Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Ungdomsverksamhet

Verksamheter utanför den formella utbildningen som uppmuntrar, främjar och underlättar ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv på lokal, regional, nationell och europeisk nivå.

INSATSENS MÅL[1]

Erasmus+ stöder ungdomsinriktade projekt på lokal, nationell och transnationell nivå som drivs av informella ungdomsgrupper och/eller ungdomsorganisationer och uppmuntrar ungdomar att delta i Europas demokratiska liv. Projekten ska ha ett eller flera av följande mål.

 • Ge ungdomar möjlighet att engagera sig och lära sig att delta i det civila samhället (skapa möjligheter för unga att engagera sig i sin vardag men även i det demokratiska livet för ett meningsfullt medborgardeltagande samt ett meningsfullt ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt deltagande bland ungdomar, oavsett bakgrund, med särskild inriktning på unga med sämre förutsättningar).
 • Öka ungdomars medvetenhet om EU:s gemensamma värden och grundläggande rättigheter och bidra till den europeiska integrationsprocessen, bland annat genom att bidra till ett eller flera mål för EU:s ungdomsstrategi.
 • Utveckla ungdomars digitala kompetens och mediekunskap (särskilt kritiskt tänkande och förmågan att bedöma och arbeta med information), i syfte att öka ungdomars motståndskraft mot desinformation, falska nyheter och propaganda samt deras förmåga att delta i det demokratiska livet.
 • Sammanföra ungdomar och beslutsfattare på lokal, regional, nationell och transnationell nivå, och/eller bidra till EU:s ungdomsdialog.

POLITISK BAKGRUND

EU:s ungdomsstrategi 2019–2027[2] utgör ramen för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet och baseras på kommissionens meddelande Engagera, sammanföra och stärka ungdomar av den 22 maj 2018. Inom huvudområdet ”Engagera” syftar EU:s ungdomsstrategi till ett meningsfullt medborgerligt, ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt deltagande bland ungdomar. Strategin främjar ungdomars deltagande i det demokratiska livet, stöder socialt och medborgerligt engagemang och syftar till att säkerställa att alla ungdomar har de nödvändiga resurserna för att delta i samhället.

EU:s ungdomsstrategi omfattar även en ungdomsdialog, och i detta sammanhang fastställdes elva europeiska ungdomsmål 2018. Målen identifierar en rad sektorsövergripande områden som påverkar ungdomars liv och anger vilka utmaningar man måste ta itu med. Baserat på bidrag från unga intressenter identifierar EU:s ungdomsdialog varje 18-månadersperiod särskilda tematiska prioriteringar för genomförandet av EU:s ungdomsstrategi under den perioden.

Tematiska strategier på ungdomsområdet

Programmet Erasmus+ strävar efter att främja ungdomars deltagande, förstärka kvaliteten på informella och icke-formella lärandeprocesser och utveckla ungdomsverksamhet av god kvalitet. Ytterligare stöd inom dessa områden finns tillgängligt via särskilda tematiska strategier, t.ex. strategin för ungdomars delaktighet, ungdomspasset och den europeiska strategin för yrkesutbildning[3].

Beskrivning av verksamheten

Ungdomsverksamhet är icke-formellt lärande för ungdomars aktiva deltagande. Syftet med sådan verksamhet är att ge ungdomar möjlighet att skaffa sig egna erfarenheter av utbyte, samarbete, kultur och samhällsengagemang. De verksamheter som stöds bör hjälpa deltagarna att stärka sina personliga, sociala, samhälleliga och digitala kompetenser och bli aktiva europeiska medborgare.

Insatsen stöder användning av alternativa, innovativa, smarta och digitala former av ungdomsdeltagande. Syftet är att öka ungdomars deltagande inom olika sektorer och sammanhang (hälsovårdstjänster, idrottsanläggningar osv, oavsett om sådana tjänster drivs av den offentliga eller privata sektorn) och att ge dem möjlighet att delta aktivt i samhället, oavsett bakgrund.

Ungdomsverksamheter kan aktivt användas för dialoger och diskussioner mellan ungdomar och beslutsfattare för att främja ungdomars aktiva deltagande i Europas demokratiska liv. Som ett konkret resultat ska de unga få möjlighet att göra sin röst hörd (genom att lägga fram ståndpunkter, förslag och rekommendationer), särskilt om hur ungdomspolitiken bör utformas och genomföras i Europa.

Ungdomsverksamheter kan antingen vara transnationella (genomföras i ett eller flera av de deltagande länderna med partner från flera deltagande länder) eller nationella (genomföras på lokal, regional eller nationell nivå med informella ungdomsgrupper och/eller organisationer från ett enda deltagande land). Nationella ungdomsverksamheter är särskilt väl lämpade för att testa idéer på lokal nivå och som ett verktyg för att följa upp tidigare initiativ i syfte att utvidga och vidareutveckla lyckade idéer.

All ungdomsverksamhet, oavsett på vilken nivå de genomförs, måste ha en tydlig europeisk dimension och/eller tillföra ett mervärde. Varje verksamhet som får stöd ska dessutom tydligt bidra till att uppnå ett eller flera av de mål för insatsen som beskrivs ovan.

Verksamheterna kan ha följande inslag (eller en kombination av dessa): workshoppar, diskussioner, rollspel, simuleringar, användning av digitala verktyg (t.ex. digitala demokrativerktyg), informationskampanjer, utbildningar, möten och andra former av samverkan mellan ungdomar och beslutsfattare såväl online som offline, samråd, informationsevenemang osv.

Projekten kan exempelvis bestå av följande verksamheter:

 • Fysiska eller nätbaserade workshoppar och/eller möten, seminarier eller andra evenemang/processer på lokal, regional, nationell eller transnationell nivå som ger utrymme för information, diskussioner och ungdomars aktiva deltagande kring frågor som är relevanta för deras vardag som aktiva europeiska medborgare. Verksamheterna ska helst leda till eller följa upp samverkan med beslutsfattare och andra berörda aktörer på området.
 • Samråd med ungdomar kring ämnen/frågor som är särskilt relevanta för dem (i ett lokalt, regionalt, nationellt eller transnationellt sammanhang) som identifierar ungdomarnas behov när det gäller deras deltagande i arbetet med sådana ämnen/frågor.
 • Informationskampanjer om hur ungdomar kan delta i det demokratiska livet.
 • Underlättad tillgång till öppna, säkra och tillgängliga virtuella och/eller fysiska mötesplatser för ungdomar, med effektiva lärandemöjligheter för deltagande i det demokratiska livet och den demokratiska processen.
 • Evenemang som simulerar hur demokratiska institutioner fungerar och beslutsfattarnas roller i dessa institutioner.

Projekten kan inbegripa ett mobilitetselement och/eller evenemang på en viss plats med fysiskt deltagande. Sådana verksamheter får särskilt stöd (mobilitet och fysiska evenemang). Användning av digitala aktivitetsformat rekommenderas starkt när så är möjligt (t.ex. webbinarier, hackatons, e-deltagandeverktyg) och/eller utbildning i hur man använder digitala demokrativerktyg i de aktiviteter som ska genomföras inom ramen för ungdomsverksamhetsprojektet.

Följande verksamhet kan inte beviljas bidrag inom ramen för denna insats: lagstadgade möten för organisationer eller nätverk av organisationer, anordnande av politiska evenemang och fysisk infrastruktur (t.ex. kostnader för anläggande/förvärv av byggnader och deras fasta utrustning).

HUR UTFORMAR JAG MITT PROJEKT?

Projekt som stöds inom denna insats bör omfatta en eller flera av de verksamheter som beskrivs ovan. Verksamheterna kan kombineras på ett flexibelt sätt beroende på projektets mål och de deltagande organisationernas och ungdomarnas behov.

Projekten genomförs av en eller flera informella ungdomsgrupper, en eller flera organisationer eller en kombination av dessa. De informella ungdomsgrupperna och/eller de deltagande organisationerna ska anges i ansökningsskedet. Om endast en informell ungdomsgrupp deltar, ansöker en medlemmarna i gruppen för gruppens räkning. Om flera grupper eller organisationer deltar tar en av dem på sig rollen som samordnare och ansöker om hela projektet för partnerskapets räkning.

Ett projekt består av fyra faser: planering, förberedelse, genomförande och uppföljning. De deltagande organisationerna och de ungdomar som är involverade i verksamheterna bör ta på sig en aktiv roll i alla skeden, vilket berikar lärandeupplevelsen (”verksamheter som skapas av ungdomar för ungdomar”).

 • Planering (fastställa behov, mål, läranderesultat, verksamhetsformat, utforma arbetsprogram, aktivitetsschema osv.).
 • Förberedelse (inklusive praktiska arrangemang, upprättande av avtal med partner, språkliga/interkulturella/lärande- och uppdragsrelaterade förberedelser av deltagarna osv.).
 • Genomförande av aktiviteter.
 • Uppföljning (utvärdering av verksamheten, fastställande och dokumentering av deltagarnas läranderesultat samt spridning och användning av projektets resultat). Som ett led i uppföljningen bör varje projekt ge återkoppling om konkreta projektresultat till de deltagande ungdomarna, bland annat om hur resultaten har kommunicerats till andra berörda aktörer och/eller hur de har använts av dem.

EU:s ungdomsdialog

De ämnen och prioriteringar som har identifierats inom ramen för EU:s ungdomsdialog[4] kan fungera som inspiration för ungdomsverksamhet på alla nivåer. En annan inspirationskälla är EU:s ungdomsmål, som utformats inom ramen för EU:s ungdomsdialog och identifierar sektorsövergripande områden som påverkar ungdomars liv och anger vilka utmaningar man måste ta itu med. Omvänt kan resultat från lyckade ungdomsverksamheter användas som inspiration för kommande cykler i EU:s ungdomsdialog

Lärandeprocess

Ungdomsverksamhetsprojekt ska stödja diskussionsprocessen och identifiera och dokumentera individuella läranderesultat, särskilt via ungdomspasset.

Inkludering och mångfald

Programmet Erasmus+ syftar till att främja lika möjligheter och tillgång, inkludering och rättvisa inom samtliga insatser. Projektverksamheten ska vara tillgänglig och inkluderande. Deltagare med sämre förutsättningar bör ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsprocessen.

Ungdomsverksamheter är särskilt lämpliga för unga med sämre förutsättningar.

 • De är utformade som gräsrotsaktiviteter med mycket flexibla villkor (t.ex. i fråga om varaktighet, antal deltagare, nationell/transnationell verksamhet), som är enkla att anpassa till de särskilda behoven hos unga med sämre förutsättningar.
 • Informella ungdomsgrupper som genomför ungdomsverksamhetsprojekt kan stödjas av en handledare[5]. En handledare kan vara särskilt relevant och användbar för att hjälpa unga med sämre förutsättningar att genomföra sina projekt.
 • Målen för insatsen är bland annat att ge ungdomar möjligheter till lärande så att de kan delta i det civila samhället och förbättra sin digitala kompetens och mediekunskap. Projekt som har sådana mål vara särskilt användbara för att hjälpa ungdomar med sämre förutsättningar att övervinna problem som de kan möta.

Ungdomsverksamheter är också särskilt väl lämpade för temaarbete om inkludering och mångfald i samhället, till exempel för att bekämpa stereotyper och främja förståelse, tolerans och icke-diskriminering. 

Deltagarnas skydd och säkerhet

Deltagarnas skydd och säkerhet bör beaktas under planeringen och förberedelserna och alla nödvändiga åtgärder för att förebygga/minska riskerna bör övervägas.

Gemenskapsbyggande

Gemenskapsbyggande i ungdomsverksamhet uppmuntras varmt. Om möjligt bör sådana aktiviteter fortsätta efter det att projekten har avslutats och bli fristående. I förekommande fall kan ungdomsverksamhetsprojekt vilja utnyttja befintliga plattformar för gemenskapsbyggande på Europeiska ungdomsportalen.

Miljömässig hållbarhet

Projekten bör främja ett miljömässigt hållbart och ansvarsfullt beteende hos deltagarna och öka medvetenheten om vikten av att agera för att minska eller uppväga mobilitetsverksamhetens miljöavtryck. De bör utformas och genomföras på ett miljömedvetet sätt, t.ex. genom att integrera hållbara metoder. Några lösningar kan vara att välja återanvändbara eller miljövänliga material, minska avfallet, satsa på återvinning och använda hållbara transportmedel.

Digital omställning

Erasmusprogrammet hjälper alla deltagande organisationer att börja använda digitala verktyg och lärandemetoder för att komplettera sin verksamhet med fysisk närvaro och förbättra samarbetet mellan partnerorganisationerna och kvaliteten på verksamheten. Det kan till exempel handla om att använda e-deltagandeverktyg.

Kvalitetsnormer för Erasmus på ungdomsområdet

All verksamhet som stöds inom denna insats måste uppfylla kvalitetsstandarderna för Erasmus Ungdom för att säkerställa mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte av hög kvalitet. Kvalitetsstandarderna för Erasmus Ungdom omfattar de grundläggande principerna för insatsen samt konkreta genomförandemetoder för olika projektuppgifter, bland annat metoder för att välja ut och förbereda deltagare, fastställa, utvärdera och erkänna läranderesultat, utbyta projektresultat osv. Du hittar information om kvalitetsstandarderna för Erasmus Ungdom här: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.

 

KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV PROJEKTET

Kriterier för bidragsberättigande

Vilka deltagande organisationer kan få bidrag?

Deltagande organisationer kan vara

 • ideella organisationer, föreningar eller icke-statliga organisationer, europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer, offentliga lokala, regionala eller nationella organ, sociala företag, vinstdrivande organ som arbetar med samhällsansvar,
 • informella ungdomsgrupper[6].

De ska vara etablerade i ett programland eller i ett partnerland i EU:s grannskap (regionerna 1–4, se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen).

Vem kan söka?

Alla bidragsberättigade organisationer eller grupper som är etablerad i ett programland kan ansöka. Organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla organisationer som deltar i projektet[7].

Antal och profil för deltagande organisationer

 • Nationella projekt för ungdomsverksamhet: ansökan måste omfatta minst en deltagande organisation.
 • Transnationella projekt för ungdomsverksamhet: ansökan måste omfatta minst två deltagande organisationer från olika länder.

Projektets varaktighet

Från 3 till 24 månader.

Plats för verksamheten

Verksamheten måste genomföras i landet för en eller flera av de deltagande organisationerna eller i det land där en EU-institution har sitt säte[8].

Målgrupper

Unga i åldern 13–30 år[9] som är bosatta i landet för de deltagande organisationerna samt beslutfattare som arbetar med de frågor som projektet inriktas på.

Var kan ansökan lämnas?

Till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen har sitt säte.

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast

den 11 maj kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 augusti och den 31 december samma år

den 5 oktober kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 januari och den 31 maj påföljande år

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du söker.

Bilagor

En försäkran på heder och samvete av den rättsliga företrädaren måste bifogas ansökningsblanketten.

En tidsplan för ungdomsverksamheterna med samtliga planerade aktiviteter måste bifogas ansökningsblanketten.

En tidsplan för den mobilitetsverksamhet och de evenemang som planeras i projektet ska bifogas ansökningsblanketten.

TILLDELNINGSKRITERIER

Relevans, syfte och genomslag

(högsta poäng: 30)

 • Förslagets relevans för
 • insatsens mål,
 • organisationernas och deltagarnas behov.
 • I vilken utsträckning projektet kommer att behandla en eller flera av de prioriteringar som identifierats inom ramen för EU:s ungdomsdialog eller i ungdomsmålen.
 • Hur ändamålsenligt projektet är för att skapa läranderesultat av hög kvalitet för deltagarna.
 • I vilken grad projektet skapar europeiskt mervärde.
 • Projektets potentiella genomslag
 • för deltagare och deltagande organisationer under och efter projektet,
 • utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på lokal, regional, nationell, europeisk eller global nivå.
 • I vilken utsträckning projektet omfattar åtgärder för hållbara resultat efter det att projektet avslutas.
 • I vilken utsträckning projektet på ett lämpligt sätt kan bidra till inkludering och mångfald och till programmets gröna, digitala och delaktighetsbaserade dimensioner.
 • I vilken utsträckning projektet bidrar till att introducera nya deltagare och mindre erfarna organisationer till insatsen.
 • I vilken utsträckning åtgärderna omfattar hållbara och miljövänliga metoder.

Projektutformningens kvalitet

(högsta poäng: 40)

 • Förenlighet mellan identifierade behov, projektmål, deltagarprofiler och lärandematerial i de föreslagna insatserna.
 • Tydlighet, fullständighet och kvalitet i alla faser av projektet: förberedelse (inklusive förberedelse av deltagare), genomförande av aktiviteter och uppföljning (inbegripet återkoppling till deltagarna).
 • I vilken utsträckning ungdomarna är aktivt involverade i alla faser av verksamheterna.
 • I vilken utsträckning verksamheterna är utformade på ett tillgängligt och inkluderande sätt och är öppna för deltagare med sämre förutsättningar.
 • Huruvida de deltagandebaserade lärandemetoder som föreslås är lämpliga, inbegripet eventuella virtuella komponenter.
 • I vilken utsträckning projektet använder alternativa, innovativa och smarta former för ungdomars deltagande, särskilt för att testa nya idéer och följa upp verksamheterna.
 • Kvaliteten på arrangemang och stöd för diskussionsprocessen, att erkänna och dokumentera deltagarnas läranderesultat samt konsekvent användning av EU:s verktyg för öppenhet och erkännande, särskilt ungdomspasset.
 • De planerade åtgärdernas lämplighet och ändamålsenlighet för att garantera deltagarnas skydd och säkerhet.
 • I vilken utsträckning åtgärderna omfattar hållbara och miljövänliga metoder.

Projektförvaltningens kvalitet

(högsta poäng: 30)

 • Kvaliteten i de praktiska arrangemangen och ledningen och stödsystemen.
 • Kvaliteten i samarbete och kommunikation mellan deltagarna i gruppen/grupperna, deltagande organisationer och med andra berörda intressenter.
 • Kvaliteten på åtgärderna för att utvärdera projektets resultat.
 • Ändamålsenligheten och kvaliteten på åtgärderna för att sprida projektresultaten inom och utanför de deltagande organisationerna.

FINANSIERINGSREGLER

Projektets budget måste vara utformad enligt följande finansieringsregler (i euro):

Högsta bidrag per projekt som kan beviljas för ungdomsverksamhet: 60,000 euro

Budgetkategori

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Belopp

Projektförvaltning

Kostnader förknippade med projektets ledning och genomförande (t.ex. förberedelse och genomförande av projektmöten, förberedelser för aktiviteter, genomförande, utvärdering, spridning och uppföljning).

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på verksamhetens varaktighet.

500 euro per månad

Handledningskostnader

Kostnader som är förknippade med en handledares involvering i projektet.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på landet för projektet och arbetsdagar.

Begäran om finansiellt stöd för att täcka särskilda kostnader för handledare måste motiveras i ansökningsblanketten. Handledningens längd är inte kopplad till projektets längd.

Tabell B3 per arbetsdag.

Högst 12 dagar.

Inkluderingsstöd

Ytterligare kostnader med direkt koppling till deltagare med sämre förutsättningar och medföljande personer, beslutsfattare och handledare (inklusive styrkta kostnader för resa och uppehälle om bidrag för dessa deltagare inte begärs via budgetkategorierna för resor och individuellt stöd).

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Särskilda kostnader

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella programkontoret begär det.

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och medicinska intyg.

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Finansiell säkerhet: 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Dyra resekostnader: 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och medicinska intyg: 100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Tabell B3 – Handledningskostnader

 

Lärare/utbildare/forskare/

Ungdomsarbetare

Enhetsbidrag per dag

Danmark, Irland, Luxemburg, Nederländerna, Österrike, Sverige, Liechtenstein och Norge

241

Belgien, Tyskland, Frankrike, Italien, Finland och Island

214

Tjeckien, Grekland, Spanien, Cypern, Malta, Portugal och Slovenien

137

Bulgarien, Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Ungern, Polen, Rumänien, Serbien, Slovakien, Nordmakedonien och Turkiet

74

Kompletterande bidrag för fysiska evenemang som genomförs inom ramen för projektet

Budgetkategori

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Belopp

Stöd för ungdomsverksamhetsevenemang

Kostnader i samband med anordnandet av nationella och transnationella konferenser, seminarier, evenemang osv. Med undantag för personal från deltagande organisationer, medlemmar i informella grupper av ungdomar och handledare, eftersom dessa deltagares deltagande i möten täcks av budgetkategorin ”projektförvaltning”.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare i evenemanget, inklusive beslutsfattare, exklusive handledare.

100 euro per deltagare

Kompletterande bidrag för mobilitetsverksamhet som genomförs inom ramen för projektet

Budgetkategori

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Belopp

Resor

Bidrag till deltagarnas resekostnader, inbegripet medföljande personer, beslutsfattare och handledare, från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på reseavståndet och antal deltagare.

Den sökande måste ange avståndet från ursprungsorten till platsen för verksamheten[10] med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen[11].

När det gäller verksamhet som genomförs på flera platser ska sökanden addera avstånden mellan de olika platserna och välja det avståndsintervall som motsvarar totalsumman[12].

