekanismerna kommer att säkerställa effektivt beslutsfattande och effektiv samordning, kommunikation och konfliktlösning mellan deltagande organisationer, deltagare och andra berörda intressenter.
 • Ungdomars delaktighet: ungdomar medverkar på lämpligt sätt i alla skeden av projektets genomförande och inkludering av unga behandlas på alla stadier och nivåer i projektet, med ansvarsroller och/eller konkreta strategier för att säkerställa ett brett deltagande.

Genomslag

(högsta poäng: 20)

 • Genomslag: Projektets potentiella genomslag för deltagarna och partnerorganisationerna är högt – särskilt när det gäller att vidga gräsrotsorganisationers fokus på nationella, regionala eller lokala verksamheter som ännu inte är gränsöverskridande där verksamheter har skalats upp eller utformats på EU-nivå och efter det att projektet avslutats, och har stort genomslag för unga i allmänhet. De förväntade resultaten visar att sökande och partner har förståelse och förmåga att informera om EU:s värden, särskilt när det gäller det europeiska medborgarskapet.
 • Spridning: Förslaget visar kapacitet att kunna genomföra verksamheter som når ut till ungdomar och att effektivt kunna förmedla problem och lösningar i de samhällen som de representerar till en bredare global målgrupp. Förslaget innehåller i synnerhet en sund plan för spridning av och information om resultat och omfattar lämpliga mål, verksamheter och uppgifter, en uppgiftsfördelning mellan partnerorganisationerna, en relevant tidsplan, verktyg och kanaler för att se till att resultaten och fördelarna verkligen sprids till beslutsfattare och finns tillgängliga för slutanvändarna under och efter projektet.
 • Hållbarhet: Förslaget innehåller en tydlig beskrivning av hur projektets resultat kan bidra till förändringar på systemnivå inom ungdomssektorn, både under dess löptid och därefter, med stor potential att möjliggöra långvarigt samarbete på EU-nivå och/eller tjäna som inspiration för nya politiska åtgärder och initiativ på ungdomsområdet i EU.

Ansökningarna måste få minst 60 poäng för att komma i fråga för finansiering, även med beaktande av den nödvändiga minimipoängen för de fyra tilldelningskriterierna:(dvs. minst 15 poäng för kategorierna ”projektets relevans” och ”kvaliteten på projektets utformning och genomförande”). Tio poäng för kategorierna ”kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen” och ”genomslag”. Vid lika poäng kommer poängen för tilldelningskriteriet ”relevans” att prioriteras, och därefter ”genomslag”.

I regel, och inom gränserna för gällande rättsliga ramar på nationell nivå och EU-nivå, gäller att resultat ska göras tillgängliga i form av öppna lärresurser och även på plattformar för relevanta yrkesinriktade, sektorsinriktade eller behöriga myndigheter. Förslaget ska innehålla en beskrivning av hur data, material, dokumentation och audiovisuella och sociala medieaktiviteter som tagits fram kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt och marknadsföras genom öppna licenser, utan oproportionerliga begränsningar.

VILKA REGLER GÄLLER FÖR FINANSIERINGEN?

Denna insats tillämpar en finansieringsmodell med engångsbelopp. Engångsbeloppets storlek fastställs för varje bidrag på grundval av den uppskattade budget för insatsen som föreslås av sökanden. Den beviljande myndigheten fastställer engångsbeloppet för varje bidrag på grundval av förslaget, utvärderingsresultatet, finansieringsgrader och det högsta belopp som anges i ansökningsomgången.

Högsta EU-bidrag per projekt är 150 000 euro.

Hur fastställs projektets engångsbelopp?

Sökanden ska fylla i en detaljerad budgettabell enligt ansökningsblanketten med beaktande av följande: 

 1. Budgeten bör vara så detaljerad som möjligt. Den bör delas upp per bidragsmottagare och organiseras i enhetliga arbetspaket (t.ex. delas upp i ”projektförvaltning”, ”utbildning”, ”anordnande av evenemang”, ”förberedelser och genomförande av mobilitet”, ”kommunikation och spridning”, ”kvalitetssäkring”).
 2. Förslaget ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som ingår i varje arbetspaket.
 3. Sökande ska ange en uppdelning av de beräknade kostnaderna i sina förslag, med angivelse av andelen per arbetspaket (och inom varje arbetspaket, den andel som har anvisats till varje stödmottagare och anknuten enhet).
 4. De beskrivna kostnaderna får täcka personalkostnader, kostnader för resor och uppehälle, kostnader för utrustning och underleverantörer samt andra kostnader (t.ex. för informationsspridning, publicering eller översättning).

Förslagen kommer att utvärderas enligt standardförfaranden med hjälp av interna och/eller externa experter. Experterna kommer att utvärdera förslagens kvalitet i förhållande till de krav som anges i ansökningsomgången och insatsens förväntade genomslag, kvalitet och effektivitet.

När förslagen har utvärderats kommer utanordnaren att fastställa engångsbeloppet med beaktande av bedömningsresultaten. Engångsbeloppet kommer att begränsas till högst 80 % av den uppskattade budget som fastställs efter utvärderingen.

Bidragsvillkoren (högsta bidragsbelopp, finansieringsgrad, totala bidragsberättigande kostnader osv.) kommer att fastställas i bidragsavtalet.

Projektresultaten kommer att utvärderas utifrån slutförda verksamheter. Finansieringssystemet ska göra det möjligt att fokusera på resultat i stället för bidrag, och därigenom betona kvaliteten och graden av uppnående av de mätbara målen.

Närmare uppgifter anges i förlagan till bidragsavtal på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal).

 1. Study on the landscape of youth representation in the EU (EAC/47/2014).

 2. Rådets rekommendation 2018/C 456/01, offentliggjord i december 2018: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:42018Y1218(01)&from=EN

 3. Se https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/sv/IP_19_5542

 4. Från mitten av 2020 till slutet av 2021.

 5. https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_sv

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}

Tagged in: