Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Mobilitetsprojekt för unga - Ungdomsutbyten

Inom denna insats[1] kan organisationer och informella ungdomsgrupper få bidrag för att genomföra projekt som sammanför unga från olika länder för samverkan och lärande utanför de formella utbildningssystemen.

INSATSENS MÅL

Erasmus+ stöder mobilitet i utbildningssyfte via icke-formellt och informellt lärande för unga i form av ungdomsutbyten. Målet är att engagera och stärka unga människor så att de blir aktiva medborgare och känner sig delaktiga i det europeiska projektet, och hjälpa dem att förvärva och utveckla kompetenser för livet och yrkeskarriären.

Ungdomsutbyten har följande särskilda mål.

 • Främja interkulturell dialog, interkulturellt lärande och känslan av att vara europeisk medborgare.
 • Utveckla unga människors färdigheter och attityder.
 • Stärka de europeiska värdena och motverka fördomar och stereotyper.
 • Öka medvetenheten om samhällsaktuella frågor och främja unga människors engagemang och aktiva deltagande i samhället.

Insatsen är öppen för alla unga människor, med särskild inriktning på unga med sämre förutsättningar.

POLITISK BAKGRUND

EU:s ungdomsstrategi 2019–2027 utgör ramen för det europeiska samarbetet på ungdomsområdet och baseras på kommissionens meddelande Engagera, sammanföra och stärka ungdomar EU:s nya ungdomsstrategi av den 22 maj 2018. Strategin främjar ungdomars deltagande i det demokratiska livet, stöder socialt och medborgerligt engagemang och syftar till att säkerställa att alla ungdomar har de nödvändiga resurserna för att delta i samhället. EU:s ungdomsstrategi omfattar även en ungdomsdialog, och i det sammanhanget fastställdes elva europeiska ungdomsmål 2018. Målen bidrar till att identifiera sektorsövergripande områden som påverkar ungdomars liv och lyfta fram aktuella problem. EU:s ungdomsstrategi bör bidra till att förverkliga denna vision för ungdomar. Inom ramen för kärnområdet ”Engagera” främjar och underlättar ungdomsstrategin engagemang, kontakter och erfarenhetsutbyten mellan unga som en viktig tillgång för EU:s framtida utveckling. Detta engagemang främjas bäst genom olika former av mobilitetsverksamhet, och ungdomsutbyten är en av dessa.

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_sv

Tematiska strategier på ungdomsområdet

Programmet Erasmus+ strävar efter att främja ungdomars deltagande, förstärka kvaliteten på informella och icke-formella lärandeprocesser och utveckla ungdomsverksamhet av god kvalitet. Ytterligare stöd inom dessa områden finns tillgängligt via särskilda tematiska strategier, t.ex. strategin för ungdomars delaktighet, ungdomspasset och den europeiska strategin för yrkesutbildning[2].

BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Ungdomsutbyten

Ungdomsutbyten är möten mellan grupper av ungdomar från minst två länder, som samlas under en kort period för att gemensamt genomföra ett program för icke-formellt lärande (t.ex. en blandning av seminarier, övningar, diskussioner, rollspel, simulationer, utomhusaktiviteter) om ett ämne som de är intresserade av, med utgångspunkt i de europeiska ungdomsmålen[3]. Lärandeperioden består av en förberedande fas innan utbytet samt utvärdering och uppföljning efter utbytet.

Följande verksamhet berättigar inte till bidrag inom ramen för ungdomsutbyten: akademiska studieresor, vinstdrivande utbyten, utbyten/resor som kan betraktas som turism, festivaler, semesterresor, föreställningsturnéer, lagstadgade möten och kurser för unga som genomförs av vuxna.

Utöver ungdomsutbyten kan projekten även bestå av förberedande besök.

Förberedande besök

Syftet med de förberedande besöken är att säkerställa hög kvalitet i verksamheten genom att underlätta och förbereda administrativa arrangemang, bygga förtroende och förståelse och skapa ett hållbart partnerskap mellan de berörda organisationerna och personerna. När det gäller ungdomsutbyten där unga med sämre förutsättningar deltar bör det förberedande besöket göra det möjligt att säkerställa att deltagarnas särskilda behov kan tillgodoses. De förberedande besöken görs i landet för en av de mottagande organisationerna innan ungdomsutbytet inleds.

HUR UTFORMAR JAG MITT PROJEKT?

Projekten genomförs av minst två organisationer. Det är viktigt att organisationerna får nytta av deltagandet. Projektet bör därför utformas enligt deras mål och tillgodose deras behov. De deltagande organisationerna är antingen sändande och/eller mottagande organisationer, där de sistnämnda organisationerna står värd för verksamheten. En av organisationerna tar även på sig rollen som samordnare och ansöker om hela projektet för partnerskapets räkning.

Ett projekt består av fyra faser: planering, förberedelse, genomförande och uppföljning. De deltagande organisationerna och de ungdomar som är involverade i verksamheterna bör ta på sig en aktiv roll i alla skeden, vilket berikar lärandeupplevelsen.

 • Planering (fastställa behov, mål, läranderesultat, verksamhetsformat, utforma arbetsprogram, aktivitetsschema osv.).
 • Förberedelse (praktiska arrangemang, upprättande av avtal med partner, språkliga/interkulturella/lärande- och uppdragsrelaterade förberedelser av deltagarna före avresan osv.).
 • Genomförande av aktiviteter.
 • Uppföljning (utvärdering av verksamheten, fastställande och dokumentering av deltagarnas läranderesultat samt spridning och användning av projektets resultat).

Förutsättningar för ungdomsutbyten av god kvalitet:

 • Det krävs ett aktivt engagemang från såväl ungdomarnas som de deltagande organisationernas sida. Samtliga parter bör därför ha en aktiv roll i alla skeden av projektet för förbättrade lärandeupplevelser och ökade utvecklingsmöjligheter.
 • Deltagargrupperna bör vara blandade och dra nytta av denna mångfald.
 • Projekten ska utformas utifrån de deltagande ungdomarnas behov.
 • Icke-formella och informella läranderesultat ska identifieras och dokumenteras.
 • Deltagarna ska uppmuntras att fundera över europeiska frågor och värden.

Lärandeprocess

För ungdomsutbyten i form av icke-formellt lärande bör åtminstone en del av de önskade läranderesultaten planeras på förhand så att tillräckliga möjligheter ges. De ungdomar som deltar i verksamheten tillfrågas om sina behov och vad de vill lära sig eller utveckla genom ungdomsutbytet.

Deltagarna bör också involveras i så stor utsträckning som möjligt i utformningen av verksamheten (fastställande av programmet, beslut om arbetsmetoder och fördelning av arbetsuppgifter) och fundera över hur de kan förbereda sig för att maximera lärandet och den personliga utvecklingen under utbytet.

Efter det att den huvudsakliga verksamheten har avslutats bör deltagarna uppmanas att lämna återkoppling och fundera över vad de har lärt sig och hur de kan använda sina läranderesultat. Deltagarna bör även överväga hur verksamheten kan följas upp. Detta kan göras individuellt och om möjligt i grupp.

Organisationerna bör stödja lärandeprocessen och läranderesultaten bör identifieras och dokumenteras, särskilt via ungdomspasset.

Inkludering och mångfald

Programmet Erasmus+ syftar till att främja lika möjligheter och tillgång, inkludering och rättvisa inom samtliga insatser. Projektverksamheten ska vara tillgänglig och inkluderande. Deltagare med sämre förutsättningar bör ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och delta i beslutsprocessen. 

Ungdomsutbyten är särskilt lämpliga för unga med sämre förutsättningar.

 • Gruppmobilitet ger möjlighet till en internationell erfarenhet i en trygg grupp.
 • Eftersom ungdomsutbyten pågår under kort tid är de lämpliga för unga med sämre förutsättningar.
 • Engagemang i närsamhället ger ungdomar möjlighet att prova på hur det är att delta i EU-projekt.

Ett lämpligt tema för ungdomsutbyten är inkludering och mångfald, exempelvis för att motverka stereotyper och främja förståelse, tolerans och icke-diskriminering. 

Deltagarnas skydd och säkerhet

Gruppledare följer alltid med på ungdomsutbyten. Gruppledaren övervakar och stöder deltagarna för att säkerställa en lärandeprocess av hög kvalitet under den huvudsakliga verksamheten. Samtidigt sörjer de för en säker, respektfull och icke-diskriminerande miljö och ser till att deltagarna är trygga. Deltagarnas skydd och säkerhet bör beaktas under planeringen och förberedelserna inför ett ungdomsutbyte och alla nödvändiga åtgärder för att förebygga/minska riskerna bör övervägas.

Miljömässig hållbarhet

Ungdomsutbyten bör främja ett miljömässigt hållbart och ansvarsfullt beteende hos deltagarna och öka medvetenheten om vikten av att agera för att minska eller uppväga mobilitetsverksamhetens miljöavtryck. Ungdomsutbyten bör utformas och genomföras på ett miljömedvetet sätt, t.ex. genom att integrera hållbara metoder. Några lösningar kan vara att välja återanvändbara eller miljövänliga material, minska avfallet, satsa på återvinning och använda hållbara transportmedel.

Digital omställning

Erasmusprogrammet hjälper alla deltagande organisationer att börja använda digitala verktyg och lärandemetoder för att komplettera sin verksamhet med fysisk närvaro och förbättra samarbetet mellan partnerorganisationerna och kvaliteten på verksamheten.

Kvalitetsnormer för Erasmus på ungdomsområdet

Alla projekt som stöds inom denna insats måste uppfylla kvalitetsstandarderna för Erasmus Ungdom för att säkerställa mobilitetsverksamhet i utbildningssyfte av hög kvalitet. Kvalitetsstandarderna för Erasmus Ungdom omfattar de grundläggande principerna för insatsen samt konkreta genomförandemetoder för olika projektuppgifter, bland annat metoder för att välja ut och förbereda deltagare, fastställa, utvärdera och erkänna läranderesultat, utbyta projektresultat osv. Du hittar information om kvalitetsstandarderna för Erasmus Ungdom här: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-quality-standards-mobility-projects-youth_en.

 

KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV PROJEKTET

KRITERIER FÖR BIDRAGSBERÄTTIGANDE

Allmänna kriterier för bidragsberättigande

De allmänna kriterier som anges nedan gäller för vanliga ungdomsutbytesprojekt. Vad gäller ackrediteringar, se relevanta avsnitt i denna handledning.

Vilka deltagande organisationer kan få bidrag?

Deltagande organisationer kan vara

 • ideella organisationer, föreningar eller icke-statliga organisationer, europeiska icke-statliga ungdomsorganisationer, offentliga lokala, regionala eller nationella organ, sociala företag, vinstdrivande organ som arbetar med samhällsansvar,
 • informella ungdomsgrupper[4].

De ska vara etablerade i ett programland eller i ett partnerland i EU:s grannskap (regionerna 1–4, se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen).

Vem kan söka?

Alla bidragsberättigade deltagande organisationer eller grupper som är etablerade i ett programland kan ansöka. Organisationen ska lämna in en ansökan som gäller för alla organisationer som deltar i projektet[5].

Antal deltagande organisationer

Ansökan ska omfatta minst två deltagande organisationer (minst en sändande och minst en mottagande organisation) från olika länder.

Projektets varaktighet

Från 3 till 24 månader.

Var kan ansökan lämnas?

Till det nationella programkontoret i det land där den sökande organisationen har sitt säte.

När ska ansökan lämnas in?

Bidragsansökan ska lämnas in senast

den 11 maj kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 augusti och den 31 december samma år

den 5 oktober kl. 12.00.00 (Brysseltid) för projekt som inleds mellan den 1 januari och den 31 maj påföljande år

Hur söker man?

Se del C i handledningen för mer information om hur du söker.

Bilagor

En försäkran på heder och samvete av den rättsliga företrädaren måste bifogas ansökningsblanketten.

En tidsplan för varje planerat ungdomsutbyte och förberedande besök måste bifogas ansökningsblanketten.

Kompletterande bidragskriterier för ungdomsutbyten

Verksamhetens varaktighet

Från 5 till 21 dagar, exklusive restid.

Plats för verksamheten

Verksamheten måste genomföras i ett land där en av de deltagande organisationerna är baserad (eller i flera länder om den genomförs på flera platser).

Antal deltagande organisationer

Ansökan ska omfatta minst två deltagande organisationer (minst en sändande och minst en mottagande organisation) från olika länder.

Verksamhet i programländer: Alla deltagande organisationer måste komma från ett programland.

Verksamhet med partnerländer i EU:s grannskap: Verksamheten måste innefatta minst en deltagande organisation från ett programland och en deltagande organisation från ett partnerland i EU:s grannskap.

Målgrupper

Unga i åldern 13–30 år[6] bosatta i länderna för de sändande och mottagande organisationerna.

Gruppledare[7] och handledare som medverkar i ungdomsutbytet måste ha fyllt 18 år.

Antal deltagare och de nationella gruppernas sammansättning

Minst 16 och högst 60 deltagare (per verksamhet) (ej medräknat gruppledare, handledare och medföljande personer). För ungdomsutbyten som endast omfattar unga med sämre förutsättningar: minst tio deltagare.

Minst två grupper av ungdomar från två olika länder.

Varje grupp måste ha minst en gruppledare.

Högst en handledare per aktivitet.

Andra kriterier

 • Minst en av de sändande organisationerna eller mottagande organisationerna i varje verksamhet måste komma från landet för det nationella programkontor där ansökan lämnas.

Kompletterande bidragskriterier för förberedande besök

Plats för verksamheten

Verksamheten måste genomföras i landet för en av de mottagande organisationerna.

Målgrupper

Företrädare för de deltagande organisationerna, handledare, gruppledare och unga som deltar i den huvudsakliga verksamheten.

TILLDELNINGSKRITERIER

Projekten kommer att bedömas utifrån följande kriterier. Förslagen måste få minst 60 poäng för att kunna komma i fråga för finansiering. Dessutom måste de få minst hälften av de högsta möjliga poängen inom var och en av de kategorier för tilldelningskriterierna som anges nedan.

Relevans, syfte och genomslag

(högsta poäng: 30)

 • Förslagets relevans för
 • insatsens mål,
 • organisationernas och deltagarnas behov.
 • Hur ändamålsenligt projektet är för att skapa läranderesultat av hög kvalitet för deltagarna.
 • Projektets potentiella genomslag
 • för deltagare och deltagande organisationer under och efter projektet,
 • utanför de organisationer och enskilda personer som deltagit direkt i projektet, på lokal, regional, nationell, europeisk eller global nivå.
 • I vilken utsträckning projektet på ett lämpligt sätt kan bidra till inkludering och mångfald och till programmets gröna, digitala och delaktighetsbaserade dimensioner.
 • I vilken utsträckning projektet bidrar till att introducera nya deltagare och mindre erfarna organisationer till insatsen.

Projektutformningens kvalitet

(högsta poäng: 40)

 • Förenlighet mellan identifierade behov, projektmål, deltagarprofiler och de föreslagna insatserna.
 • Tydlighet, fullständighet och kvalitet i alla faser i förberedelserna för projektet (inklusive förberedelse av deltagarna) samt i genomförandet och uppföljningen av verksamheterna.
 • I vilken utsträckning ungdomarna är aktivt involverade i alla faser av verksamheterna.
 • I vilken utsträckning verksamheterna är utformade på ett tillgängligt och inkluderande sätt och är öppna för deltagare med olika bakgrund och färdigheter. 
 • Huruvida de deltagandebaserade lärandemetoder som föreslås är lämpliga, inbegripet eventuella virtuella komponenter.
 • Kvaliteten på arrangemang och stöd för diskussionsprocessen, att erkänna och dokumentera deltagarnas läranderesultat samt konsekvent användning av EU:s verktyg för öppenhet och erkännande, särskilt ungdomspasset.
 • En balanserad representation av deltagarna per land och kön.
 • De planerade åtgärdernas lämplighet och ändamålsenlighet för att garantera deltagarnas skydd och säkerhet.
 • I vilken utsträckning åtgärderna omfattar hållbara och miljövänliga metoder.

Projektförvaltningens kvalitet

(högsta poäng: 30)

 • Kvaliteten i de praktiska arrangemangen, ledningen och stödsystemen.
 • Kvaliteten i samarbete och kommunikation mellan de deltagande organisationerna och med andra berörda intressenter.
 • Kvaliteten på åtgärderna för att utvärdera projektets olika faser och resultat.
 • Ändamålsenligheten och kvaliteten på åtgärderna för att sprida projektresultaten inom och utanför de deltagande organisationerna.

FINANSIERINGSREGLER

Budgetkategori

Bidragsberättigande kostnader och tillämpliga bestämmelser

Belopp

Bidrag till projektets genomförande

Kostnader med direkt koppling till genomförandet av mobilitetsverksamheten

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare, exklusive gruppledare, medföljande personer och handledare.

100 euro per deltagare i ett ungdomsutbyte

Resor

Bidrag till deltagarnas, medföljande personers och handledares kostnader för resor från ursprungsorten till platsen för verksamheten och tillbaka igen.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på reseavståndet och antal deltagare.

Den sökande måste ange avståndet från ursprungsorten till platsen för verksamheten[8] med hjälp av den avståndsberäknare som stöds av Europeiska kommissionen[9].

När det gäller verksamhet som genomförs på flera platser ska sökanden addera avstånden mellan de olika platserna och välja det avståndsintervall som motsvarar totalsumman[10].

Reseavstånd

Vanlig resa

Miljövänligt resande

0–99 km

23 euro

 

100–499 km

180 euro

210 euro

500–1 999 km

275 euro

320 euro

2 000–2 999 km

360 euro

410 euro

3 000–3 999 km

530 euro

610 euro

4 000–7 999 km

820 euro

 

8 000 km eller mer

1500 euro

 

Individuellt stöd

Kostnader för uppehälle.

Finansieringsform: Bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på vistelsens längd per deltagare, inklusive gruppledare, medföljande personer och handledare (om det behövs), även inklusive en resdag före respektive efter verksamheten. och upp till fyra ytterligare dagar för deltagare med grönt resebidrag.

Tabell A2.1 per deltagare per dag

Inkluderingsstöd

Kostnaderna för att organisera mobilitetsverksamhet för deltagare med sämre förutsättningar.

Finansieringsform: bidrag till enhetskostnaderna.

Regel för beviljande: baserat på antalet deltagare med sämre förutsättningar, exklusive gruppledare, medföljande personer och handledare.

100 euro per deltagare i ett ungdomsutbyte

Ytterligare kostnader med direkt koppling till deltagare med sämre förutsättningar och medföljande personer, inklusive gruppledare och handledare (inklusive styrkta kostnader för resa och uppehälle om bidrag för dessa deltagare inte begärs via budgetkategorierna för resor och individuellt stöd).

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Bidrag för förberedande besök

Kostnader i samband med genomförandet av förberedande besök, inklusive kostnader för resa och uppehälle.

Finansieringsform: enhetskostnader.

Regel för beviljande: exklusive deltagare från den mottagande organisationen. Högst en deltagare per deltagande organisation kan finansieras per verksamhet. Det finns ingen gräns för handledare som deltar i den huvudsakliga verksamheten. Villkor: behovet av ett förberedande besök, målen och deltagarna måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

575 euro per deltagare och förberedande besök.

Särskilda kostnader

Kostnader för att tillhandahålla en finansiell garanti om det nationella programkontoret begär det.

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och medicinska intyg. Dyra resekostnader för deltagare, inklusive gruppledare, medföljande personer och handledare. bland annat för användning av renare transportmedel med lägre koldioxidutsläpp.

Finansieringsform: faktiska kostnader.

Regel för beviljande: begäran måste motiveras av sökanden och godkännas av det nationella programkontoret.

Finansiell säkerhet: 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Dyra resekostnader: 80 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Viseringar och viseringsrelaterade kostnader, uppehållstillstånd, vaccinationer och medicinska intyg: 100 % av de bidragsberättigande kostnaderna

Tabell A2.1 Individuellt stöd för ungdomsutbyten

 

 

Individuellt stöd (euro per dag)

 

Österrike

45 euro

Belgien

42 euro

Bulgarien

32 euro

Kroatien

35 euro

Cypern

32 euro

Tjeckien

32 euro

Danmark

45 euro

Estland

33 euro

Finland

45 euro

Nordmakedonien

28 euro

Frankrike

38 euro

Tyskland

41 euro

Grekland

38 euro

Ungern

33 euro

Island

45 euro

Irland

49 euro

Italien

39 euro

Lettland

34 euro

Liechtenstein

45 euro

Litauen

34 euro

Luxemburg

45 euro

Malta

39 euro

Nederländerna

45 euro

Norge

50 euro

Polen

34 euro

Portugal

37 euro

Rumänien

32 euro

Serbien

29 euro

Slovakien

35 euro

Slovenien

34 euro

Spanien

34 euro

Sverige

45 euro

Turkiet

32 euro

Partnerländer i EU:s grannskap

29 euro

 1. Huvuddelen av budgeten för denna insats anslås till stöd till transnationell verksamhet som inbegriper organisationer och deltagare från programländer. Cirka 25 % av den tillgängliga budgeten kan dock finansiera internationella mobilitetsverksamheter som inbegriper organisationer och deltagare från program- och partnerländer i EU:s grannskap (regionerna 1–4: se avsnittet ”Länder som får delta” i del A i handledningen).

 2. Du kan läsa mer om strategierna här: https://www.salto-youth.net/

 3. De europeiska ungdomsmålen har tagits fram inom ramen för EU:s ungdomsstrategi. Målen bidrar till att identifiera sektorsövergripande områden som påverkar ungdomars liv och lyfta fram aktuella problem. https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_sv

 4. En grupp av minst fyra personer i åldern 13–30 år. En medlem i gruppen som fyllt 18 år tar på sig rollen som företrädare för gruppen och tar ansvaret för gruppens räkning. Se definitionen av informell ungdomsgrupp i ordlistan. Inom ramen för denna insats och alla bestämmelser som avser insatsen ska en ”informell ungdomsgrupp” motsvara begreppet ”deltagande organisation”. Hänvisningar till ”deltagande organisation” ska även anses omfatta en ”informell ungdomsgrupp”.

 5. De deltagande organisationerna ska underteckna en fullmakt för den sökande organisationen. Fullmakter ska lämnas i ansökningsskedet, och senast när bidragsavtalet undertecknas. Du hittar mer information om detta i del C i handledningen.

 6. Tänk på följande: 

  Gränser för lägsta ålder – deltagarna måste ha uppnått minimiåldern på insatsens startdag.

  Gränser för högsta ålder – deltagarna får inte vara äldre än den angivna högsta åldern på insatsens startdag.

 7. En gruppledare är en vuxen som följer med de ungdomar som deltar i ett ungdomsutbyte för att garantera ett effektivt lärande och deras skydd och säkerhet.

 8. Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet i Rom (Italien) ska den sökande beräkna avståndet från Madrid till Rom (1 365,28 km) och därefter välja rätt avståndsintervall (dvs. 500–1 999 km).    

 9. http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_sv.htm

 10. Om en person från Madrid (Spanien) deltar i en verksamhet som genomförs på flera platser, först i Rom (Italien) och därefter i Ljubljana (Slovenien), ska sökanden först beräkna avståndet mellan Madrid och Rom (1 365,28 km), sedan mellan Rom och Ljubljana (489,75 km) och därefter addera båda avstånden (1 855,03 km), b) välja rätt avståndsintervall (dvs. mellan 500 och 1 999 km), och c) beräkna EU-bidraget för deltagarens kostnad för resan från Madrid till Ljubljana (via Rom) och tillbaka (275 euro).

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: