Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Samarbetspartnerskap

Det främsta målet för samarbetspartnerskap är att ge organisationer möjlighet att förbättra sin verksamhet och göra den mer relevant, att utveckla och förstärka sina partnernätverk, att öka deras möjligheter att arbeta tillsammans på transnationell nivå, främja internationalisering av deras verksamhet samt utbyta eller utveckla ny praxis och nya metoder och utbyta och jämföra idéer. De syftar till att stödja utvecklingen, överföringen och tillämpningen av innovativa metoder samt genomförande av gemensamma initiativ för att främja samarbete, lärande av varandra och erfarenhetsutbyte på europeisk nivå. Resultaten ska vara möjliga att återanvända, överföra och utvidga, och ska om möjligt ha en tydlig ämnesövergripande dimension. De projekt som väljs ut förväntas utbyta resultaten av sina verksamheter på lokal, regional, nationell och transnationell nivå.

Samarbetspartnerskap är förankrade i prioriteringarna och de politiska ramarna för varje Erasmusområde, såväl på europeisk som på nationell nivå, och syftar till att stimulera sektorsövergripande och övergripande samarbete inom olika temaområden.

INSATSENS MÅL

Samarbetspartnerskap har följande mål:

 • Öka kvaliteten på de deltagande organisationernas och institutionernas arbete, verksamheter och metoder och öppna sina verksamheter för nya aktörer som normalt inte är verksamma inom en viss sektor.
 • Bygga upp organisationernas kapacitet för att arbeta transnationellt och sektorsövergripande.
 • Arbeta med gemensamma behov och prioriteringar inom allmän utbildning, yrkesutbildning, ungdomsfrågor och idrott.
 • Möjliggöra omställning och förändring (på individuell nivå, organisationsnivå eller sektorsnivå) för att skapa förbättringar och ta fram nya metoder och tillvägagångssätt utifrån varje organisations behov.

 

VILKA KRITERIER SKA VARA UPPFYLLDA FÖR ANSÖKAN OM SAMARBETSPARTNERSKAP?

Projektförslag för samarbetspartnerskap ska uppfylla följande kriterier för att vara berättigade till Erasmusbidrag:

KRITERIER FÖR BIDRAGSBERÄTTIGANDE

Vem kan söka?

Alla deltagande organisationer som är etablerade i ett programland kan skicka in ansökan. Organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla deltagande organisationer i projektet.

Vilka typer av organisationer får delta i projektet?

Alla offentliga eller privata organisationer som är etablerade i ett programland eller i ett partnerland (se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen) kan delta i samarbetspartnerskap[1]. Organisationer med säte i programländer kan antingen delta som projektsamordnare eller som partnerorganisation. Organisationer i partnerländerna kan inte delta som projektsamordnare.

Oavsett vilket område som berörs av projektet är samarbetspartnerskap öppna för alla typer av organisationer inom utbildning, ungdomsfrågor och idrott eller inom andra socioekonomiska sektorer samt för organisationer som bedriver verksamhet inom flera olika områden (t.ex. lokala, regionala och nationella myndigheter, erkännande- och valideringscentrum, handelskammare, branschorganisationer, vägledningscentrum och kultur- och idrottsorganisationer).

Beroende på vilken prioritering och vilka mål som projektet är inriktat på ska samarbetspartnerskap omfatta det mest lämpade och mångsidiga urvalet av partnerorganisationer och dra nytta av deras olika erfarenheter, profiler och särskilda sakkunskap för att ge relevanta projektresultat av hög kvalitet.

Deltagande för associerade partnerorganisationer

Förutom de organisationer som formellt deltar i projektet (samordnare och partnerorganisationer) kan samarbetspartnerskap även involvera andra partner från den offentliga eller privata sektorn som bidrar till att genomföra specifika uppgifter/verksamheter eller stöder marknadsföringen av projektet och dess hållbarhet.

Inom Erasmus+-projekt kallas dessa partner ”associerade partner”. I fråga om bidragsberättigande och avtalskrav anses de inte vara projektpartner och får därför inte finansiering från programmet som en del av projektet. För att förstå deras roll inom partnerskapet och skapa en tydlig bild av förslaget måste deras deltagande i projektet och i de olika verksamheterna tydligt beskrivas i projektförslaget.

Antal och profil för deltagande organisationer

Ett samarbetspartnerskap ska vara ett gränsöverskridande projekt och omfatta minst tre organisationer från tre olika programländer.

Det finns ingen övre gräns för antalet deltagande organisationer i ett partnerskap. När det gäller förslag om samarbetspartnerskap inom utbildning, yrkesutbildning och ungdom som förvaltas på decentraliserad nivå av de nationella programkontoren med en finansieringsmodell baserad på bidrag till enhetskostnaderna är budgeten för projektförvaltning och genomförande av projektet dock begränsad (och motsvarar tio deltagande organisationer).

Alla deltagande organisationer måste vara angivna när du skickar in bidragsansökan.

I regel gäller att samarbetspartnerskap ska inriktas på samarbete mellan organisationer som är etablerade i programländer. Organisationer från partnerländer kan dock delta som partner (inte som sökande) om deras deltagande tillför ett betydande mervärde för projektet.

Prioriteringar som ska behandlas

För att komma i fråga för finansiering ska samarbetspartnerskap behandla antingen

 • minst en övergripande prioritering

och/eller

 • minst en särskild prioritering av betydelse för det utbildnings-, ungdoms- eller idrottsområde som är mest berört, enligt beskrivningen nedan.

När det gäller projekt inom utbildning, yrkesutbildning och ungdom som förvaltas på decentraliserad nivå av de nationella programkontoren får de nationella programkontoren prioritera de prioriteringar som är särskilt relevanta för deras nationella förhållanden (”europeiska prioriteringar i ett nationellt sammanhang”). De nationella programkontoren måste informera potentiella sökande via sina webbplatser.

Plats för verksamheten

Alla insatser i ett samarbetspartnerskap måste äga rum i länderna för de organisationer som deltar i projektet, antingen som fullvärdiga partner eller associerade partner.

Om det är motiverat med hänsyn till projektets mål eller genomförande gäller följande:

 • Verksamheten kan också äga rum vid en av EU:s institutioner[2], även om inga organisationer från det land där institutionen har sitt säte deltar i projektet.
 • Verksamhet som omfattar spridning och marknadsföring av resultat kan även genomföras i samband med relevanta tematiska transnationella evenemang/konferenser i program- eller partnerländerna.

Projektets varaktighet

Mellan 12 och 36 månader.

Varaktigheten måste anges i ansökan med utgångspunkt i projektets mål och vilken typ av verksamhet som planeras.

Samarbetspartnerskap får förlängas enligt en motiverad begäran av bidragsmottagaren och med det nationella programkontorets godkännande, förutsatt att den sammanlagda varaktigheten inte överskrider 36 månader. I sådana fall ändras inte det sammanlagda bidraget.

Var kan ansökan lämnas?

För ansökningar om partnerskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor som lämnas in av en organisation som är verksam inom dessa områden, med undantag för europeiska icke-statliga organisationer:

 • till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen har sitt säte.

För ansökningar om partnerskap inom idrott och partnerskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor som lämnas in av europeiska icke-statliga organisationer[3]:

 • till genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (det centrala programkontoret – Eacea) i Bryssel
  • Idrott – ansökningsomgångens id-nummer: ERASMUS-SPORT-2021-SCP
  • Europeiska icke-statliga organisationer – ansökningsomgångens id-nummer:
   • ERASMUS-EDU-2021-PCOOP-ENGO
   • ERASMUS-YOUTH-2021-PCOOP-ENGO

I båda fallen får samma konsortium av partner endast lämna in en ansökan och endast till ett nationellt programkontor per tidsfrist[4].

När ska ansökan lämnas in?

För ansökningar om partnerskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor som lämnas in av en organisation som är verksam inom dessa områden, med undantag för europeiska icke-statliga organisationer:

 • Bidragsansökan ska lämnas in senast den 20 maj kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 november samma år och den 28 februari påföljande år.

För ansökningar om partnerskap inom ungdomsfrågor som lämnas in av en organisation som är verksam inom detta område, med undantag för europeiska icke-statliga organisationer:

 • Eventuell ytterligare tidsfrist:

De nationella programkontoren kan anordna en andra ansökningsomgång, med samma regler som i denna handledning. De nationella programkontoren informerar om denna möjlighet via sina webbplatser.

Om en andra omgång organiseras ska bidragsansökan lämnas in senast den 3 november kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 mars och den 31 maj påföljande år.

För ansökningar om partnerskap inom idrott och partnerskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor som lämnas in av europeiska icke-statliga organisationer:

 • Bidragsansökan ska lämnas in senast den 20 maj kl. 17.00.00 (Brysseltid).

Lärande-, undervisnings- och utbildningsaktiviteter som kan beviljas bidrag

Partnerskapet kan organisera lärande, undervisnings- och utbildningsaktiviteter för personal, ungdomsarbetare, deltagare och ungdomar för att stödja projektets genomförande och uppnå projektets mål.

Lärande, undervisnings- och utbildningsaktiviteterna kan genomföras i vilken form som helst som är relevant för projektet och kan omfatta mer än en typ av deltagare, individuellt eller i grupp. Format, syfte samt typ och antal deltagare i de föreslagna verksamheterna ska beskrivas och motiveras i projektansökan.

Målgrupperna i lärande-, undervisnings- och utbildningsaktiviteter är

 • undervisande personal och annan personal[5], t.ex. lärare, utbildare och annan personal som arbetar i de deltagande organisationerna.
 • personer som arbetar med unga,
 • inbjudna lärare och experter från organisationer som inte deltar i projektet,
 • lärlingar, yrkesstuderande, högskolestudenter[6], vuxenstuderande och skolelever från deltagande organisationer,
 • ungdomar från de länderna för de deltagande organisationerna,
 • personal på idrottsområdet, t.ex. ledare, instruktörer, idrottsutövare och domare.

De sökande organisationerna kommer att bedömas enligt gällande uteslutnings- och urvalskriterier. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

HUR UTFORMAR JAG MITT PROJEKT?

Ett samarbetspartnerskap består av fyra steg som inleds redan innan projektförslaget eventuellt väljs ut för finansiering: planering, förberedelse, genomförande och uppföljning. De deltagande organisationerna och de deltagare som är involverade i verksamheterna bör ta på sig en aktiv roll i alla skeden för att berika lärandeupplevelsen.

 • Planering (fastställa behov, mål, projekt- och läranderesultat, aktivitetsformat, tidsplan osv.).;
 • Förberedelser: (planera verksamheterna, ta fram ett arbetsprogram, ordna med praktiska arrangemang, bekräfta målgrupp(er) för de planerade verksamheterna, upprätta avtal med partner osv.),
 • genomförande av aktiviteter och
 • uppföljning (utvärdera verksamheterna och deras genomslag på olika nivåer, utbyta och tillämpa projektresultaten i praktiken).

Övergripande aspekter som ska beaktas när du utformar ditt projekt:

Förutom att uppfylla de formella kriterierna och upprätta hållbara samarbetsarrangemang med alla projektpartner kan följande aspekter bidra till att öka genomslaget och förbättra genomförandet av samarbetspartnerskap under de olika projektfaserna: De sökande organisationerna uppmuntras att väga in dessa möjligheter och aspekter i utformningen av samarbetspartnerskap.

Miljömässig hållbarhet

Projekten bör utformas på ett miljövänligt sätt och miljövänliga metoder bör genomsyra alla aspekter av projektet. Organisationer och deltagare bör ha en miljövänlig inställning när du utformar sina projekt, vilket kommer att uppmuntra alla personer som är involverade i projektet att diskutera och lära om miljöfrågor, fundera på vad de kan göra på olika nivåer och hjälpa såväl organisationer som deltagare att komma på alternativa, miljövänligare sätt att genomföra sina projektverksamheter.

Inkludering och mångfald

Programmet Erasmus+ syftar till att främja lika möjligheter och tillgång, inkludering och rättvisa inom samtliga insatser. För att genomföra dessa principer i praktiken har en inkluderings- och mångfaldsstrategi tagits fram. Strategin är avsedd att göra det lättare att nå ut till deltagare från mer skilda bakgrunder, särskilt personer med sämre förutsättningar som har svårt att delta i europeiska projekt. Projektverksamheterna ska vara tillgängliga och inkluderande. Deltagare med sämre förutsättningar bör ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsfattandet under hela processen.

Digital dimension

Virtuellt samarbete och experiment med virtuella och blandade lärandemöjligheter är avgörande för att samarbetspartnerskap ska lyckas. Särskilt projekt inom skolutbildning och vuxenutbildning uppmanas varmt att utnyttja plattformarna eTwinning, School Education Gateway och den elektroniska plattformen för vuxenutbildning i Europa (Epale) för att arbeta tillsammans före, under och efter projektaktiviteter. Projekt på ungdomsområdet uppmanas varmt att använda Europeiska ungdomsportalen och plattformen för EU:s ungdomsstrategi för att arbeta tillsammans före, under och efter projektverksamheterna.

TILLDELNINGSKRITERIER

Projektets relevans

(högsta poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • förslaget är relevant för insatsens mål och prioriteringar. Förslaget kommer att anses vara ytterst relevant om
  • det behandlar prioriteringen ”inkludering och mångfald”.
  • När det gäller projekt som förvaltas av de nationella programkontoren på decentraliserad nivå: om det behandlar en eller flera av de ”europeiska prioriteringar på nationell nivå” som det nationella programkontoret har fastställt,
 • de deltagande organisationernas profil, erfarenhet och verksamheter och målgrupp är relevanta inom det område som ansökan avser,
 • utgår från en gedigen behovsanalys,
 • förslaget är lämpligt för att skapa synergieffekter mellan olika utbildnings-, ungdoms och idrottsområden eller kan ge ett stort genomslag på ett eller flera av dessa områden,
 • förslaget är innovativt,
 • kompletterar andra initiativ från de deltagande organisationerna,
 • förslaget tillför ett mervärde på EU-nivå genom resultat som inte går att uppnå med verksamhet som bedrivs i ett enskilt land.

Kvaliteten på projektets utformning och genomförande

(högsta poäng: 20)

I vilken utsträckning

 • projektmålen är tydligt fastställda, realistiska och berör behov och mål för de deltagande organisationerna och målgruppernas behov,
 • den föreslagna metoden är tydlig, lämplig och genomförbar,
 • projektets arbetsplan är tydlig, fullständig och ändamålsenlig, med lämpliga faser för förberedelse, genomförande och utbyte av projektresultat.
 • projektet är kostnadseffektivt och tillräckliga resurser har anslagits till varje verksamhet,
 • projektet omfattar lämpliga åtgärder för kvalitetskontroll, övervakning och utvärdering för att se till att projektet genomförs med hög kvalitet, slutförs i tid och följer budgeten,
 • verksamheterna är utformade på ett tillgängligt och inkluderande sätt och är öppna för människor med sämre förutsättningar.
 • projektet stöder användning av digitala verktyg och inlärningsmetoder som komplement till verksamheten med fysisk närvaro och för att förbättra samarbetet med partnerorganisationer,
  • Om webbplattformar för Erasmus+ finns tillgängliga på det eller de områden som de deltagande organisationerna är verksamma: i vilken utsträckning projektet använder Erasmus+ webbplattformar (eTwinning, Epale, School Education Gateway, Europeiska ungdomsportalen, plattformen för EU ungdomsstrategi) som verktyg för förberedelse, genomförande och uppföljning av projektverksamheterna,
 • projektet har utformats på ett miljövänligt sätt och omfattar miljövänliga metoder i olika projektfaser,

om projektet planerar utbildnings-, undervisnings- eller inlärningsverksamhet:

 • i vilken grad denna verksamhet är lämplig för projektets mål och omfattar ett lämpligt antal deltagare med lämpliga profiler,
 • praktiska arrangemang samt lednings- och stödmetoder för lärande-, undervisnings- och utbildningsaktiviteter håller god kvalitet,
 • kvaliteten i arrangemang för att erkänna och validera deltagarnas läranderesultat, i linje med EU:s verktyg och principer för öppenhet och erkännande.

Kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen

(högsta poäng: 20)

 

I vilken utsträckning

 • projektet omfattar en lämplig avvägning av deltagande organisationer när det gäller profil, tidigare erfarenhet av programmet och kapacitet för att uppnå alla projektmål,
 • projektet inbegriper nya organisationer och mindre erfarna organisationer i insatsen.
 • den fördelning av arbetsuppgifter som föreslås visar att alla deltagande organisationer är engagerade och bidrar aktivt,
 • förslaget omfattar effektiva mekanismer för samarbete, samordning och kommunikation mellan de deltagande organisationerna och med andra berörda intressenter,
 • om det är aktuellt, i vilken grad medverkan av en deltagande organisation från ett partnerland medför ett betydande mervärde för projektet (om detta villkor inte är uppfyllt kommer deltagande organisationer från partnerländer att undantas från projektförslaget i bedömningsskedet).

Genomslag

(högsta poäng: 30)

I vilken utsträckning

 • projektförslaget omfattar konkreta och logiska åtgärder för att integrera projektresultaten i de deltagande organisationernas dagliga arbete,
 • projektet kan ge ett positivt genomslag för de deltagande personerna och organisationerna och för deras närsamhällen i allmänhet,
 • de förväntade resultaten av projektet kan användas utanför de deltagande organisationerna under och efter projektet och på lokal, regional, nationell eller europeisk nivå,
 • projektförslaget omfattar konkreta och logiska steg för att sprida resultaten inom de deltagande organisationerna, utbyta resultaten med andra organisationer och allmänheten och offentligt ange att organisationen erhåller EU-finansiering.
  • om det är aktuellt, i vilken grad förslaget innehåller en beskrivning av hur material, dokumentation och medier som tagits fram kommer att göras tillgängliga kostnadsfritt och marknadsföras genom öppna licenser och utan oproportionerliga begränsningar;
 • projektförslaget innehåller konkreta och ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa projektets hållbarhet och möjlighet att ge fortsatt genomslag och ge resultat när EU-bidraget har använts.

Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. De måste dessutom få minst hälften av maxpoängen för varje kategori av tilldelningskriterier som anges ovan (dvs. minst 15 poäng för kategorierna ”projektets relevans” och ”genomslag”, 10 poäng för kategorierna ”kvaliteten på partnerskapet och samarbetsarrangemangen” och ”kvaliteten på projektets utformning och genomförande”).

När det gäller samarbetspartnerskap som förvaltas av det centrala programkontoret och får samma poäng kommer de förslag som får högst poäng för ”projektets relevans” och därefter ”genomslag” att prioriteras.

VILKA REGLER GÄLLER FÖR FINANSIERINGEN?

Beroende på typen av samarbetspartnerskap och var ansökan lämnas in (till de nationella programkontoren i programländerna eller till genomförandeorganet för utbildning och kultur (Eacea) i Bryssel) kommer olika budgetmodeller tillämpas på förslagen. Modellerna beskrivs nedan:

 1. För förslag om samarbetspartnerskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor[7]som förvaltas av de nationella programkontoren:

Bidragsbudgeten består av en meny av utgiftsposter som de sökande kan välja mellan beroende på vilken verksamhet de vill bedriva och vilka resultat de vill uppnå. Den första posten, ”projektledning och genomförande av projektet”, är en utgiftspost som alla typer av samarbetspartnerskap kan ansöka om, eftersom den är avsedd att bidra till kostnader som kommer att uppstå inom alla projekt. Samarbetspartnerskap kan även ansöka om särskild finansiering för att anordna ”transnationella projektmöten”. De andra utgiftsposterna får endast väljas av projekt som kommer att ha mer omfattande mål i fråga om projektresultat och spridning, eller där det ingår undervisnings- och lärandeverksamhet. Dessutom kan särskilda kostnader och kostnader för deltagande för personer med sämre förutsättningar täckas om detta är motiverat av projektets verksamhet/resultat.

Det sammanlagda projektbidraget varierar, från minst 100 000 euro till högst 400 000 euro för projekt med en kortaste varaktighet på 12 månader och en längsta varaktighet på 36 månader.

Detaljerade tabeller över finansieringsregler med tillämpliga finansieringssatser och budgetposter som ingår i budgeten för denna typ av projekt anges i avsnittet ”Tillämpliga finansieringsregler för förslag om samarbetspartnerskap inom allmän utbildning, yrkesutbildning och ungdomsfrågor[8] som förvaltas av de nationella programkontoren”.

 1. För förslag om samarbetspartnerskap inom
 • idrott eller
 • utbildning och ungdom som lämnas in av en europeisk icke-statlig organisation och

som förvaltas av Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea) i Bryssel:

Bidragsbudgeten består av en meny av med tre engångsbelopp, som motsvarar det sammanlagda bidragsbeloppet för projektet: 120 000 euro, 250 000 euro respektive 400 000 euro. De sökande väljer mellan de tre förutbestämda beloppen beroende på de verksamheter de vill bedriva och de resultat som de vill uppnå.

När de sökande organisationerna planerar projekten tillsammans med sina projektpartner måste de välja det engångsbelopp som är lämpligast för att täcka kostnaderna för projekten, baserat på deras behov och mål. Om projektet väljs ut för finansiering kommer det begärda engångsbeloppet att motsvara hela bidragsbeloppet.

Förslagen ska innehålla en beskrivning av den verksamhet som de sökande förbinder sig att genomföra med hjälp av det begärda engångsbeloppet. Förslagen ska dessutom följa de principer som rör ekonomi, effektivitet och ändamålsenlighet.

Krav beroende på engångsbelopp

 1. För bidragsbelopp på 120 000 eller 250 000 euro:

Förslagen ska innehålla en behovsanalys och en beskrivning av fördelningen av arbetsuppgifter och budgetmedel mellan projektets partner. En tidsplan för genomförandet av varje arbetspaket och verksamhet i projektet samt en tidsfrist för när projektresultaten ska vara framtagna ska också anges.

I projektbeskrivning ska åtskillnad göras mellan projektförvaltningen och arbetspaketen för genomförandet. Sökanden ska dela upp projektverksamheten i arbetspaket. Varje arbetspaket ska vara kopplat till särskilda mål, delmål och resultat. Projekten bör delas upp i högst fem arbetspaket, inklusive ett arbetspaket för projektförvaltning.

 1. För bidragsbelopp på 400 000 euro:

Projektbeskrivningen ska innehålla en detaljerad projektmetod med en tydlig fördelning av arbetsuppgifter och finansiella arrangemang mellan partnerorganisationerna, en detaljerad tidsplan med delmål och huvudresultat samt uppgifter om övervaknings- och kontrollsystemet och de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa att projektverksamheten genomförs i tid.

Sökanden ska dela upp projektverksamheten i arbetspaket. Varje arbetspaket ska vara kopplat till särskilda mål, delmål och resultat. Projekten bör delas upp i högst fem arbetspaket, inklusive ett arbetspaket för projektförvaltning.

Förslagen ska innehålla en beskrivning av kvalitetssäkrings- och övervakningsmekanismer samt en utvärderingsstrategi. Som ett led i utvärderingsstrategin ska sökanden ange en uppsättning kvantitativa och kvalitativa indikatorer som gör det möjligt att bedöma i vilken utsträckning målen nås.

Utbetalning av bidraget

Den slutliga utbetalningen kommer att motsvara antalet organiserade verksamheter och slutförda arbetspaketet inom gränsen för det högsta bidragsbelopp som fastställs i bidragsavtalet, utan att det påverkar tillämpningen av artiklar som särskilt avser betalningsvillkor och nedsättningar av bidragsbeloppet.

TILLÄMPLIGA FINANSIERINGSREGLER FÖR FÖRSLAG OM SAMARBETSPARTNERSKAP INOM ALLMÄN UTBILDNING, YRKESUTBILDNING OCH UNGDOMSFRÅGOR[9]SOM FÖRVALTAS AV DE NATIONELLA PROGRAMKONTOREN:

Projektets budget måste vara utformad enligt följande finansieringsregler (i euro):

Högsta bidrag som kan beviljas

ett varierande belopp upp till 400 000 euro.

Stödmottagarna kan använda hela det EU-bidrag som mottagits för projektet på det mest flexibla sättet under projektets varaktighet och på det sätt som krävs tidsmässigt enligt arbetsplanen.

Budgetkategori

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Belopp

Projektförvaltning och genomförande av projektet

projektförvaltning (t.ex. planering, ekonomi, samordning och kommunikation mellan partner), Virtuellt samarbete och lokal projektverksamhet (t.ex. klassrumsprojekt med elever, ungdomsverksamhet, organisation och handledning av inbäddad inlärnings-/utbildningsverksamhet) information, marknadsföring och spridning av projektresultat (t.ex. broschyrer, foldrar, webbinformation).

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på samarbetspartnerskapets varaktighet och antalet deltagande organisationer.

Bidrag till den samordnande organisationens verksamhet:

500 euro per månad

Högst 2 750 euro per månad

Bidrag till andra deltagande organisationers verksamhet:

250 euro per organisation per månad

Transnationella projektmöten

Deltagande i genomförande- och samordningsmöten mellan projektpartner där en av de deltagande organisationerna står som värd. Bidrag till kostnader för resor och uppehälle.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på reseavståndet och antal deltagare.

begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret. Den sökande måste ange avståndet från ursprungsorten till platsen för verksamheten[10] med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen[11].

För resor på mellan 100 och 1 999 km:

575 euro per deltagare och möte

För resor på minst 2 000 km:

760 euro per deltagare och möte

Projektresultat

Resultat /immateriella/materiella resultat av projektet (t.ex. kursplaner, läromedel och ungdomsmaterial, öppna lärresurser, it-verktyg, analyser, undersökningar, metoder för att lära av varandra).

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: Personalkostnader för personer i ledande befattning och administrativ personal väntas vara täckta redan under ”projektförvaltning och genomförande av projektet”. För att förhindra eventuella överlappningar med den posten måste sökande motivera typen och volymen av personalkostnader i förhållande till varje resultat som föreslås.

Resultaten bör vara betydande när det gäller kvalitet och kvantitet för att berättiga till den här typen av bidrag. Resultaten ska visa deras potential för bredare användning och utnyttjande samt deras genomslag.

Tabell B1.1 per anställd i ledande befattning per arbetsdag för projektet

Tabell B1.2 per forskare/lärare/utbildare/ungdomsarbetare som deltar, per arbetsdag i projektet

Tabell B1.3 per tekniker och arbetsdag för projektet

Tabell B1.4 per administratör och arbetsdag för projektet

Informationsevenemang

Bidrag till kostnaderna för nationella och transnationella konferenser, seminarier och evenemang (i fysisk eller virtuell form) för att dela och sprida projektresultaten (exklusive kostnader för resor och uppehälle för företrädare för deltagande organisationer som medverkar i projektet).

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: Stöd till informationsevenemang ges endast om de är direkt förknippade med projektets resultat. Ett projekt som inte får bidrag till projektresultat kan inte få stöd för att anordna informationsevenemang.

100 euro per lokal deltagare

(dvs. deltagare från det land där evenemanget äger rum)

Högst 30 000 euro per projekt, varav högst 5 000 euro för virtuella evenemang per projekt

200 euro per internationell deltagare (dvs. deltagare från andra länder)

15 euro per deltagare i virtuella evenemang

Inkluderingsstöd

Kostnader för deltagande av personer med sämre förutsättningar.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare med sämre förutsättningar.

100 euro per deltagare

Ytterligare kostnader med direkt koppling till deltagare med sämre förutsättningar och medföljande personer (inklusive styrkta kostnader för resa och uppehälle om de inte redan täcks via budgetkategorierna för resor och individuellt stöd)

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Särskilda kostnader

Bidrag till faktiska kostnader i samband med underleverantörer eller inköp av varor eller tjänster.

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella programkontoret begär det.

Dyra resekostnader för deltagare, bland annat användning av renare transportmedel med lägre koldioxidutsläpp.

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret. Utläggning på underleverantörer måste gälla tjänster som de deltagande organisationerna inte kan tillhandahålla direkt av vederbörligen motiverade skäl. Utrustning får inte avse vanlig kontorsutrustning eller utrustning som de deltagande organisationerna normalt använder.

80 % av de bidragsberättigande kostnaderna.

Högst 50 000 euro per projekt (exklusive kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti)

Kompletterande bidrag för lärande-, undervisnings- och utbildningsaktiviteter

Budgetkategori

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Belopp

Resebidrag

Bidrag till deltagarnas och medföljande personers kostnader för resor från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på reseavståndet och antal deltagare.

Den sökande måste ange avståndet från ursprungsorten till platsen för verksamheten[12] med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen[13].

Reseavstånd

Vanlig resa

Miljövänligt resande

0–99 km

23 euro

 

100–499 km

180 euro

210 euro

500–1 999 km

275 euro

320 euro

2 000–2 999 km

360 euro

410 euro

3 000–3 999 km

530 euro

610EUR

4 000–7 999 km

820 euro

 

8 000 km eller mer

1 500 euro

 

Individuellt stöd

Kostnader som är förknippade med uppehället under verksamheten.

Finansieringsform: Bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på vistelsens längd per deltagare, inklusive medföljande personer (om det behövs), även inklusive en resdag före respektive efter verksamheten.

Det individuella stödet kan täcka upp till 365 dagar av verksamhetens varaktighet. Begäran om ekonomiskt bidrag för att täcka dessa kostnader måste motiveras i ansökningsblanketten.

Grundbelopp för personal och ungdomsarbetare: 106 euro

Grundbelopp för elever/studenter och unga: 58 euro

Grundbeloppet betalas fram till den 14:e verksamhetsdagen. Beloppet kommer att vara 70 % av grundbeloppet från den 15:e verksamhetsdagen och 50 % av grundbeloppet från den 60:e verksamhetsdagen. Beloppen avrundas till närmaste hela euro.

Språkstöd

Kostnader i samband med det stöd som erbjuds deltagare för att förbättra kunskaperna i undervisnings- eller arbetsspråket.

Finansieringsform: Bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare, och endast för verksamhet som varar mellan två och tolv månader.

Begäran om ekonomiskt bidrag för att täcka dessa kostnader måste motiveras i ansökningsblanketten.

150 euro per deltagare som behöver språkligt stöd

Tabell A –Projektresultat (belopp i euro per dag)

Denna finansiering får endast användas för personalkostnader i organisationer som deltar i projekt som rör framtagning av projektresultat[14]. Beloppen beror på: a) profilen för den personal som deltar i projektet och b) landet för den deltagande organisation vars personal deltar.

 

Anställd i ledande befattning

Lärare/utbildare/forskare/

Ungdomsarbetare

Tekniker

Administrativ personal/volontärer

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Danmark, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Sverige, Liechtenstein och Norge

294

241

190

157

Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Finland och Island

280

214

162

131

Tjeckien, Grekland, Spanien, Cypern, Malta, Portugal och Slovenien

164

137

102

78

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Nordmakedonien och Turkiet

88

74

55

47

TABELL B – PROJEKTRESULTAT (BELOPP I EURO PER DAG)

Denna finansiering får endast användas för personalkostnader i organisationer som deltar i projekt som rör framtagning av projektresultat[15]. Beloppen beror på: a) profilen för den personal som deltar i projektet och b) landet för den deltagande organisation vars personal deltar.

 

Anställd i ledande befattning

Lärare/utbildare/

forskare

Ungdomsarbetare

Tekniker

Administrativ personal

 

B1.1

B1.2

B1.3

B1.4

Australien, Kanada, Kuwait, Macao, Monaco, Qatar, San Marino, Schweiz, USA

294

241

190

157

Andorra, Brunei, Japan, Nya Zeeland, Singapore, Förenade Arabemiraten, Vatikanstaten, Storbritannien

280

214

162

131

Bahamas, Bahrain, Hongkong, Israel, Sydkorea, Oman, Saudiarabien, Taiwan

164

137

102

78

Afghanistan, Albanien, Algeriet, Angola, Antigua och Barbuda, Argentina, Armenien, Azerbajdzjan, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnien och Hercegovina, Botswana, Brasilien, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Chile, Colombia, Cooköarna, Costa Rica, Demokratiska republiken Kongo, Djibouti, Dominica, Dominikanska republiken, Ecuador, Egypten, El Salvador, Elfenbenskusten, Eritrea, Eswatini, Etiopien, Fiji, Filippinerna, Gabon, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Jamaica, Jemen, Jordanien, Kambodja, Kamerun, Kap Verde, Kazakstan, Kenya, Kina, Kirgizistan, Kiribati, Komorerna, Kongo, Kosovo, Kuba, Laos, Lesotho, Libanon, Liberia, Libyen, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Maldiverna, Mali, Marshallöarna, Mauretanien, Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Moldavien, Mongoliet, Montenegro, Marocko, Moçambique, Myanmar/Burma, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Niue, Nordkorea, Pakistan, Palau, Palestina, Panama, Papua Nya Guinea, Paraguay, Peru, Rwanda, Rysslands internationellt erkända territorium, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Saint Kitts och Nevis, Samoa, São Tomé och Príncipe, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Sydafrika, Sydsudan, Syrien, Tadzjikistan, Tanzania, Tchad, Thailand, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Tunisien, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukrainas internationellt erkända territorium, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela, Vietnam, Belarus, Zambia, Zimbabwe och Östtimor.

88

74

55

39

 1. Högskolor som är etablerade i ett programland måste vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning för att kunna delta i ett samarbetspartnerskap. Deltagande högskolor i partnerländer behöver inte vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning, men de måste följa dess principer. –

  I denna insats ska informella ungdomsgrupper inte betraktas som en organisation och de får därför inte delta (varken som sökande eller partnerorganisationer).

 2. EU:s institutioner finns i Bryssel, Frankfurt, Luxemburg, Strasbourg och Haag.

 3. En definition av organisationer som betraktas som europeiska icke-statliga organisationer i programmet Erasmus+ finns i ordlistan i del D i denna handledning.

 4. Detta gäller både de nationella programkontoren för Erasmus+ och genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (det centrala programkontoret – Eacea) i Bryssel.

 5. När det gäller skolutbildning omfattar detta personal som arbetar i och med skolor, t.ex. skolinspektörer, studievägledare, pedagoger och psykologer.

 6. När det gäller högre utbildning måste studenterna vara inskrivna vid en högskola och för studier som leder till en erkänd examen eller annan erkänd kvalifikation på högskolenivå, upp till och med doktorsexamen.

 7. Utom förslag där sökanden är en europeisk icke-statlig organisation inom något av dessa områden. Dessa sökande måste ansöka om finansiering på central nivå, dvs. till genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea) i Bryssel. En definition av vilka organisationer som betraktas som europeiska icke-statliga organisationer i programmet Erasmus+ finns i ordlistan i del D i denna handledning.

 8. Utom förslag där sökanden är en europeisk icke-statlig organisation inom något av dessa områden. Dessa sökande måste ansöka om finansiering på central nivå, dvs. till genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea) i Bryssel. En definition av vilka organisationer som betraktas som europeiska icke-statliga organisationer i programmet Erasmus+ finns i ordlistan i del D i denna handledning.

 9. Utom förslag där sökanden är en europeisk icke-statlig organisation inom något av dessa områden. Dessa sökande måste ansöka om finansiering på central nivå, dvs. till genomförandeorganet för utbildning och kultur (det centrala programkontoret – Eacea) i Bryssel. En definition av vilka organisationer som betraktas som europeiska icke-statliga organisationer i programmet Erasmus+ finns i ordlistan i del D i denna handledning.

 10. Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien) ska den sökande beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km) och därefter välja rätt avståndsintervall (dvs. 500–1 999 km).    

 11. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sv.htm

 12. Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien) ska den sökande beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km) och därefter välja rätt avståndsintervall (dvs. 500–1 999 km).    

 13. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sv.htm

 14. När det gäller högskolor är endast kostnader för personal som är anställd vid fakulteter vid bidragsmottagande högskolor som är anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning bidragsberättigade inom utgiftskategorin ”projektresultat”.

 15. När det gäller högskolor är endast kostnader för personal som är anställd vid fakulteter vid bidragsmottagande universitet som är anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning bidragsberättigade inom budgetkategorin ”projektresultat”.