Reseavstånd

Vanlig resa

Miljövänligt resande

0–99 km

23 euro

 

100–499 km

180 euro

210 euro

500–1 999 km

275 euro

320 euro

2 000–2 999 km

360 euro

410 euro

3 000–3 999 km

530 euro

610 euro

4 000–7 999 km

820 euro

 

8 000 km eller mer

1500 euro

 

Individuellt stöd

Kostnader för uppehälle.

Finansieringsform: Bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på vistelsens längd per deltagare, inklusive medföljande personer, beslutsfattare och handledare (om det behövs), även inklusive en resdag före respektive efter verksamheten. och upp till fyra ytterligare dagar för deltagare med grönt resebidrag.

Tabell A2.1 per deltagare per dag

Inkluderingsstöd

Kostnaderna för att organisera mobilitetsverksamhet för deltagare med sämre förutsättningar.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare med sämre förutsättningar, exklusive medföljande personer, handledare och beslutsfattare.

100 euro per deltagare

Särskilda kostnader

Dyra resekostnader för deltagare, inklusive medföljande personer, beslutsfattare och handledare. bland annat för användning av renare transportmedel med lägre koldioxidutsläpp.

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Tabell A2.1 : Individuellt stöd för mobilitet för ungdomsverksamhet

Ungdomsverksamhet (euro per dag)

 

Österrike

45 euro

Belgien

42 euro

Bulgarien

32 euro

Kroatien

35 euro

Cypern

32 euro

Tjeckien

32 euro

Danmark

45 euro

Estland

33 euro

Finland

45 euro

Nordmakedonien

28 euro

Frankrike

38 euro

Tyskland

41 euro

Grekland

38 euro

Ungern

33 euro

Island

45 euro

Irland

49 euro

Italien

39 euro

Lettland

34 euro

Liechtenstein

45 euro

Litauen

34 euro

Luxemburg

45 euro

Malta

39 euro

Nederländerna

45 euro

Norge

50 euro

Polen

34 euro

Portugal

37 euro

Rumänien

32 euro

Serbien

29 euro

Slovakien

35 euro

Slovenien

34 euro

Spanien

34 euro

Sverige

45 euro

Turkiet

32 euro

Partnerländer i EU:s grannskap

29 euro

 1. Huvuddelen av budgeten för denna insats anslås till stöd till projekt som inbegriper organisationer och deltagare från programländer. Cirka 25 % av den tillgängliga budgeten kan dock finansiera internationella projekt som inbegriper organisationer och deltagare från program- och partnerländer i EU:s grannskap (regionerna 1–4: se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen).

 2. https://europa.eu/youth/strategy_en

 3. Du kan läsa mer om strategierna här: https://www.salto-youth.net/

 4. https://europa.eu/youth/strategy/euyouthdialogue_en

 5. Beroende på behov kan informella ungdomsgrupper anlita en eller flera handledare under projektets gång.

 6. En grupp av minst fyra personer i åldern 13–30 år. En av medlemmarna i gruppen som är minst 18 år tar på sig rollen som företrädare för gruppen och tar ansvaret för gruppens räkning. Se definitionen av informell ungdomsgrupp i ordlistan. Inom ramen för denna insats och alla bestämmelser som avser insatsen ska en ”informell ungdomsgrupp” motsvara begreppet ”deltagande organisation”. Hänvisningar till ”deltagande organisation” ska även anses omfatta en ”informell ungdomsgrupp”.

 7. Deltagande organisationer ska underteckna en fullmakt för den sökande organisationen. Fullmakter ska lämnas i ansökningsskedet, och senast när bidragsavtalet undertecknas. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

 8. EU:s institutioner finns i Bryssel, Frankfurt, Luxemburg, Strasbourg och Haag.

 9. Tänk på följande: 

  Gränser för lägsta ålder – deltagarna måste ha uppnått minimiåldern på insatsens startdag.

  Gränser för högsta ålder – deltagarna får inte vara äldre än den angivna högsta åldern på insatsens startdag.

 10. Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien) ska den sökande beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km) och därefter välja rätt avståndsintervall (dvs. 500–1 999 km).    

 11. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sv.htm

 12. Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet som genomförs på flera platser, först i Rom (Italien) och därefter i Ljubljana (Slovenien), ska sökanden först beräkna avståndet mellan Madrid och Rom (1 365,28 km), sedan mellan Rom och Ljubljana (489,75 km) och därefter addera båda avstånden (1 855,03 km), b) välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km), och c) beräkna EU-bidraget för deltagarens kostnad för resan från Madrid till Ljubljana (via Rom) och tillbaka (275 euro).

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: